รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรกฏ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรจิรัชย์  ดิษยศรีโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรภัทร์  ช่อทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกรวิชญ์  ผาหยาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเยาว์วรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกฤตยา  กิตติพิทยากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวกัญญาวีร์  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิตติธัช  ปรีดาภัทรพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวเกลียวบุณย์  เตียวสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเขมจิรา  มงสนธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจัสมิน  เทียนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจิรายุ  แก้วเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวชนัณชิดา  วัยวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชยพล  อารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายชานนท์  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชาลิสา  สนิทไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชินท์  อนันต์นิธิวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายญาณทัศน์  พันธรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณปภัช  อัครานิธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กฤตยกุลชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รัตนบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฐดนย์  ดูดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวณัฐศศิตา  แสงงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณิชาภัทร  มัสเยาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงณิชารีย์  ใจภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายต่อตระกูล  ยกเลี้ยน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธดล  โกกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนกฤต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธนนท์  ชีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนพล  กุ่งแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนาทรัพย์  สุขสมานพาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองลอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
35 นายธฤษณุธัช  กริ่มใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธัญยธรณ์  สุดตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงาวิศิษฎ์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธันยพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงธาราริน  พรายแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธีภพ  พฤกษ์ชาติดิลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนพรุจ  สิริวัฒนผลกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนภชนก  มนัสสากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงนันทิตา  รุ่งอรุณพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนาเดียร์  อาเหม็ด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนิรุชา  จันเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงบัณฑิตา  พลนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธจิตต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวเบญญาภา  นุประดิษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปรัชญา  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงปวริศา  กิจพรอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปสุตา  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปองคุณ  สิทธิผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปัญญากร  ยงค์ตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวปาณกวิน  เปนะนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปาณิดา  แสงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุระสังวาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปุณณดา  บุญเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปุณยภา  เรืองรอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
60 นายพงศ์ปณต  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวพรรณปพร  กิติวินิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพริม  ศรีชัยชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพัชรกันต์  ชัชวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เนรมิตตกพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปรีดาชิณภัทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สุขอัมพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เสาวภาคเทพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพิษณุกร  จุ้นเส้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถนอมวำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายภัคสกุล  สุภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภัทร์เตชินท์  ติณณ์ณิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภามธนัช  สมาธิปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภูริภัทร  แสงศิลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงรมิดา  ธนปัญญานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงรุจิราพร  ไชยกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงลลดา  นกน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวงศธร  ทองเที่ยงดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวงศ์หิรัญ  อ่อนพร้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวรรณรดา  ฮาซัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงวรางคณา  สุรพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวรินทร  บุญโญถัมป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวริศรา  นาพัฒนกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวริศรา  มูลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
86 นางสาววิชญาดา  สุวรรณมโหสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียมทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศักดิ์กิตติ  จิตรวงศ์ตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภกร  เลอทิพย์บุญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสรวิชญ์  ทัศนีย์สุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสิรภัทร  บาลทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชูสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอธิชา  สินธวาชีวะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอนล  สิงหะผลิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอนัญญา  เพียรมานะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายอนาคิน  จำปานวน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอภิชญา  พัฒน์คง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอรจิรา  สนิทม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายอันนันต์  กู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอันนา  วิดาโนวิค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอิชยา  ชัยชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงไอลดา  เตชวรรณโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกรรวี  องอาจอาชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกฤติญา  วงศ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกวิน  เพชรชูพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกวินภพ  รัตนคันทรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกษกรณ์  เจริญสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัญชริญา  โฉมทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกัญญาภัค  มากมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายกัณวรรธน์  เลิศเกรียงไกรยิ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกันติพงษ์  บึงไพศาลสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกานต์สิรินทร์  ปรีชาธรรมรัช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตติ  ศิริมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิปิยะโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกุญช์ชญา  ใหม่นิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกุลนิดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายคณพัชญ์  เลิศทวีศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
122 นายคมชิต  เจริญกิจนำโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายจักรภูมิ  พงษ์พันธุ์งาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายจักริน  อัญชัยศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายจิรพนธ์  เต็งรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงตามพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  งามวราพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงชญาดา  โตกนกวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชนกวนันท์  พิมชนก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรชินา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชยังกร  ยาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายชลธี  เตชะกำธรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชัชวีร์  รัสมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชัญญานุช  พิสลยบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชัพวิชญ์  ผจญยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชาคริน  จันทร์คง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชาณิดา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทำจริงจัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชุติภาส  พรหมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายโชติภณ  งามเจตนรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงซัญญา  ธรรสดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงฌริตา  ลีชัยสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงญภา  พัฒนาประทีปกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายญาโณทัย  วรรณดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงญาธิดา  พิชชกุลมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายฐกฤต  สุดสวงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายฐิติพันธ์  สุวรรณศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณชชญา  เเสงเพชร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณชพล  ก่อเกียรติสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณฐ  มหาอุฬาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณฐพล  โอทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณฐรัช  ชวาลมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณธกฤต  จิวะธนะพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณหทัย  พิชยามารินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัชชา  พิชยามารินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายณัฏฐกิตติ์  วิบูลย์สิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฏฐ์ปภัสร์  กุลภัสธนดล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณัฐ  ชาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปัญญาดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณัฐฏกานต์  ตันธุวนิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐนนท์  กุยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐนพิน  พิพัฒน์สุริยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐปรียา  พิพัฒน์สุริยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฐรินทร์  นาชัยสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญศิริวนิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐวีร์  สินสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐศศิยา  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐสินี  พิพัฒน์สุริยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐสิร์กาภัทร  วงษ์สกุลสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณิชชา  นาครทรรพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณิชา  ชาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงณีรนุช  ตะบองเหล็ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายดิศพัฒน์  นิรมิตพัฒนโกศล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายตะวัน  วงศ์วิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายตุลยากร  บรรจงมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นายเตชธรรม  เลิศจิตต์พิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายเตชิต  ติระจินดาสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเตโชโดม  วรรตนาภิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายทวีรัช  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงทัชดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธญรดา  ยังมีสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นายธณภูผา  มหัทธนโกวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธเณศ  จักรชัยกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธนกร  เกล็ดสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนกฤต  เเศรษฐาเมธรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มอำนวยลาภ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนิสร  ชิณราด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นายธศธรณ์  จันทร์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  มะโนประเสริฐกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เลิศศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กิตติศุภมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวธัญมน  นันทะแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญรดา  ไกรชิงฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธัญรดี  อนุวุฒิพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงธัญสิริ  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงธัณย์สิตา  กำชัยเจริญผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงธันยพร  ลิขิตธนสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธานุชา  โชควิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธารนรินทร์  กองเพิ่มพูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธาวิตา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธิติพงศ์  ทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธิติสรรค์  คิดกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธิรัชพงศ์  พานิชเจริญนาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธีรรัตน์  ธาราทิพยกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนนท์ฐภัส  จันทร์ชาญนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 นายนนทธาดา  เดชผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนนท์รวิศ  ตรงเจริญเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนนท์  ชาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนภฤทธิ์  ผลเพิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนภษร  วิเชียรโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวนรัญชกร  รำพึงวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนราวิชญ์  สิริวเสรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนัฐชานันท์  ยงค์พีระกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายบุณยกร  การโมกข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงเบญญาภา  หวังวรภิญโญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปณิฐสรา  จีงสมประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปณิธาน  จำเริญพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปทิตตา  ไทยบรรเทิง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปพิชญา  น้ำใจเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายประวีร์  มหาอุฬาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปริพัฒน์  เทศเล็ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปริยากร  ศิลปกาลประดิษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปวิช  วชิรธาวิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวปวิตรา  โกศลานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปัญญา  จิตทรงบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวปัณฑ์สิริ  ฉันทเตยานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปัณณวัฒน์  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปั๋ณณวัฒน์  จิตต์ศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอี่ยมมหาลาภสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปัณณ์  ว่องสมบูรณ์สิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปันณ์กัญจน์  ลยมานุมาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปาณกวิน  อภิวัฒน์การุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปิยะนันท์  รัศมีสุริเยนทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตน์สมัยสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปุญญิสา  เเซ่หลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  กำประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพงศ์พันธ์ชนก  อรุณเลิศชีวิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพงศ์รัตน  บุญธรรมติระวุฒิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นายพงศ์ศรัณย์  ชุมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพงษ์พิชเญศ  พันธุสิทธิ์เสรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพชร  สาณะเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพรชนก  เอกนิตยบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพฤกษ์  สุกก่ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพลภัทร  คงสว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงพลอยประภัสณ์  แจ้งธรรมมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพลอยภัสสร  สาริกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพอเพียง  กิตติวรพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพัฒนทรัพย์  เหล่าศรีวิจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวพัตนียา  วีระกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพัทธดนย์  ผลอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพัทธนันท์  ดีสวัสดิ์มงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุกสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายพิชญากร  ยอดแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โอทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวพิชฎาภา  ลีฬหาสุกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพิภัช  ตันสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวพิมพ์ญาดา  อยู่ไสว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพิสิษฐ์  ศิลปกาลประดิษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายฟาร์กัส  หลีหาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภนัยณัฏฐ์  พงษ์สุขเวชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภัคจิรา  สดใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภัณฑิรา  ยาละ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงภัณทิยา  เลิศวรรณวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงภัททิยา  เทียมเเก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายภัทรดนัย  พึ่งใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายภัทรวรรธน์  อัศวรักษ์อารี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายภัทรศวรรษ  ใจซื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายภาณุวัชร  เตชะกำธรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวภาพิมล  บุริประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงภิรัญญา  กิตติบัลลังก์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภีรกร  ใหญ่เลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภูชัชส์  นาคนึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภูมิพัฒน์  อ๊อสวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภูมิภัช  ตระกูลมุ่งกิจการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูมิวรัชญ์  สิกบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 นายภูวิศ  แดงทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายมูฮำหมัด  แครานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายรชภรรค  สุรัจศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายรชวิทย์  เหล่าชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงรดา  นุพัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรวิอร  เกิดศรีเหล็ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงรัญชน์  แสงประดิษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวลักษณ์สุดา  วจนะวิจารณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงลักษณ์สุภา  วจนะวิจารณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงลักษณารีย์  มาเฉลิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเลียวอิชิ  มิซุทานิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 นางสาววรนิษฐา  เกษมอมรกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรรณศร  ศรีชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวรศักดิ์  พฤกษะริตานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายวริศ  ปรีชาเวทยากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวัชรากร  แดนไกวัลแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวัทธิกร  ชเวงเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวันวิศิษฏ์  พินิจจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวิชญาพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายวีรวิชญ์  ชัยสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายเวสสภู  ติแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงศศพินทุ์  มังกรณ์พลอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศศิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศิรภัสส์  กุยเเก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศิรวิชญ์  สุดเสนาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ธาตุศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศุภกร  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศุภิสรา  นนทเปารยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมยารัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายสรวิชญ์  สุขแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสิญาพัทธ์  ธนพัทธ์สันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสิตางศุ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสืบพงษ์  เชาวน์ลิลิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสุธาสิรินทร์  บุญชูสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสุธินันท์  ง่วนเฮง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุภชา  โซวิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสุภาธิณี  ชาญเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุภาสินี  อุดมสินธุ์สาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายสุเมธ  ภู่โพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสุวพิชญ์  พละสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ช้างชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายหัฎฐกร  กิ้มปาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงอณุภา  ขาวลออ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายอธิปวินทร์  เทียนชัยอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายอธิภัทร  นกยูง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายอนัฐ  แก้วจำบัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวอภิชญา  ปรัชญาวรากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอรงค์  สนสายยันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอรรถยา  จงสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายอัครวิชญ์  ลออมัทนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอาชวิน  ศิลปักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงอิมนารา  ปรีดาภัทรพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอุษณกร   ศุภภาณุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอุษณิษา  แก้วธัญญานุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายเอกกวิน  สุรบูรณะทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงเอมมาดา  เพชรประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงไอศวรรย์  ฉายะบุระกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายไอศูรย์  ธนพันธ์เมธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกิรพิชา  คูมีชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกชพร  ภาคินอนันตวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงกนกพร  มะโรงมืด โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกฤตภาส  อินทุมาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายกฤติภพ  วงศ์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายกฤษกร  สำราญจิตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายกฤษดา  อบบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายกวินท์  สุนทา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวกวินธิดา  สอนดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกันต์ณภัทร  ธำรงเจิดสิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นายกันตพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกันทรากานต์  พันวิเศษการกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกานต์ชนิต  น้อยอ๊อต โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติกวิน  โฮมวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกิตติ์ดนัย  โกสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกิตตินันท์  สันติมิตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงขวัญข้าว  วรรณสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายคณพศ  นพศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายคัมภีรภาพ  ช่วยกลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวจัณณฉัตร  คำเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวจันทกานต์  แสนเพ็ชร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายจันทรวัทน์  อินดร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงจิดาภา  พลขันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวจิตตานันท์  จรัสจิรากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงจิตรญาดา  มีสติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงจิรประภา  การประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายจิรวัตร  ศรีวิชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงจิราพร  ไหลงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจุ๊ก เฟือง  เงินอภิรติกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พุฒหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงชนันธร  สายเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายชนาพัทธ์  ชำนาญหัตถ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายชยภพ  จันทร์คง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชวนิศ  รัศมีหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชวัลพัชร  พุฒหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายชิน  เลิศรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงญาณิศา  ลีเป้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายฐานุพัทธ์  แสงรัตนายนต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงฐิตา  สุ่มสมิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวฐิตาภรณ์  จันทะขาว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฐิติญาดา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงสมพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายณัฏฐพล  สุริโย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวณัฐกาญจน์  ชนะปทิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายณัฐภูมิ  สาบ้านบัว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายทยากร  เกียรติสมบูรณ์ชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายทัชกร  อินทุมาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายทัตพงศ์  เฮงเส็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงทิพย์ธารา  เครือนิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายแทนคุณ  จันทะคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายธนกฤต  จิตร์ภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธนกฤต  บัวจันอัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนธรณ์  แก้วหนุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธนบัตร  หล่าจันทึก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธนพนธ์  ทรงมีชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนะวรรธน์  ธนวัฒนสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธนัญชนก  ครุดหุ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนากร  แสนขวา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธเนศ  สุขใส โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
401 นายธรณ์เทพ  เย็นสุขใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวธัญภรณ์  พลีทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธัญมน  ฤชาจิรกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธัญย์ณิตา  จันทฤทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหลืองไกรเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ม่วงจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธิษณามตี  ช่วงฉ่ำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายธีรัตน์  ปริยพาณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงนนญธารา  กาละปักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขันทะชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวนรินทร  เกตุนอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวนริสา  งามขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายนว  ศรีจันทร์รัศมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายนันทภพ  เที่ยงแท้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายนันท์วัจนฐ์  พวงมาลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนิธิศา  ศิลากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงนิภารัตน์  ขลิบทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายนิรพันธ์  หินกาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายบดีศร  โตเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นายปฏิญญา  ชวนะสุวรรณกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปภัสสร  น่วมคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงประกายมาศ  กุมโคกกวด โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปรัชญาดา  เสือจุ้ย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองกลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์สว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปุณยวีร์  พาสื โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงฝนทิพย์  ทัศน์ไพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพงศพัศ  รัตนอุดมพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพงษกร  กาวิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อาจจำนงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพงษ์ศิริ  อนันต์สลุง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวพชรพร  สีสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพชรพล  ทะบาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวพชรอร  สีสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวพรนภัส  สว่างแผ้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพรพรหม  ทองเมืองหลวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวพลอยชมพู  เหง้าสาลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายพลาธิป  เหมะสถล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายพสิษฐ์  ชโลทรปิตุพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงพัชรพร  สงศาสน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นายพัสกร  สอนแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพิชญธิดา  มีคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพิชยุท  กาวิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ละเอียด โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวพิตตินันท์  ปิ่นอำคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีทองกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพีรดา  ไพรพา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายพีรพัฒน์  พนมใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีรวัศ  บุตดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงภคณัฐ  อ่อนคล้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภควัส  สีทา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายภัทรกร  เงินสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงภัทรภร  วิจิตระกะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวภาวินี  เก้ามณีโชติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงมนปรียา  ปั้นมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงยมลภร  สาระ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงโยษิตา  เจริญสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายรชตะ  รัตนมณี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงรังศิริลา  ปัดคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายรัชพล  ไพรศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรัตน์นริศ  ชัยบุญสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรุจีลักษมิ์  ตันลิ้มสูน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายวชิรวิทย์  ไวยะสุระสิงห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรงค์ภรณ์  ศรีอุรุพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวรปรัชญ์  จันทะขาว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวรภพ  ลุ้ยอุไร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
469 นางสาววรวลัญช์  แดงสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงวรวีร์  ดำรงจารุเสถียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวรัญญา  ภาสุรวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายวรัทพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวริศรา  กองจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายวัชรดล  จินดาพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวัชรพล  บุตรขันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
476 นางสาววิริณภาดา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายวีรากร  สะอาดดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายศรัณยพงศ์  ฤทธิหาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงศศิชา  นวลอนงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศิรสิทธิ์  ธำรงบัญชาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศิริญาพร  แหยมไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวศิริภัสสร  วัชรพาณิชย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศิริวิภา  รัตนภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศิริศักดิ์  ม่วงมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นายศุภกร  สงวนวุฒิธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศุภธิดา  บุญเชิดธงไชย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุณหพฤกษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายศุภวิชญ์  หงษ์ยนต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณ์แก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงศุภานัน  หุ่นสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศุภิสรา  ภัทรปีติกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสกลพัฒน์  วงศ์สันติสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นายสกลวรรธน์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสมัชญ์  บุญอินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายสรวิศ  ทรงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายสัตยา  อารีรอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสิปปกรยย์  ศุกรสุต โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวสิริธัญญ์  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสุภเวช  แก้วเมือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายสุภาพชาย  สุภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรณเคน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอคิราห์  พูนวรรณกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวอชิรญา  วรรณศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายอดิศร  ผิวงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอธิภัทร  นิธิจิรภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายอนันทวีป  พิเชฐโชติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายอนุภัทร  ดรพล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายอภิวัชร์  กันสุแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอภิสิทธิ์  กุลทิพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายอมเรศ  วงษ์ศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายอริยพล  มงคลนพสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวอัญญาณี  จันทร์พงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอัญมณี  ลาดลงเมือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอันนา  ขาวสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอาจรีย์  เอี่ยมสุนทรสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอาชว์ภิภูมิ  จันทร์ไพโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอาชวิน  เรืองมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอาณาจักร  ไตรวิวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอาพันธ์ชนิต  ธนวราทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอารยา  เสมาพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายทินกฤต  ทรัพย์ศรีสัญจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพิชญ์  เงินทองคู่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศุภกร  ดุลยปภัสสร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงอรณิชชา  หมัดโน๊ต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวอัยย์รดา  เมฆวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายกรฤต  อรุณศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายกฤดิพรรธน์  วชิรมน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกฤติน  นวกุลศิรินารถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายกฤษกรณ์  สมดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายกฤษตฤณ  หอมสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกวินตา  ยายอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายกัญณวัฒน์  โสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
537 นายกันตยศ  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกันตวัฒน์  สุนทรกนกพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกันติทัต  รัตนเกษร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกาญจนพิพรรธน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกานต์ปภา  ประจิตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สิทธิสารวัฒนชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกิตติ์ธนทัต  รุ่งเรืองธนวิชญ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกิรณา  โพธิพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายขุนศึก  ยี่สุ่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภักดีไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเคสิตา  ถาวรเศรษฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจิณณพัต  ธานีตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายจิรภัทร  ลาภประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายจิราวัฒน์  รัตนสุภาพรศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายจีรภัทร์  ผลอุดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงชณัณกาญจน์  ธันยนันท์เมธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวชนัญชิดา  ทับซ้อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจือจาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายชนาธิป  ยิ้มสุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายชนาเมธ  รุ่งศรีทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชนิกานต์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายชยกร  เชื้อกุดรู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายชยพล  วงศ์ปิติรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายชยพล  เนตรศรีไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายชวรินทร์  หวัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายชวัลวิทย์  ใจทัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชวิน  จงวิลาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายชินการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายชีวิชญาน์  ชัยชนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงโชติกา  เหล่าบุศณ์อนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวเฌนิศา  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงญาณธิชา  ดำรงค์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายญาณภัทร  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงฐิตามร  กณิกนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณฐภัทร  บัวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณธรรศ  ปิยศศืโชค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณปภัชน์  จันทรวิทูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายณพล  ธนันชัยณกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวณภัทร  เครือคล้าย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายณวัฒน์  ปริพัฒนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวณัจฉรียา  มิ่งมิตรโอฬาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายณัฏฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์สด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐธนัตถ์  มุรธาธัญลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายณัฐนันท์  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐพิมล  แสงสิทธิ์ธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สุพรรณการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณิชากร  มีความดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายดาวูด  กิตติธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเดชาธร  ศรีเพชรนัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายทีปณัน  ธนพิทักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายธงชัย  วารีรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธงธรรม  วัฒนธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธนกร  อวัสดาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนเดช  เรืองอำพัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงธรรมภัสสร  สุวรรณลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงธวัลพร  ธรรมเพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงธวัลรัชต์  คงแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธัญนิชา  พุทธธนศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธารา  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธาราธร  มิลินทสูต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธาราริน  ธนโชติวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธีม  เดชอนันต์พสุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงธีรณัฏฐ์  สุขพัฒนนิกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนนท์ปวิธ  โฆษิตบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายนภณัฏฐ์  บุญญาวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายนภทีป์  วัฒโย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นายนภนต์  ดันศราวุธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายนฤเทพ  สุขโสภี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนวรัตน์  ปูควะนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนวลนภสร  ทองมณโฑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนิชาภัทร  เจ๊ะยอเด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนุชรี  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สำแดงเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายบารเมษฐ์  วามะรูป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงบุญรักษา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงบุษยพร  นาคประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายบูรากร  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนจำรูญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายปฐวี  ธนานันทกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปณาลี  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายปธาวินท์  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นายปวริศ  ปรีงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายปวีณ  ปุภรัตนพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ฉัตร์รัตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปัญฑิตา  แสงพนัสธาดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายปัณณทัต  เกษมสถิตย์วงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายปุณณภัทร  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายปุณณวิช  ปุภรัตนพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายปุณณ์  เนตรชลายุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปุณิกา  สุวัชรังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพชร  ผ่องใส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายพชรวัฒน์  ตรีสุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายพนนท์  สุรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรนัชชา  สมณกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงพรรณพัชร  ลิ่มพฤกษ์เกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายพร้อม  ว่องเจริญไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพระแก้ว  คำภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพระนาย  สุรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพลวัฒน์  วาจาดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายพสิษฐ์  จองเจตจรุงพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทพส่องแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  วิริยะเมธานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายพันธนันต์  รัตนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพิชชาพร  แก้วศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพิชญางกูร  อโนทัยอดิกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชามญชุ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรัทธาประยูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ลิ้มปิยะโอฬาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  อาทรชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวพีรญา  วรสุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นายพีรวัส  หมอสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพุฒิธาดา  พฤฒชยากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพุทธินันท์  ตระกูลตั้งไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงแพรว  พิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงภควรรณ  จ๋วงพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภเณศ  วัฒนนันทาภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายภพธรรม  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายภัทร  ปนิชิจิวาสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
663 นายภัทรธร  อินทรพักตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภัทรพัฒน์  เพ่งสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงภัทรภร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงภัทรภร  วระศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภัสภูมิ  โพธิกุลธนรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภาคิณ  พุ่มดอกไม้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
669 นายภาคิน  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายภาวิต  จรุงวิทยากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภิญญภา  จิระธนชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
672 นายภูกานต์  ภัทรวิตตากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายภูมิพัฒน์  อัครพันธ์ไพโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงภูริชญา  อ่อนอ้วน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
675 นายภูริทัต  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายภูวดล  อัครปัญญาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายภูวริช  คชศิริพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงภูษณิศา  มีทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายเมธวัจน์  ปั้นทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเมธินี  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรตชนก  พลอยงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 นายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายรัชกฤช  ชุ่มชูวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายรัชชานนท์  สอนเครือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายรัตนมน  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวเลอเฌอกรณ์  ศรีชนะภัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายวรดร  นาคบวรวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายวรพล  ช่วยบำรุง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวรเมธ  สงประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวรรณวรี  อัมพวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นายวรัชญ์  พินิจกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายวรัญญู  ภักดียิ่งยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงวรัทยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวราทิพย์  ภวเวส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวรารัตน์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายวสุภัทร  พงศ์กิดาการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายวัชรวีร์  ตันธนพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ตันธนพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวิชิตา  บุญล้ำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายวุฒิภัทร  ยอดระยับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศนิตา  จิรสิทธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงศภสิณี  รักศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายศรัณยพงศ์  สาโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงศศินา  ทองตำลึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงศศิพิม  จิระเดชวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศศิศ  วุฒิสากล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
711 นายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายศิวัจน์  ธีระธนันต์วุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายศิวัช  สิริวเสรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศุภญาณวิชญุ์  กิจสุภาพศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายศุภฤกษ์  สุทธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายสกนธี  ทวีเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสกลรัช  ไตรวิริยวงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายสรวิชญ์  ดีวิมล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายสัณห์พิชญ์  อุ่ยวัฒนพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายสิทธิพัฒน์  ปราชญ์ส่งเสริม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสิปปกร  ติราภิบาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทวีแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวสิรยากร  ตันกุลรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วาสนาเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสิริวรรณรดา  เจริญเลิศสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสีตลา  ติราภิบาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุธาสินี  อัศวมงคลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุพิชญา  ดาราไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุพิชญา  บูรณวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุพิชญา  เบญจกัลยากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายสุรวุฒิ  อุดใจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายสุรสีห์  ศิริเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมวรฐายี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอคิรา  แซ่จิว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงอชิรญา  จุณณทัศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอชิรญา  ตรีพูนสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อำนวยศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นายอติวิชญ์  เศรษฐธนารักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวอมรวรรณ  เชียงทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงอลิสา  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายอัครวินท์  แน่นอุดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวอัยยวีร์  วงศ์ศรีสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวอาภรณ์ภัทร์  เสียงหลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอารียา  ศรีขจรลาภ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอุษณิษา  เรืองแรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายเอกบุรุษ  โสภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงกชพร  จันเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกชพรรณ  สุดเอียด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกฤชฎิณ  กรุงไกรจักร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกฤตพร  อินทรนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายกฤตเมธ  คงหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายกฤตยชญ์  ลาวัณย์ทวีป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกฤตยา  เอกภูริธวัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกฤติน  ฉิมวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายก้องภพ  โรจเรณุมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกันตดนย์  ศิริวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกันต์พิชฐญา  รัตนพลับจีน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกันตินันท์  คำมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกานต์มณี  กิมเกถนอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงขวัญภัสสร  โชติมณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายคุณแผนดิน  จ้อยรุ่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายคุณานนต์  อิ่นคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายจักรพงศ์  วรรธนะอภิวิชญ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายจักริน  รัตนพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภาระจ่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจิตณัฏฐา  ชำปฏิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายจิระพงษ์  บำรุง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเจตริน  ศุภพันธุ์มณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายเจตวัฒน์  สิทธิพรชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงชนกนันท์  พิริยะสถิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิตรภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชนาภัทร  ภู่ปัญญาชน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายชยพล  คชโกศัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชัชชญา  พลซื่อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชิชญารีย์  ลักษณะโกเศศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายชุติภาส  จันทอุทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายญาณภัทร  บุตรแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายฐปนวัฒน์  แก้วเคน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายฐานปณัต  คูเพ่งซัว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณตะวัน  พุทธำรงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายณภัทร  พงษ์เอนก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงณัชวดี  นิมโรธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายณัฐชนน  คำก้อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงณัฐณิชา  พาบัว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายณัฐดนัย  ไกรนรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เลื่ยงชัยเชวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐพงษ์  ถานะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงณัฐภร  จิตต์ธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐวรรณะ  ตันติวัฒนารมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยวงศา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายณัฐวัฒน์  มะลาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงณัฐสิณี  พลายชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงณันทรัตน์  วัฒนสุนทรศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณิชา  ละอองทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายดลนภัทร  วุฒิคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายตฤนดนัยม์  โชตินิพัทธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายเตชวุฒิ  วุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงทยิดา  สาระผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายทองนิล  สุราฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สวัสดิ์ติมากูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายเทรุกิ ณัฐนนท์  ซาโต้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายแทนรัก  เนียมรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายไทธร  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนกฤต  สัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายธนดล  วันพุดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนภูมิ  วิเวกอรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายธภัสพงศ์  กีรติจิตตินันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธยานี  เจษฎาภูริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สรอรรถกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธัญณิชา  คุณารัตนพฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธาม  ศัลยกะลิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายธิปก  นนทมาลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธีทัต  เทพหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายธีธวัช  เลาหบรรจง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายธีรภัทร  หิรัญคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธีรวัฒน์  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายนนทพัทธ์  พลหิรัญรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายนพวิชญ์  เลิศรัตนศุภชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนภัสกร  ช่วยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายนโม  วิริยะวัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายนรภัทร  รัตนาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนลพรรณ์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงนะดา  ยีกา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  วงศ์จินต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญวรญาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงนันทัชพร  ตาปนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัฒนเพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงบงกชกร  หว่างเทียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายปภพ  มากชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายปภังกร  โพธิขำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปรัชญา  ทองแม้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายปริญ  ปิยะปกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงปริญ  อภิธรรมบัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายปริญญา  เพียวอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายปัณณทัต  หัสตวัสพงศา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายปัณณวิชญ์  สวัสดิ์ศิลป์กนก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายปานเทพ  ปาณศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงปารมี  นัตชะวะพัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปุญญิศา  ห้อยระย้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายปุณณวิช  วัฒนบวรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายปุณวิช  วัฒนสินไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายผลิตโชค  สีลาบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายพงศ์พิชญ์  จรัสศรีชล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพชรพล  สุขสินธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงพฐา  ถือทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวัฒนโกศล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไมสัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพรรณราย  แสนไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายพฤหัส  ขุนเทพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายพลกฤษฎิ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพสิษฐ์  รัตนูปถัมภ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัชรดา  ตรรกอังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพิชญาภา  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพิชญาภา  เขียวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพิณชรัฎ  วัฒนพัฒน์อรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิมญาดา  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สุพัฒน์นราสิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  เศรษฐสิริวาณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  รัชดานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายพิสิษฐ์  ราชอินทร์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายพีรพรรดิ  สานุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพีรพัฒน์  นัดดาเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายพีรวิชญ์  ธนานนท์นิวาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภรภัทร  สามสี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงภวรัญชน์  ช่างทองคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงภัคขจี  วัจนสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงภัทธิรา  สุขจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายภัทร  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายภัทรดนัย  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายภัทรดนัย  สนธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงภัทรดา  ทองหนัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงภัทร์ธมณฑ์  ศรีสุวรรณกาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายภัทรพล  โมราราย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  อมรสิริโชติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายภาคิน  ลิขิตจรรยากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายภีมฎล  โพยมรัตนสิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายภูตะวัน  จอกทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายภูมิภัทร  ภูบังดาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงภูริชญา  ทารีมุกข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภูริณัฐ  นุมขุนทด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายภูวณัฎฐ์  รัตนภรภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายภูสิทธ  เหล่าโกเมนทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงเมธิณี  วินิจสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายยุทธ  วัชโรบล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายรณกฤต  เผ่าจิตรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงรติรมย์  บุญเรืองถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายรพินทร์นาถ  อนันทวิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายรภีพัฒน์  สีวงษ์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญเรืองถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงรมิตา  ไทรทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญเรืองถาวร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเรืองระวี  วังทะพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงลภัสรดา  กิติพงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงลักษิกา  นพกุลโรดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายวงษ์พิศลย์  ฐิติสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวชิรวิทย์  เสนาราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรนิพิฐ  สิริไชยรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรพิชชา  สีจ๊ะแปง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เลี้ยงไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวริศ  เหมโลหะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงวริศรา  วชิรดุสิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวริศา  สู่ศิลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงวรีรัตน์  จิรโชติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวัชรดา  อินทชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวัชระ  ฝูงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายวิชญ์ภาส  จำคำสอน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายวิริยะ  คงพุฒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายวุฒินันท์  นามบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงศรัญญา  สายสุดสวาท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงศรันยภัทร์  จรเปลี่ยว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายศรุต  สวัสดีมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงศศิกาญ  เข็มทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายศศิลป์  ขาวสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศิรประภา  มะลิศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายศิริศักดิ์  ม่วงนอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายศิวัตม์  รัตตะรังสี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศิวาการ  บัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมแตง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนรถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายเศรษฐ์จิรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เนาสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายสิรดนัย  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายสิรภพ  ฟ้าอรุณสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายสิรภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายสิรวิชญ์  ลำพาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเกิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองโปร่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เกษมสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงสุทัตตา  ตันติพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงสุธีรา  รอดสุทธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงเสาวภาคย์  มาโสมพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายหฤษฏ์  แซ่ล้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายอชิระ  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายอดุลวิทย์  หนูเงิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายอธิชนม์  มะลิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายอธิวรัตถ์  รัตนเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอภิสรา  วุ่นหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอรณิชชา​  กิจศรัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายอรรถรินทร์  จวรรณตุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอรรัมภา  มุ่งหมาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงอรอินทุ์  เบญจบริรักษ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายอัคคเดช  จอมใจเอกชน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายอัคคเดช  ต่ายคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอัญชิสา  สิงคารวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายอัฏฐพล  วัฒนเหล่าวิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายอัศวิน  ทองดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงอาจรีย์  เทพหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายอาชวิน  พยอมหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอาทิตยา  ฝากาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอิสรีย์  จันทร์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายเอกภวิษย์  โตวรรธกวณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายเอื้อไอศูรณ์  บัวศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายไอซ์ศรัณย์  ชูแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงไอยวริญท์  มีตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงไอยา  อรุณบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายโชตินรินทร์  ลิมปนันท์วดี โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณปภา  หวังพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายณัฐชนน  สั้นเต้ง โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายไทยแท้  กมลาสน์ ณ อยุธยา โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธนภร  พวงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวธนัชญา  สำอางศรี โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายภูทัด  นิธิศฤงคาร โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายศรวัสย์  ลิมปนันท์วดี โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายสิรภพ  ดิษยพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายโอบวุฒิ  เกตน์วิมุต โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงกชกร  ภูผิวโคก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงกชพรพรรณ  น้อยนิวรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงกมลภัทร  ดาวพิเศษ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายกฤตานนท์  เจริญสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายกฤศกร  ปิ่นเพชร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกลย์ธัช  อุดรปรีชา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงกัญจน์วิภา  คล้ายคลึง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายกัณฑ์พงษ์  รามัญจิต โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายกันต์พงษ์  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงกัลยกร  สุตนพัฒน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เรืองเจริญผล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายกานต์ธนัตถ์  ทองทวีเกียรติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายกิติธีร์  มั่นคง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงเกล้าเมษา  ชูโฉม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงขวัญนภา  สารนา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายคชภัค  จันทศรีคำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายคูนเกล้า  โพธาสินธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงเครือกานต์  เครือกุมุท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงจารุภา  เจียจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายจิดาภา  เจียจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ว่องทรงเจริญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายจิรัฏฐ์  ดีสวาท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายจีรพัฒน์  รักอริยพงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายฉัตรชริณ  พานทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายฉันทพัฒน์  การชัญกาศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชญานุช  หลินมา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ศรีเพชร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงชนม์พรรษา  สีหา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายชนวีร์  บัวหอม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์เเก้ว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายชนาธิป  เมยประโคน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชนิดาภา  เขียวสิน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายชยธร  นวนเรือง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายชยางกูร  สันทัด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายชลกร  มีเกิดมูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงชลธิกานต์  เกษตรภิบาล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายชวัลวิทย์  เนียมหมวด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชวิศ  เขียงพฤกษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงชัยรัมภา  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายชุติเดช  ยิ้นซ้อน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายโชติพงษ์  จิตรบุตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายฐณะวัฒน์  คชะเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายฐานพัฒน์  ขำกลิ่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายณฐกร  ส่องสว่าง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายณฐพัชร  แสงสุรัตน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงณฐอร  ชื่นนิ่ม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายณภัทร  ดีวรรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณภัทร  พวงทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณภาภัช  บุญโภคัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัชชา  คำนาค โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งสมบูรณ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงณัชชารีย์  เมธีวีรธนันท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายณัฏฐกร  มุขวิลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรไชย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขใสแก้ว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวณัฐธิดา  สอนสุภาพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายณัฐภูมิ  สาสนะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัฐสุกาล  ทับอาษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์พรหม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงณิชานันท์  สารีวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงดากานดา  ศรีทองหล่อ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงทักษพร  ขันถม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายไท่จง  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายไท่หัว  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธญพร  กล่ำฮุ้ย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธนกฤต  ขจรกิตติวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายธนทรัพย์  เเซ่เตียว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายธนบูลย์  ฐิติวัฒนอภิชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงธนพร  จันคำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธนพล  วนมา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงธนภร  ประเสริฐสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธนภัทร  กุลสุริวงค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธนภัทร  อิศรางพร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงธนวรรณ  คนคง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายธนัช  เนียมเล็ก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงธนันพร  ตาลผาด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายธนาธิป  พั่งเซ่งท้อง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 นายธนารักษ์  ชูสม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายธเนศพล  ภาคีชีพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายธรณัส  คงเอียด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธัญธนัตย์  อุดมวิทยาโภไคย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายธิติวุฒิ  อุสาหะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายธีรเมธ  คำมาตย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนรินทร  สุขศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงนฤมล  สุทธิคีรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายนันทพัทธ์  ลิ้มจินตนวรากุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายนันท์มนัส  ชมภูนุกูลรัตน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงนิพาดา  วิชาชัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงนิรัตนาภรณ์  ดารากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวนิศารัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายบทมากร  ไววรกิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายบรรณวิชญ์  ใจตั้ง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงบัว  กีรติมากุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงบารนี  พูนพินิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงบุริณลักษณ์  ภาโสม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายบูรพา  คำบุญเรือง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงเบญญาภา  สระคำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงใบปอ  เจียรศิริ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  กุลณัฐเศรษฐี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายปธานิน  รชตะเกษม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายปภังกร  กลิ่นหอม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปภาวดี  สุขสว่าง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิมาไชย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงปรานิสา  สุขศิริ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปวรดา  กาญจนเดชาโชติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงปวรรณ  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายปวิญญ์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมบุญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายปัณณวรรธ  อมฤทธิ์ตานนท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงปัทชญา  ยานะศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญทาศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายปิยังกูร  ชะเอมเทศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงปุญณิศา  ศิริปุณย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายพงศ์ศิริ  แจ่มจำรัส โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงพรปวีณ์  พิศาลายน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงพรพนิต  เต้นปักษี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงพรภัทรินท์  ทัพกูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายพฤหัส  ศรีสุวรรณานนท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายพลเสฏฐ์  ธนันท์เดชากิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงพัชร​พร​  ม่วงเหมือน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพัชรพร  ดินม่วง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายพัทธวิชญ์  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงพิชญาภา  หทัยเดชะดุษฎี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพิชยาศิริ  อธิพิพัฒน์กุล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายพิทวัส  กุลนนท์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิชัยดิษฐ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประเสริฐธนะภัทร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายพีรพัฒน์  จรเสนาะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพีรวัส  เพ็งนารีย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงเพียงรัก  พุ่มโมลี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงฟ้า  เลายี่ปา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงภคณภร  แสงเย็นพันธุ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงภัคชิสา  กิตตินิรนาท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายภัคพล  สุดสอน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายภัคพล  ไพโรจนวุฒิพงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงภัทรกานต์  เยาวศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงภัทรวดี  ประเสริฐสรรค์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงภัทราพร  แฟงรัก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายภูริทัต  ลุ้งกี่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายภูรี  มาตรเลี่ยม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายโภควินทร์  รวมธรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายมงคลกิตติ์  พรหมมา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงมินรดา  ช่วยปทิว โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงมุกกานดา  มุกดา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงยลรฎา  นามศรีสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายรชต  เถินบุรินทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายรวิชญ์  มุขเงิน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายรัฐกรณ์  บุญโภคัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงรินรดา  กันหาวรรค โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงรุ้งเรืองรอง  พวงประเสริฐ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายรุจ  เจริญวัฒนาพร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงรุจิรา  ทุ่นศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงลภัสรดา  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายลาภิน  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายลิปปกร  คำพิบูลย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายวงศ์วริศ  พูลเจริญธนานพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาววชิรญาณ์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาววรฤทัย  ศรีหรั่งไพโรจน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงวรสรณ์  ชูสม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สหาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงวริศรา  เย็นอ่อน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงวลัยพรรณ์  เหมือนดีภากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงวิชิตรา  เทียมเศวต โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงวิภาดา  อันรัตน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายวิศวเทพ  เหมมะลา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายศรายุทธ  มีสง่า โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศรุดา  คุ้มจั่น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงศศิภา  เพ็งส้ม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายศิรภัส  สำเนียง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายศิวกร  สุขคุ้ม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายศิษฎี  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายศุภณัฐ  ลายเมฆ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสว่าง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงศุภิสรา  สุรภาพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายสรธันย์  แก้วดู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงสิรินภา  แย้มยินดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงสุพิชชา  เกษร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายสุภเวช  ชื่นเชาว์กิจ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงสุภิดา  พิลึก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายสุริยพงศ์  สังโฆ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจันตะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงสุวภัทร  มาจ้นตะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายหัสฎิณ  ทรัพย์สุคนธ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอคิราภ์  หมายบุญ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอภัชราภา  ปั๋นกัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงอภิชดา  พินสอน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอภิญญา  ชีวางกูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายอภิวิชญ์  มณีน้อย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงอริยกุล  จันทร์ทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายอัครวินท์  มลิวัลย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงอัยยาวัลค์  หัสปราบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอาทิตยา  สิริกรรณะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงอารยา  โถนทา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายอิทธิกร  พิธีการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายเอวิทย์  โพธิแพทย์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายกันต์ศมเมษ  รติเวโรจน์กุล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงณปภา  แสงคร้าม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงนภัทร  จักรแก้ว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงนิศารัตน์  เคราะห์ดี โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายบัญญวัต  เทริญใจฮาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายปราณวัฒน์  กิ่งนอก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยวัฒน์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สุขเดโช โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงวริศราภรณ์  ปฐมสุนะรชัย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายศุภชัย  พึ่งภพ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายกรณ์จิรัสย์  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายกฤตกร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายกันตพงศ์  จิระเวชบวรกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงกัยญากร  สุขโพลง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายกิตติ์นิธิ  จิตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฟู โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายกิติต์นภัส  จิตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกุลเชษฐ์  ใข้ปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายคณิน  เชี่ยวเวช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายคุณนพงศ์  อิงคุลานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายคุณานนต์  เจริญผล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายคุณานนท์  เจริญตรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายจักรกฤษณ์  กลัดจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายจันทรวัทน์  คันธจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ธิรัชต์สุขสิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงจิรภัทรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 นายจิราเทพ  ยาปาน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นายฉัตรชรินทร์  อัคระจิรากาญจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงชญาดา  สิทธิศุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายชนาเมธ  ทีฆไมตรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงชนิตนันท์  สุขเนียม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงชมพูเพชร  พิมศร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายชยุต  มงคลประจักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายชลภัทร  สุหิรัญญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายชวัลณัฐ  ตันตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายชัชปวีร์  อัครวณิชศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงชัยญนุช ชัญญ่า  คล้ายคลึง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงชาริษา  กิเลนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายฐปนนท์  พรสุรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญเตชะธนาวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงฑริตา  ผิวทองอ่อน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายณฐกร  ศรีเบญจบุตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงณปภัช  อุบลรัตนสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายณัฏฐศักย์  ยะสารวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงณัฐกมล  อยู่ถมยา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีชุม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงณัฐพร  ธนธีระหิรัญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายณัฐภัทร  ปริมประภา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีชูทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฐวรา  ทัศนกุลพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณัฐหทัย  เลิศการค้าสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 นางสาวณิชชา  อยู่เจริญกุลเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงณิชปัณณ์  ชูติธรรมานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายตถาตา  หัตถา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงต้นหลิว  พจน์พรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงติณณานุช  ยกยิ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายธนภูมิ  สิงหนาท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายธนเสฏฐ์  โชติอนันต์วุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงธฤดี  เรืองเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธัชพงศ์  ศิระมานะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงธัญปภัสร์  แก้วพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายธันย์พศุตม์  พรมจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายธาวิน  อนันนับ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสุคนธนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงนภัสรพี  ศักดิ์วิมลพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายนราวิชญ์  สนิทนอก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายนัทธวัฒน์  ไพบูลย์สุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายบุณยฐกรณ์  คงดวล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ระเบียบเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สร้อยจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายปรัชญา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายปรานต์  กุลกิติคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงปริญญ์ญาดา  ระเบียบเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงปริญญดา  ฤทธิหาร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายปริพัฒน์  สอนวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปวพร  ประคอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายปองคุณ  หมอกม่วง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักษาภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงปัณฑิตา   สิปปอักษร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ทวีปลื้มสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงปาณปวีณ์  จันทร์ฉวี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงปาณิสรา  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปานกมล  เกิดทะโสม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงปารดา  มงคลสกุลฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายปิติพงษ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงปิยพร  โอษธีศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายปุณณพฒน์  ภัทรวิทย์ธานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายพชร  อ่องเเสงคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพนธ์พัสน์  ภณาธนะวัชร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวพนิตนันท์  สุขเนียม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงพรรชนิดา  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพันธิสา  ภาคแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายพันธุ์ธัช  พรเจริญมุสิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงพิชชาภา  นวกวงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงพิชญาภา  ชวตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิการิยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวะนา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 นางสาวพิมวรินทร์  เสาเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายภคิน  ปรีพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงภัทรวดี  วัจนสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงภาณุมาศ  อดุลย์วงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายภาณุวิชญ์  โมกข์มงคลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายภีมพณ  เจริญสินสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายภูบดี  ชูพาน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวภูริชญา  ลิขิตกาญจนากรกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายภูริณัฐ  แสงจันทร์ฉาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายภูวิศ  วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายเมทัศน์  เชาวลิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายยศกร  น้อยทัพ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 นายยศรวีร์  ภูเพ็งใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงวงกลม  ศรีสุรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงวรรณวนัช  โพธิ์สร้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงวรรณวรางค์  บุณยะวันตัง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงวรวลัญช์  สถิตย์สุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาววรินทร  วงศ์เรือง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เตโชติประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงศิรณา  สมวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงศุภรดา  นูคำดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงศุภรดา  หนูเกื้อ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์พรหม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงสรัลชนา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงสิริญา  อิโนชิตะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงสุชัญญา  จารึกกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงไหมไทย  เอียดนุช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายอนันตชัย  บวรนิมิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงอนันยา  เขตสมุทร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงอภัสนันท์  ไทรทองธนาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายอภิภู  เรืองรุจน์จิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 นายอภิวิชญ์  ลลิตธเนศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงอรไพลิน  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงอริสรา  บุญธีระเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายอิระ​ณัฏฐ์​   ลี​ร​ตา​นนท์​ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงกนกกร  ฟองคำ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงขนิษฐา  บัณทัตโชติภัค โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงชัญญานุช  เลียบวัฒนะ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชุติธนาคมเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุตพัฒน์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงธัญย์ชนก  งามแพง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพรนัชชา  อ่อนอินทร์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพิมมาดา  นาราช โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงรัตติกานต์  ประเพระตา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงลลิตา  นิลจรัส โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสุทธิดา  ธุไชยศรี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงเสาวภา  ประกายแก้ว โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมพรม โรงเรียนสารวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงทักษพร  มนต์ทอง โรงเรียนสารวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายพงศ์พิชญะ  เพชร์แก้วนา โรงเรียนสารวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายกชพนัส  ทิพภักศร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวกชพร  ภัทรวดีพงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 นายกฤษฏิ์  ทองบางหลวง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายกฤษณชัย  แซ่ลี้ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงกัญจน์พร  ประสิทธานุรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 นายกัญจน์  พิณไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สอนนิ่ม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงกัณฑ์วสันต์  จักร์กร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายกัณณ์  เเสงนิล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วาพันสุ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงกุลรภัส  บริบูรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายโกวิท  คุ้มฉายา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายไกรวิชญ์  อินทร์จำรูญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 นางสาวขวัญชนิดา  ศุภกมล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นายคิวบา  ประเมินชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายจณิน  เสรีรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายจักรภพ  วงเวียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายจักริน  วนาเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 นายจักริน  ไชยรังศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 นางสาวจันทัปปภา  ปฐมัง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงจิตราพัชญ์  รัตนะมงคลธรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟักเชือก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 นางสาวชญานภัส  ตั้งจิตทวีทรัพย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงชญานินทร์  วีระพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายชนาธิป  โนนรุ่งเรือง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงชนิดาภา  สุธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงชลธิชา  เขียวเล็ก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวชัญญานุช  ชูช่วย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวชัญญาพัทธ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงแสนคำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รุจิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายฌอน  อิโมะโตะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวฐิติภา  ศรีมงคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพิ่มศรีเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายณฐพร  บานแย้ม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงณฐมน  สโกฟิวด์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงณัฏฐกมล  แสงพิมพ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวณัฏฐกานต์  ลักษมีกิจไพบูลย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวณัฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จ้อยศิริ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงณัฐกาญจณ์  พะโยม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 นางสาวณัฐชนันท์  ชมะไชยธารณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงณัฐนภินฑ์  หอพิบูลวิภาสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงณัฐนรี​  พราหมณ์พิทักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายณัฐภัทร  มีอำนาจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 นายณัฐภาคย์  นิซัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงณัฐมล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 นายณัฐยศ  แสงทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวณัฐสินี  พราหมพูน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงณัฐสินี  วิรัณยุดม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 นางสาวณัฐสินี  โซลิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เฮ้าลาแสงคำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายตุลา  เทพประทุม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายธนกฤต  สิริทวีบุญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 นายธนณัฏฐ์  ชนะธนรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนดล  ศรีเจริญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธนเดช  วัฒนะธีรสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวธนพร  โหน่งวัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธนภัทร  กีรติอุณห์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายธนวัฒน์  ขำศิริ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธนาธร  แซ่เตียว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวธนิดา  ตระกูลมีสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวธมนวรรณ  เกษเกษร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวธัญทิพย์  ปัญจจอม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นางสาวธัญวรัตน์  ว่องชาญกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธีรเพชร  พรมลือ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายธีร์  พิริยสิทธางกูร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายนเรศ  เผ่าวณิชย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวน้ำหอม  - โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นายบงกชกร  กิจเกียรติ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวบุษกร  หนองน้ำขาว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงเบญญา  งามวัฒนกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 นายปกรณ์เกียรติ  จันทร์น้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวปภพสร  บัวแก้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายปัญญวัฒน์  นนทสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ขาวผ่อง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวปิ่นปรัชญา  หนูดาษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปิยฉัตร  โคกเปือย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายเป็นต่อ  แก้วบุดดา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 นายพงมนัต  ศิริชัยวัจนเดชา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงพบพร  สมบูรณ์พงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายพรชัย  วิระทูล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงพรนัชชา  ติกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาญจนเลขา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายพัชรกร  ยังสวาท โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงพัชราภา  ทรงกลด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แก้วไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 นายพิชชากร  แสงทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงพิชญาภา  เขียวอ่อน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ปรีชาหาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวพิริยาพร  ชุติมากุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายพีรณัฐ  ทองใบปราสาท โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายพีรพรรฒ  มังคะรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายพีรพล  พัฒนาทร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายพีรพัฒน์  พัฒนาทร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายพีรวัส  ใคร้มุก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวพุทธิดา  ภาระราช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายภทร  กุลวราภรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองมาก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายภัทรดนัย  รถมณี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 นายภัทรบดินทร์  รองชูเพ็ง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงภัทราพร  เสงี่ยมตน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  พงศ์ดลจรัส โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 นายภากร  นิ่มซ่อง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายภาคิณณ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายภาธีร์  แพรนิมิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 นายภานุพงศ์  พิชญาภรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวภาศุทธา  คุณอมรศรีวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายภาสวิชญ์  พงศ์พลาดิศัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 นายภูรีรักษ์  ณัฎฐกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายภูวดล  คล้ายคลึง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงภูษณิศา  อยู่ด้วง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงมนันท์​ญาดา  ศิรปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายมาเหนือเมฆ  กองทรัพย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงมีญา  จันทรสันติกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 นายเมธาชัย  อุสาหะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นายโมไนยพงศ์  จันทร์เทศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายยศวริศ  ชัยธวัลภัสร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายยศวิ​ชญ์​  เหลี่ยงตระกูล​ชัย​ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 นายยุทธชัย  บกหมื่นไวย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงรดาณัฐ  ตั้งจิตทวีทรัพย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวรมิดา  นุริตมนต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงรวินท์  พัฒนสุนทรวงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 นายรัชพล  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงลภัสรดา  อนุอัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 นางสาวลลนา  ประสารศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงลลิตา  เกียรติศิริโชค โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 นายวงศธร  หลักดี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายวรชัย  ลุนอุบล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงวรดา  ดวงแก้ว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงวรรณดี  แถลงกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงวีรินท์ทิชา  หุตบัวรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงศวรรยา  ภัทรกิตติกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงศศิชญา  เพชรคุณาภรณ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 นายศุภณัฐ  คงปลอด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายศุภณัฐ  วุฒิมนัสพงศ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายศุภณัฐฐ์  กุหลาบวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงสรัลชนา  ใจเย็น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวสุกฤตา  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงสุดารัตน์  มหารักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงสุธิมนต์  ปินธง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 นางสาวสุพิชฌา  ศรีหมาตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นายสุรพัศ  กรานสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นายสุวพิชญ์  แซ่ด่าน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงหฤทัยชนก  ธรรมเรือง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงเหมือนตะวัน  สมเหมาะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายอชิตะ  พิมบุผา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงอชิรญา  ภูงามนิล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงอนัตตา  อินทร์น้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 นายอภินพ  อัครทัตตะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายอริญชย์วิทย์  เจิมกระจีน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วงษ์สวรรค์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายอัครวินท์  กกกนทา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงอังกอร์  อันประเสริฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอิสราภรณ์  สุขกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายกฤตภาส  กิจสัมนางกูร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายกัณภพ  มั่นซิ้ว โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายไกรกฤษ  ตันติเพชราภรณ์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวเขมณัฏฐ์  เพ็ชรพยาบาล โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายคีตภูมิ  ศรีสาลี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายจัญยวรรธณ์  วนจารุโรจน์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงจิดาภา  อมรวงษ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายจิรกร  พูนกุลวัต โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงชลนลัท  ขาวสะอาด โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายชวัลภพ  แซ่ผ่ง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายโชติพงษ์  บัณฑิตสิงห์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายณลฐวัชร์  วรรณประเสริฐ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายณัฐพัชร์  คงภูรินาถ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายณัฐภัทร  ปัทมะทิน โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงทักษพร  ทินมณี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงทิพปภา  ไทยทองหลาง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงทิพานัน  ไทยทองหลาง โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายธัชธรรม์  เหมาเพชร โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายธัญญวัฒน์  จันทรอุไร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายนพกร  ศรีสมหมาย โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายบรรณวิทย์  ชีวินเบญจรัตน์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายบุณยภู  ช่วยจุลจิตร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาติ​ครบุรี โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สังหาร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายปุณยวีร์  จิรวิจิตร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มงคลจินดาวงศ์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหลี่ยมหลุมภา โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงแพรวา  สินสิริสกุล โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงภัณฑิรา  มารศรี โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงภัทรวดี  สีใส โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายภาคิน  ศิริอังกุล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงภาวณา  นาคพิทักษ์กุล โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายภีมป์  เพชรผ่อง โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีสุขวัฒนา โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายรติวรรธน์  จันทรัตน์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงวิรัลพัชร  งามมิตรสมบูรณ์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงสินีนารถ  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายอนาวิล  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนหอวัง ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายอันดามัน  สุรบท โรงเรียนหอวัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงเอมภัสส์  โคมทองสถิตย์ โรงเรียนหอวัง ม.2 คณิต ม.ต้น