รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกวิน  ศิวิลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองน้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกาญจน์ญาณ์  พิพัฒเสถียรภาส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกีรติกา  สุดดีพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกุลรดา  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคณินณัฏฐ์  อนุวัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงคริษฐ์  ตันติวิญญูพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
15 นายคุณานนท์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจริยากร  จับใจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจารุพัฒน์  เพิ่มพูนทวีชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจิดาภา  บูรณะโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายจิรภัทร  ถาวรกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจิรวิชญ์  อัตถกาญน์นา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจิรายุ  บุญชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายจุมพลภัทร์  สายโกสุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายเจษฎากร  ด่วนแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชนาภา  อารักษ์พุทธนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชนาเมธ  โพธารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชลกรณ์  พรหมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชลินทรา  บุญจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชาญชล  รัตนพรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฌาภูริ  พบสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวฐานรัตน์  จิตงามขำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัลลังก์ปัทมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายณพรรษนนท  ทาพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สระทองขาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยดำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐนันท์  สันติภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐศรัณย์  บุญเดชชัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเตชิต  กิจวัฒนาถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นายแทนธัญญ์  หาดทราย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธนกร  แก่นเคี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนกฤต  พานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนเดช  เจษฏากานต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนวรรธน์  ย่งกรับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนากร  อุดมโภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนาธิป  ไชยอนุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธีร์ธวัช  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธีราวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนิชาภา  ประชุมรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มโนสารโสภณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงบวรลักษณ์  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเบญญพร  นัทธ์หทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมโชโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
71 นายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปณณวัช  สีดอกบวบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายประภวิษณ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปริยากร  บุญญกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายปวัน  สุขเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปัณฑ์  เลิศสุวรรณโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปัณณทัต  คณานิจกิจไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปัณณทัต  เกิดสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปัณณธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายปัณณ์วิชญ์  พรรพีภาส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  มาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปิลันธสุทธิ์  สุภัทรประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพงศ์ธวัช  วุฒิพงษ์พิศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพชรพัชร์  บุญเดชชัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพระพาย  เจริญฉาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพัฒน์ชกร  อ่อนแป้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวพัทธ์ธีรา  ร้อยทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพิชญธิดา  รสเครือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพิชากร  พงษ์วิชชุลดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิทชานันท์  ผงกุลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายพีร์พล  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพีรวัส  ตันจอ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภคพล  คำฟู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวภรภัทร  ศรีอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงภัสร์สิริย์  นนทเบญจวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภาคิน  ดาราพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภาภัส  สุวรรณประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายภีมพล  จีนาภักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายภูวิศ  ธรรมรักษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงมณินทร  เสริมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงมลณิชามาศ  อ่อนเเป้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายรณกร  ดีบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายรณกร  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตุ้มระย้า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นายวชิรวิทย์  หนูทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวรัชยา  สังขสูตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 นางสาววรัทยา  พิมพา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวริศรา  ลาภมูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวีรภัทร  เพชรฤๅชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยะถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสรวิศ  พันธ์มี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสรารัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุภาพร  คำฟู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุภาพรรณ  อรชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุรอร  ไชยบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายโสณกาส  จันทโรทัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายอธิษฐาน  แก้วอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอนัญญา  อยู่ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอนันต์ชัย  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอริญชัย  พะโรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอารยา  ธรรมภิวัธ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่เฮ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกรภัทร์  แสงเงิน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกวินสุดา  โพธิ์น้อย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลงาม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายทัตธน  ปานสะอาด โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายนิติพล  เผดิมรอด โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายปณิธาน  พงษ์พินิจภิญโญ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายปรัชศกร  ทองดี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายปัณณธร  หลวงกวี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเปมิกา  พังเครือ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นายพงศ์กร  สงวนอิ่ม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายพชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพรหมพิริยะ  ลัทธิธรรม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิมลนาฎ  บุญเชิดชู โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายภูวเดช  แซ่ใช้ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศิวกร  พุทธา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น