รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤช  จึงพิเชษฐโสภณ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณุชา  ยามานนท์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกวินภพ  สุพรรณสาย โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติ  กีรติสุนทร โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคณิน  พ่วงพุ่ม โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายคนกร  พงษ์พฤกษ์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิดาภา  นันทประดิษฐกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจิรัฏฐ์  เล็กสิงห์โต โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เด่นดวงบริพันธ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ปุราตาโน โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาภา  มโจุรีหกุล โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชณัญญา  มณีวิลัย โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชณิศรา  สันททรัพย์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชัชปมุต  ภัสสพรณ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญาดา  เลิศเกษมสันต์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายฐณคุณ  วรกาญจนวุฒิ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายฐิตวิชย์  วงศ์อัมพรพัฒน์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐพร  มีอยู่ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนาพร  สุตะนนท์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีภพ  ศรีราชยา โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายบารเมษฐ์  ทุ่งจักร์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงประณยา  บำรุงพันธุ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปราณ  อำนวยกาญจนสิน โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพงค์พัชร์  หรั่งสอาด โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ปรีชา  จานสันเทียะ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภูธนิก  วงษ์นรา โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายภูริชญา  พงษ์ศิลา โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเมธิกา  ไกรนาจันทร์ โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวชิรวิทย์  ใจอ่อน โรงเรียนพญาไท ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวิมลสิริ  วารีย์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายศุภวิชญ์  กังวานรังสรรค์ โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิชยา  ศรีโต โรงเรียนพญาไท ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอัยรฎา  เกษมโสตร โรงเรียนพญาไท ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพอวยพร โรงเรียนพญาไท ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกันตณัฐ  นาแพง โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายคชาพันธน์  อนุสนธิรัตน์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายคริษฐ์  ยอดทิพย์อุทัย โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิดาภา  บรรเทิงใจ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจินต์ชาติปภา  ตระกูลยิ้มประยูร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายจิรทีปต์  จิตติวจนะกุล โรงเรียนพญาไท ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิรัชญา  นงค์พรมมา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจุนณจักร  ลาวัณยากุล โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชวัลญา  สินธุผล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชวิศา  วานิชกานต์กุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณฐวัจน์  เหล่าอิทธิพร โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณภัทร  ตรีชดารัตน์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฎฐา  สาธุชน โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐชยา  พัชรสุวกุล โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐพล  นวลมา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนกฤต  ลาวัณย์เลิศสกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนภวรรณ  เหมทานนท์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายบดินทร์ธร  ครุธสุวรรณ์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีทับพันธุ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปวีกรณ์  ดวงเงิน โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปิยวะวัฒน์  จิยะพานิชกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ประเสริฐเศรษฐ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพชร  บรรพบุรุษสกุล โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพสธร  เกิดเอี่ยม โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีเบญจโรจน์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพาคินน์  ทองเลิศ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชานันท์  วงษ์ทองเหลือง โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพิเชฐพงศ์  สุริยาวงศ์ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บัวขาว โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภูมิรินทร์  คงวุธ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรวิกานต์  เทพวิวัฒน์นาวิน โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรกมล  กันประเสริฐ โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรรณลดา  พลดงนอก โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรวลัญช์  นาคจู โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสวิชญา  กัลยา โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิริกร  ธรรมรักษา โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุวิชญา  อังกุด โรงเรียนพญาไท ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอนนท์กรณ์  กุลศรีชนารัตน์ โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอินกันย์  เชียรวิชัย โรงเรียนพญาไท ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤตภาส  มุณีจักร์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายกันตพงศ์  จิตต์มณีรัตน์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายกันนที  พิมาทัย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายกิตติกวิน  ชุมพล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายเคลลี่  ทับเปลี่ยน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายจักรภัทร  สุนทรธีรกุล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายฉัตรชัย  จิระมหาสวัสดิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายชินาธิป  ป้องขันธ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐชนัน  สมลือแสน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐพัชร์  พรมตา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายโทคุโนบุ  ไซโตะ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนพร  สอาด โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนภรณ์  บุ้งทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนศักดิ์  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธิบดิ์ณญานันท์  อ่องเจริญ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนะโม  บุญโต โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปัญญ์  โต๊ะลีบำรุง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพลภัทร  รักดีแข โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภิญญดา  ภูมี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรัทยา  ถาวรสุข โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุจินทรา  เสียงใส โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสิรวิชญ์  อินเสาร์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พักตร์เพียงจันทร์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอนันตญา  ชุมพล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอินทนนท์  พัฒนวิทยากุล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เหล่าพรสวรรค์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจรรยพร  บุญแท้ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิตติพัฒน์  โพธิ์วารี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชัยกร  จิตตรง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนมัยงามเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐกานต์  พัฒนเสรี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐนพัฒน์  ภู่สุข โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณิชกุล  ศรีจันเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนกฤต  แรงเขตการณ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธีรกานต์  พัฒนเสรี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปวรรุจ  ปวิตต์วงศ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปุณณดา  ประภานวรัตน์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพัทธดนย์  ชมเชย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพิทยุตฆ์  รุ่งทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีระนันต์  สุขศรี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุทธิทองทรัพย์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศุพิสรา  ธนะเดชไพบูลย์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสุทธิพัฒน์  สุขศรี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกร  ตระกูลสิน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤตภาส  รวมทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกฤษกร  พงษ์พุทธมนต์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัญชริญา  เลาหพจนารถ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติพินทุ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายกันตพัฒน์  สิทธินามสุวรรณ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายกันตินันท์  ไกรเลิศพูลผล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จุลตามระ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกีรติ  ขันทอง โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเกรช  ศิริสมุทร โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเกษมสันต์  หลวงตั้งใจ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายคิดดี  ศุภอัครโสภณ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายคุณณัน  ธีระวิกสิต โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายคุณากร  พิพัฒน์สำโรง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายจอมผนินทร์  ไกรทอง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิณห์นิภาก  นิมมานสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิดาภา  เลียบใย โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายจินต์  ปราโมช ณ อยุธยา โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายจิรสิน  ช้างทอง โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายจิระพัฒน์  กุสูงเนิน โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  นิธิวิทย์ศิลา โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายจุ้น  มิยาโมโต้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายฉัตริน  ล้วนเลิศ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายชณตพล  ภักดีวานิช โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายชนกภัทธิ์  ผลศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชนพัทธ์  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายชยพล  ฤทธิ์งาม โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายชัชศรัณย์  สุขเกษม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายฐปนนท์  บงค์สุวรรณ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐาปนันท์  ทาปา โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐิดาพัฒน์  วิฒิรณประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายฐิติพันธ์  วัฒนกิตานนท์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไทยรักษา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายณคุณ  ตันติวุฒิพงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายณฐชนนท์  สงฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายณเดชน์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณเทพ  สุวรรณน้อย โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายณภัทร  อื้อศรีชัย โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณรีวิชญ์  รัศมีดารา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายณัชคริษฐ์  โพธิสุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภักดีวัฒนะกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฐกฤต  สูตรสุข โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐดนัย  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนิธิกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีเจริญ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตรีทิพากิจ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐวรรธน์  ปาระมี โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชะฎิล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐวัฒน์  มีเครือรอด โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณิชกานตร์  มหายุวานนท์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายเติมพงษ์  อาจคำพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายทีปกร  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนกฤต  บุญเอี่ยม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธนทร  อิทธิเดชมงคล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธนวินท์  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธนากร  จารุนุช โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธรรมมาตร  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธันชนิต  ธันยาจิรสิน โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายนพรุจ  อนุจารวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายนภัทร  อนุจารวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายนรดิษฐ์  เกตุผ่อง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายนรภัทร  เก้าคงวุฒิ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายนัธทวัฒน์  ใสแก้ว โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายนันทพัทธ์  พานะมัย โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนาราชา  กลิ่นหมื่นไวย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิศานาถ  วานันท์สุข โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายบารเมษฐ์  นาคกล่อม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายบารเมษฐ์  ปราณีโชติรส โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุญญาวรรณ  ด้วงศิริ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายปกรพัฒน์  จันทร์ไพจิตร โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปณิฏฐา  นาคแกมทอง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายประกาศิต  สันติพงศ์ชัยศรี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายปรานต์  ยนเปี่ยม โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายปราบ ศัตรูพินาศ  บุญยังอยู่ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายปริพัฒน์  รู้บุญ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปวรุตม์  ปานคง โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายปาณัส  ประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปิยธิดา  ประเสริฐสิน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปุณรวิภา  โชระเวก โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพชรพร  เอี่ยมพิษณุวงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพชรภัทร  ทองมาก โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพนิตตา  ประมวลชัยกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพรนดา  เพ็ญสาริกัณฑ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพลอยพิชชา  สินารุณ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุพะมูล โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพิทวัส  นิติเกรียงไกร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพิภัคพงษ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายฟ้าฉาย  ลี โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายภคพล  กันนะเรศ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายภูมิชนก  ใจใหญ่ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายภูริภาคย์  คล้ายเพชร โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายภูวดล  อ่อนฉาย โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายมีเกียรติ  โชติวริทธิพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายรเมศ  ประทีปทอง โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายรัชชานนท์  อภิชนบุตร โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญสุข โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายรัชวิทย์  ธาระไวย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายรามศักดิ์  ณ ถลาง โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายเรียว  มิยาโมโต้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวชิรวัชร์  วิรุฬห์จรรย์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายวชิรวิทย์  พิริยะจิตตะ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายวรวรรธน์  ตัณฑะเตมีย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายวรินทร  แก้วสาขา โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายวริศ  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายวสุธา  พนอำพน โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายวัชรากร  จงกลธนาลาภ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายวีรดนย์  พิริยะจิตตะ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายวีรเดช  โสภณัตถกิจ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศรุดา  ธนอำพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายศิววัสต์  นิยมแสง โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายสรนธร  พสุธนัญธร โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสินันต์ตา  โอวเจริญสกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุฐิณ์ญา  ทุวิรัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุฐิตา  หร่องเจริญ โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสุณิชชา  ทุวิรัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุณิญ์ฐา  ทุวิรัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายสุพิพัฒน์  ตระการศิรินนท์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุภัคสรรค์  ธานีรัตน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายสุรวิทย์ชัย  ฤกษ์เย็น โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณะ โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอนุชา  สองจันทึก โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายอริย์ธัช  นุชประยูร โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอริสรา  สีกากี โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายออกา  มิ่งกมลกุล โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงออมบุณย์  บุญถนอม โรงเรียนราชวินิต ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายอักษราภัค  รักษาทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายอิทธิกร  โตเผือก โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายอินทราธร  เที่ยงธรรม โรงเรียนราชวินิต ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายโอม  พรมตา โรงเรียนราชวินิต ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายราชสีห์  สุขเรือง โรงเรียนราชวินิต ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกมลเวชพิสิฐ  สมัยนิยม โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกรพล  ชุ่มวัน โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกรัยกนก  น้อยคูณ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกฤตากานต์  อ่อนแท้ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกวิณทร์ธิดา  ขันกฤษณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกวินท์  สุวรรณา โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายก้องวิชญ์  ปิ่นมณี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญภัทร์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกิตติยา  วงจันทร์ศิลป์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติศักดิ์  ณ ถลาง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกูฟาติยา  สตอหลง โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเกียรติกุล  ฮวดยินดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจณิสตา  ทิพยไพฑูรย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจุฑารุจน์  มาลสุขุม โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายชนะ  ตันติพิศาลกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฐิตินันท์  ภิโสรมย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  ราชหงษ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณฐภัทร  สุแพง โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณพัชร์ธิดา  ทับทิม โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัจยา  รัตน์นราทร โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สร้างบัณฑิตสกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเดชาธร  ณฐภณศรายุธ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงทรงพร  วิริยานุวัฒน์กุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายทินภัทร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนพิพัฒน์  ลิ่มวัชรกุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  พบชัยภูมิ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธรรมคุณ  โพธิ์บาย โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญญารัสม์  พลเยี่ยม โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  ลั้นซ้าย โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนนน  รัตนวรรณ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนพัตธร  พงษ์ธร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนภัทร  ฐิติภัค โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนัธทวัฒน์  สาถิยะบูรณะพงศ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนิธิรัฐ  ปรีดี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนิพพิชฌน์  สาสน์วินิจฉัย โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนิยตา  คนึงเหตุ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายบัญญวัต  วรรณจิตจรูญ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเตี้ย โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบุญรักษา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุณยาพร  จิรสิริสุข โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเบญญาภา  ติยาเดชาชัย โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปกรณ์  จตุรพรชัยเลิศ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปฐวีกาญจน์  ธีรพรเศรษฐ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปภาวิทชญ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปภาวี  โมงขุนทด โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายป้องรัฐ  บุญญาพิชิตเดโช โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปุญยาพร  พิเดช โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วันลือชา โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพาทิศ  นิลลออ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพิชญภูมิ  เหนือเมฆิน โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพีรณัฐ  เดชพร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพีรวิชญ์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพุฒิภัทร  บรรจงทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพุธิตา  ช้างงา โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภวิศ  ศราคนี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภัทรพล  นิตทิม โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภัทระ  ชุณหรัชพันธุ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูดิน  ยาก่ำ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูผา  ศิริอังคณากุล โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูมิภัทร  สุขเจริญ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายมฆะ  เนยปฏิมานนท์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงมณีรินทร์  มินทุต เจริญสุข โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายมังกร  พึ่งความชอบ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรวินทร์  วงศ์วานิช โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรสฐมนต์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายรัตนชัย  อิ่มอยู่ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงลลนา  ขาวสะอาด โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงลลิดา  ขาวสะอาด โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวชิรฉัตร  สุพรรณเภษัช โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวชิราภรณ์  พัวพานิช โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวรภาส  ศักดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวรรณกร  วิทยอุดม โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรภักดี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวาริชฌา  ทิพยจักร โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวิชชากร  เต้นปักษี โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวิชยุตย์  รติชนิยกุล โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศตพร  ไชยสิทธิ์ จีนอนันต์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศศิริญทร์  ตันติวรรธณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศิรพัชร์  เพิ่มสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศุภวิชญ์  กุลปิยะวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสัพพัญญู  พิชญาภรณ์ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสิทธันต์  ลีละขจรเกียรติ โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสิทธิเดช  ศรีกระจ่าง โรงเรียนราชวินิต ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเสฏฐวุฒิวงศ์  ทองมาก โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอชิรวัชร์  ยุทธสารเสนีย์ โรงเรียนราชวินิต ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอริสา  ร่มโพธิ์ โรงเรียนราชวินิต ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภาณุภณ  กิมฮวย โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกมลกานต์  นามราษฎร โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกันยกร  ตั้งจิตวินัย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจานิยา เชน  เมอร์กาโน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายภคิน  ชุณหสุนทร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายอาลิส  ดอเลาะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกมลเนตร  เหล่าปิ่นเพชร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชัยวุฒิ  ธิวาพัฒน์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนพณัฐ  ภัทรโกศล โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปภังกร  หงษ์พรม โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัณฑิรา  วงศ์น้อย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัทรศยา  พันธ์สุข โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงรัตนญาณี  อินธิยศ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศศิพา  เมฆรุ่งจรัส โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอานัส  ดอเลาะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเอกณภัทร  โชควิเศษชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชนัตถ์  หนองผือ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนสร้อยสนธิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธรฤณธร  ประคัลภ์กุล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายปรวัต  วิจิตร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกุลิสรา  ไชยเสน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายคณิศร  ศรวัญวัชร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจตุพัฒน์  ขัดแก้ว โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชวโรจน์  ตันติโสภณวนิช โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญาดา  เวชการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณพัชญา  กลิ่นอบเชย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณภัทร  รวยทรัพย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัชชา  นนทลุน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  ชนะภู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สิวิสุทธิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายทัตเทพ  ชาญธนาอังกูร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนพนธ์  สันตวงค์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญชนก  เทียนทอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธาดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพานทอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายบุณยกร  ฉั่วตระกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปภาวรินท์  สายวงค์อินทร์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปวริศร์  วณิชรัตนนันต์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเปมิกา  บันดิษฐสร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพุฒิสรรค์  มิคาระเศรษฐ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภาสกร  ลาภสิริสวัสดิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิลาสินี  นันทชู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอภิ  สมัครการ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอรจิรา  เลิศอมรพงษ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายชาญชัย  ภาคย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายโชดิวัต  กิตติวรภูมิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัชชา  ภัทรมณีชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายณัฐภัทร  ชาญเสถียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายธปณัฐ  ทิพย์วังโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายปภิณวิทย์  มาลากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปัสสนา  สกุนตะวิภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายพิตรพิบูล  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายภีระภัค  ดุสิดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงรวีสรณ์  กัลยาณสันต์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองดีรุ่งกวีสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายวิจิรัฎฐ์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายวีระพัฒน  สอนสวาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายศรัณย์กร  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกันยกร  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชญาภา  ชาญกสิคุปต์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชยภร  ไกรชิงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณเดชณ์  เพชรธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงดนิตา  อรุณรังษี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริเมธากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภูภูมิ  ทับทิมสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายรวมพล  ลีฬหาทร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณฤไทย  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกระแสสินธุ์  ทิมอุบล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายกลวัชร  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายธัชชัย  เหล่าชินชาติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธัญสรณ์  เกิดเขาทะลุ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงนภัสรัญชน์  เดชา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายปัญญพัชร์  เพชรโชติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสริมสินสุข โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายพิชญุตม์  นุ่มน่วม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพิพัฒพงศ์  อรุณอังศุธร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภควร  คงรักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงมัณฑิตา  สิริวัตถานันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงมุจิรา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายสัณห์พิชญ์  วาทีโกวิท โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เสงี่ยมเฉย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายอัครชัย  จุลมูล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงเอมิกา  โกมลิทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกรณ์  รัมมนต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกวินภัทร  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกันต์ดนัย  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  เออชูชื่น โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชโนทัย  มหาพลอยสกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐจิรา  รุจิเบกษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธัญจิรา  ฉวีสุข โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธัธชา  รัตนเลิศรทา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธีรนันท์  รังสิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปั้นดิน  ไตรคุ้มพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรธารินทร์กาน  พยุหเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพรนับพัน  จันทร์บาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  บิลมาศ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมณัฏฐา  จันทร์ศุภเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภคมน  เลิศล่อง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภาคิน  สุขสานต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิชยา  จันละคร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศตพงศ์  ปัทมโยธิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสรวิชญ์  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสิปปกร  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสิภู  จันทะเรือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอภิยศ  จันเทรมะ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอัทธยา  ศรีชู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอินทัช  ตั้งกิตติมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเอื้ออังกูร  เขียวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกฤชภร  พิมสวรรค์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเขมิกา  สุวราวรนาถ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายคณพศ  ทองพูนกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายจิรายุ  แสงจำปา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงฐณัชญ์พร   อมรพงษ์มงคล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายฐิติวุฒิ  ฉัตรพรนำสิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายณภัทร  ผลพิจิตร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงทองคำสุก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณิชาณัช  เบญจธิวัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงดาริน  เพ็ญวุฒิกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายธนกฤต  บัวสอน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนภสร  ทวีวัฒนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายนะโม  จันทรทัต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายบุณยกร  เจริญผล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายปัณณรุจน์   วรรณสิริภัสร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพรชนก  พฤฒิภิญโญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพรรณวรท  นฤบดินทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายพศวีร์  สุภาสนันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดเชื้อจีน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายเมธาวินทร์  ภควณิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรดา  สุเมธาวีนันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงลภัสสินี  วงศ์อินทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายวงศธร  คามนิรมิต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายวชิรวิชญ์  ศรีวงศ์พนาเวศ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายศรวิศิษฏ์  คล้ายเข็ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายศุภกร  ภควณิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายศุภกฤต  คันทะชมภู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายศุภโชติ  ประสิทธิ์พุทธพร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายศุภฤกษ์  สวัสดิ์ประภัสสร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิโพธินันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายอภิชภัทร   อรุณวิราม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงเอญาดา  กิจวนิชประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงไอยติมา  เล่าฮะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงฮโยมิน  ยุน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัลยาภัค  โพธิ์ทอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายจื่อ ชื้อ  หลิว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงซากุระ  นาคามูระ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายณัฐภัท  แซ่ตั้ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธชรัฐ  ถิรวัลย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ซี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายเหนือเมฆ  อภิชาติวรคุณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอชิรชญา  เจริญวัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายกฤชณัท  นุกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกฤตภาส  โตรู้มั่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชื่นประเสริฐวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปัญญานุรักษ์วงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัลยกร  งามถาวรวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจิรายุ  จุ้ยทองคำ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจื่อ ฉี่  หลิว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเจนจิรา  เด่นวิภัยวนา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญานิศา  ปัทมานุช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชรัลกร  เจิมปรุ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชัชชล  สุพัฒนะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณชรต  นภาศักดิ์ศรี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  ปรีชากุลนันท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐฐณิฌา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญใย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนกฤต  มีนะกนิษฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนชานันท์  เดชสมฤทธิ์ฤทัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธนันชัย  แดงชอบกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนากร  ผลเลขา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธัญญศา  สุทธิอาคาร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธีรดา  งามเลิศประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีร์ธวัช  งามเลิศประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธีรเมธ  งามเลิศประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนิชานาถ  เกรียงสันติกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปริมฤดี  ปานปลั่ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปาณิสรา  เสทะสิงห์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปารย์ชวัล  ธีระบุญชัยกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปุณญพัฒน์  หุ่นนอก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปุณณ์  อุ้ยนิรันดรกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเมญาดา  เผือกสำลี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรัฐนนท์  อันทราศรี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรินรดา  ชาญมานิต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงรินรดี  ชาญมานิต โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวโรดม  สุริยสุภาพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวิชญะ  ธรรมวิชุกร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวิภาวี  สมประสงค์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวิภู  ศิริเลิศพงศ์พันธุ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายสรรวัชญ์  บัวพัน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอลิญร์ลฎา  ลิบวาณิชย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกรชัย  ปาทัพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายกรณ์  ธนารัชชานนต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤดิธาดา  ฉัตรสถิตายุทธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายกฤต  คนึงกิจก้อง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายกฤตนาต  ขวัญนิมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายกฤตพัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายกฤตภาส  ศรีจักร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายกวิณ  คนึงกิจก้อง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายกัณฑ์  วงศ์กิ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกันตพงศ์  ขันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายกันหพัทธ์  โชคฤทธิ์ผานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายคณะณัฎฐ์  ไม้งาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายจิตตพัฒน์  นรปฏิพัทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายจิรวัฒน์  วนาทรัพย์สงวน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายจิรัฏฐ์  ทิศาปราโมทย์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายชนาธิป  พลายระหาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายชโนทิศ  เตโชติชวาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายชานนท์  ชาญชัยสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายชินโชติ  รักษาซิริกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายฐิติ  โตธนะโภคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายณดล  มโนวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายณภธร  ไชยะคำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายณภัทร  โปซิว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายณัชนพ  ปุญญพัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายติณณ์  นิโครวนจำรัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายธนกฤต  เจษฎาจินต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนดล  ธัญธนนุกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายธนเดช  ธนาวิชิตฤกษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายธนวินท์  วงษ์โชติวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายธรรศ  ภูพันธุ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธฤตการ  ศรีเบ็ญจโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธีทัต  ณ ป้อมเพ็ชร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายธีทัต  วิทิตชาญไชย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายธีธัช​  พารา​ภัทร​ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธีรวีร์  กอจิตตวนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายธีรัตม์  ปลื้ม​พัฒนกิจ​ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายนพกฤต  ขวัญนิมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายนภัทร  เลิศรุ่งเรือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายนโม  วโรดมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายนวพล  สุจริตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายบวรภัค  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายบวรรัช  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายบวรวิชญ์  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายปรรณพัชร์  สายพวรรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายปรรธรรม  ประกายหงษ์มณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายปองภพ  ยอดล้ำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายปัญชะระ  เวียงศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายปัณณธร  จันทโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายปัณณ์วริท  ลัพธิวณิชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตประไพกุลศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายปุณณฤกษ์  โรจน์ธรรมรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายพชร  จิรสุขรุจี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพฤกษชล  สมบัติวาณิชย์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพศวีร์  สุธนฐาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายพิจักษณ์  พงศ์พยุหะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายพิชญพล  มังกรอัศวกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายภัทรพงษ์  กีรติไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายภูมภัทร  ผลิตผลการพิมพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายภูมิพัฒน์  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายภูมิรพี  สถานานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายภูริทัต  ทีมสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายภูรินท์  วงศ์สุรศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายมหัทธดิษย์  สุรบถโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุริรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายยศกร  ชาญขนะโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายยศณนศ์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายรณวร  ตั้งกมลสถาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายริชวิน  ชุณห์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายลภัสวัฒน์  วรวีระวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายวงศธร  เป็นสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายวรศรณ์  วัจนะพุกกะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายวราญ์สิทธิ์  ลิขิตสิทธิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายวราธร  สุพัฒนากาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายวศินภัทร์  ภูริภคธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายวาสุ  อึ้งภากรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายวิชสิทธิ์  วิรัชศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายศุภกร  สิริธนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ระฆังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายสกลวรรธน์  พุ่งมณีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายสถิตคุณ  กาญจนธารายนตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายสิรพัชร์  วชิระสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายสิรวิชญ์  มังกรอัศวกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีศรันยพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายสิริกร  จงพรประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายสิริวิศว์  หวังดีเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายสุกัลย์  พงศ์สุวากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายอคิณ  อิรนพไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายอชิระ  เนียมมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายอธิภัค  พันธนะอังกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายอธิษฐ์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายอรรถพล  อรรถพรมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายอริย์ธัช  วิทวัสมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายอัคราพิพัฒน์  สิมะพิเชฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายอิชิระ  พลายระหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายเอกเอื้อ  เอกอภิวงศกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกมลภพ  ยอดล้ำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายกรณัฐ  พีรพัฒน์มงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกฤติธี  เอี่ยมรัตนวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายกษิดิ์ธรรม  สื่อไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
631 นายกันตวัฒน์  มุกดาก้านทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายจิรภัทร  บุญสิทธิผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายชยาพันธ์  โชคฤทธิ์ผานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายชยุตพงศ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชยุตพล  อุติศยพงศา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายชวินท์  สิทธิราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นายณฐกร  เอื้ออัชฌาสัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณภัทร  วชิระสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายณภัทร  เกศการุณกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายณัฐธัญ  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายณัฐพัฒน์  วสุวัฒนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายณัฐภัทร  กาวาฮารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายดานิเอล  แซ่เอี้ย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธนทัศน์  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธัชพล  หวังดำรงเวศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายนัทวัธ  พงศ์ภูริตา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายนิธิภัสร์  ปัญญาภักดีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายบรรณวัฒน์  เวสสโกสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายบุริศ  เบญจรัตนานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายปริญญ์  อุ้ยนิรันดรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปวรปรัชญ์  เอี่ยมมงคลสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายปวเรศ  ลีลาวัฒนสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายปุณณพัฒน์  เสริมสิทธิสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายปุณยวีร์  จิตติพลังศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายพสธร  ศรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพัชรพล  รุ่งสิริสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์ทองคำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพิสิษฐ์  อาศิระวิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายพีรกานต์  มณีโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภควัต  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายภากรณ์  ศรัทธาพุทธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภูมิพัฒน์  บำรุงผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายเยฟู  หลิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายวรวัฒน์  วงษ์ตระหง่าน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายวัชรธร  รุมแสง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายวายุภักษ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวิชาธร  ตันติพัฒน์พงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายสดุดี  สิทธิชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายสุภาษิต  ธรรมเภตรารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสุภาษิต  สิทธิชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายสุรเสกข์  อรุณสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉายชนะบุญมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายอนาวินทร์  สุรบถโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอารยสิงห์  สุวรรณนทีรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายกฤชนนท์  อยู่ศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกฤติธี  เกียรติชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกฤษฎิ์เชษฐ์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกฤษฏวิชช์  จันทร์น้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายกษิดิศ  จันโททัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายก่อบุญ  ประกอบพิบูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายกาลเวลา  ศักดิ์จิรพาพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายคณพศ  ประชาฤทธิ์ภักดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายคิรากร  ปฏิการมณฑล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายจารุวิทย์  อุไรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายจิรภัทร  อุทารวุฒิพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ตั้งสวัสดิสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชัยภัทร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายเชษฐ์พิพัศ  วิรุฬหชัยพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายฐิรัตถพงศ์  อมรเจียรศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณเดช​  สุทธิเลิศรุ่งเรือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณธนนท์  ถิรวิจิตรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณพล  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฏฐ์นเรศ  ศุภสินสุทธิทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณัฐกฤต  โลหะพงศ์พันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฐปพนต์  เอื้อแสวงบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัฐภัทร  จำปาหวาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายตะวัน  มานวธงชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายเตชทัด  รุ่งรัตนขจร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายทีปกร  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนกฤต  สมวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนัทไชยวิช​  ใจดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธนิสร  สัทคุณชุติภาส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธฤต  ภาสภิญโญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธีทัต  สาครวาสี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธีรภัค  จูฑะพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธีราทัต  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติปัถวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนนท์วริศ  ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปริญญวัฒน์  จิตประไพกุลศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปองคุณ  ฤกษ์เมธา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปัณณทัฏ  แสงคง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปัณณสิทธิ์  วิศรุตพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปัณภัทร  เลขวัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปิยมาน  รัชตะประกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปิยะนัส  นานา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายเปรม  ธาราหิรัญโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพชรธรรม  เรืองกาญจนเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพรรธน์นล  พันธิวานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพรรธนพงศ์  สูริประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพรรษิษฐ์  อักษรภูษิตพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายพลวรรธน์  รัตนโชตินันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพลัช  เลิศวัฒนชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพศวีร์  จีนสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพศวีร์  สุขรัตน์พิพิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพาคินทร์  อัมพรากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพาทิศ  กูลมงคลรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพีระดนัย  แสงฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภัทร  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภาคิน  ตันภิบาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภาคิน  ลี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูริภัทร  วุฒิวโรภาส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายมัทพล  สุเมธาศร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรงค์วรัตม์  ตั้งรติโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายรวิภัทร  ตั้งเกียรติยั่งยืน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวงศ์บัณฑิต  สันตินานาเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายวรินทร  ทองสิมา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวสันต์พรรษ  มิ่งมงคลชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวิทย์วศิน  บูรณะเวชหลิม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวีรวุฒิ  วิรุฬห์ชัยโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายศิริอานนท์  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายศิวกร  สรรพโรจน์พัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสกรรจ์วัศ  วงศ์สุริยาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสหัพย์  เรืองกิตติพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอชิตพล  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอชิราวิชญ์  วงศ์สันติสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอธิภัทร  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอภิวิชญ์  อนุตรวณิชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอัครชัย  เสกตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายอัณณ์ณัฐพณณ์  อภิชัยเจริญวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอาชวิน  ทรงเหรียญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอิทธิณัฐ  ปานขำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอิทธิณัฐ  ลิมปนิธิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอิษดิณย์  ศรีกล่ำพึ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนัตถ์สิทธิ์  เครือจิรายุส์ โรงเรียนกว่างเจ้า ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนกว่างเจ้า ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายกฤตธน  กิตติอร่าม โรงเรียนกว่างเจ้า ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจณิสตา  ศรีโรจนกุล โรงเรียนกว่างเจ้า ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายจรรยกรณ์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนกว่างเจ้า ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนนทรัตน์  ทรรศนะเลิศวิไล โรงเรียนกสิณธรวิทยา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงเขมจิรา  บุตรหวาน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงจิตติวรรณ  วังกรานต์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณภัศวรรณ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐพัชร์  จิรกรไพศาล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปทิตตา  บรรณาพงศ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพิรดา  คงหิรัญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพุทธิรารัศมิ์  มหาขันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  ชัยวงศ์ขจร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงภริษฐา  อนันตโชค โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุภภมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงมิรันดา  หยุย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  แก้วเอี่ยม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงพร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสาริศา  ประทุมนนท์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงอมลวรรณ  พรหมมาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิดาภา  ปัตตะนุ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจิตติภา  โชติกเสถียร โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงชลากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงฐาณัชนันท์  ทนุกูลเกียรติ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายณัฐวัชต์  ยิ้มสรวล โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายธรรมจักร  รัตนสุบรรณ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายนฤภัทร  จรรยาธรรม โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปาณิสรา  เอื้อโสภณ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายพบธัมม์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายภควัฒน์  หุตางกูร โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายภพธร  สถิระพจน์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายภาณุทิต  ไตรนภากุล โรงเรียนจิตรลดา ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงมนต์ฉัตรา  มกุลกาญจน์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงรสริน  ภักดีวงศ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงศรวี  พลอยเลื่อมแสง โรงเรียนจิตรลดา ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกมลชนก  ดำเนินงาม โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงช้องนาง  มีขนอน โรงเรียนจิตรลดา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายณัฐกฤษณ์  ปัญญาบารมี โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายนฤดล  จรรยาธรรม โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภูริส  ปรีดีดิลก โรงเรียนจิตรลดา ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายเรย์  โรจนสมสิทธิ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรางค์พิชา  มิมะพันธุ์ โรงเรียนจิตรลดา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายเคลื่อนทัพ  โอวาทศิริวงศ์ โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงจิรัชยา  ตั้งอยู่สุข โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายชนธัญ  วงศ์กงทอง โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายธนภูมิ  สัมพันธ์ุเจริญ โรงเรียนจินดามณี ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงบุณญาพร  มาตระกูล โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายภคิน  ทาทอง โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายศุภวิชชญ์  ศิลปอาชา โรงเรียนจินดามณี ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงแก้วตา  กิตินัย โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงจิตรณดา  อุ่นจิตร โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายดานา  สรรเสริญอารี โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายทยุตฤ  แสงกิติพรสกุล โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์พาสุข โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนรุจ  ภูรีวรานนท์ โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายบวรนันท์  เลิศรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปุณรดา  มิสรัตน์ โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพีรพล  โชควันอำนวย โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายฟัยรูซ  นิ่มเจริญ โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภวิศ  เวชเจริญ โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายภัคภูวินทร์  เนติหิรัณย์ธัช โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงมลิกานดา  สุริยนเปล่งแสง โรงเรียนจินดามณี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายรัชชานนท์  เดชะพันธ์ โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงรัญชิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายองศา  อัสนี โรงเรียนจินดามณี ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอาซาโตะ  ดีวงกิจ โรงเรียนจินดามณี ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่เฉิน โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายกิตตน์  ชินวิทยากุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมชูเวท โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายจิรัฏฐ์  แพนพงศ์แสน โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายเจตต์ชวินณ์  พัฒนกุลมงคล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงชนวรรณ  โตประทีป โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงชนัญชิดา  เณรเลียบ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายชัยอนันต์  บวรนิมิต โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายณฐกร  นาคเพชร โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณภัสนันท์  นิธิสิริวรธรรม โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายณัฐดนัย  ปรีบัว โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายณัฐเดชา  จาดตานิม โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายณัฐพัชร์  โก่งเกษร โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายณัฐภัทร  รัศมีนพรัตน์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายเตชินท์  ซวง โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายธนภัทร  สุชาติพงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายธนาเดช  นันทพีรดา โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธเนษฐ  กางตั้น โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายธัชพันธุ์  วังกลาง โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธันยธรณ์  เปรมธีรสมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายธาริน  แสงโสภิตธนนนท์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายนนทกร  ยอดผกา โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงนภสร  ประเสริฐกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายนันนนนน์  เอี่ยมเย็น โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนิชนิภา  ฉัตรเท โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายปฐวี  บำเพ็ญบุญ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายปรัตถกร  คงคุณ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปริยากร  กาญจนไชยนันท์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงปริยาภัทร  เอมกฤช โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายปรีดิ์ยาภณ  ชูชาติ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายปรีดิ์ยาภัทร  ชูชาติ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายปวริชฐ์  ชิตตระกูล โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายปัณณ์  หรดาล โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงปิญชาน์  เตชะกำพุช โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะโนรับ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤชุโฆษิตสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงปุญญาดา  เล็กอุทัย โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายพชร  จำปาวงค์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายพชรกิจ  เสริมกิจการ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพนิตนันท์  ภัทรธีรวุฒิกุล โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายพสิษฐ์  อายุเจริญกูล โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายพัชรพล  แซ่ล้อ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายพิชคุณ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายพีรภาส  ปัญญะนันท์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายภคพล  ศิริมาตย์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายภาคิน  ฐิตะสัจจา โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงภานิดา  สงประเสริฐ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เขมะจิตพันธุ์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  คงธนจันทรกุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายรชต  บุญถาวร โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายศิวกร  สัจจอุตตรา โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสุณัฐินี  ซื่อวณิชสกุล โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงอนันตา  ณ พัทลุง โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายอัฑฒวิชญ์  พรวัฒนเวทย์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงอาภาภัทร  ใยบัวเทศ โรงเรียนโชคชัย ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายอิสสริยพล  อาจวัตร์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกมลเนตร  ประกอบโกศล โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายกัญจน์  ไชยชนะ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกานดิศ  ตันติปาลกุล โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกิรณา  ทัศนกุลพันธ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายเกริกชัย  โชติพันธุ์วิทยากุล โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายขวัญดี  หวังสะดวก โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายคุณานนท์  ปุรัตถิภาค โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายเจษฎา  เคียงมะโน โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชนัดดา  ฉัตรมงคลลาภ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชัชชา  เจริญผล โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชาคริยา  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชุติกา  สิงห์บูรณา โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงโชติกา  เย็นอ่อน โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณฐกร  รามรังสฤษฎิ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณปภัช  พรหมโคตร โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิจแสวง โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชวรางกูร โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธนวินท์  ตั้งทรัพย์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนาธิป  พวงดี โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธารปภัสร์  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนภ  ตั้งตระกูล โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  นิธิสุนทรพงศ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายบุลภัทร  จันทพันธ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปานปฏิมา  ปฏิมาอารักษ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปุณณภา  สีหะบัณฑิต โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปุณพจน์  ชื่นงาม โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพรนภา  เครือคงคา โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาญจนศิราธิป โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชญพิชา  ลีลาศรีบรรจง โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภักดิ์ภากานต์  ธรรมภาณพินิจ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายยุพนัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรังสิยา  เล็กมณี โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวรญา  นิลจันทร์ โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวรัชญา  เอกเสน โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงวลัลน์ลิตา  สาครนาวีชัย โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายวิภูวรรธน์  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนโชคชัย ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายเวรัฐนที  บัวขาว โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศุภกร  พุ่มพวง โรงเรียนโชคชัย ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสรัญญา  นิลนวรัตน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอรฤชา  ดรุณ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอัยยา  ฤกษนันทน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายอาชวินทร์  ทองรุ่งโรจน์ โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายเอกปริญ  เป้าเพชร โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเอวลิน  พิพัทธกุศลกุล โรงเรียนโชคชัย ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายกรณ์พงษ์  ตันหราพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายกรวิชญ์  พรธนาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายกฤตธัช  ศศิธนานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายกษิวัฒน์  จรูญวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายกันต์นที  เทพาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายกันตพงศ์  ขันสาลี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายจักรินทร์  อยู่ชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เชี่ยวสิริขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายชนกันต์  เสตะปุระ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายชวกร  จงเฟื่องปริญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายชวกรณ์  พลอยน้อย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายชัชสพล  คุณกรสิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายชัญภัทร  สันติศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายญาณปัญญ์  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายณกฤตกร  องค์ศรีกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายณฉัตร  ปานอ่อน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายณฐพัชร  เฟื่องประภัสสร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายณฐภัทร  หวังธนภัทร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายณฐภัทร  โฆษิตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายณธรรศ  มาลีวัตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายณพลณัชภ์  สารี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายณัฏฐ์พงศ์  หรูวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายณัฏฐพล  แก้วแฝก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายณัฐภัทร  ผ้าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุสิกขิตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายณัฐวีร์  ผลประกอบศิลป์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายณัฐสรณ์  นิปัจการนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มิ่งมงคลมิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายณัทกร  บริพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายณัทกฤช  ธรรมรงค์ทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายทินภัทร  อำนาจธนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายธนพล  สุขียศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายธนวรรธน์  รัตติโชติรังสี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายธนิน  ริรัตนพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายธนินภัทร์  ร่วมเงิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายธราเทพ  เหมพรรณไพเราะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายธาม  บาโรส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายธิติกร  อุนาภีร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายธิติพงศ์  ศิริขวัญชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายธีธัช  วิภาวีพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายธีร์ธวัช  รักขธรรมวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายธีร์ธัช  ศุขนิคม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายธีร์ภัทร  พรกุลวิไล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายธีรศาสนต์  วรวัฒนานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายนนทพัทธ์  มังคลานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายนนทพัทธ์  สว่างแวว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายนภัทร  ธรรมอภิรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายนรวิชญ์  ชอุ่มชัยศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายนิธิวุทธิ์  พันธนะอังกูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายปรินทร์  สว่างเนตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายปัณณวัฒน์  เพชรตะกั่ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดทิม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายปารเมศ  อาศนะเสน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายปุณณพัฒน์  คล่องพานิชภักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายปุณณพัฒน์  ศรีธรรมรัชต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายผองธรรศ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายพงศภัค  กุสุมอรัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายพชรพล  กู้มณีรัตนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายพลพิพัฒน์  แผ่ธนกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายพลภัทร  ชลธารรัตนพงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายพลภัทร  สุวัฑฒนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายพลเสฏฐ์  รุจิชินวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายพัสกฤต  ธนูศิลป์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายพิชญะ  สิรวรรณกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายพิภู  เนติวรรธนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายพิสิษฐ์  รุจิชินวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายพีรพฤกษ์  ผลิตวานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายภคพล  คลังสุภาวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายภคิน  สูงสถิตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายภาคิน  ชดช้อย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายภานรินทร์  เจริญพักตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายภารนรินทร์  เจริญพักตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายภาสวี  วัฒนปาณี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายภูทัศน์  ซื่อภักดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายภูมิพัฒณ์  ภัทรจีรประเสริฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายรเทพ  เขมะเพ็ชร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายรัชชานนท์  ทั่งทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายรัชชานนท์  สิรวรรนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายวชิรวิทย์  สุคนธะตามร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายวรชิต  อินทนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายวรโชติ  อินทนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายวิชญ์พล  อยู่ชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายวิชากร  เจริญปัญญาวุฒิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  จักขุรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายศรัณยพล  ลีลาสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายศรัณย์  กังอนันต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายศศิศรัฐ  พงษ์รอจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายศิวพิชช์  ทันตศิริกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายศุภกฤต  ดีประหลาด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายศุภเสกข์  สุดใจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายสริพัชญ์  พินิจขจรเดช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายสิริภณ  เนตรทัศน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายสุวิศิษฏ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายโสภณัฐ  กุลตรีรัตนารมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายอริญชย์วิธน์  พิมพะกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายอริยลักษณ์  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายอัครณัฎฐ์  วิทยากาญจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายกฤศ  อุดมแก้วกาญจนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายกลย์ธัช  สุปัณณานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายกล้าตะวัน  ฤทธิ์คุ้ม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายกันตพงศ์  วรศิลป์ชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายจิตบุณย์  พวงศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายชนานันท์  โรจน์ประทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายชลพลช  นิยมชาติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 นายฐิติพันธุ์  พรสาธิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายณกุล  นวมมานะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายณฐวัฒน์  มณีวัฒนชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายณภควิษย์  ตั้งเตียวธนาสิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายธนกฤต  ปัทมาพูนชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายนนทพัทธ์  ชมชื่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 นายปฏิพัทธ์  กล้าแรง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายปภังกร  มหาสารินันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปัณณธร  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นายพงศกร  กานต์ประชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพัศวุฒิ  คงสายสินธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพิชญุตม์  พันธุ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายพิชยุตม์  ญาณกิรติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายภรัณยู  หนูฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายภัคพันธุ์  ดิสรเตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายภูวิศค์  ไกรวาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายภูสิทธิ  ศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 นายรชณัฐ  อุทัยทิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายสิรภพ  หลิว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายอัครกฤษฏิ์  ตันตสุรฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายอิศเดชนิย์  อุ่นโพธิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกณธร  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกฤษฎิ์  จุลละศร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุลวงษ์วาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายคริษฐ์เทพ  จิตสุวรรณกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจิณกวิน  อินทสอน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายจิตรพล  พวงศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายชัชพล  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายชัชรัณ  เตชะปณิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายญาณวุฒิ  วงศ์ดวง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายฑีรไกร  กาญจนวตี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายณฐนนท์  เลิศกิจเจริญไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายณนฑกร  เชียงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณนนต์  เสถียรนุกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณัฏฐคุณ  อังศุภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  ปัญญา ทักษิณาสถิตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณัฐพัฆน์  วศินดิลก ผลพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณัฐภัทร  เฟื่องแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายณัฐรัชต์  นาคฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายติณห์  ปดิฐพร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธนัตถ์นันท์  วะศินรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายธนัตถ์นินทร์  วะศินรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธัชชัย  พึ่งเงิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธัญเทพ  จริยะรัตนรัชต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธีรธร  ทองสุวรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายนิพพิชฌน์  ทวีรุจจนะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายบูรพ์  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายปกรณ์  อาจเเก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายปรินทร  จำเริญวิทวัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายปัณณธร  กิ่งวาที โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายปัณณวิชญ์  ขจรเกียรติอุดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปุณณ์ศิรินท์  ชูนิจธนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายปูริฑัตตระ  สัจจะเวทะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายพลภัทร  ทองธนะเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพสุ  กิจสวัสดิ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพิชญุฒม์  เดชะเทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพิภัช  รังสินธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายพีร์ฐวัฒิ  อริยปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายพีรวัส  ประพันธ์ประชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพุทธิพงศ์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายเพชรรัตน์  ถีระแก้ว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายภณ  สกุลวิไลเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายภวัต  เนตรหิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายภวิศ  สูงสถิตานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายภาณุภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายภูมิภัทร  จูบาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายมนัสวิน  สัจจินานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายรัชชานนท์  หัสเกิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายวรันธร  เจริญปัญญาวุฒิ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวรินทร  ประจวบศรีรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวิภพ  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายวิริทธิ์พล  วชิรตรังสฤษดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายวิวัฒน์เดช  เลาหวิศิษฏ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวิวิชชัย  ซ้ายเส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวีรภัทร​  ศุจิสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายศราวุฒิ  ศศิวัฒน์วานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศุภกฤต  พิพัฒน์ศุภากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุวรรณกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายศุภสัณห์  อ้นแก้วมณี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายสรธร  ตันติพิทักษ์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ช้างขวัญยืน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายสิทธิ์  ตันตระกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสิรวิชญ์  ธนสารสุขสถิตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสิริวิชญ์  พรสิริเพียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสิริเศรษฐ  สี่หิรัญวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสุภเวช  แก้วรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอติเทพ  ทองเอม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอธิณัฐฐ์  อัตถไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายอภิชา  สรวยกรุ่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอภิภู  ปัณรสีณวรา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายอัครวัฒน์  อาจปรุุ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอาชวิน  สุนทรสุจริต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอิทธิพงศ์  ลีลาวานิชกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอุกฤษฏ์  สุภาพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายกฤษฎา  รวีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กชายกลทีบ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายชยางกูร  หล้าทุม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เขียวพาณิช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กชายพชร  กรัตนุตถะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายพอดี  เตชพิสมัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายภัทรวรรธน์  ประวาลพฤกษ์กุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายภูริวัจน์  สถิตอิสราศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายวิชญ์พล  โชติวรรณชูสกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายอัครวินท์  จรัญเรืองธีรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายชวัลวิทย์  สูริประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายเตชะคัมภีร์  จุลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายวิชยุตม์  มุ่งสันติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายสรณิจ  กิติเฉลิมเกียรติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายกริชธีร์ภัทร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายกันดิศ  พยัพเมฆ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายจิรภัทร  ธัญสุนทรนันทน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายชลนรินทร์  บรรจงกิจ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายชัยกร  เกษเสถียร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนกฤต  สังสีแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนวัสส์  สิงหจันทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนา  คุณสัตยานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนากร  ยุวธนากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายนะโม  หิรัญวิจิตร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายปวรปรัชญ์  เพ็ชรนวล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายพนรัญชน์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายศรัณย์พงศ์  น้อยแสง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายศุภวิชญ์  เตียวหมายนุกูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายสวัสดิพรรดิ์  สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขยเป็นสี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงจิรสุดา  กังพิศดาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงญาณิศา  สงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงฐรัชญา  สุรมนสิการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงณัฎฐ์ณรัณ  นิทัศน์สันติคุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงณัฎฐ์ณริณ  นิทัศน์สันติคุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงณัฐฐวรา  ธรรมวราภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงทักษพร  พงศ์ถาวรภิญโญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงธันยวีร์  ยโสธร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงธีร์ชญา  รักขธรรมวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงนพรัตน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงปพิชญา  อ่อนน้อม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงปภัสสร  ตันติพรหมินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญวิทูร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงมณีรัตน์  เต็มเจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงรมณ  กิจธวัชชยกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงรวิษฎา  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์รัตนโชคชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงวรวลัญช์  โรจน์ธรรมเมธี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสิตภัทร  ธนูศิลป์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ภาแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอลิน  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงอังสนา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอารยา  โกกะอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงรมณ  โกกะอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงกนกขวัญ  อุ่นใหม่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยมงคลนุกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วรกิจเจริญผล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกุศลิน  เกตุอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ศิริคงสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิริธรรมาสาร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองทา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงธวัลหทัย  โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนทิตา  พงศกรพฤฒิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปริชญ์ประภา  ศิริทิพยวานิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปุณยนุช  ลิลา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพลอยณิชา  ศรีภักดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงมณีกานต์  พัฒนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงศุภรดา  โชติจิรภาส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสวรินทร์  ลิ่วเจริญศักดิ์กูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงสาธิตา  ธนอุดมกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงอรทิพา  สิรสุทธิ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงไอลดา  บุญเสริมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงแก้วเก้า  พีชผบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงจิณห์วรา  จีนช้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงชนนิดาภา  กำนลมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงชัญญา  จุลเสวก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงณณัฐจันทร์  ลักษณา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  หวังดำรงเวศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงณัฐรินีย์  กิจธนานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณิชนันทน์  อัครานุพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงนภษร  เจริญภัทรขจี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงปิยารมณ์  เมธาวิกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงปุณณดา  เหล่าภรตตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงปุณยนุช  ลำเลียงเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพฤกษ์ปพัฒน์  ธนจักรพรรดิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงพฤกษ์รดา เอ็มมิลี่  มาร์เซลล่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพลอยภูผา  หยกอริยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงพลัฏฐ์ชญา  ศรีสมโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สถิตย์พัฒนพงศา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพาขวัญ  จิระนภากุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประยงค์รักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงพิรสา  จินต์สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจษฎาเชษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงภัทรกานต์  วรวุฒิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงภัทรมน  ผิวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงภูริชญา  อำนรรฆกิตติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงมญชุ์ชัญญา  จิตต์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงมิณต์ฌภัฏ  สถิรประภากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงรุจณิชา  จิตนำชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงวชิราลักษณ์  เที่ยงใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงวรรณลดา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงวริศรา  รัตนบุญกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จ้าวขุมทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนศิริวิไลเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงสุรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงสุวัทนี  จอมพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงอัยญาดา  สันติรัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงอัยรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงอาริสา  อิเสะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 คณิตประถม
1241 นางสาวขวัญนภัช  วรสันตติพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จิ้วบุญสร้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวฐิติกา  โตธนะโภคา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบัติธนสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวฐิติยา  โตธนะโภคา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 นางสาวณัฐณิชา  ฮึกหาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงณิศวรา  กุลธนปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงธนพร  มณีเสวตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงธิรดา  จิระเสวกดิลก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาวปวริศา  จตุรงคสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวปุณณัฏฐา  ขจญุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 นางสาวปูริดา  จันทร์แจ่มหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นางสาวพรรษนันทท์  วิบูลคณารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  นิรมิตตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงภัณฑิลา  ธัญญกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ธรรมวรากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงสิรีปราชญ์  พันธุ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 นางสาวอลิสรา  อึ้งภากรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 นางสาวอัญชิสา  ปณิธานศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงกัลฬ์สร  สุขสมบูรณ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกุลวริศร์  ภูรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เศณษฐสมบัติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงฉัททันต์ญาณ์  นำศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชญาพร  ตรัสบวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีถนอมทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงชาธนทัศ  แซ่จิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงฌาสิรีย์  บุญวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงญารินดา  เจริญทินพฤษธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณฐมน  โลหะจรัส โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณภัทร  อาศิระวิชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณัชชา  หงศาลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  อิทธิชัยวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วิทวัสไพศาลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงดนิตา  อินทร์พรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงเทรซี่  งามเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธฤตรดา  สรรประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ธาดาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาธีระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนภัสนันน์  รุจิประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงบุญยวีร์  วงศ์เอกอักษร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปัญญ์ชญา  เกาะดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงปาลิณ  กาพย์ศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงปิญชาน์พัชร์  โกวิทยามงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงปิยธิดา  หันทะนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงปุณยนุช  ดวงดีเด่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิพิทสุขการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิชชาพัทธ์  ทรงเกียรติศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีสวัสดิ์อำไพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงพิชยาภา  ไวศยากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิมพ์รดา  รุ้งแสงเจริญทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพีรญา โรจน์ไพบูลย์  ประไพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงแพรววนิด  เกตุอ่ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงภัทรวดี  ภัทรอนันตกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงภัสวรีย์  เริงจารุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงรัฐพร  วิกาหะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงรินรดา  เลิศสุวรรณาวิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงรินรวี  จิเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงลัลน์วรณัน  ไชยวรฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์พิสุทธิ์วณิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงวิณีสิริ  สุนทรวรเชษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงวีรดา  ธรรมวรากรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงศิวัชญา  อินทราฉัตรจามร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงสุฐิตา  พรวรนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุพิชญา  มณีรัตนะพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอัยย์ญดา  ยิ่งยงไพศาลกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายปุญญพัฒน์  หุดากร โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายธัชพันธ์  เขมะรังษี โรงเรียนดรุณพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายสรวีย์  เหลืองประพันธ์ โรงเรียนดวงวิภา ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายอัศวพัชร์  เดชสังวรณ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กชายก้องภพ  สุนทรศิริพงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กชายคีตา  รัตนพันธากุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายจิรายุ  สมปาง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงชญาดา  กอแก้ว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กชายชนนน  วรศรี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายชยกฤช  เสาร์จักรวาลย์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายชวัลวิทย์  เสียงเพราะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงชัญญ์วัลย์  จันทร์ตรี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงญาดา  ฤทธิไชย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายณัฐชนน  ปิติธรรม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายธนภัทร  มีสมไทย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กชายธนวินท์  ภูวนารถ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงนิธินันท์  ผอนนอก โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงเบญญาภา  ส้มแป้น โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กชายปัณณวิชญ์  รุจิสฤษฎ์วงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงพิชญาภา  พาหะมะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงมณีจรรย์ โสมสมบัติ  แก้วมณี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายมังกร  แซ่ลี้ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงมุกรดา  ขวัญเมือง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายลักษมณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายเลอกฤต  ศรีชนะภัย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงวิวรรณยา  ว่องไวชำนิกิจกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงสิรามล  ลิขิตตระกูลวงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยไทร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายกรวิชญ์  ล่องจันทร์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายกฤษฏ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายกันตณัฏฐ์  กะการดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงคณิเนต  ไช่ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงคณิศร  บุญกล่ำ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ศิริมณฑล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายจุฬากิตติ  ตาต๊ะเขียว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงฉัตรลดา  มงคลสกุลวุฒิ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายชวภณ  สีนุ่น โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายชิตตนนท์  รัตนคำ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายณัฏฐ์ธัญ  ยศธรเสถียร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  สายพานิชย์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายณัฐดนัย  โวหาร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายทองภูมิ  บรรโท โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายเทพทัต  พลที โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนกฤต  ธนโชติวานิช โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธนภัทร  ทองมิตร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายธนัช  พิสิษฐเกษม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธนัญญา  ปราบรัมย์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธรรมกิตติ์  ส่งศรี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงนลิสา  เวชกามา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายนะดี  เอี่ยมวิสูตร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปะภาษา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงปณิษรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายปภาวิน  อัมระปาล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปริยากร  สมปาง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายปัณณทัต  ปันทะโชติ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงปานรดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายพงศ์นริศร์  สายพิกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายพงศ์พิชญ์  พาหะมะ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  สายพิกุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพชร  วงษ์เกิด โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพลภานัส  สว่างรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายพีรภาคย์  พัฒนโพสิฐ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงเพชรระวีย์  บัวพันธุ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภทราพร  สุขเกื้อ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขวัญรวด โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายสิทธิกร  หิรัญวงษ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสิราพัทธ์  เสมอใจ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ตันบัวคลี่ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชญ์  สอนสุนทร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอัสลัน  สันบูกา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอุษณิษา  เจียรสุนทรากิจ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกัญญ์พศุตม์  อาวุธเพชร โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายธันวา  เจียรภัทรานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายนิติพัฒน์  พินธิตราธีราทร โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายพชร  ชวนปี โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายพสุธร  คำหนู โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายภูตะวัน  บุดดา โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงสุวิมล  ช่างถม โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายกฤตเมธ  ดวงมาลย์ โรงเรียนเทพกาญจนา ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงปิยะพร  จำปาวัน โรงเรียนเทพกาญจนา ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีวาส โรงเรียนเทพกาญจนา ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธีมากฤษฎ์  จริยจิตไพบูลย์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายชัยภัทร  ลีตรานนท์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธนสิริ  ลออเลิศกิจ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายปัณณทัต  ตรีพลกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายภวิต  รักธรรมมั่น โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายภัทรพล  จินดาธนภัทร์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงรมย์นลิน  เจนจรัสสกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายวริทธิ์  ธานีรณานนท์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงแสนสิริ  ลออเลิศกิจ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเอกพัชร  อรุณรักษ์สมบัติ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายภูมิภัทร  หาญยุทธ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายพุทธวัฒน์  ทรัพย์จรัสแสง โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงเจตน์จาฏุพัจน์  สิ้นภัย โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายณฐพงศ์  ยังทรัพย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จรดล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงธมกร  ดินสุวรรณกุล โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายปภาวิน  งามประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายปรรณวิชญ์  เก่งเขตรวิทย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปิยนุช  พุทธคุณบริสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายพิชญุตม์  นนทสิงห์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงภัทรนันต์  สุธิกุลไพบูลย์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายรัชชานนท์  กิตติธรรมรักษ์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงวรรณกร  ทิวงค์ษา โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายอิราห์  ศรีบุญรอด โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงกานต์สินี  มหาศิริรัฐสิน โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายจิรายุ  ลาภปริสุทธิ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กชายชนันท์ธัช  จักรชัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงชัชชญา  มงคลกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงชิชาดา  มินเจริญ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายฐากูร  พลอยสุวรรณ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายณัฐพงษ์  ตันเฉลิมชัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายพฤทธิ์ภาคย์  ทวีรติธรรม โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงพิชชญานันท์  แสงบัณฑิตย์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายพิชญพัฒน์  อติวงศ์แสงทอง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงภัสสรชนัญ  มหัทธนกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายศรัญย์พัฒน์  กสิณธร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงสุทธดา  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายเสฎฐศิลป  วริยเศรษฐกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงไอลดา  เปี่ยมชัยวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงณภัทร  ลาภปริสุทธิ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายธนกร  ศาสนเที่ยง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายบารากัส  กะเต็บหมัด โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงปรียาวดี  สันติรังสรรค์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายพงษ์พลน์  พรเลิศอริยโชค โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายพัทธากร  มนูญพร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงรินลดา  วสะสมิทธ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายศุภกฤต  ชัยวิวัฒน์วรกุล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายสิรภพ  สิริเมธิรานันท์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายกฤษฎิ์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงกวิสรา  ธรรมกุลธาดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายกัญธร  แก้วสวรรค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กชายกันต์พัฒน์  หนูขำ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กชายกุญธร  แก้วสวรรค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกุุลฎา  พรหมจันทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายคีย์เฟอร์ รัฐกรณ์  มิรันดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริประภาศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายจิรพนธ์  วิวัฒน์วรกุลชัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายชัยภัทร  บัณฑิตสิงห์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงณฐมน  บุญรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายณภัทร  สุภาพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงณัฏฐิกา  หงิมห่วง โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณิตดา  กมลกิตติวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กชายเตช  ชนะสุวรรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายธนโชติ  ไชยสาคร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายธนัช  อวัสดาพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายนภัทร  สุวรรณกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงนวพรรษ์  ตัณฑรัตน์เจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  คำดี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงปณิดา  เกตุวโรภาส โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงปภิภากร  ยงพรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กชายปรเมศวร์  รุจนันตกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงปราณิสา  เจริญเวช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายปราปต์  ชนะพันธ์ภากร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กชายปริชญะ  ขมวิลัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กชายปิโยรส  จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงพราวพิชชา  อร่ามกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายพสุ  สมบัติพล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายพัฒนวิชญ์  อินเหมือน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงพีรยากร  พิมจักร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กชายพีราภัสร์  หาพิพัฒน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงเมธิฌาน์  คำกันยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงรัตนกร  พึ่งแย้ม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงวริศรา  สุดสงวน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายวุฒิยพงษ์  เหมือนแม้น โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายศุภวัฒณ์  ราชวัตร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายเสฏฐพล  กรงกรด โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายหัสพงศ์  เกตุใหญ่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงอชิรญา  พงษ์มี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายอนุศิษฏ์  เอื้อถาวรสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายอัครวัฒน์  ชนะสุวรรณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกมลภรรทน์  มีอุบล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นพวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายกันตพล  ธรรมกุลธาดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายคณิศร  แก้วสุขศรี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายคุณคุน  จิตประกอบ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายคุณณ์  สิตยางกูร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายจารุกิตติ์  แดงโชติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงชิชา  สุขช่วย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายณธเดช  กมลกิตติวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงณฤดี  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายณัฐวัสส์  ธนโรจน์ศักดิ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธรรมยุต  พร้อมสัมพันธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรชัยศิษฎ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายธีรธัชช์  โชติธนพันธุ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงนภัสศรณ์  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงเนธิรินทร์  อินตานนท์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงประพันวสา  เอี่ยมเสถียร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายปริญ  ต่ออุดม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงปัญญ์  ยี่สุ่น โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงปัณณ์มณิกา  เหลืองเรืองทิพย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายปิยวัฒน์  หาดทราย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายพนธกร  ผิวนิ่ม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงพรรณดาณัฐ  หวังศิริพัชร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายพลลภัฒน์  สกุลวิวรรธน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพอเพียง  วรวุฒิ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายพิชญุม์  ดำรงโฆษิต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  จีนะวงษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สกุลวิวรรธน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เตชอิทธิ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  ประสาท โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงวันทนีย์  ศุภกฤตรัตนวัชร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงศศิชัญญา  ทองสุข โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายสิปปกร  โทนทัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายอชิตะ  มณีชาติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอมินตา  หม่า โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายกฤตภาส  หว่านณรงค์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงเฉลิมลักษณา  ฮันวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงณกัญญา  เจริญสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงณภรรณพ  นิ่งนึก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงณภิชชา  ธนาพิชญกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ลลิตนันทิกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กชายณิชพน  พันผูก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายตฤณกร  วงศ์เลี้ยง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายธนกร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทศรี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายธาม  พรจิรัฐติกาล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงปภาดา  เตชสิริอนันต์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายปรินทร  ร่มแก้ว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายปวเรศ  ผึ่งผาย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กชายปวิช  ธนาคมชาคร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่อั้ง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายปัณณ์  วสวิรุฬห์โรจน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงปาณัสม์  เอกเพ็ชร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายปุณยธร  ทองชล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วกล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงพิชญาดา  เกิดสมบัติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรวิชา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  ไตรภู่พงศ์พันธ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายพิสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายพีรณัฐ  บัวแก้ว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงภัคจิรา  ติวัฒนาสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงภัณฑิลา  ก้องศิริวิวัฒน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายมาวินท์  อารีเอื้อ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กชายรัชพล  สอนเครือ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายรัฐนันท์  เติมบริรักษ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายวงศ์วริศ  วัฒนสิน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายวชิรกร  ประยูรบุตร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายวรากร  วรรษารุจากร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กชายวิชธนินท์  เผือกเชาว์ไว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายศรีวิชญ์  รุจิรวัฒนกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายศิริธาดา  ทองเสี่ยน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงสพัชญ์สนันท์  ประดิษฐาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายสรวิชญ์  ประทุมชาติภักดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงสาริศา  วุฒิสากล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงสิตา  ซอหิรัญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงสุวิรวดี  แก้วอำพันสวัสดิ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงทัตพร  ติวัฒนาสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองโปร่ง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงสุกฤตา  ทองโปร่ง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงกัญญาภัค  จินะทอง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงกัญญาภัค  หว่านณรงค์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงกัลยาภา  ประยูรบุตร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงคณชญ์  สิขะโต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายคณุตม์  สิขะโต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงจิดาภา  กายตะคุ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงเจนลดา  แจ่มวุฒิปรีชา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมศิริ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายณัฐดนัย  พันธไชย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงทอฝัน  ฉัตรศิริพิพัฒน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายธนภณ  รื่นรักษ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายธีทัต  อ่ำสว่าง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงนิชาดา  สงวนแก้ว โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงปาริฉัตร์  เงินยวง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายปุญฑ์จิรัฏฐ์  ธรรมจินโน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพลอยลดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพัชราภา  ว่องตาประดิษฐ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จ้อยปาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงภัสส์พิชชา  แสงเจริญวัฒนา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงภานิชา  วงษ์ศุทธิภากร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิชัยรุจน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชัชวาลชลธีระ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายศิวกร  วงเขน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสุพิชญา  ธนะสมบัติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงอัญญนันท์  สุทธิประทีป โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายอชิรวิชญ์  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายกันตพัฒน์  เงินพลอย โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายปุณณนัทธ์  สมณกิจ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กชายชิตไช  ชิ้นอนันตระกูล โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายธีทัต  ชัยชาญธิติ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายปาณัสม์  สีหามาตย์ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงมีนญาดา  ปิยะวิทยาธรรม โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายเมธวัชร์  ลิ้มอยู่สุข โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายกวินภพ  สมิทธาพิพัฒน์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายณัฐศักย์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายปัณณพัฒน์  เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายภวเดช  บุญส่งสุขเจริญ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายภัททกร  อิงคกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงมินนารา  สุวรรณศิริ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายวีรยุทธน์  วัชรโชคเกษม โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงศุภิชชา  ชมภูนุช โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงกมลนภัช  ลัคนผจง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงกวิณตร์เนตร  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงกุลศิริ  แสงจันทร์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงชฏาทิษ  มิ่งวิริยะ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงชนัสมณฑน์  ยุวะเสวี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงญาณิศา  เบญจฤทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงณฐมน  โอเจริญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงณัฐภัทรา  บูรณสิงห์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงณัฐรดา  พนาสันติภาพ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงธมนต์  แก่นโต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงธฤฑมน  วันรัตน์เศรษฐ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงนัทธมน  อาชวพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงปวริศา  วราห์บัณฑูรวิทย์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงพชรมน  สาราภรณ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงพรหมลภัส  นิธากร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงพริมาภรณ์  เย็นบุตร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงพลอยนภัส  ประเสริฐแพทย์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงพัฑฒิชา  บุณยมาลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพคุณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงเพชรพริมา  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เซียช์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงรดา  สิทธิวางค์กูล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงรมณ  สุขสถิตย์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  สวัสดิสงคราม ชลประเสริฐสุข โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงวรกัญญา  อังอติชาติ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงวิริญ  จิตสุทธิภากร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงวีร์พิชา  เลิศถิรพันธุ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงศิรีน  เบญจฤทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงศุภักษร  เอื้อวิทยา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงสิริกร  รุมแสง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงอริญรดา  โสตถิปิณฑะ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงกอบุญ  แสงสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงกัลยภรณ์  วงศ์ทองคำ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงฐิตารีย์  วัฒนมงคลสิริ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา  นันท์ธนเมธา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  วาจาสิทธิศิลป์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวณีลดา  แทงค์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงธมกร  รุ้งสุวรรณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงนภชนก  โชตินันทนากาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงบุญญาภา  จงเสรี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงปุณณิภาภัสส์  ตั้งเบญจสิริกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงปุณยวีศ์  ทองทักษิณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงพัณณ์ทิพานัน  ทีมสุวรรณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงพัทธ์วรินทร์  นิมมานเหมินท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อัมพุนันทน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงภัคกร  โกศลบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงภัทรภร  รุ่งดิลกโรจน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงวรีวรรณ  บรรณหิรัญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงวิญ  มหาศรานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงวีรินทร์พัศ  นิมมานเหมินท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงอภิชญา  เชี่ยวณรงค์กร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงกัญญ์วฤนท์  คุ้มพันธ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงกานต์ลดา  กำจรปรีชา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อัศววัลลภ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงชิณณิชา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงณัฐภัทรา  โฆษิตชัยวัฒน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงปราณิศา  นาวิกบุตร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงปัณฑ์ชญาณัช  หงสประภาส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงปานรดา  ยงกิจจานุกิจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงปุญญิศา  เลิศทรัพย์ทวี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพลอยนภัส  สุปริยศิลป์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงมะลิ  รัตนกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงรินทร์รดา  ซุนเฟื่อง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงวาสิณี  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงสินี  แดงประเสริฐ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงอริญญา  ทิศาวิภาต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงอัยย์รมิดา  กานต์นิภากุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงมิรันดา  ตังประทานพร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กชายรณกร  เพียรพานิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงนัณว์นภัสท์  ภิรมย์พรินทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงเนตรเนรมิต  สุขใสแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงกวินนา  กิตตินาวิน โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงกัลยกร  มาลีหวล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กชายคณิศร  ลีฬหากาญจนา โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายคีริณคร์  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงชัญญานุช  อรุณธารี โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงณภัทรสวรรณ  อัตระผดุง โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตันติชัยศักดิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงทิตชญา  กลกิจเกรียงไกร โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงธฤดี  ภู่พากรนพรัตน์ โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงธันยนันท์  เฉิดมนูเสถียร โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงธันยมัย  ตันติสัตยกุล โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงธีรดา  ภู่พากรนพรัตน์ โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงนัทธ์ฐภัค  วรรักษา โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงนิชาภา  ทรานุรักษ์กุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงนุชญาดา  วุฒิพงศ์ โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงปณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงปริชญา  เปาะปักษิณ โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงปัญญภัสร์  ตันทอง โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงปุณิกา  นาควโรดม โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงพริมา  ปริวัฒนกิจ โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงพาขวัญ  คะจิตรแขม โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พันธ์น้อย โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงพิมพ์วิอร  ผานิจพจมาน โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงภัคธีมา  นิยมแก้ว โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เตชะมนตรีกุล โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงภาณุ์พรรณรัตน์  พงศ์อติชาต โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงมนิณทร  รังสรรค์วิจิตร โรงเรียนราชินี ป.5 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงรักกร  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  เหล่าศรีศักดากุล โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1704 เด็กชายศุภกร  บุญยิ่ง โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงสิรธยาน์  วรวิทย์สัตถญาณ โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงสิริรัตน์  องค์วณิช โรงเรียนราชินี ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงเอมมิกา  รุ่งนาวา โรงเรียนราชินี ป.4 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงจิรัชยา  วิริยะก่อกิจกุล โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงชุติรดา  โฆษิตศรีปัญญา โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวญดา  จันทพลาบูรณ์ โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงณิชาภัสสร์  ชาติพาณิชย์ โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงปณิตา  แสงไชย โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงปองกานต์  กิจทวีปวัตนา โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงภัณฑิลา  พัฒนาไพบูลย์กุล โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงภิญญา  ธนันวรัญ โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงภูษณิศา  โบราณประสิทธิ์ โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทวีผล โรงเรียนราชินี ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 นางสาวสิริกร  ฤทธิประภา โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นางสาวสิริกร  วีระวัฒนานันท์ โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 นางสาวอัญณา  เรืองอ่อน โรงเรียนราชินี ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายกันตพิชญ์  จาริกพฤทธิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงชลธิชา  อิศรานุวัฒน์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงฌานิศา  ราชรักษ์ โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณมญม์  ขุนจันทร์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณฤดี  สุขเสรีกิจ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณัฐชา  ทองดี โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงณิชากร  ทองเล็ก โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุนทรอธิพัชร์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  ธนินเตชวณิชย์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสถาพรวงศ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงบุญฐิสา  พุฒิสรรค์ โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงปูรณ์  ชมถาวร โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงพิชญธิดา  เลิศปิยะสิริภิรมย์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงภภูฑารา  โสภณเสถียร โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงภัทรปภา  บาลมงคล โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ  อิทธิธนานันท์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงวรกร  เตชะวรพัฒนา โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงวรารัตน์  กิจไพศาลศักดิ์ โรงเรียนราชินี ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ฐิติสุวรรณกุล โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงสุพิชญา  เวนตะนุ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงสุภสิตา  เล้าอรุณ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอรพิรุฬห์  มงคลกิจพิรุฬห์ โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอัญรินทร์  นิ่มทรงประเสริฐ โรงเรียนราชินี ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงอันตา  อภิสุทธิไมตรี โรงเรียนราชินี ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงกุลปรียา  อุทิศานนท์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงจรสกมล  แสวงสุข โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงโชติกา  จิรภาพพงพันธ์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงญาดา  ลิ้มสวรรค์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงณฐพร  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หวังสุข โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อภิชนาพงศ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงณิชาภัทร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงทิชานันท์  รัตนาไพศาลสุข โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงปุญญาดา  อนันต์อาชา โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงพรรักษ์ชนก  ใจจิตร์มั่น โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงพรลภัส  สุขสัน โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงพสิษฐ์ตา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงพุธพรินทร์  กังวานภาคย์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงแพรววนิต  นิ่มกิตติกุล โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงฟองธาร  บูรณะวงศ์ตระกูล โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงภควดี  งามจรรยาบรรณ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงมุทิตา  พงศ์พฤกษา โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงโมญดา  จันทร์สุดา โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงลภัสรดา  เลิศจารุโชคขจร โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงวริญรดา  เลิศจารุโชคขจร โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงวีรศาส์  สมพีร์วงศ์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงศศิพิชยา  อิสริยธนกูล โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงสรวีย์  เจริญเสนีย์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงสุทธดา  ดอกมะขาม โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงอนุตตญา  ไชยสิทธิพร โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงอัญชิสา  สัตย์ธรรม โรงเรียนราชินีบน ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงอารยา  ตู้จินดา โรงเรียนราชินีบน ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงไอยวีร์  ทัตติพงศ์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักทอง โรงเรียนราชินีบน ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงกฤษยา  สุขในมณี โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงขจรบุญ  มะลิขจร โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงจิรญาดา  พนมยงค์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงชนัดดา  กลับใจได้ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงชนากานต์  ชีพเชี่ยวชาญชัย โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงดุษฎี  จิตสุทธิภากร โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงธัญญา  แซ่ปึง โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงบุญญาดา  สันทัด โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงปวิชญา  ทองงาม โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงปุณยาพร  วัฒนพงษ์พิทักษ์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงพาดี  ประยงค์ทรัพย์ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงพิมพ์กัญญ์ภัค  ภิมาลย์ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญชัย โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินนาคกูล โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงวรภร  รักทอง โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงวริณภัสณ์  หล่อสุวรรณศิริ โรงเรียนราชินีบน ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์  อนันตศิริ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงศุภรดา  กาญจนพรหม โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงอชิรญา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนราชินีบน ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงโอบอ้อม  วงศ์คงคาเทพ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงโอบเอื้อ  วงศ์คงคาเทพ โรงเรียนราชินีบน ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายฌาณพัทธ  ศรีสุข โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายธนินวิทญ์  รัตนะเศรษฐี โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กชายปวรรุจ  สู่แสวงสุข โรงเรียนลาซาล ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กชายรัชชานนท์  ทองก้อน โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กชายศุภวิชญ์  คงมั่น โรงเรียนลาซาล ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กชายเตชินทร์  คงยิ่ง โรงเรียนลาซาล ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายพชรธรณ์  อมรรักษา โรงเรียนลาซาล ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงภวิภา  ชื่นจันทร์ โรงเรียนลาซาล ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายภานุกร  มหาวัจน์ โรงเรียนลาซาล ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายกรนภัศน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนลาซาล ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายคีย์นันต์ เดวิท  เฟียร์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กชายชยุตม์พงศ์  ชีวะธรรม โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายณวัสพล  พิทักษ์พรสิน โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กชายทองนพคุณ  วิริยะเศวตกุล โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กชายทัพนาวา  ตั้งกอบลาภ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงนริศรา  ชุง โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงปัทมนันท์  นันทพงศ์โภคิน โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายภูริทัต  วิรัตนโภคิน โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงลลิณดา  จงประสิทธิผล โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กชายศิรวุธ  ปวีณพงษ์พัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงษิรภา  อังคุตรานนท์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิรา โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงอารียา  จาง โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายกิตติภัค  สว่างจันทร์อุทัย โรงเรียนเลิศหล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายกรภัทร  อัศววัฒนาพร โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายกฤษปฤณ  มหากายนันท์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศคุณากรณ์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายธีทัต  วิรัตนโภคิน โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เผยศิริ โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายพศิน  สิงหกุล โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายพิชยะ  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายภาวิต  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนเลิศหล้า ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายวรอัศว์  เต็มบุญศรัณย์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายศมิธ  เจริญมิตร โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสุพิชญา  ธำรงสมบัติสกุล โรงเรียนเลิศหล้า ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงสุภัคนันท์  ล้วนวรวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายกษิดิ์คณิน  อังษานาม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กชายคณินกิจ  ทรัพย์อัคร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงคณินนิจ  ทรัพย์อัคร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นิธิศอารีย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  สาตราวาหะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กชายณกร  ศิลาจันทร์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กชายณัฏฐชัย  คุ้มญาติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กชายติณห์  เภาทอง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กชายธภัทร  พฤกษ์ชะอุ่ม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายธรรมสรณ์  วิวิธธนกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กชายนาคิน  บุญรักษา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กชายโนแลน กันต์กร  เล็กประยูร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองรุ่ง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กชายปณธีร์  สมบูรณ์ศรี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายปรมะ  โรจนเพ็ญกุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กชายปวริศ  แซ่ไหล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงพลิน  เพชระบูรณิน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นันตสุคนธ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กชายพุทธิ  เครือคล้าย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1854 เด็กชายภูรินันท์  หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กชายเมธวัจน์  วรวิชัยเกียรติ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กชายยศวริศ  มงคลสมบัติศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 คณิตประถม
1857 เด็กชายหัสวีร์  ธานีศิริอัครเดช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงกชพรรณ  มงคลโกศล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายกรณัฐ  เจริญอาภรณ์วัฒนา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงกฤชุภัค  สิรภาพจน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  จันทร์แดง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงกันย์ชิสา  เกียรติเรืองกมลา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายคิรากร  ทรัพย์สินสุนทร โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายคุณากร  ซิง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงชนิดาภา  เจียงเจนจัด โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงชนิตา  มาลัยโรจน์ศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงณรัษฎา จัสมิน  ดอบส์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงณัชชา  กาวาฮารา โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงณิชชามนต์  สันธิเดช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายธนกฤต  รัตนอุบล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายธนนท์ธรรม  มานู โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายธนา  หิรัณยานุรักษ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายธนาธิป  หาญโรจนวุฒิ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีณรงค์ศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายธริตญาณ  โกสีย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จังแจ่มประดิษฐ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายธีธัช  วงศ์สุชาต โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายนนทนันท์  เปลี่ยนทัพ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายนนธวัช  เทียนวรรณ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงนภกาญจน์  ผลเพิ่ม โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาชวัน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายนาราวินท์  ผ่องใส โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงปภาวี  อินทร์ปรุง โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงปัณณ์ยดา  มาลัย โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงปารมี  กาญจนภูมิ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายปุณกฤษ  สิรภาพจน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายพชร  เหมะธุลิน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงพชรมน  มีมณี โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงพัทรพร  โกไศยกานนท์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงพิมพ์พริมา  เอกอนันต์กุล โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงภัคจิรา  วิบูลพานิช โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายภาวิต  ปิยะศาสตร์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงศศิชา  น่วมศิริ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงศุภรัตน์  กีรติภักดีพงศ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงศุภาสิริ  ศรีสงวน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายอติรุจ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงกชพร  สุธิตะกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงแก้วเกล้า  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงจิระพัชร  สุริยาประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กหญิงชนิดาภา  โชคสิริเกษม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิพรชัยสกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงณชลธร  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงณวณดา  สิทธิทูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงธันยากานต์  พรอริยเกียรติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงธิษณา  รักไชย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงนัชชา  เบญจรงคพันธ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงนัทมนตร์  ลือวรศิริกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงนิจพร  ไตรทิพพิสมัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงนิตต์กานต์ดา  ประกิ่ง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงเบญริสา  พร้อมทวีพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงปภาภัทร  จิรอัศวกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงปรานต์  โกวานิชย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงพราวใจ  คานิยอ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงพลอยเพชร  ศรีจอมขวัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงพิชญวรรณ  เจริญรุ่งโรจน์คุณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงพิมมาดา  ผลมั่ง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงพีชญา  สงวนศิลป์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงยิ่งรัก  ภักดิ์แจ่มใส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงลภัสรินทร์  พงศ์เกษมหิรัญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงลัลนชา  ณ ระนอง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงลัลนา  เลาหกานต์นิยม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงลิลลดา  กำมเลส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงศิณัญญา  สกุณี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กองกิจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงแทนพร  รักษ์การแพทย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงแทนหทัย  รักษ์การแพทย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงนรมน  พรมมี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 นางสาวนัยน์ปพร  ฤกษ์วรัญญู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงพุทธสุดา  ถาปาลบุตร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงรักษิตา  ธีระวงศ์ไพศาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกิรณา  อ่อนพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงจิดาภา  กล่อมประมูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงจิตประภัสร์  ม้าไว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงชลธิชา  โป้ซิ้ว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงชวิศา  ตระการประไพ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงชัญญ์พัชร์  หิรัญสมบูรณ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงโชติกา  ธิติเลิศเดชา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เดชาคณีย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงณัฐปภาศิริ  มีทิม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงธนัชชา  วิไลรัตน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงนันท์นภัส  วชิรโกวิทย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงนิรดา  ไชยะกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงเบญญาภา  วิจิตรกาญจน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงปภาดา  ธนันท์ภิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงปรัชญมล  ชูตระกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงปัญญ์ฑิตา  พลังตระกูล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงปัญญริสา  ภูมิวิเศษ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงปัณณทัต  ผึ่งมา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงพรหมภัสสร  โชติพรหม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงพิชามญชุ์  งามวินิจสกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงภัคจิรา  เข็มทอง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นิติพิทยานุศาสน์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงรมิดา  เทพธรณินทรา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงรมิดาพัทธ์  เจริญกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงลักษมีกานต์  กุลยุทธ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงวรัชชา  ณ สงขลา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงวิตา  วิโนทพรรษ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงวิรตี  สุขสร้อย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงศรัณย์พัทธ์  เด่นสุธรรม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงศิตา  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงศิริภัสสร  ทับทิม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงอลิน  นนทโชติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงอัญญ์ชิสา  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงอัญญ์  พัชรธรรม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงอัญธนันท์  ลีวงศ์เจริญ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงอัยญาณิช  โตเจริญบดี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงอัยย์ญาฎา  วงศ์วาร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงกมลนิตย์  เตชะรัตนยืนยง โรงเรียนวาสุเทวี ป.6 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงชิชาพัชญ์  ชนาโชติสีห์สุข โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงณัฎฐ์  ตั้งติรวัฒน์ โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กหญิงพชรมน  ประกายบุญทวี โรงเรียนวาสุเทวี ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงพิจิกา  งามสมพล โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงรัญชิดา  พลแสน โรงเรียนวาสุเทวี ป.6 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงศุภิสรา  เจียมตน โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงสิริเพชรัตน์  เสริมวงศ์วัฒนา โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญรุ่งเรืองเดชเดช โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงณัชภัทร์  พิพิธยากร โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงทักษอร  เตชะปก โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงภาณุมาศ  เฟื่องศักดานุกูล โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงมนสนันท์  วัชรปราณีนุรักษ์ โรงเรียนวาสุเทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงเมธาพร  ชินสุวรรณ โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงอรพลิน  อมรเวชกุล โรงเรียนวาสุเทวี ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงอัญมณี  เพิ่มสิน โรงเรียนวาสุเทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงณิชากมล  มานะกิจ โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงนภัสนันท์  อุบลศิริธัญรัฐ โรงเรียนวาสุเทวี ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงนิธินี  จิตบรรเทิงพันธ์ โรงเรียนวาสุเทวี ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงกฤษณวัณณ์  จรูญจาฏพจน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงกัลยกร  มรรคเจริญ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กชายจิรวัฒน์  เยื่อใย โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กหญิงชิดชนก  อ.ทะขันธ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1994 เด็กชายณชร  เดชสุวรรณ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กชายธนเดช  สนองเกียรติ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1996 เด็กชายธรรมรัตน์  ม่วงกลิ่น โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1997 เด็กชายธัชพัฒน์  ล้ำเลิศศักดิ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงนิธิชา  พรหมทอง โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงปัญธิตา  ฤทธิ์บุรี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงวรินทร์พร  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กชายวิทวส  นิตยศรี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กชายศุภกร  ไชยโคตร โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วรัตน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายอดิศักดิ์  จันทรทิพาพงศ์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิกุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายกฤตนัน  จิระวิชฎา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงเกียรติยาพร  ดวงประทุม โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สุภาการ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายชินดนัย  จำปาทอง โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายณฐกร  ปัทมพรภักดี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงณฤดี  จิตรสมคิด โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงณัชนันท์  เชาว์ชาญชัยกุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จิรวิทยวิไล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงดนิตา  เลิศปัญญาวนิชกุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงเติมรัก  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายธนวรรธน์  ถาวรสาลี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทเชิด โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายพลกฤต  จิระวิชฎา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงพัณณิตา  จิตสุนทรรัตน์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงพิมพ์พาพร  มั่นดี โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงภาวิยา  ปัญญารัตนชัย โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงมิ่งกมล  ควรผดุง โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงลลิดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายวรภัทร  จิรังคกุลเดช โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายวิชญะ  ธรรมานุรักษ์กุล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายศักรภพ  ทิพย์วงค์ โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงศิริภัทร  พรนภดล โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงสุริวิภา  ขาวโสภา โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายอริภัทร  เครือสุนทร โรงเรียนสถาพรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายกฤตชัย  โรจนดิษฐ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กชายจิรครินทร์  จิตรายานนท์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงชลิดา  ฮิมหมั่นงาน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กชายณัฐติณณ์  เกษกมล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงณัฐทิตา  เกษกมล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
2035 เด็กชายณัฐวิบูลย์  แสงเทียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 คณิตประถม
2036 เด็กชายณิฐเณศร์  เสนาธรรมรักษ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงธีรารัตน์  ชัยพรตระกูลกิจ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ธนวัตศักดิ์สกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2039 เด็กชายปุณณวิช  ขุนชิต โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กชายปูรณ์  ธนโชติธิติกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายพชร  เทพมังกร โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กชายพรพรหม  สุวรรณศรี โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กชายพัศวุฒิ  หาญประยงค์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสแก้ว โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงอมลรดา  อัศวเชาวน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทดวง โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงชัญญา  เหล่าพิพัฒนา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงฐิตารีย์  กตัญญู โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงฐิติวรดา  กิจงาม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กชายณธรรม  เวชเพิ่ม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายณพิชญ์  เลิศวชิรไพบูลย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายณัฐเศรษฐ  เบ็ญจสมิตโยธิน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายนนท์ปวิช  สนิทนอก โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายนภัทร  แรมวิโรจน์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายนักปราชญ์  แสงแห่งรัตนะ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุทธิพงษ์ฉวีกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายพีนะจักร  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายภาณุพงศ์  สุโชควรรณพงศ์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงชาคริยา  โชคสงวน โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กหญิงณพสรา  สุทธะ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2062 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทองมา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กชายภัทรกร  คุณดิลกบวร โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงภาสินี  วิภาวิน โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 คณิตประถม
2065 เด็กชายณนนท์  เอื้อพัทธยากร โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงณวรา  ศรีสุข โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงปพิชฎา  ทิภักดี โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายปรินทร  จันทรโอภาส โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงปาณิสรา  พิมพ์ธารา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายภรัณยู  อุ่นโอสถ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เกษร โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงรุ้งภัทรา  ภัทรภฤศ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายวงศ์อารยะ  ปุราภา โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงวรกานต์  แก้วมณี โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงวาริศา  แก้วศรีงาม โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายอาชวิน  โตสมบัติ โรงเรียนสันติสุขวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายกวีวัฒน์  น่วมโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 คณิตประถม
2078 เด็กชายกิตติธัช  ศิริเยาว์วรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 คณิตประถม
2079 เด็กชายไกร  อินทนี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 คณิตประถม
2080 เด็กหญิงจิณณพัต  โทจำปา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 คณิตประถม
2081 นายเคนนี่  ดิษฐแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงชนกนันท์  จงหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายฐิติวุฒิ  ทรงผาสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงณฤดี  แก้วใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กชายณัฐยุทธ  แก้วคงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงธนัญญา  เกลี้ยงสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายธาดา  พรมเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เตียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายปรมัตถ์  วันลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทองวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 นางสาวลีลาวดี  สุขเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงศุภิสรา  โอฬารวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายอนิรุตน์  อนุศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายอภิรักษ์  พันธุ์เสือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายกุณช์  สมสวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายณพรุจ  แก่นนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายณภัทร  ยอดอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อ่อนหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายธนกฤต  บุตรพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงพัชรนันท์  ฤกษ์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงพิงค์ตะวัน  มั่นอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายพีรวุฒิ  อดทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายภาคิน  พูนธนะสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายทชภณ  พรรณบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กชายรณกร  พุ่มยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายธฤต  ชูเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายณเดชศุชร  หาญสิริกมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายธีทัต  หลักอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายธีรกานต์  สุวรรณเวสสะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายปภินวิทย์  วรรณุรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายภูมิภัทร  จันทะโก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายก้าวแรก  ตั้งมโนเทียนชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2113 เด็กชายชนินทร์  ศิลารักษ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2114 เด็กชายชยกร  พลาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2115 เด็กหญิงแชรีน  ลี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2116 เด็กหญิงญาณาธิป  กรุณานนท์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2117 เด็กชายณณัฐ  สุขสว่าง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2118 เด็กหญิงณดาพัณ  สัตตบุตร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2119 เด็กชายณภัทร  อนังรัสดี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2120 เด็กชายณัฐฐ์คม  ตั้งวิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศิรฉายารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2122 เด็กชายทินกร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กชายธนทัช  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2124 เด็กชายธนวิชย์  บุญมาลีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2125 เด็กชายธนิสร  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2126 เด็กชายธีรภัทร  โฉมทัพ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2127 เด็กชายธีรัตม์  สาธิตพิฐกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กหญิงนมัสสิการ  จักรปิง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2129 เด็กหญิงบุญญาพอน  ปัณฑุวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2130 เด็กหญิงใบเฟิร์น  ป้อปุง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กชายปัญจพัฒน์  เต็มญารศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2132 เด็กชายปัญญาวีร์  ซิมะลาวงค์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2133 เด็กหญิงปุณยนุช  หวัง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2134 เด็กหญิงพรชนก  งามศิลปเสถียร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2135 เด็กชายพรรษิษฐ์  พรพิชิตโชค โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2136 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เต็มญารศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2137 เด็กชายพศวีร์  ขันแก้ว โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2138 เด็กชายพิชญ์พงษ์  ลิ้มดำรงนุกูล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2139 เด็กชายภทร  จินตโกวิท โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2140 เด็กชายภวัต  อัครธนโชต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2141 เด็กชายภัคชย  กิตติเรืองไพโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2142 เด็กชายภูวสิษฐ์  จรัสฐิติวสุกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงรัฐพร  บำรุงกิจการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2144 เด็กหญิงรับพร  ธีระพงษ์รามกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2145 เด็กชายวรกฤช  วุฒิฐากูร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2146 เด็กชายวัทธิกร  วุฒิฐากูร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2147 เด็กหญิงวีรินดา  กิตตินันทกูล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กหญิงศุทรา  พิสุทธิ์โสภาคย์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กชายศุภวิชญ์  วณิชชาโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 คณิตประถม
2150 เด็กชายสุรดิษ  สนธิอรุณทัต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงหมี่ซิน  หลี่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2152 เด็กชายอชิรวิชญ์  วิวัฒน์โรจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงอัญชสา  เลิศปัญญาอาวุธ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงอึนซอ  ลี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีวรขาน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2156 เด็กชายกฤษพ์  ศิริโชติ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
2157 เด็กชายกวิน  เนหะมีย์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วณิชชาโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กชายฆฤณกร  ขันธะชวนะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กชายจิระวัฒน์  วิรุฒอรรคพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 นายจิรัฎฐ์  สุธีรพรชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
2162 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิรจารุวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
2163 เด็กชายจุนซอง  กิม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2164 นายเจ้าพญา  สัตตบุตร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
2165 เด็กชายชนาเมธ  กำบังภัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กชายชิษณุวัตต์  รัชนกูล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กชายธนภัทร  อิทธิสกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กชายนิธิศ  เรืองวราพิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมารักษ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กหญิงปริญ  ธนบดีธรรมจารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศิระพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กหญิงพิชา  ยุวประกร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กชายภูผา ออแลนโด้  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.2 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กหญิงมนชนก  งามศิลปเสถียร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กชายศรวัสย์  กิตติพรพงศา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กชายสุโพธ  ติวารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.1 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กชายเเดเนียล เจมส์  มิลล์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ม.3 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายกวิน  พิกุลทอง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2179 เด็กชายกันต์กวี  หงษ์ชุน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กชายคุณานนต์  ธัญญาเวชกิจ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายชินทัช  อัศวเมธีรุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2182 เด็กชายซียุล  แบ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงซูฮุ้ย เคอริน่า  ชาญ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายณฐกร  สิรินาคบำรุง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2185 เด็กชายธัชวรรธน์  ธนพสิฐพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงธีรนาฏ  กุณรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงบุญญาภา  ปัณฑุวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงปัญญาสิริย์  อิทธิสกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงปารมิตา  อุ่น​หิรัญ​สกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงพิมญาภัทร  ทองภู่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2191 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  เมธีศิระพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายพีรวิชญ์  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงภัทรา  โชคภัทรมนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กชายภูรินท์  ลี้รัตนพานิชย์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2195 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายมานะ  ดำรงค์สุทธิพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงมารินา  บุญพร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2198 เด็กหญิงรมิตา  กุลกำพล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กชายรัชตปัญญ์  ธนบดีธรรมจารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนากร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายวิกรม  มโนธรรมรักษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2202 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันทร์ฉาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2203 เด็กชายศุภกฤต  ไชยสูรยกานต์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.5 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายอคิราห์  บุญพร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายอภินันทน์  จันทรมงคล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2206 เด็กชายอภิวัชร์  ตระการรุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.4 วิทย์ประถม
2207 เด็กชายอาณกร​  สุจิรภิญโญกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กหญิงกชพร  อัครวงษ์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2209 เด็กชายกันตพัฒน์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2210 เด็กชายจักริน  คงเจริญ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2211 เด็กชายจิตตพัฒน์  ไทยผลิตเจริญ โรงเรียนแสงโสม ป.4 คณิตประถม
2212 เด็กชายชีวธันย์  สุรวัฒนานันท์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงโชษิตา  ผโลประการ โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงณัชชา  อัครชนียากร โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กชายณัฐพนธ์  ดวงแก้ว โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงณิชมน  ปานบุษราคัม โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2217 เด็กชายทยากร  งั่นบุญศรี โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2218 เด็กชายธนกฤต  วิมลเกียรติ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2219 เด็กหญิงนัฐกฤตา  รอดทอง โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2220 เด็กชายปัณณธร  อภิราชกมล โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2221 เด็กชายพชรพงศ์  บุญปรีชา โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2222 เด็กหญิงภูริตา  ภักดีปรัชญากร โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2223 เด็กชายศรณ  ถิรพร โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2224 เด็กชายสกลฐวัฒน์  ไชยรังสินันท์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2225 เด็กหญิงสิลิลพร  พูลมา โรงเรียนแสงโสม ป.6 คณิตประถม
2226 เด็กหญิงสุรดา  จึงจิรธนิน โรงเรียนแสงโสม ป.5 คณิตประถม
2227 เด็กหญิงกรรญพร  ศิริบำรุงวงศ์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2228 เด็กหญิงกษิรา  สร้อยสม โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงจิตประภัสสร์  จันทรอัมพร โรงเรียนแสงโสม ป.6 วิทย์ประถม
2230 เด็กชายชาวินพัชร  สว่างแสง โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2231 เด็กชายณตฤณ  อารยพันธุ์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายณพวัฒน์  เลิศนิธิชานันท์ โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายธนบดี  ม่วงศรี โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2234 เด็กชายธนากร  จังคศิริ โรงเรียนแสงโสม ป.4 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงพิชาวีร์  ตั้งสถาพรชัยกุล โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  จงอร โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2237 เด็กชายภัคสินธุ์  เมธนาวิน โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายภีระพงศ์  บุญปรีชา โรงเรียนแสงโสม ป.5 วิทย์ประถม
2239 เด็กหญิงกชมล  เวชชศาสตร์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2240 เด็กชายกฤษธร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2241 เด็กชายกวินท์  หลักแก้ว โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2242 เด็กชายกิตติธัช  วัฒนาเศลารัตน์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2243 เด็กชายเขตต์ตะวัน  กังเซ่ง โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กชายณัฐวัฒน์  จรัสโรจนภัทร โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2245 เด็กหญิงณิชานันท์  วัฒนสุนทรศิลป์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2246 เด็กชายติณณ์  จิตสำรวย โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2247 เด็กหญิงทัตติญา  บัวแย้ม โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2248 เด็กชายธนกฤต  สมเวช โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2249 เด็กหญิงธาราทิพย์  เจริญทอง โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2250 เด็กชายนภณัฏฐ์  โม่งทองหลาง โรงเรียนโสมาภา ป.5 คณิตประถม
2251 เด็กชายปพน  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2252 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ลลิตนาถสิริ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2253 เด็กหญิงปัณณธร  ราชแพทยาคม โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2254 เด็กหญิงพรนภัส  กระจ่างเจนกิจ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงแพรธารา  พ่อค้า โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2256 เด็กชายภทรณัฏฐ์  โม่งทองหลาง โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2257 เด็กหญิงวิชญ์ปิยา  หลักคำ โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2258 เด็กหญิงวิชิตา  นาคพุก โรงเรียนโสมาภา ป.6 คณิตประถม
2259 เด็กหญิงศรีวัตสา  รัตนโชเต โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2260 เด็กหญิงสุทธิกร  ศรีสำราญ โรงเรียนโสมาภา ป.4 คณิตประถม
2261 เด็กชายกนกพล  ทองมาก โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2262 เด็กหญิงกรพิศา  คุณธาราภรณ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2263 เด็กชายชิติพัทธ์  ศุภรัตน์สมบัติ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กชายฑีฆายุ  แดงพัฒนพงศ์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายณัฏฐชัย  เกิดเกตุ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงนิชชา  ปิติพัฒน์ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2267 เด็กชายปธานิน  ศรีนาคคำ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายปัณณวิษช์  เกิดเกตุ โรงเรียนโสมาภา ป.5 วิทย์ประถม
2269 เด็กหญิงวริศนันท์  พรหมวัชรชัย โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2270 เด็กชายศุภวิทย์  ศรีวิเศษ โรงเรียนโสมาภา ป.6 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงกชพร  ภูเฉย โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2272 เด็กชายกันต์ธร  สันโดษ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2273 เด็กหญิงกีรติ  สุกใสกีรติกุล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2274 เด็กชายชวกร  พวงมณี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2275 เด็กชายฐิติพัทธ์  จิวาลักษณ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2276 เด็กชายฐิติวัชร์  หรือโอภาส โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2277 เด็กชายณธกร  วงษ์สังข์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2278 เด็กชายณยศ  กุศล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2279 เด็กชายณัฐพัชร์  จิวศรี โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2280 เด็กชายทนุธรรม  อิงคศิริ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2281 เด็กชายธาราเทพ  ส่องแสงเจริญ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2282 เด็กหญิงนรีภัทร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2283 เด็กชายนิติธร  คาดบัว โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2284 เด็กหญิงพรรณรมณ  กฤตนิรัติศัย โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2285 เด็กชายพฤหัส  คุ้มหอยกัน โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2286 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กีรติเมธีพงศ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2287 เด็กชายภาคิน  ขาวสอาด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2288 เด็กชายภาเหม  ประสงค์วัฒนา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2289 เด็กชายภูดิส  นันเจริญ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2290 เด็กชายวรพล  แซ่ฮุ้น โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2291 เด็กหญิงวริศรา  กิตติพิมพานนท์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2292 เด็กชายวิศรุต  โกศล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2293 เด็กชายศุภกฤต  ปรมาธิกุล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2294 เด็กชายสุพนธ์  จันทร์สิริโชค โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2295 เด็กชายสุวพิชญ์  ทับอิน โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2296 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เหลือวงศ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2297 เด็กชายอธิป  ลีลม โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.4 คณิตประถม
2298 เด็กชายอริย์ธัช  เมฆวัฒนา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.6 คณิตประถม
2299 เด็กชายอิทธิศักดิ์  หงส์พัฒนานุกูล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ป.5 คณิตประถม