รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤต  เกตุเกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณี  เสกษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สุขคำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตพัฒน์  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตินันท์  อินเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยกร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายคณิน  แช่มธูป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิณณทัต  ทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจิณณะ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรพัฒน์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพล  เทพสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชิติพัทธ์  แจ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณรัฐ  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐชนน  ระเบ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเขตรกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐรดา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัทกร  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายทีฆทัศน์  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพนธ์  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธรรมณัฐ  สายเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธราดล  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธราเทพ  เขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธันยพร  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีทัช  บุญญติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธีทัช  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายนนทพัทธ์  วรพงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายนิวิฐ  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายบุณยกร  สมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปรวรรตน์  ชูหา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปริชญา  กันทะเกต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปวริศ  ทะศะภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งกมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปวริศา  เกิดสาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปวเรศ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปวีณ  พละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปุญญิสา  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุณยพร  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรนลัท  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพฤทธิ์  นิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพลอยนภัส  สิสาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สืบวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชามญธุ์  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หนูดอนทราย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายภัทรพงศ์  เก่งกิจการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภาคิน  แรงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูตะวัน  พรหมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูริเดช  ชูกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายภูริปพัฒน์  ณรงค์มี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายมงคลชนก  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายรชต  เอี่ยมมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรติมา  เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทันใจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลภัสรดา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวงศกร  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรินทร  เปลี่ยนบ่อมาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายวิรภัทร  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวิรุธ  เรืองกรุณา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวีณัช  เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวีรานันท์  คำกลึง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายศรายุทธ  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศศิชา  นกเอี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศุจีภรณ์  โพทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศุภณัฐ  ชินอาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศุภสุตา  เจนธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศุภากร  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายสนฉัตร  ใจเพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสาทะนี  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุพรรษา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุพัชชา  แคฝอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุพัฒฌา  จั่นเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุวภัทร  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอธิศ  แอ๊ตมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอนิษฐา  ฟักเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอภิญญา  พยัคมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิวิชญ์  สมชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอารยา  ดุสดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกชกร  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกชธนณัฎฐ์  ทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกชพรรณ  สะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกชมล  วรปัณณวิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกนกพร  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกรภัทร์  เฟื่องชีวิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สงัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤษณพงศ์  ภู่สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรสุริยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมือนการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญหนุน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันณภัทร  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกันตชา  ชำนาญเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  กอบสาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เมฆช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกาญจน์นภา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกาญนาวา  ทิมหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลิ่นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกิตติญาพร  เดโชเม็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิตติภูมิ  อุทัยกาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกิตติศักดิ์  น้อยหนู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเกณิกา  ทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเกตมาคราย  ศาลาลิม่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิง่ขวัญแก้ว  สุขุประการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจันทนิภา  เบ็ญจมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรภัทร  อ่ำสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัญญา  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิราธิป  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงทน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชญานนท์  วิสุชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชณิดาภา  กลิ่นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนาภา  บุญราศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิกานต์  ขันการไร่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนิกานต์  บุดดาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนิดาภา  สิมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนิภา  รัตนศิลป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชลิตา  ชาญธัญญกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชลิตา  ชื่นเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชานน  คลุ่ยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชาลิดา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชินภัทร  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโชติกา  รุททองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายโชติธนินท์  อัครฐานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงญาณิสา  สมสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาดา  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายฐปกรณ์  การโสภี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐานนท์  อกนิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิชาภัสร์  จิรากรศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติพร  มีจาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มหาชน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณฐรัตน์  บัวประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณฐวัฒน์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณปัธ  กิจนรานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณภัทร  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณภัทร  เก่งเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณภัทรศร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัชพล  นาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัชวดี  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฎฐ์นันท์  ทองอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฏฐากร  แดงผา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฏวดี  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐกานต์  เปาจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐกิตติ์  มีเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐณิชาพัชร  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แตงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐพงศ์  สวนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐภัทร  คงคา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐรดา  พุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐรัชต์  พละทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐวศา  อัมระนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐวิภา  เจตน์กสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุขโต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณิชกาญจน์  บรรเทิงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชนันท์  พุ่มใย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิชาภา  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณิชาภา  สายศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงดวงฤมล  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายต้นน้ำ  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายต่อตระกูล  ธรรมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายติณณภพ  ภูสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายติณณภพ  มีลาภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงติณณา  ฤทธิ์นรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเตชิต  จีนเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายถนัดกิจ  ชลิตพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทัตเทพ  วงษ์เสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนดล  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนพนธ์  ทาทำนุก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนวรรธน์  วรธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนวัฒน์  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนิศร  เก่งเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธัชธรรม์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  กติกา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญชนก  แสงสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญญาพร  จันทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธิติกานต์  ประสิทธิ์ธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีรัตม์  คุ้มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีร์  วีระยุทธวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนงนภัส  บางแบ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนนทกร  อินดิบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนพวิชญ์  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มั่นปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนรภัทร  วัดเกลี้ยวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนวรัตน์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิชา  อินทสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนาราภัทร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายบดินทร์  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเบญจบุญ  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จำแนก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปณัฏฎา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปภาวดี  เรืองกรุณา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูวัช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปภาวิน  กอบธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปภิชญา  วีระสะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงประภาสิริ  มหาสมบัติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปรัณณดา  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปราณปรียา  ติวันโต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปริชญา  เปียมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปวรวิช  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปวรวิช  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปวริศา  พัฒนวิริยะพิศาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปัญญมนต์  ประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปัณชญา  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธ์ุเขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปัณณวิชญ์  เคนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปันฬธร  เสนามงคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปิยณัฐ  ศิริเส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปุณณดา  สิมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปุณยธร  ตั้งวิวัฒนาพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพงศกร  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศกร  ศรีแก้วใส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพงศ์ธนากร  สิทธิประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  โพทะนัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพชรพล  บริบุรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพรพิพัฒน์  เสาเสนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพลพร  วงศ์เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพลพัชร์  ภมรคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมธูป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพศิน  ครุฑธานุชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพัชรพล  แกล้วกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชรสุดา  สายแวว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัชริญา  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชชานันท์  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชชาพร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชชาภา  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพิชญคุณ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟองบรรจง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชยา  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิญญาฎา  จับใจนาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เต๊ะปานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์วิกา  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพีรดา  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพีรดา  สีเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพีรพัฒน์  สุทธิเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรวิชญ์  เตชะสิทธิ์วาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพุทธภูมิ  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเพชรประกาย  มาดหมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเพชรพงศ์  เภตรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงไพสิฐา  อภิเดช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภวุฒิ  กาญจนดุษฏี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัททิยา  สีขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภัทรชัย  จบศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทราพร  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภาคภูมิ  คำไทย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภาวิกา  วงษ์หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภาวิต  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภุตะวัน  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมรินทร์  ลันวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภูมิภัทร  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภูริชญา  จูเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูรี  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมนัชยา  แดงผา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงมนัสนันท์  กอรักกัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงมัชฌิมา  สมัครเขตรการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายยศกร  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรชฏ  วัฒณเขตกร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายรชานนท์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรฎา  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรฐนนท์  นารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรณกร  อ่อนเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรณรพ  มากสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรวิสรา  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรวิสรา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรวิสรา  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรักษิกา  แก้วหนองยาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายราชันย์  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงลัลนา  หุ่นธานี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงลัลนา  เชิดโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวชิรวิชญ์  เก่งธัญกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวณิดา  สัมพันธุ์อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวรเมธ  สหัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรวลัญช์  คันศร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรัชญา  โพธิ์คง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรัญรัชช์  พะนาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรา  เครือดวงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรายุส  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวราวุธ  รอหันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวริษา  หมั่นเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวัฒนวดี  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวันวิสา  เหมือนการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวิชญ์ธวินท์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิภาวี  กลมกล่อม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวีรดา  โกมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวีร์ธิศ  อภิกุลเจริญกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวีรภัทร  เลี่ยมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายไวทยากร  เจนธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศตพร  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุขุประการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศาสะ  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศิวกร  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุกร์สันติ์  วัฒนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศุภกร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภกฤต  กีตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศุภกิตติ์  ราสี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภวิชญ์  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสหคุณ  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสัณห์พิสิษฐ์  ขวัญงาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสาธิมา  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิริภัทร  ุรุททองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริวรัญญา  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุฐิตา  ขำหรุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสุทิวัส  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุธาสินี  ป้อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุธิดา  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพรรณิสา  ทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพัชรนันท์  ทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุพิชญา  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุพิชญา  หนองคาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  กังวาล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุรางคณา  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายโสภณ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอนวัฒน์  สุขภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอนุรักข์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอภิชญา  ฟักเหลือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณอาสน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอรกัญญา  มั่งไม้วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอรจิรา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอัญรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอาทิตยา  กลมเกลียวญาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอารดา  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ฉายวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเอื้ออังกูร  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุสมาภรณ์  สารสุวรรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรโชติชูวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนภัทร  พุ่มทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายปภาวิน  วรโชติชูวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายพีรดนย์  แก้วจินดา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงมนัสนันทร์  ครอบแก้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายรัชพล  งามพสุธาดล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายวงศ์ฑวัต  แจ้งจิต โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายกฤติเดช  วิมลลักษณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงขวัญชนก  สุดชม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  แก้วเกษการณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิยะภาค โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยศิริ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียงผาสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายแดนไตร  อนันสานิกรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธิติพล  แห้วเพ็ชร โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปภิณวิทย์  แจ้งจิต โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพัชรพล  สืบสำราญ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญาภา  งามพสุธาดล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงลฎาภา  บุญพันธ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุภิกา  คุ้มทวี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนาธร  สมัครการไถ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกัญญาภัค  จังอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฏฐการณ์  สุหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรลภัส  มีมุข โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกชกันต์  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงสุโข โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกันต์กมล  ภักดี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายกันตินันท์  เรืองพูล โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจรรย์อักษร  วงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจารุพิชญา  โปรณะ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายจุลจักร  สีขน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายณภัทร  สุเสนา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณัฏฐินีย์  พงษ์ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฐกมล  ขจร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงณัฐพร  ธัญธเนส โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายณัฐพล  คำเคน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายณัฐภูมิ  ดิษประภัส โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายธนกร  ทองมา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายธนกฤต  จันโท โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธนโชติ  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธนวรรณ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายน้ำเพชร  ปุยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนิภัทรชา  การสมมุติ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปภานัน  พุ่มผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปัญญพัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายปิยะณัฐ  จันทร์นาค โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายพงศกร  แก้ววันทา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพรนภา  มณีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพัชริศา  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายพิชญะ  อุ่นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงภัทรภร  วรนิพิฏ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์พุก โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงมิลิน  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงมีนา  นิคมทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงใยแก้ว  เฮงไปล่ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลักษิกา  ประภัสสร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงค์วรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวรรณชนก  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวันวิสา  ปีสาลี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายวิภพ  พรหมจักร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวิราวรรณ  ในแก้ว โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายศุภเสกข์  มหามาตร โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุภัชชา  เภตรา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายอภิรักษ์  สุเสนา โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอริสรา  อินทรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงญาณิศา  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพีรยา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเพ็ญโศภา  ทีคะสุข โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายเมธาวัฒน์  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวราลี  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอาทิวราห์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลลานสัก ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเตชินทร์  มุสิกาวัน โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายวงศธร  สุขแก้ว โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายกรกฤต  แจ่งแจ้ง โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายมาเจริญ  เอกธวัชชัย โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรัชชานนท์  อยู่นันต์ โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอาณัฐพงษ์  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดทัพคล้าย ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจิราพร  มาลาวัน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ป.6 วิทย์ประถม