รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิง ปาณิสรา   บุญกอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกรณัฐ  จามรพิพัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุทิศงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกษนคร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกันตพงศ์  กอกน้อย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายจารุวิทย์  ศรีคำทา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิรวัฒน์  ฐานหมั่น โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจิรัชญา  ไตรสูงเนิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงญาณิศา  จิตต์สุภา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายฐปนนท์  ไหลรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณฐพลท  เทียมเพ็ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณปภัช  ไชยยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณภัทร  ทรัพย์ชิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณภัทร  ล้อคำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณภาภัช  จันทร์ละม่อม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัชชา  อ่ำอินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อินทรสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณัฏฐวี  บุญโต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอบคอบ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฐนรี  เกิดทรัพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐมน  เหียรหัน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายณัฐวัตร  ปัทมเกตุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณัฐิดา  เกาะกลาง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายเตชน์  คัมภีกช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายเตชินท์  ทองเทพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเต็มใจ  เมตตาประสพกิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายไตรภพ  ถ้วยทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธนกฤต  วชิรดุสิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนบดินทร์  เตโช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนพัฒน์  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนัชชา  โคกระบือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนากร  สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถาวรณา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายนรโชติก์  ทองสระ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายนววิชญ์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงบุณยนุช  บัวเรือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปฏิพล  ศรีคุณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปณต  เนื่องศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายปณิธาน  ทบพักตร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปนาลี  รังษีธรรมปัญญา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปริณาห์  หมอนสวัสดิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  กองทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต์  ไชยสินันท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปัณณทัต  ทองกลัด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  ตรีถวัลย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายพลิศร  โมซา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพิชามญช์  สุวรรณราช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิมลพรรณ  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพิษณุวัชร์  เหลาแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพีณัฐชา  ราชพิทักษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพีรณัฐ  พงษ์นรินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพีรพัฒณ์  ปิ่นกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพีระพัฒน์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเพ็ญภิญญา  โสดาราม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภคพร  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภคอร  โรจนจันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัทรกร  สำเภาโภค โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภูชิตต์  พรหมศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเมธาพร  จำนงค์ผล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเมธาพร  มังคลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายร่มธรรม  รุ่งวิสัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงรมย์ชลี  โชติรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงลัลนา  เหลืองรัตนะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวชิรวิทย์  เชียงพงศ์พันธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวนิษา  วัฒนศรีสาโรช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงวรรณพร  สังข์สี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนาค โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวิภาดา  สังคะวะดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศิระ  นาคถนอม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงศิวารยา  สาลีโภชน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายศุภฤกษ์  จันสา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายศุภวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายสหกิจ  มานะทำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายสิรภพ  ทิพยสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสิริพงศ์  เกษสุคนธเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงสิริยุภา  สินสร้าง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริรัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอภิสิทธิ์  เตมีย์ธนะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอริสรา  แสงเนตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอังควรา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอังควิภา  ไผ่จันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชาลีมี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอัยลดา  พรหมแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอารยา  แต้วณิชเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายอินทัธ  พัฒนศร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวกนกวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขุนนามวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวกฤษณา  จั่นเพชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เมฆวิลัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวกัญญาณัฐ  พีระพงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกันทชาติ  ปราชญ์นคร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีเขตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกาญจนวัช  อาริยะยิ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกานต์  รัตนธน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกิตติธัช  ตอเขียว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวกุลกนก  สุวรรรกิจเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงขวัญชีวา  ไชยช่วย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวขวัญภัสสรา  คำดวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์พาดกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายชญานิน  ครุฑใจกล้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวชนานุช  มณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนาพร  สมประสงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชวกร  เหมันศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชัชฎาพร  เอื้อการณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณธัช  พันธุ์มงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปักษิณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัธพัฒน์  รัตนโยธิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณิชาภัทร  หลอมทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงดียานา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนกร  อุยฮา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวธนธรณ์  จินดาดวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธัญรดา  ภักดีศุภผล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์สุทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงนรมล  คงล้ำเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายนักคิด  ไกรมณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนัญทภัทร  อรุณศิวกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนิชคุณ  บุบผาอาจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนิภาวรรณ  วงษ์จำรัส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์ค้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงประภัสสร  เรืองนา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปิ่นปินันท์  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปุญญิศา  นาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพชร  คงพุ่ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพรนิภา  แสนคุ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวฟ้าใส  เชาวะพานิช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภัทรดา  แสงอินทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภัทรพล  วนาปกรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภูริชญา  บุญแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเมธา  พันธ์โฮม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายยิ่งคุณ  เจริญยิ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวรวุฒิ  ลำบอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวัชรี  พรหมเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาววิราสิณี  ยาฮ๊ะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศณิตา  คนกาญจน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศิรประภา  คำดวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทร์แก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายศิลา  กิมยา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวสวภัทร  เสือเครือ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสายฝน  ฮวดหลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คำพุด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงสุชัญญา  เบญจพรบัญญัติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุนันทินี  แสงไพศรรค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงแสนฤดี  สุดเปรื่องปราชญ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอธิญา  ไกรมณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอนันดา  อิ่มเอิบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอมลวรรณ  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอรธิดา  สิทธิเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวภัทรวดี  ผาดี โรงเรียนกบินทร์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายศุภกร  คำพะทา โรงเรียนกบินทร์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวกิตติยา  เจริญดง โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงขวัญศลิษา  ทองประสงค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่หว่า โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐญาพร  อุปราช โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวพัฒน์ธีรา  อินทรทัพพ์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวริศรา  ษิรารักษ์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศรัณย์พร  รุยาพร โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวสุธาสินี  ประไพร โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายอัครชัย  ณรงค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกตัญญู  วารวิจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกีรติศักดิ์  แก้วกรเมือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเกวลิณ  หะมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
178 นายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชิติพัทธ์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธัชสุธีร์  ศรีผา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธัธชา  เหล่าทวี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นายนภนต์  ดีเส็ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนิชาภรณ์  บุญปลูก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายนิตินันทน์  ธนาภรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายนิธิศ  ประเสริฐสุคนธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงบุญญาพร  ผดุงฤกษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปภัสนรัลย์  กุลศิริพัตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพงศกร  ทองใบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพชรวีร์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวพลอยนภัส  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนพจน์ดลฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวพิมพ์พิศา  ดำรงค์สกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวพีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายภคิน  สีหะภาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูวกร  จิรพุทธิวัต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงรมิดา  พลพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวสาริศา  เดชะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอณัญญา  นุริตมนต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอนุพงษ์  จักรกลจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอาทิตยา  สุดใจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกรชนก  อาจธัญญกรณ์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกานต์ณิชา  วรรณสงค์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุภาวงค์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนนทชัย  ทองเติม โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเบญจพร  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิจิตรมาศ  แต่สิน โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมมี โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายมิ่งมงคล  บัวรุ่ง โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายวัชรพงษ์  สมหา โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุภาวดี  อู่ทอง โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอดุลวิทย์  เลิศสุวรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอนันตา  กัณหา โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกมลชนก  แต้ภักดี โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวกมลวรรณ  หาญปราบ โรงเรียนองครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจิรพัฒน์  สะใบบาง โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นายเฉลิมชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนองครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขไสว โรงเรียนองครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายเชฏฐวุฒิ  บุญมาเลิศ โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิสถิตย์ โรงเรียนองครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐณิชชา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลี้กุล โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 นายธนวัฒน์  วังช่วย โรงเรียนองครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนาราภัทร  มณีวงษ์ โรงเรียนองครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนุชนลิน  แจ้งสว่าง โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปุญญิศา  ปานสมพงษ์ โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงฟารินดา  มั่นคง โรงเรียนองครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงโยษิตา  พัดทอง โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศริตญา  ตันเสถียร โรงเรียนองครักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุภัสสรา  รื่นสุข โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอภัสนันท์  ยศนันทสกุล โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอภิสรา  ธรรมบุตร โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอักษรา  ภัทรตันติกุล โรงเรียนองครักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงไอรดา  น้ำดอกไม้จันทร์ โรงเรียนองครักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น