รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกรณ์  กองเเก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกรณ์  อัคคานุพรพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกรุณา  ลวณะสกล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤชณัท  หวู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายกฤต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกฤตกรณ์  สุทธิวานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤตภาส  อุดมกิจโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤติ  ชูกิตติพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤติน  จริตพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกฤติน  ฝังกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายกฤติน  มานะวิทยาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤศ  ฉิมวัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายกฤษฎ์  โสพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายกฤษฏิ์ทัศน์  กาลพงษ์วาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกวิน  ศิริโรจน์ธนวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายกษพล  วรรัตน์โภคิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายกัญจน์  สิทธิชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกันต์กวิน  บูรผลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกันต์พล  พฤกษากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายกันตวัฒน์  มายา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกันตินันท์  โชคผดุงธัมสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกันต์  ประพรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายกานต์กวินท์  ลี้สัจจะกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายกิตติกวิน  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกิตติกวิน  เดชาภิวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติพัทธ์  สิริรัตน์ประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกิตติภพ  ภควณิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
33 นายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกิติภูมิ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายเก็จชภูมิ  ปัญญายุทธศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นายคณัชนันต์  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายคมน์คณิน  บุบผาพฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายคริษฐ์  เอี่ยมจิตกุศล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคีตกานท์  บุณยะยุตกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายคุณัชญ์  ชีววุฒิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายคุณากร  ดำรงปัญจวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายคุณานนท์  หาญทวิชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายคุนนธรรม  จิตรถาวรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจักรพัฒน์  กมลานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายจักรภัทร  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายจามีกัญจน์  ลิขิตวัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิรโชติ  จิรทองคำโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจิรเมธ  จิตรวิบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุพงษ์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรัสย์  สกุลวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายจิรายุ  บุนนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจิราวัฒน์  จิตสุวรรณกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายจุลจักร  จิรวัฒน์สมพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายฉันท์ชนก  ทรงศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชญฏ  ชลประเสริฐสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชญพล  ศศะรมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชญานัท  อภิวัฒนะตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชนทัต  เเซ่จิว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 นายชนสรณ์  สวรรค์คำธรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชนินทร์  จิตสุนทรชัยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชนุตร์  ทิพย์สถาพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชโนทัย  สายะศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นายชยกร  สุวรรณเทน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายชยพล  นนทสูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชยพล  พลสามารถ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชลธี  สระทองเถื่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายชวิน  ปัณฑรางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชวิศพล  คุณกรสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายชัชพิสิฐ  อภิโชติพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชัยกฤต  อัครวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชัยวิชญ์  จรัญเรืองธีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชิตวัน  เธียรเอี่ยมอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชิน ภิยโยทัย  ทาเคดะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชิษณุชา  ชมประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายชิษณุพงศ์  รัตนรังษิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายชีวานนท์  ลักษมีวณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
85 นายญาณสิษฐ์  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายฐปนรรฆ์  รัตน์รวีวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายฐานวัฒน์  กิรติเสวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นายฐานัส  ศรีดามา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณชพล  คูโณปการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายณฐกร  ศรีปรางค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายณเดชน์  อุ่นศรีทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณธกร  วายุนิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณธรรศ  บุญตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายณพัฒน์  โชคประดับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณภัทร  จงเกษมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายณภัทร  ชัยกมลภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายณภัทร  ลิ้มจำเริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณภัทร  วนิชนนทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายณรัชต์พงศ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณวัฒน์  โชคประดับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัคชภัทร  นำศิริกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฏฐพล  คชาสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์คง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นายณัฐชนน  สงประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐชนน  แซ่ซือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐชนนท์  เลี่ยมวัฒนสุธา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายณัฐธรรม์  รัศมีสกุลไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายณัฐพงศ์  อุทัยวนิชวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
118 นายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐพัชร์  เกร็ดพัฒนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชินธรรมมิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฐยุทธ์  เจริญพงษ์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีทิเพศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัทกฤช  โพธิ์พึ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัทธ์ฐภัค  กิตติภัค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณิชกุล  กรุงกาญจนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณิชพน  สมุทรนาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายด.ช.ปริญญ์  บุญทนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายด.ช.ภีรพัฒน์  เลาห์ภูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายเดวิด  ปาร์ค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายตรัย  กิวานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายตฤณกร  ปัณณกิตติวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายตันติกร  อริยกวินวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายติณณวัชญ์  รุ่งโรจนาลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายเตชินท์  พงศ์ศิริศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายเตชิส  ชัยศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเติมฝัน  บุญวงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายถิร  ศิริภรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายถิรเดช  มคะปุญโญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายทนุธรรม  อูปอิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายทองพระกรจ์  บิ๊กกิมธนกฤตส์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายทัตเทพ  อาภานันทิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายทีปกร  ศรีนวล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธณล  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธน  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายธนกร  บัวทองธนะการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนกร  แดงแต้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นายธนดล  ขันทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนเดช  จิตจริงใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนพล  คูสิทธิผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนภัทร  ขุนหอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายธนภูมิ  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนยศ  เพิมพูลผลิตผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายธนวรรธณ์  หิรัญประดิษฐกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนวินท์  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนัตถ์พล  ตวงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนิก  จิรภาไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนินโชตน์  ภิรมยโชติศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนิสร  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธเนศพล  เผื่อนโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธรนันท์  พวงเพ็ชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธรรมปพน  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธรรมรัต  ผดุงวัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายธรรมาธิปัตย์  ตุลยพงศ์รักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายธฤต  เรืองสังข์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธัชกร  ศุภคณาพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธัชต์กรณ์  อรุณแสงสุรีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายธัญณินทร์  อุตมโท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธัมมทัศน์  โรจน์สืบศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธาวิน  อุตะเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธาวิน  อุ่มตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธีรดนัย  ธิติธำรงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธีรธร  คงเขษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธีรธร  สุรเจริญชัยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายธีร์ธัญ  จันทร์เขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธีรพุทธิ์  โฆษิตวรรณรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธีร์รัฐ  ดำรงพิพัฒน์สกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นายธีระ  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธีริทธิ์  บูชากรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายนณัฏฐ์  จิตร์พรหม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนนทนัตถ์  สิทธิมหรรณพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายนพวริทธิ์  วชิระคณาพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนพศิลป์  เสฐียรภัคกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนพอนันต์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายนภนต์  เดชตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายนรภัทร  จันทรนิภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายนราธิป  ไมตรีจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายนฤเบศวร์  หิรัญเพิ่มพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายนวันธร  จรรยาพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนัทกร  หมู่พิมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายนันทพัทธ์  ขจรกิจอภิรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนายดิน  ทองเต็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายนิฐิพัตร์  วรรณวาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนิติรัฐ  เหมันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนิพพิชฌน์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชัยเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบุริศร์  ปักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเบญจมินทร์  อัลเทนราท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปกรณ์  ปุญญโกมุท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปฐมพัฒน์  ลีลาวานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
215 นายปณัย  หนูแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายปภังกร  ขันแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายปภังกร  ปวงกิจจา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปภาวิน  ไกรภักดีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายปราชญ์  วัฒนสุทธิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปริญ  ผลพรพิเชฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปรีติ  วงศ์ฝั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายปองคุณ  นาคประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปองภพ  อมรดิลกกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปัญญวีร์  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปัญญากร  แพทย์อดิพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปัญญากร  ไชยพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปัณณทัต  อิ่มเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายปัณณทัต  เมธาจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายปัณณทัต  เรืองสอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปัณณ์  มโนลีวัฒนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปัณณ์  เขียวมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายปานวิทย์  ดาวกระจาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปุญญพัตน์  ศิริทิพย์วานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปุณณพัชร์  จงอนันต์ไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายปุณณวิทย์  พิริยะปัญญาพน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพงศกร  โลมากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพงศ์ชยนต์  พิริยะพรสันติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายพงศ์พิชญะ  เพ็งเภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายพงษภัทร  วาณิชย์ไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายพชร  กลย์ธรพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพชร  แซ่ว่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพชรพล  เทียนรุ่งศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายพณิชพล  พุ่มกัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายพรภวิษย์  เทศดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพรภวิษย์  แปงเครือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นายพรวรรธน์  เพ็ญพิบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพระวงศ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพลชัย  ประทุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพลภัทร  มะลิซ้อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
259 นายพลภัทร  เปรมศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพศุตน์  สุภัทโร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
261 นายพศุตม์  วานิกานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพสิษฐ์  บุญวรรณา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายพัชรพงศ์  พุ่มเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพัทธนันท์  วาจาสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพัสกร  พนาพรสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพาวิณ  อินสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพิตรพิบูล  ตันติเมฆิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพิทยุตม์  สุระดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพิรพัฒน์  จำปาเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
270 นายพิริยกร  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพิริยะพงศ์  ถกลธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพิสิษฐ์  เบญจจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพีรณัฐ  ปั้นปรีชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพีรดนย์  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายพีรดนย์  เกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพีรภาส  อรุณพิทูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพีรวัส  หิรัญประเสริฐวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพีรวิชญ์  สิปิยารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพีรวุฒิ  สนบ้านเกาะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพีรศักดิ์  คูณรัตนสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายพีรเศรษฐ์  สิทธิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพุทธมนต์  วิมลภัตรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
283 นายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายฟัยรุซห์  บินอับดุลล่าห์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภคนันท์  ตาลเศวต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภณวริศร์  สมพูลสวัสดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภรัณยู  เมตตานันท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายภวิทธิ์  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภัคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภัฏ  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภัทรดนัย  พรหมเอาะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภัทรดิษฐ์  พฤกษประทีป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภัทรพล  ลักษณิยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภัทระ  ศรีทองสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภาคิน  จตุรพลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภาณุวิชญ์  ธนกิจเกษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภาวัต  จงรักภูบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายภาวิช  พิลาทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายภาวิศ  พินทุสรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภาสวิชญ์  ชุติขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายภูกสิน  บุญชอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภูเขา  เลขะสมาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภูพิรัฐ  กิติธัชกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภูภัชณ์  วัชรพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภูมชาย  ภาสกรจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูรพัฒน์  เลาห์ภูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายภูริณัฐ  พิรุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายภูรินท์  ปรียงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นายภูริภัทร  ภาณุพิชิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภูริวัจน์  วีระเพ็ชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นายภูริวัฒ  จานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูวเดช  ปุริสชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายภูวเดช  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภูวนัตถ์ุ  ลี้โรจนาประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูวิศ  กาญจนรุจี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภูวิศ  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
320 นายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายมนพล  ตั้งทางธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายมหาสมุทร  ทวีวัฒนโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อมรพงษ์มงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายเมธินทร์  โล่สิริลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายยศชนินทร์  เหลืองวิรุจน์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายยศวินช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายรชต  สาทรานุวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายรพินทร์  สร้อยสุริยานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายรพีคยศ  ไวกัณสุรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายรพีพงศ์  เลิศปัญญาอาวุธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายรวิณด์  งามเดโช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายรวิน  มหันตาภิบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายรวิพล  สูงสิงห์ทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรวิภู  โชติกุลพิศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายรักพิรุฬห์  เจียมศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายรัชชานนท์  มุสิกะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรัฐณพีร์  หมอนจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายรุจิภาส  หมั่นอาษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวงศ์วริศ  จิตวิบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวชิรศักย์  ยังพุทธวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวนธน  สมไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายวรเชฏฐ์  เหมือนดาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวรดร  ธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวรภณ  ตัณฑุลเวศม์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวรภัทร  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวรเมธ  เลาวเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวรัท  สังขบุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวริศ  วิสุทธิโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวโรดม  วรรณศิริพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายวสุพล  ศรีวาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายวสุพล  เย็นจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายวัชรวรงค์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายวิชญ์พัทธ์  ผลิวานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวิฑัญญู  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายวิริทธิ์พล  กาญจนอลงกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
361 นายวีระพันธ์  พันธ์เลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายศรัณยณัฐ  โลณวัณต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายศักย์ศรณ์  กล่อมสังข์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นายศักย์ศรณ์  ศิวาลัยพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศิรพัศ  พรพศวัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศิรภัทร  อรรถโชติศักดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศิโรตม์  สัทธาธรรมรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศุภกร  มาลาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายศุภกฤต  ฉันทวิลาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศุภทิน  โอฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายศุภวิชญ์  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสรรพัชญ์  สิทธิรณฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสรวิชญ์  ยอดอภิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสรวิชญ์  วังวรัญญู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
376 นายสรวิชญ์  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายสรัล  ลีลาสถาพรกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายสรัล  เลิศเจริศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสัทธา  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสาธิษฐ์  อดิศรรณราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสิปปกร  บุรีเเก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายสิรดนัย  ศิริคุโณปการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสิรดนัย  เลิศปัญญานุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสิรภพ  นิลเพชร์พลอย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่อมร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสุกิจ  ไกรศรินท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสุทธิ์พิรัชย์  พรหมเกิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
388 นายสุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสุรเศรษฐ์  ขุราษี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสุวิจักขณ์  รัตนชู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายสุวิจักขณ์  โพธิ์กลั่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายเสาเอก  ช้อนสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอชรวัช  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอติเทพ  จิรภัทร์ภากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
397 นายอธิภัทร  สถิตย์วงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายอธิวัฒน์  ตั้งเลิศสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอธิศ  เลขะวณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอธิษฐ์  อาบวารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายอธิอานันท์  ยืนสุขจิตธาดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอภิณัฐ  วิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอภิรัฐ  พิญกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
406 นายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอภิวิชญ์  วังวรัญญู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอภิวิชญ์  สายัณหรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอรรถวิทย์  ตันติอนันท์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอริย์ธัช  เจริญสุขนพนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายอรุษ  พัทธวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอัครวัฒน์  อุปราโภ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายอัครวิทย์  อัครจรัลญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอัฑฒวัชร์  เมธีธนวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอาทินันท์  เจริญโสภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายอาภากรณ์  คลังกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอาร์ชวัส  เตชะวีรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
421 นายอิทธิเชษฐ์  ลักษ์อารีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอินทัช  วัฒนาสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอิศรัฐ  สรเลขกิตติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเอกพสิษฐ์  จาตุธนานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายไอธิยากร  เมืองแสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายกตัญญภูมิ  ยศหนัก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกมลวิช  ชัยสาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายกฤช  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกฤษณ์  หุ่นนอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกัญจน์  แกล้วปรีชาชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกันตวัฒน์  เจริญโสภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกาณฑ์  จิตติอาภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายคิมหันต์  สุดสายใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายคุณกร  โอตตัปปานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายจตุรภัทร  แก้วพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายจิรพงษ์พันธ์  จ่ามมาตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิ้มสมบุญชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายเจิ้งฉี  หลี่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายฉันทวัฒน์  เพชรปานกัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายชวัลวิทย์  กิจทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายชวินธร  ศุภเจริญวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 นายชวิศ  จันทร์เปล่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายชัยยศ  เชียงนางาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นายชิษณุชา  วงศ์เจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายชิษณุพงศ์  สกุลแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายฐณรัช  เอมนฤมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นายณชพล  การสันทัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายณฐนน  โชคอุดมพงศา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายณฐภัทร  คงบรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณโม  เปียซื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฏฐ์  บุญอนันตบุตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐพล  เลิศจิรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายเดชาภัทร  ผู้มีสัตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายตฤณ  ปัญญาสาธิตกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายติณณ์  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายแทนธรรม  สารกลิ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนกฤต  สำราญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธนกันต์  ปราโมทย์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธนบดี  เมฆทับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธนัท  จริยชัยสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นายธรา  เสนีวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธัญวุฒิ  จิตต์เกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธันวา  ทัพสุริย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธันวา  พิพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธิติภพ  บุญเรือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีรธรรม  รัตนธิวัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธีร์ธฤษณัช  มีไมตรีจิตต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนพอนันต์  ธนวัชรดุลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนรภัทร  วงศ์ปถัมภ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายนฤบดินทร  พิรุณคุณากร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนวภัทร  คำมะโนชาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายปวริศ  ทรงแสงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปวริศ  อารีราษฎร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
474 นายปวิชญา  เณรยอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายปัญญาวัฒน์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปัญญ์  แซ่เอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 นายปัณณทัต  ใจมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายปัณณพรรษ์  สิริชัยธรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตรอรุณไสว โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายปัณณวิชญ์  บรรณวิรุฬห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนันตวิไลเลขา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปิติ  นิ่มปิติวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายปิยวิศว์  วิจินธนสาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 นายปีติพล  ผลสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพงศ์ณริศร์  บุญญาภัทรศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
486 นายพงษ์พิพัฒน์  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายพศวีร์  พีระพัฒิกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพสิษฐ์  ทิวาสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพัฒน์ชนนท์พร  ยอยรู้รอบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 นายพัฒนชัย  พัฒนวิจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพัทธดนย์  ศัทรากูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 นายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพิชยะ  นิ่มอ่อน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพิทักษ์  นเรศสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพิรัชย์  จันทะแสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพีรากร  ตรีสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นายภธานันท์  ทองไพรวัลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายภัคพล  แพะขุนทด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงมาตย์พล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายภัทรภูมิ  แสงสิงหนาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภาคภพ  เลิศทรงวุฒิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นายภูมิพัฒน์  สุรวิทยาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภูมิพัฒน์  หมื่นจร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูริษ  โชครุ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 นายภูรีณัฐ  อันตรเสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายภูสกร  ธนาภากรวิศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 นายภูสิทธิ  องค์วิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายยศะปัญญ์  ปลั่งศรีเจริญสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายรชต  ธัญญศรีสังข์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายรฐนนท์  เฉิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายรนกร  ปรีชาพณิชยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายราเมศวร์  เพื่องฟุ้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายโรม  ตั้งวิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายวรโชติ  เลิศอุดมสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวรเมธ  ชัญญาวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 นายวัชรากร  ทองเหลือง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวาทิต  มีฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวิทวัส  ยี่โถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นายวีระนันท์  จันทร์เผ่าแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายศักต์พล  ประสานสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  จิตรเที่ยง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศิรวิทย์  พิมพ์ย่อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศิระพงศ์  พานิชเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นายศุภกร  เครือหงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายศุภกฤต  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศุภกฤต  เตชะวัชราภัยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
527 นายศุภณัฐ  กลัดสอาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสรวิชญ์  เฟื่องฟูฟ้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 นายสองนครวรรษ  สถิตมั่นคงสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสัพพัญญู  กังวาลวงศ์สกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสิทธา  ปานสุคนธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
532 นายสิทธิกร  โกไศยกานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายสิรภพ  เติมวรสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายสิริณัฎฐ์  เตรียมศิริวรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสุทธิภัทร  ใบสมุทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอครกร  สุรกิตติดำรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอธิเมศวริย์  ธรรมนภาวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอนณ  โนนน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอนาคิน  บุญสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอัครพล  สินพูลพาณิชกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอัคราธาม  จรัสธีรพจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอาซันตาน  สินบัวทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอินทัช  แช่มสุวรรณวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอุดมศักดิ์  อรุณแสงเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายกฤต  วัฒนสุข โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 นายกันตพัฒน์  โกลิตะวงษ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายกันตภณ  คงพุกา โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายกานต์นภ  พิพัฒน์ทนาการ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายคมพณัฐ  ศิริวัฒนาลิขิต โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายจิระเดช  ม่วงกล่ำ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายฉัตรกฤษณ์  อุดมพานิช โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นายชวิศ  ทองแย้ม โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายชัชภณ  มหามงคล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณกุล  โควินทเศรษฐ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายณฐกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐจักร์  ปรีชาพงศ์กิจ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณัฐภัทร  สุภาพชน โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นายทินกฤต  เจริญสิน โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนกรณ์  สิงห์โต โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นายธนภัทร  เดชะคำภู โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายธีธวัช  จรรยาอังกูร โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธีร์ธวัช  คำฝาย โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายธีร์ธวัช  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธีรภัทร  ศิริเชิดชูโต โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายปกป้อง  เล็งวัฒนากิจ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปวริศร์  คงวาณิชยะพงษ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัวใจแก้ว โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายปุณมนัส  คุณทวีสิน โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพรพิพ้ฒน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพีรพงศ์  ปัญญารุ่งโรจน์กุล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพีรวิชญ์  นุ่มสกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายพีรวิชญ์  เขียวสนั่น โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวรกร  สิทธิโชควรการ โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายวรพัชร์พงศ์  เครือยิ้ม โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายศุภกร  ปัทมโกวิท โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสรสิช  พลังชนะชัย โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  หิรัญชวโรจน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวจิรชยา  วรรณโกมล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวชวัลลักษณ์  จิระรุ่งเสถียร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธันยพร  เจริญโยธิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวนิศารัตน์  นาวาอนุรักษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลาภธนกิจไพศาล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุภาพร  ใจตรง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกชพร  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกมลพร  จิรังคสกุลเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงกรจิรา  นันทานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงกรภัค  คล้ายมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกฤตอร  พงศ์ธาดาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงกวินธิดา  ศัทรากูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงกวินนาฏ  ยืนยงพิสิฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกษพร  อยู่วัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกอบุญญา  สมุทรเก่า โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  สิรินราพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกัญญภัสสร์  เศรษฐิยเวคิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัญวรา  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัณฑ์ณณัฐ  ใจดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวกัลยกร  ลีฬหากาญจนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกัษมา  หาญวุฒิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกาญประภัช  ศิริพลไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกานต์ธีมา  อัครธนาพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญคุ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินม่วง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวกานต์ภัสสร์  ชุณหสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกานต์รวี  โทจำเริญวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกานต์สินี  พิริยมานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกุลญาดา  สัมปะชาโน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงกุลลธิดา  รัตนวราหะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงกุลิสรา  มหาคีตะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวเกตน์สิรี  คงเจริญสุขสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเกล้ากัญญา  พิมพ์คีรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงขวัญธิดา  จันทรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเขมทิกา  ธาดาเขมพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ภูมิติยะโยภาพ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวครองบุญ  จินดา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงคริณณา  โตวินัส โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวคุณวีร์  ศรีชมภู โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจณิสตา  เจือจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวจิชนัญชิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิดาภา  กมลสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจิดาภา  ประกอบผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจินตา  นิมิตรนาวิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจิรัชญา  รอดทิม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มน่วม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงจิรัสยา  ดำนาคเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชญากรณันทน์​  ศรีอริยนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชญานิศ  พรมต้น โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงินอุดมไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชญาพรรธน์  ธันยบูรณ์ธีรเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชนชนก  เดชะคุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิบูลกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชนากานต์  ศิริรัฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงชนิษฐา  ศิริรัฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชนิสรา  ฐานะอุดมมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชนิสรา  ฤดีกุลธำรง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชมพูนุท  จันทราศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงชโลชา  ชัยเวช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวชัชชญา  ดุรงค์พิษฏ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชัชญาณิช  เจริญคุณวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงชัญญา  ชุณหพงศ์พิเชฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชาครียา  ทับสูงเนิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชาลิศา  ขันตี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชุติพร  โรจนถาวรกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงชุติมันต์  พราหมพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงฌริตา  จึงเจริญนรสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงเฌอราธี  หอมชง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวญาณาธิป  สงสันเทียะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงญาณิภัทร  อ่อนสง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงญาณิศา  ลีรุ่งเรืองธนกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงญาณิศา  เป็นสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงญาดา  พัฒนเกียรติชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงญาดา  พิพัฒนานิมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงฐิตารีย์  วัตตะยัง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวณชนก  แคว้นไทสง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณฐพร  แซ่แต้ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณฐยา  สินอุดมผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณภัทร  กาญจนเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณภัทร์พร  สุขสำราญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณรัณฐณัฏฐ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณสิริ  สินุธก โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณหทัย  สุจิระกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวณัชชา  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัชชา  อุ่มตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฎฐา  หงษ์สาคร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวณัฏฐ์ชญาณี  เรืองฤทธิ์ชยุต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัฐกรณ์  อัตตะไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวณัฐจารี  แซ่จู โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐชตา  กุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงณัฐณิชา  พั่ววงษ์แพทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวิธพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฐธภา  สุขสงวน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงณัฐธิภัทร  สิงห์สรศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐนันท์  สัตตะพิบูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชื่นศิริพรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐพิชญ์  รดามีสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณิชกานต์  เสือสา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณิชชาอร  ประวีณเมธ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณิชาดา  เรืองมานะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณิชานันท์  มีเพ็ชรทาน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงตมิศา  คุณาวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวถิรพร  สุวรรณดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงทักษพร  พรหมกร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนบูรณ์สินี  เจียงสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวธนปรียา  เชี่ยวชาญรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงธนัญชนก  วัยวราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธมลวรรณ  รังงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงธวัลยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธัญชนก  สุวภาพกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงธัญพร  สุคนธเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประสิทธิชัยสิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปิยะสัจจบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ถาวรเลิศชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธิษณ์พิฌา  ศรีสลวยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนงนันท์  พรรัตนเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงนฏกร  วงศ์วโรดม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนภสร  ยถาภูธานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนภัสร  ทรัพย์สวัสดิ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนรีรัตน์  ธรรมรักษ์เจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนฤสรณ์  กลัดแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนัทธมน  โสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สัมพันธวรบุตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวนิชาภา  ศรีศรานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงนิชาภา  สภัทรมหามงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนิรดา  พุกะทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนิษฐา  วัฒนชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวนุชประวีณ์  คะจิตรแขม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนุดีมน  มโนประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ตั้งจำรัสตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทองเอี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เคร่งวิรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงบุญนิศา  สุวรรณโสฬส โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงบุณรดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเบญริสา  จิตจงเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงโบตั๋น  โรจนกิจไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปณิชา  ประทุมวัน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปณิตา  ธรรมพีร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปทิตตา  พิศิษฐการ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปทิตา  ศิริเเสงชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงปภัสสร  บุญพาเพียรเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงประภัสสร  พิชญ์เลิศชาญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปรัชญ์รวี  พันธุ์ประภา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปราชญาภัทร  เจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปริญประพัทธ์  จิรเลิศปฏิภาณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปรียนันท์  สมานเกียรติสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปรียานุช  ปฐมเอม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวปวริศา  ลีนะวงศ์อนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงปวิชญา  วงษ์วิลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปัญจภรรัศมิ์  สุวรรณรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปัญชลิดา  ศิริมาจันทน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปัญญมณี  แดงสุภา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงปาณิศา  พุดแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงธนารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปารณีย์  ตณาวิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปารณีย์  มณีกาญจนสิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ไพสิฐกุลวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปุญญพร  กัณฑธนกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปุญญาดา  จีนเกิด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงปุณฑริก  ปฐมนพ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  สุนทรอธิพัชร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปุณณภา​  ชื่นรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปุณยาพร  กานต์ประชา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพชรมน  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวพนัชกร  สุขมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ทรัพย์ส่งสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพรกมล  จงรุ่งวาณิชยกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพรกมล  พจนาวราพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวพรชนิตว์  ลีนะวงศ์อนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฐีติวรพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพรรณรัตน์  ทรรศนะเลิศวิไล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงพรรณิชา  พิพัฒน์ทนาการ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพราวใจใส  พิบูลย์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพราวฟ้า  โตธนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพลอยนภัส  เลิศจรูญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพลอยปภัส  ชินพีระเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพลอยปรียา  กังวาลสิงหนาท โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพศิกาญจน์  ยางสูง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพสธร  พูนศักดิ์ไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพัชญ์พิดา  วงศ์ไชยสาคร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวพัทธ์ธีรา  คำฮอง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพัทธนันท์  ผลิเจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงพิชชานันท์  เปล่งสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพิชชาพร  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงพิชชาอร  สุรเจริญชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรช่วย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพิชญาภา  สินพัฒน์ศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพิชญาวี  เเซ่ลิ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพิชยา  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิมญดา  วังจินดา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  วรวิวัฒน์สิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒน์รัตนะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพีรญา  รัศมีเกียรติศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเพชรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงเพ็ญมาฆะ  พัฒนไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเพียรพิมุกข์  เลิศสำราญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงแพรดาว  วงศ์ศิริเดช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงแพรทอง  เกศมุกดา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงแพรภัทร  ดวงวัฒนชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงแพรวชญาน์  อภิศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงแพรวณภัสร์  เจียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงแพรวพรรณราย  เจิมขันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงแพรวา  นิมบุญจาช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงภคพร  หวังเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงภควรรณ  จิตกรียาน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงภวณพร  ไชยพุฒ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงภัฎฌา  อินเถลิงศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิทยาคุณสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงภัทรภร  ศึกษากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวภัทรศรุดา  ศรีฟองคำ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภัทร์สิริย์  เดชาเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สินพูลพาณิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภัทราพร  ชนะกานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภัสรวินท์  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงภิญญดา  ว่องเพิ่มผล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศิริมาลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุนทรศิลสังวร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงภิรมณ  แก้วกาญจน์วิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงเมธาพร  อภิชนบุตร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงเมธาวินี  ทองประพาฬ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเมธาวี  สุทธวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงเมษิณี  เลิศรังสรรค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเยเซเนีย  การ์ซีอาร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงรณิดา  อยู่เย็น โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงรติภัทร  ต่อกุลเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงรพีภัทร  ตาปสนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงรมณ  ภู่พวงไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรวิสรา  ศิรสุกล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวรสริน  ศรีสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงระมิญา  ภู่ภีโญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงรุจิรดา  กิตติกิ่งเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงเรือนเเก้ว  ชิดใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงลลีญา  หวังมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  พุทธพงศ์วิไล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิริปัญญาวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงวรกมล  เตชะวรพัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงวรณัฐฎ์  จันทร์เผ่าแสง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวรพิชชา  วิทยเวทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวรมน  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีถาวร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวรัชญา  จิตถาวร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ศิริมาลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยสถิตธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
880 นางสาววรัญญา  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวรัทยา  เสียงหวาน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาววรานิษฐ์  ขจรเดชะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวราลี  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงวสิตา  วีระพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวัศย์ภริดา  ตรีประภาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงวิคตอเรีย  แฮนน่า วิลสัน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงวิชญาพร  พาดกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงวิรชา  แก้วพุด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อริยมหาเจริญคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
892 นางสาววีรินทร์  ยนต์วิกัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศมนภัสส์  พรรัตนเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงศริญญ์ยา  รัศมีสกุลไกร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศรุตาพร  มหัจฉริยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศรุติญา  พรนพธวัช โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงศศิชญาภรณ์  เตือนตรานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงศศิดล  กำเนิดศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงศศิรินทร์  วัฒนศิริชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงศิรณัฏฐ  ศิรณัฏฐ โชติวัฒนาสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวศิรดา  หิมาลี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศิรภัสสร  จาริกพฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงศุภญา  ดลเฉลิมพรรค โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงศุภนารี  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวศุภัชญา  จันทร์วานิชสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสกุลทิพย์  เฉลิมลาภวรบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสมิตา  ผังเมืองดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสมิตา  รัตนโรจนากุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงสมิตา  เรืองศรีไชยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงสลิณทิพย์  สุขสมเขตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสาริศา  ชัยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงสิรภัทร  กัลยาจิตร์โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสิริณ  สุขแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวสิริลดา  ไวยวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสิริวิมล  ฉิมกล่อม โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงสุชัญญา  เล็กสุภาพ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสุณัฏฐา  วงศ์รักวาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงสุณิสา  มหาธนบดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุพิชชา  พิณเสนาะ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงสุพิชชา  รัชตโภคิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวรเวียง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงสุภัสสราภักษ์  ชูพึ่งอาตม์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงสุวีรา  จงอัศญากุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สุวรรณรัชตมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอชิรญา  ตราชู โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงอชิรญา  อนุชน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอติรัณณ์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอภิชชะญา  เปล่งสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอภิษฎา  พฤฒิภิญโญ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงอภิสรา​  ตันติแก้วประโยชน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอรกัญญา  เฉิน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงอรชพร  ฐิติธนการ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอรณิชชา  ดาวัลพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอรณิชชา  นาคซื่อตรง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงอลิสา  สวณภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงอัมราภัสสร  จิตรเสรีพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอัยรินทร์  ดีประเสริฐกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงอาทิวราห์  พรมเสน โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอาภา  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงอาภาปัณ  กิจพิพิธ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอิงพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอุรชา  อภิญญาเมธากุล โรงเรียนสตรีวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเอมอินทร์  กิจเจริญยืนยง โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกรณษา  ชนะรัตน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงชนกานต์  ยิ้มสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชนัญชิตา  จารุสิริสวัสดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงชลพรรษ  เจริญอาชาชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงฐิติกานต์  อุบลจินดา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายณกร  จรเสมอ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายณชพล  แสงสารพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายณฐภัทร  ซ้ายงาม โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายณภัค  วิไลชัยกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยงค์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายณัฐธาดา  ซ้ายงาม โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายณัฐไผท  ถาวรนันท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายณัฐวรรธน์  วารีวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายดบัสวิน  กอสนาน โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายติณณ์  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายติณณ์  แสงมณี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเตชธรรม  คุปพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
967 นางสาวทยิดา  บำเพ็ญผล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนภัทร  ลุนเพ็ง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธัญณปภา  ปัญญา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายธีร์ธาวิน  ชลวิจิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายเธียรเทพ  จีระบำรุงโรจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายไธพัตย์  จันทร์พงษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
974 นายนัทธพงศ์  รอดผล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นายบุญญวัฒน์  ดัสกรจิรากุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายปกเกล้า  สุขฤกษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงปัญฌญา  ถิรพร โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายปัญญกร  พันธุประภาส โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงปิยธิดา  ประยงค์พันธุ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายปุ​ณ​ชัย​  สาเกิด โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวปุญรวิภา  ภิญโญผล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นายพณชัย  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หล่อนกลาง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายพสิษฐ์  ปานปั้น โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายพัทธพล  เจริญอาชาชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายพัศวุฒิ  อินทรชิต โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายพีรบูลย์  สีมาธรรมการย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายพีรวิชญ์  ร่วมนาพะยา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงเพชรชรภา  ปาณินท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ประเสริฐทรง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
992 นางสาวเพริน  โพธิ์เงิน โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายไพสิษฐ์  ธนาบุปผคนธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรัพย์พาลี โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
995 นายภัทรดนัย  บุญส่ง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวมนัสนันท์  ทรัพย์นราธร โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเมธาพร  ทวดจันทึก โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
998 นายรชต  อนุสรณ์กุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวรดา  เมธาศิลวัต โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายรัญชน์​  ราช​แพท​ยา​คม​ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงลานินญา  พจน์ด้วง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายวชิรวิชญ์  วรวณิชย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายวฤทธิธร  อธิอัฐพร โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายวีรชิต  มหาเมธเวคินท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายศรัณย์รัชต์  ด้วงสงค์ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายสหรัฐ  สุขเกตุ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสิปปวิชญ์  ใสแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 นายสุกนต์ธี  ไชยชำนิ โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวสุวพิชญ์  แย้มสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายอครพงศ์  หม่อมดา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายอภิวิชญ์  ขุนเมือง โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอารยา  หม่อมดา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นายเอกพิชัย  ประมังคะตา โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงกตัญญู  ทองอุปการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายกรณ์  กวีรัตเชวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายกรพล  กังพิศดาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกฤตานน  ตราชูกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายกฤติน  พึ่งวัฒนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายกฤษฎาง  บุญตรีคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายกฤษณพงศ์  สันติสิริพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายกษิรา  กษิรวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายกันตพงษ์  เคหะบุญศิริหรรษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชัยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกันตินันท์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกัลย์กมล  ถิรรุ่งเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวกิตติญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงขวัญชนก  คณโฑเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายคณธัช  ภัทรมุทธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 นายคริษฐ์  บุญรัตนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายคุณอานันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายคุณานนท์  อิทธินันทวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายจักริน  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจาณิศา  ชาญอนุรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจินต์จุธา  สุขแสง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายจิรพิพัฒน์  ปัญญาบารมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายจิรภัทร  จังคศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายจิรวศิน  วีระกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายจิรวัฒน์  สุวรรณวิไลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตั้งเศรษฐนากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายจิรัฏฐ์  คงกำแพง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายจิรายุ  สวนสระน้อย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงชฎาณิศ  กุลปราณีต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายชนกันต์  ชัยแป้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นายชนน  บุญประสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายชนพฤฒ  อาปณิกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายชนสรณ์  จริเกษม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายชนาธิป  ฤทธาคนี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงชนิฎา  ลิมปสุรัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มบุตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงชวัลญา  เลาหเจริญสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงโชติพิชญ์  พวงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงฐิตา  กิจทวีสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายณชนนท์  กรินชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณภัทร  คงชยะนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณภัทร  พัฒนสมสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายณมน  ดารามาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงณัฎฐา  ไชยธวัชพุทธิพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายณัฏฐชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  จารุศุภเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายณัฏฐนันท์  กัจฉปคีรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงณัฐชา  ชนะสงคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐธรันญา  สุวรรณวิไลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศรีหัตถจาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวณัฐปภัสร์  แพร่คุณธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายณัฐพัชร์  ประเสริฐพรสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายณัฐวรรธน์  แดงจันทร์แก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายณัฐวีร์  เเก้วสมนึกสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงณิชชา   นงค์นวล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณิชชา  รัชตะทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวณิชากร  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายดนย์สฤษฏิ์  จำรูญนุรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงดลกมล  เลิศสกุณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายเตชิต  สองจันทึก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายเตชิตพัฒน์  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายเตชินท์  สุวัฑฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 นางสาวทัดจันทร์  สวัสดิศานต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงทิพญาดา  อินทโกสุม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายธนปพน  เลิศกีรติวาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายธนวัฒน์  ไกรสโมสร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายธนันท์รัฐ  นริชภวรัญชน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายธมวัฒน์  วันสนุก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธรรมปพน  ยุทธยานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายธัชธรรม  ขาวมานิตย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงธัญจิรา  กิตติจตุรงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงธัญญ์ญาณี  ทัศนียพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  สมสังข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงธัญพร  พุฒวันดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงธัญพิชชา  อัครวิกรัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายธีชวิณณ์  ทองไชย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 นายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นางสาวนภัคมน  ธนิตราธัญธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายนรุตม์พัชร์  ลักษณ์สุวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงนันท์นภัส  กมลศิริวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีระชิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงมูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายนิติธร  รอดเชื้อ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายนิธิ์วัชรัตน์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายนิธิศ  สกุลกิจอมรชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงนีร์นารา  พันธ์ฉลาด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยะยุตกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงบุญญาพร  ปรีชาวิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวบุญปัน  วงศ์คงคาเทพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวบุรัสกร  รุมรัตนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายเบญจมิน  พิชิตปฐพี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายปรรปณต  ยรรยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงปริชญา  วีระอาชากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปวริศา  ไม้อุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปวีรญา  แสงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายปองคุณ  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายปองคุณ  เรือนแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายปัญญพัชร์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายปัญญพัฒน์  พิริยะกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายปัญญากร  ปริวัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายปัณณธร  ลือนาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายปัณณวัชญ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายปัณณ์  ต่ออุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปัณธ์  ชัยยะราษฎร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปาณิสรา  พิทักษ์กิจนุกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจชื่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปานชีวา  แย้มละมัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปารณีย์  ชุติชัยเมธินันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายปิยวัฒน์  ประกอบนพเก้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายปิยะวัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงปุญญาภา  สุวรัตนานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปุญญิศา  วงศ์สิรสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวปุญณภัส  เกิดมาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงปุณณภา  อุดมบุษรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปุณณิชา  เตชเพ็ญพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงปุณยาพร  โชคไพรสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงพรทิวา  หวังโชคดำรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพรธีรา  ธีรภาพวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธีรภาพวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 นางสาวพลอยพลิน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายพศวีร์  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพศินาภัค  เขื่อนขัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายพอดี  ล้วนจำเริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สรรพกิจชาญชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงพาขวัญ  กอสิริขจร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายพิชชากร  คงอาชาภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพิชา  คุณส่งสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ปัญญาบารมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายพีชญพัฒน์  สถิรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพีรวัศ  จิรชัยพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 นายพุฒินันทน์  ศรีเพ็ญแสงพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหลียงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงภรัณยา  คำบุญเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงภัณฑิราณ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายภัทรกร  ไพศาลภัทรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงภัทรภิรมย์  ศรีเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายภัทรวรรธน์  ชวนะสุนทรพจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นายภูปกรณ์  ปิติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายภูรพี  พิมจักร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงมัททวิน  ลีลาวรมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายมาวิน  ประพฤติดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายมิญชนะ  กฤตสุทธาชีวะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงเมธาพร  ดำรงค์ศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 นายเมธิชัย  คงสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายรวีโรจน์  กิจวัฒนหิรัญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงรินทร์ลิตา  จองทรัพย์สิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงรินรดา  ผโลประการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงรินรดา  วิเชียรแก้วมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงรินรดา  ศิริพิชญ์ตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงลลิตสิณี  ปลื้มพัฒนกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงลักษิกา  เสมาฉิม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เดชดำรงศักดิ์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายวงศธร  เขียนเขต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นายวรปรัชญ์  จันแดง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประเสริฐพรสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงวรัมภร  พงศ์จินดานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายวสิช  อัตถศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงวิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  วุฒิพรพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายวีรวิชญ์  ลือฤทธิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายศรัณยพงศ์  เสาวพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นางสาวศศิชา  สกลาภรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงศิรภัสสร  รามคงเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงศิศิรา  อุปลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายศุภกร  บูรณศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงศุภญามน  ทรงวิเศษ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงขาว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสวภัทร  ทัศวิล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงสาริสา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายสิทธิ์ชานน  รังษีหิรัญรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์สง่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายสิริภาคย์  รักษ์พันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายสีหราช  วังริยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสุธนี  สุธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์วัชรพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายสุริยอักษร  สาราษฏร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายสุวิจักษณ์  แก้วมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวอคิรา  มั่นฤทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอนาวินทร์  กสิณาทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายอเนชา  ชวาลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายอภินันท์  อุทิตสาร เรืองธารา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 นายอภิภู  มาลัยมี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอมรรัก  เปลี่ยนแพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอรกัญญา  นาคมูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอรณิดา  พงษ์ธนเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายอรุณภาส  ด่านอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงอลิสริน  สิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอัญชุกรณ์  บุญอยู่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายอาชวิน  ชวาลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอิสญาภา  ไม้หอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงไอศิกา  อยู่บุรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองเทพ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 นายกันตพัฒน์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นางสาวเฌอร์ลิญา  เกียรติลดาพนธ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงณิชนิตา  แพระบำ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปรายฟ้า  สระกวี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายปวริศร์  เป็นสุขเหลือ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตรลพ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงเมหรีน  ไฮเดอร์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 นายเสฏฐวุฒิ  เสฏฐวิวรรธน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงกุลรดา  แจ้งความดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายจิณณ์ณภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงจิรฐา  สุขพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 นายณัฏฐกิตติ์  ระฆังทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงณัฐสิริภาฆ์  สันต์วรนารถ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายนันทพัทธ์  จีรพัฒน์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวปพิชญา  หวังเศรษฐกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นายปุณยชัย  ดีดำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายพิมุกข์ภณ  ก้งซ้าย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอารียา ซินยี่  ควา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวเขมจิรา  ตณาวิกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงจิดาภา  ประสานรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 นางสาวชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวชมชนก  อาษาชัย โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  ไม้งาม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงฐิดาภา  พัดเชื้อ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัฐกมล  โพธิ์หมาก โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณัฐวดี  นวัตธนชิต โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณัฐสินี  ลีลาธีระกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงแทนขวัญ  บัวเที่ยง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวนัทธมน  ปานเกลี้ยง โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนิชาภา  จันทร์พิสุ โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงปวเรศ  ทรงเเสงธรรม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 นางสาวพนิตปภา  โพธิสาร โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงพศวีร์  สุขเกษมรุ่งเรือง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงพัชรธร  นาคะเกศ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ตั้งวิโรจน์กุล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันติเสถียรกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวพิมพ์นิภา  หวังสุนทรภักดี โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุริยเดชสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวภวิลรดา  สุริยเดชสกุล โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงมุทิตา  กาญจนนิมมานนท์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงรักษภรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงรังสิมา  ลิขิตบุญเรือง โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงวณิชชากร  บุญยงค์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงวิชญาพร  ศิริรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงวิศัลยา  ชนะพงศ์ธรรม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงศิวพร  ไร่ทับทิม โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวสัณฐิตา  ศรีสมทอง โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นางสาวสุทธิกานต์  เตชะดำรงค์ โรงเรียนศึกษานารี ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอิสรีย์  จุลาภิพัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกิรณา  จังชยพล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงขวัญกมล  เริงวิจิตรา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายคณพศ  ทิณเเก้ว โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นายคำแหง  เดชะศิริพงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงจิตตะวัน  ชมจันทร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เติมทอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายชณพล  นาคแสงสี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวชัญญา  นิลนามะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชามา  รัตตศิริ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายซามิส  ยาดาฟ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 นายณฐกร  พงศ์บูรณะนันทน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงณฐมน  แสงขาว โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายณรัณ  พรหมโสภา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉ่ำดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นายนพดล  ศรีเมือง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปริญญาดา  ทองเหลือดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายปฤณชกร  รุ่งวิวัฒศิลป์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงปวริศา  เรืองพุ่ม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายปียังกูร  ทองพิชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายพงศ์ภรณ์  รุจิรานิรัติศัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีกฤษณพล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายพิทักษ์ชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาวพิมนภัส  วงษ์ศิวิลัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวพิมพ์มาดา  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายภคภพ  ธันยธนนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 นายเมธานันท์  คงเทียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงรัชชา  สมนึกขวัญดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาววราลี  ตั้งนามวงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวิมลจันทร์  ฮวดหุ่น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายศักดิพัฒน์  กล้าวิกย์กรรม์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสุธนี  นิยะโต โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 นายหฤษฏ  อภัยภักดิ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายอัศวินญ์  เสตถี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงดารันดร์  สิทธิสรเดช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายตุลธร  อัศวีนานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 นายธนกฤต  จันดาผล โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายธนดล  สูนย์กลาง โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายวีรศักดิ์  บุตรภา โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นายวีระชัยยุทธ  เม้ยมิ่ง โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายสรวิชญ์  สุธรรมปวง โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายโสรเวก  นาคภู่ โรงเรียนมหรรณพาราม ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายกัญจน์  อยู่เจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายเกษมสิทธิ์  ศิริประวัติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงคริศชาญาณ์  จันทร์แทง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เหลืองมณีรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงญาดา  ทวิสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายณปัณณ์  จันทร์รุณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายธนวรรธน์  กระจกรูป โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายธนวิชญ์  เลิศศรีบุญเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายนัทพล  ว่องไวไพโรจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงบุณยานุช  สมบุญมาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพิชญ์พัฒณ์  วงศ์พิชญนันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กองทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายภูวศิษฐ์  ศิริเมธีกาญจน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงวรรณกร  เจนจบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสิรีธร  กำธรนพคุณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายสุรจักษ์  สุดชาติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายอริยะ  ชนวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงข้าวหอม  ปล้องเกิด โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 นายชัชชล  ไชยชนะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายฐิติวัฒน์  พุ่มกัน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายณฐกร  อตมกูลศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงณัฐชยา  อนุศรี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณิชาภา  ปานบ้านเกล็ด โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงธัญจิรา  โทนะหงษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายธีรภพ  ใจสุภาพ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายไธพัตพ์  ภพสิริทัศน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 นายบวรวิทย์  กุตะนันท์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 นายปัณณวัฒน์  เลิศทวีการณ์กุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายปาระมี  บุญสุนีย์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงปิยนุช  พันแจ้ง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุภาษร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 นายพิจักษณ์  กิจวัฒนหิรัญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายภวัต  ทั่งนาค โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 นายยศภัทร  พึ่งรัตนา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายสรรค์พงศ์  พงษ์เสน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงญาริญดา  โคตะรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงณิชพร  อภิชัยชวลิต โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงธนพร  ลิ่มเจริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายนัธทวัฒน์  ภูวะสุรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงปภาวดี  วงเวียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายกมลภพ  บำเพ็ญพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายกวินวัชร์  อภิรัฐชัยวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายคุณัชญ์พงศ์  ภู่เจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายชยพล  ภัคภูริปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายชัยธนัช  เวปุลานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 นายฐิติวัฒน์  พรปราโมทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายณภัทร  เจริญถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายณัฐดนัย  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนกร  จาดรัมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธีรวัฒน์  สิงห์หฬ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนาราวี  เจียมจิณณวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงปัณฑิตา  มงคลสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายปิยพนธ์  อจลประการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงพรอภิญญา  ช่วงบุญศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายพัชร  ฉัตรรัตนกัมพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายพัชรพงษ์  วรสุริยเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บุญเจือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิธูเรืองรอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายภาคิณ  บวรอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 นายภูมิพัฒน์  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีด้วยชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญเจือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายรชานนท์  กรรณิดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงลฎาภา  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายวชิรวิทย์  ชูช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายวชิรวิทย์  อมรสุรินทวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายสิรภพ​  พันธ์ุเสือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 นายสุกฤษฎ์  กรังพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงสุนันทา  เรืองพุ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 นายอธิชา  บุษราคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายอัครวัฒน์  พัชราพงศ์ศักดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายอัฆฒ์พรรษ​  เชาว​กุล​ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  พงษ์ประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอัญมณี​  เพราะผักแว่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงกนกนพร  เจริญศิริ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงกวินทิพย์  ข่อยแก้ว โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาวกัญญารัตน์  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงกุลรวี  เชี่ยวชาญธุรกิจ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงขนิษฐา  ชูชี โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายคฑาเทพ  ธนดลนรภัทร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวจิดาภา  นพคุณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายจิรภัทร  สังเพ็ชร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายเจตณัฐ  สุขยืด โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงชนกวนันท์  แซ่ลี้ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงชุรีรัก  อุ่นจาด โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายณัฐธัญ  เพชรอธิสิทธิ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงณิชาวีร์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวตวงทอง  มหาเนตร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายธนพล  นิกรปกรณ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายธนพล  รุ่งเรือง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายธนวรรธน์  อินทับ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายธนวัตรน์  มุสิกานนท์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายธนานพ  สุวรรณโณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายธนายุต  นนท์ธีรกร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงธาราวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายนภัทร  ศุภนิมิตสกุล โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงนภัสสร  เชิดชูเกียรติ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายบดินทร์ธร  สรีปุ้ย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายปฏิภาณ  แสนจุ้ย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงประภัสสร  สุขประเสริฐ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงปารมี  ทำดี โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงปุญญาภัทร  พุ่มนิคม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงเปมิกา  จักรพิมพ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงไปรยา  เสียงเพราะ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงพจนี  ทองลิ่ม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงพรรณพิมล  บุญเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แก้วจ้อน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายพิชญะ  นิวัติ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงพิมพกา  ประสิทธิเกษกรณ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายพิรัชย์  แจ้งเณร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงพีรพร  มณทองหลาง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีอ่อน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มณีฉาย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงภัทรธิดา  อัศวอารักษ์วงศ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายภัทรวิน  พันธ์นิกร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงภันทิลา  วงษ์น้อย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายภาสพงษ์  งามขุนทด โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงมินตรา  ค้อมกลาง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงยุวดี  แสนโบราณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายรัฐภูมิ  อารัมภ์พจน์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงวิญารัตน์  สมแวง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงศิวรรจน์  มงคลสังวาลย์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสรัญญา  โก้จันทึก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรยาตร์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุชัญญา  ล้านใจดี โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงสุปรียา  พินแก้ว โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงสุภาวดี  สายคำวงษ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงสุวภัทร  รุ่งอรุณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงอทิติยา  สารสุ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวอธิชา  จะโสรัตน์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายอนล  พิศเพ็ง โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายอรรถวิท  ดีทั่ว โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงอริสา  สุวรรณนอก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ประสงค์ผล โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น