รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิชิต  ดวงหัสดี โรงเรียนบ้านแห่เหนือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรวิชญ์  ถาทิทะ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายรัชชานนท์  ทองวิเศษ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนัท  เนื่องชมพู โรงเรียนบ้านนาทอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนพัตธนพร  เฮียงหล้า โรงเรียนบ้านนาทอง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนันทิพัฒน์  สีผา โรงเรียนบ้านนาทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยแสนทา โรงเรียนบ้านนาทอง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนันท์นภัส  กำลังรัมย์ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงไปรยา  รักษาบุญ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมิพัฒน์  กำลังรัมย์ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายก้องภพ  ทองอันตัง โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภรัณยู  แทนชิน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงมณิวรา  หมื่นสา โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวรรณธิดา  ริมไธสง โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชาคริยา  สมิน โรงเรียนบ้านโสกคลอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐณิชา  สียางนอก โรงเรียนบ้านโสกคลอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุธาสิณี  สีแพน โรงเรียนบ้านโสกคลอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอริสรา  สีนาค โรงเรียนบ้านโสกคลอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกรวิกชญ์  ถวิลจันกลม โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายฐิติวัตร  แสนศรี โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐธันยา  อันทะชัย โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนมะณี โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวริศรา  ศรีราช โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิชา  แดนดง โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลฉันท์  ดีเพชร โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิรภิญญา  สินธุบัว โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวิธาดา  ศรีคุณโน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศศิวิมล  สีขันตรี โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศิรภัสสร  ภูคลัง โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศิริประภา  ภูคลัง โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพั้วฮาม โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายสุรวุฒิ  เค้าแคน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุริวิภา  นันจินดา โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถมภิรมย์ โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ป.5 วิทย์ประถม