รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรวี  เศรษฐีไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นายกฤติน  พัฒนธำรงรชต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกวิสรา  ธรรมิกพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ปากหวาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ปาวิลัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัณฑรางกูร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกัญพัชญ์  พัฒนารังคะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกันตพงศ์  คฤคราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกันตพิชญ์  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายกิตติ์ชวินทร์  พระพรหม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกุลรดา  โตสงวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายคณิน  ทองอ่อน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายคณิศร  อ้นอารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิรดา  นุชนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายจิรทีปต์  อายุโย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิรพัฒน์  พิพรพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจุฑาฑิตย์  อนุกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวชญาดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชญานนท์  เนตรสกุลแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชนันธร  ประจวบสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชมตะวัน  ปาสาณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงชมพูนุช  มิตรโกสุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงชลธิดา  กินะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชิติพัทธ์  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสถาพรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวญาณิศา  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศอัษฎานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณฐกร  เทวานาครี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นายณพัทร  หงษ์วะชิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณรงค์ชัย  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เขียวมนต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เขียวจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
43 นายณัฐชนนท์  รุ่งศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวณัฐฐาภรณ์  อ่อนช้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐนรี  โกตุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 นายณัฐพล  รูปโลก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวณัฐภร  หริ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงพลอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณิชภัค  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวตรีธารทอง  ยิ้มพวง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเตชินท์  เรนชนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนกฤต  กันหาเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนกฤต  จำนงผล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนปิติพล  จรณายุทธ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนพนธ์  ยิ้มเนียม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนภัทร  ทิพยมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธนัฏฐพล  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนาชัย  วิไชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธวานนท์  จวงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงธัญชนก  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธัญพร  ทองดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธีรดนย์  ด้วงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายธีร์ธวัช  จำปาน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายธีรภัทร  ปิยะจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธีรภัทร  แก้วก้อน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายนรภัทร  ยวงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วัฒนดิลกวิชช์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงบุณยกร  สาแฉล้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวปภาวรินทร์  ดำรงสุสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปราชญ์ปรีชา  คุ้มครอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปริยากร  เอื้อเฟื้อสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปวริศา  ไวยสูงธานันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงเปรมจิรา  น้ำมะลิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
92 นายพชรพล  ตุลาพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพรชนก  กระฉอดนอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยคีรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรพรรษา  สุขสินชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายพรหมพิริยะ  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพลอยณิศา  ธนะพงศ์ธำรงกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพศุตม์  รัตนเดชกำจาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพัชมณ  สุขดานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพาขวัญ  บัวน่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ผูกจิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชญาภัค  ลอบลัด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภคพร  สอนจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวภัทรวดี  สงเคาระห์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภาณุวัชร  วงศ์จินดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงราชาวดี  เตียงหงษากุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวลลิตา  ชัยพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวรพร  พิมพ์อรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาววรวลัญช์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาววรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวรินชุดา  กัณหา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวรินทร  พรบวรเสถียร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายวริศ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงวริศรา  รักษ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายศตคุณ  สดุดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายศิวะกร  มานะต่อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
129 นายศุภกร  อมรรัตนเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศุภานัน  แก้วโก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสถาพร  ธนะสารสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสหัสนัยน์  รัตนศิริดำริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสิปกรณ์  สุบิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวสิรินทิรา  ปานอุทัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวสุพิชชา  ปานบ้านแพ้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุพิชญา  ฟางทสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุเพชรา  บุษราตระกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วถาวร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสุวิทย์  ลิมศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวโสภิณภักดิ์  รัศมีมณีกล้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายอนาวิล  จันทะเวช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
145 นายอนาวิล  ถิ่นสอน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวอภิญญา  วันเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอภิมณท์  วงษ์นาหล้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวอัญชิสา  มายนอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายอิงครัต  พิสุทธิชาติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวกชวรรณ  สมศรีรื่น โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวกษนวรรณ  เพชรสุวรรณ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกัลยกร  ยังให้ผล โรงเรียนดัดดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวกาญจนรัตน์  เตโช โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกษธรรม โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวกุลจิรา  สิงหนาท โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจรินทร์พร  พิมสนิท โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวจริยาพร  เทียนทับ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงฉัตรชนก  แก่นหิรัญ โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชนิดาภา  ชาญสมิง โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงญาณิศา  ประจงจัด โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวญาดา  ซา โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณภรณ์  ปกครอง โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญมี โรงเรียนดัดดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณิชกาญจน์  สายเล็ก โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณีรนุช  ดีประสงค์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธนพร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญวลัย  ปานเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิมากูล โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนันธิญา  สุขสำราญ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวนารีรัตน์  แซ่ซิ่ม โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวปวีร์รตา  ชุ่มมา โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพรนภา  แสงรักษ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวพรนัชชา  คุ้มเพ็ง โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงพรปวีณ์  คุณวัชระกุล โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพรพิมล  ขยันยิ่ง โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวพัชรวลัย  วิสุทธิโธ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพัชราภา  ย้อยแสง โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวพิชญ์สินี  สาสมจิตต์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  คะชารังศรี โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวพิตติธาร  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิมพัชร  ธนูศร โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวเพ็ญพัชชา  เพ่งพิศ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภรนภัส  สมุห์สนธ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทรญา  เพิ่มพูล โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวภัทรียา  จันทาทอง โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวภาวิตา  ตนะวรรณสมบัติ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวภาวิตา  วงศ์มณี โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวมงคลธิดา  มานีมาน โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวมณฑกานต์  ภู่ดนตรี โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงมนสิชา  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงมีนา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวยลดา  แก้วเกตุ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวรัตติกาล  ชุนหศรี โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวรัญญา  สัญจร โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวันทิตา  ตันพัฒนาศิริกุล โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงวินัณดา  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงศศิร์ณัท  เลี้ยงรอด โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวศุนธนา  ช่างเจริญผล โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวสาธิตา  เจริญพร โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสิริวิมล  วิทยประภารัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิวณัฐ  คุณะศรี โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวเสาวลักษณ์  โควนิช โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอชิรญา  ประมวลวัลย์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวอรชฎา  เป้ามงคล โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอัยลดา  ขมสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวอาริญา  ประเสริฐสุข โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอินชุอร  ชุ่มชูอินทร์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอินทิรา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอุรัสยา  สมสุขเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกัญชลิกา  ชูชัยวัฒนศักดิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกิตตินันท์  กิติวิริยะชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเขมิภา  แก้วระย้า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประชุม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายโชกุน  ศรทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงฐิติพัชรกร  ชาคำมูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายฐิติวัฒน์  ชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายณภัทร  แก้วเกตุ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไผ่แก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเตชินท์  นวลวัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนวรรธน์  ปานนาค โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธนัชพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธีรเดช  อินทร์เลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ภู่พิมล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายพนพัฒน์  รอดทุกข์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพิภพ  สุขสนวน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายภวินท์  พิศวาท โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภูธเนศ  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภูวสิทธิ์  พึ่งรัตนา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 นายมินห์  เหงียนดวี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงโยษิตา  กรเสริม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาววรรณวิมล  ดาปาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงวิรดา  แดงประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายศิวกร  แววมะบุตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอริสรา  พราวเต็ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  เขินไพร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกรธวัช  จันทร์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกฤตกร  จันทร์พร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญญพัชร  พวงทองสุก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกันตณัญ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายการัณย์วิศว์  กำแหงฤทธิรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นายจักรภพ  เสือสา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจิรันธนิน  ขวัญพรหม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจุติณัช  วังสันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวชญานุตม์  สว่างสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฏฐกิตต์  เขตศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  น่วมอ้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายเตชินท์  ยิ้มพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายบุณยกร  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงนวล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพรปวีณ์  ศิริธร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองรุ่งวสันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อิงควิศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพีรณัฐ  จันระวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภัคจิรา  ถาวรเกรียงไกร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภูวดล  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรันธิญากาญ  เหรียญรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรินรดา  ดำรงชีพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวรัญญาร์  ปิยะพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุภารัตน์  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายเเทนคุณ  วังสันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกมลภัทร  เจริญธรรม โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายกฤติโกมล  พิมพวง โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกันยพัชร  เกตุแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกิตติภัค  สังพาลี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อวงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจิดาภา  คำมณี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชนกันต์  นันทวุฒิสาร โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชนัญชิดา  สำลวญหรรษ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชยิสรา  สุขดี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชฬิมณฑน์  พึ่งเกษม โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปิ่นกุล โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงญาดา  รถยาวรนาถ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงฐญากัญญ์  วุฒิสาตร โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายฐปนรรฆ์  บัวพินธุ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำตัน โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญมี โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณภัทร  คงกำเหนิด โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายณภัทร  ศรีศิริ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวณัฏฐ์นารี  ศรีหมาศ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายณัฐชนน  วังคีรี โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงณัฐนภัทร  โหมดเทศ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายณัฐวัฒน์  สวดสวัสดิ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณิชพิมพ์  เกตุแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงตุลย์รีญา  สาติวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเตชินท์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนกฤต  วัฒนา โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นายธนภัทร  ศิริจันทร์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนวินท์  มิยะวัน โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงเพชร โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนภกมล  พวงทอง โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวนฤภร  สุนาวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนิธิกร  เกษทองมา โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงบุรัสกร  โฉมศรี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปภาณ  สมบัวรม โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขโภชน์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปวิชยา  มูลเชื้อ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งโสดา โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปุณยนุช  รักษ์ชน โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวเปรมภัสสร  จอกแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพงศกร  นพดวง โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพชร  วรรณพิรุณ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพัสกร  ศรีใส โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตรีรัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองอร่าม โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ปิ่นกุล โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพุทธฤทธิ์  นพกวด โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวเพียงฤทัย  จบศรี โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงเมทิกา  อึ้งติ๊ดใช้ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สงวนดี โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวชิรวัฒน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายวชิรวิทย์  ธัญญพันธ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวชิรวิทย์  ยะคะเสม โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายวัชรากร  งามพิชิตชัย โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวินทกร  มาลากุลต๊ะ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวิสุทธิพงษ์  สุภาวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสิรวิชช์  สว่างศรี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุภามาศ  ไชยพงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนประจวบ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นายอภิสิทธิ์  แว่นสอน โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอรชา  นันทสูน โรงเรียนพนมสารคาม ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงอริศรา  บุญมี โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอลังการ  ผาวันดี โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงอัญวลิญช์  บรรจงธรรม โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอันนา  ดวงแก้วแสนสุข โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอารียา  บุตรดี โรงเรียนพนมสารคาม ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คุณารักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายไอศวรรย์  ทาช้าง โรงเรียนพนมสารคาม ม.1 คณิต ม.ต้น