รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิกา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  พิจิตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัค  กาญจนสิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติพัทธ์  ขุนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจริยาพร  ราชอินตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฉัตรปวีย์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฉันชนก  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชญกร  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชณินญา  นรินทร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชวกร  วรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณิศา  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐภูมิ  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐสลิล  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชาพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดารินี  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนกฤต  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวรรษ  ฆ้องดังไกล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนวิชญ์  นามยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัทอร  พายับ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนันกรณ์  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนันทภัท  เอ็มบัลซาโด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายนันทวัฒน์  พงษ์สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนันทิชา  มันตาพัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิศรากร  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญญาพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปรีญาดา  จีนกูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัญญรัชต์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรณัฐ  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรเดช  อ่อนขาม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภรันภัทร  ลิ้มวัชรากร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรนันท์  สารมโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภัทรพล  วันทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภัทรวัฒน์  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภาณุพันธ์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรสริน  น้อยกลัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จำนงการ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวริศรา  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์ตี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จุตะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเหมรัศมิ์  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอธิภัทร  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงไอรดา  ธัญญะอุดม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรวรรณ  ขันมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกิตินันท์  อินปลัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ตันตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นนทมาตร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายคชภัค  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีเพียงจัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจิรัชยา  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจีรวัฒน์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชนวัชย์  พวงนิล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนัญชิดา  เชื้อบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชนาธิป  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ราชพรหมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชวิน  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชัชพิสิฐ  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชัยวฤนท์  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายฐานพัฒน์  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณฐวัฒน์  โยเฮือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฎฐากร  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐชากร  แสนพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฐดนัย  วังคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  ป่าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐธิดา  สระบัวคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐนิชา  กันสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัณทภัส  ประทุม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเดือนนภา  ปัญญาแก่น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายทองเมธา  พามี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงทิพย์รดา  อินทรปลัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนศักดิ์  ตาริยะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนาธิป  พรมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธิดารัตน์  พระบรรเทา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธีรพงษ์  พรมนำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนัดชา  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนันทัชพร  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนันธ์นภัส  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายบรรพต  มานิตย์นาค โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายบุรินทร์ศักดิ์  ร่องจิก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงบุหงา  พันธ์ทุมสาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปพิชญา  สมทะนะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปัทธมาศ  เขตสถาน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปิยวัฒน์  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปุณณดา  เส็งนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเปรมฤดี  ยศพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพชรพร  คงเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  พินธิสืบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพิชญธิดา  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สารมโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพีรณัฐ  จันทะแพง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพีราภัส  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพุทธรักษา  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภาสณัช  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วบุดดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมนปริยา  มชะศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมาติกา  โมกกาย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเมริสา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรัตติกาล  กัณฐอเนก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายราเมศร์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวงศกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรรณิกา  สิทธิสวนจิก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิชญาพร  จันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิรดา  เหล่าชิงลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศุภกานต์  ประดิษฐ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุภวิชญ์  เย็นขัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีชามก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุธาสิน  โพธิบัตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุวิชาดา  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอชิระ  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัญญารินทร์  แก่งจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอารยา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอุณารม  มีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอุ้ม  ธิมาชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  วรรณศิริ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายขุนพล  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชนกชน  บูรณวิชิต โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชยากร  ขันทะวิชัย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายทนงศักดิ์  คุณทะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนฤบดินทร์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนิติ  บูรณวิชิต โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปวริศ  ตานัง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีชามก โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปุณณภา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชร  มาสี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิชญุตม์  พรานศรี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิมชญา  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  รูปขาว โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวรินทร์นุช  ไชยโยธา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภกฤต  ไชยโยธา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายโสภณ  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอภิวัชร์  นกกูล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกฤติยานี  แสงมณี โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายฉัตรภวันท์  ภาคภูมิ โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชัยภัทร  ยศสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชัยวัฒน์  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณพชิรา  คำมะประนา โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธรรมจักร  สีทาสังข์ โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีมนัส  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอติเทพ  พิลาธรรม โรงเรียนบ้านโคกงาม ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรัชพงศ์  เนตรแสงศรี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อินอุเทน โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญดาพร  คำสมัคร โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกิ่งกมล  แก้วทูล โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชยพล  คำมี โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาตรสิงห์ โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จีเวิน โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัดธิชา  สุขรี่ โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนพล  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธาราทิพย์  สารมะโน โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรภัทร  สุพร โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภัคจิรา  กันนะลาศ โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรศยา  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศรัณยภัทร  แก้วแย้ม โรงเรียนบ้านโพนสูง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนิสรา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชัยพันธุ์  โชคปิยเศรษฐ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาติกา  สุโขยะชัย โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณิชารีย์  มีจินดา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทิพย์ธาราภรณ์  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนเทพ  วังคีรี โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนภูมิ  แก้ววงษา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปฤษฎี  พิมสร โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวันสุขใจ  เสือเนียม โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิรประภา  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุจีนันทน์  รัตนวรรณากูล โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสรวัชญ์  ผดุงโกเม็ด โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณวนา โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสุรพิชญ์  ผดุงโกเม็ด โรงเรียนชุมชนภูเรือ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพีรณัฐ  วังคีรี โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายรัชชานนท์  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายเลิศนริทธิ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองบง ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายศุภกฤต  คูณสาสัญ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสิรภูมิ  ศรีเกต โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอภิสรา  พรมมาวัน โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอสิริญา  นาดี โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงการต์ปภา  อนุภาพ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิติสัณห์  ไตรรังสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธรรศ  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญชนก  นนทะการ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนครินทร์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายไผ่  วันทองสุข โรงเรียนบ้านหนองบง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชรีพร  พิลาธรรม โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญวัน โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพีรภัทร์  สิงห์เดชะ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายยุทธภูมิ  คุณนา โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวัชรวิทย์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศักดินนท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายการินย์  พรหมศิริ โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายการุณย์  พรหมศิริ โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายเรืองวิทย์  สารวิจิตร โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ป.6 คณิตประถม