รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงขนิษฐา  ทองโอ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงโชติมา  หนูนุ่น โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณฐธรรม  คงแก้ว โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  มุสิกะวงศ์ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  สรรเสริญ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศภัค  สุวรรณะ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรณิภา  หิรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิเดช  เกียรติศักดิ์ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมานิสา  หุ้มขาว โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรรณษา  คงบุญ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรินยุภา  จันทร์อักษร โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศิวยศ  คงแก้ว โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคณาธิป  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมญดา  ด้วงคง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเมฆ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเสกฐวุฒิ  สุขมิ่ง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงตุด โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนัญชิดา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัชวดี  หนูเพ็ง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองคำหยู โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐนิช  กาญจนพันธ์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนุฐิดา  นุ่นด้วง โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปาริชาต  สุวรรณวงค์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิชชาพร  วาสุเทพ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพุทธิพงศ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิรัชยา  ส่องรส โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุนันทา  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอโนมา  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอันตา  ยอดราช โรงเรียนบ้านควนยวน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกรรณิกา  ดำมี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณฐพล  หนูรอด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐฐา  รัตนประพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร์  สิงเนี่ยว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปณาลี  ใหม่อ่อน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอิสราพร  แก้วสังข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจตุรวิชญ์  แก้วยก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชัยภัทร  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายไชยอนันต์  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปิยพัทธ์  หนูเมียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปุณยาพร  อินทสระ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศศิภัสสร  เส้งสุข โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงซิลมี  เพ็งโอ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอาหรูน  แลแรมะ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายฮานีฟ  ดิกิจ โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเรืองกิตติ  คงสา โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวรรณนิสา  หมานทอง โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเกวลิน  เขียวหลี โรงเรียนวัดท่าควาย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายโชติพัฒน์  รุยัน โรงเรียนวัดท่าควาย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปริญญา  สามัคคี โรงเรียนวัดท่าควาย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอุดมศักดิ์  คงทน โรงเรียนวัดท่าควาย ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเด็กหญิงธัญพิชชา  จันทรศรี โรงเรียนปากพะยูน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายทัศนเทพ  บัวเผียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงทิพย์วิภา  ทองสีดำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนรัตน์  โยมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายไตรภูมิ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุมขวัญ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกันญากร  จันทาพูน โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเกษร  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจิรชยา  สุขมาก โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายจิรภัทร  ปานทองแก้ว โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนิตา  ครูอ้น โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณภัสรา  นวลละออง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐชา  หนูโหยบ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  จีนพานิช โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิฌา  สุระสังวาลย์ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทอง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภสร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนราวิชญ์  สุขมาก โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปริณดา  อิมเอิบ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปัณณทัต  ชีวะปรีชา โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปุณยณัฐ  ไชยพูล โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพณิชา  วันปู โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายพุฒิเมธ  เช้าแป้น โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญคงมาก โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศศิกานต์  ครูอ้น โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิศิรา  ณ สงขลา โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสรวิชญ์  สุขมาก โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอติคุณ  บุญแก้ว โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอนัญญา  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอนุวัฒน์  กู้นาค โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอรุชิดา  พรมเมศร์ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอังควิภา  คงบัว โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอัญชลิกา  ขวัญมุณี โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายการิน  รัตนศิริ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลธิดา  เอียดเส้ง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจรัญญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐศักดิ์  เพ็ชรสง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปภังกร  ภะติ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพงศกร  เจนนัดที โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพงศกรณ์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยพัชร  ภูลี โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภัทรกร  กิมาคม โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมนกานดา  ยอดทอง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังฆ์พัฒน์แก้ว โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินจุ้ย โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสหรัฐ  กลับคง โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุชาภัค  ทองฉิม โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอธิชนันต์  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุรศักดิ์  บัวแสง โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอธิษฐ์  อำตำงาม โรงเรียนบ้านพน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ช่วยยก โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจิรโชติ  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชินกฤต  ช่วยยก โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเตชินท์  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนโชติ  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธันยชนก  นวลขลิบ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธันย์ชนก  บัวแสง โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธีมาพร  ตุลย์นิษก์ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปภาวี  จันทร์เทพ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุดมาตร โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชญา  เตยแก้ว โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฟีมิดา  หวังขวัญ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรินรดา  ธุนาสูรย์ โรงเรียนบ้านพน ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศยามล  ฉ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศิวัฒน์  สว่างรัตน์ โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุภัสสร  ทิพพลชัย โรงเรียนบ้านพน ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายซัยฟุตดีน  เอียดขาว โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่อาภรณ์ โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงมนัญชยา  ดวงฉิม โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวรวุฒิ  สะแหละ โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายสบหลี  หมัดเต๊ะ โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงฟิรดาว  เส็มหมาด โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภาวินี  ดลเขียว โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงลินลดา  ขำแจ้ง โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศิรินทรา  อยู่เบี้ยว โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภัสริญญา  หลีน้อย โรงเรียนบ้านทอนตรน ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจุฑามณี  เทพราช โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกชพร  นวนเปียน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มเดช โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกวิสรา  ปาลบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกันชิตา  ยอดเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติชัย  อักษรเนียม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชมพูนิกข์  อักษรเนียม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณฐกร  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัจเขต โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนรีกานต์  พุมนวล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนรีกานต์  เขียดนิล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเบญญาภา  สงแช้ม โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปวริศร์  ช่วยเทศ โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปัญญาวี  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปัณทิตา  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพัชราพร  นวนเปียน โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเมธปิยา  คงเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศศิประภา  รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลกงหรา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชลธิชา  ปานเม่ง โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายฐิรวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขุนดำ โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนริศรา  ธรรมคันธี โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศษิษา  ทองมนต์ โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ทองขาว โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอติคุณ  สารียพันธ์ โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอัจจิมา  สงยัง โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายก้องภพ  อนันตพรรค โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญแสง โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงฉัตรชนก  บุญแสง โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชลธิฌา  ทองนิลภักดิ์ โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรุ่งนภา  โนวังหาญ โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายสรายุทธ  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนิภาพร  อินจุ้ย โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปารมี  สวนทอง โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  เรืองมณี โรงเรียนบ้านเเม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐญดา  ยุทธสะอาด โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนัจญมีย์  เอียดฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนาฑาชา  แป้นเอียด โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงถลัชนันท์  เพชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายธนกฤต  คงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูนุชอภัย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายเนติธร  นะวาโย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปิติมนต์  อัตตะ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงภัสรา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภาวิตา  ทองรักน้อย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายวายุภัค  ทิพย์มณี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิริรัตน์  โยโส โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุชัญญา  ดวงขุนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อ่อนสง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอธิญาวนันท์  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอมิดา  นวลดุก โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอรณิชชา  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรตินาคิน  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงคนธรส  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงคุณนดา  สารนพคุณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชุมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฐญามน  เม่งช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐานิดา  เนียมเจริญ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณธภัสสร์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐพัชร์  สงนวล โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทีฆทัศน์  เส้งตุ้ย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีร์ธัช  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนันทิดา  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนาตชา  กลับวุ่น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิติศักดิ์  สังข์แสตมป์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปรัตถกร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปวริศ  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณทัต  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปุญญิสา  ปิยะเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญธิดา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แสนรี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรพีพัฒน์  ถึงมุสิก โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงลภัสกร  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสิปปวิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุชาวดี  ปิติ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอติคุณ  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอุนนดา  เมโท โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเอเซียร์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกฤตเมธ  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันธนู โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจิรสุดา  ปฏิสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายบุญญาทิพย์  ทิพย์มณี โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายปิยวัฒน์  มณีนิล โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภัทรนันท์  ชำนาญราช โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภูผา  เพ็ชรมาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรัตนาพร  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายจักรกรี  กิ่งทองมาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุวรรณะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจามีกร  ปานยิ่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิตรวดี  ลักษเล่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานิศ  ชาวเกวียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชนะพล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงช่อฟ้า  พรหมพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนิธิศา  จองสุวรรณกูล โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายบัญญพนต์  มานพ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปริฉัตร  หนูนุ่น โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพัชรพรรณ  เอียดสั้น โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพัฒนากร  ม่วงน้อย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพิชิตชัย  พรัมสะโร โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพีสชญากร  แสงสีดำ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรัตนชัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิริภัสสร  อรุณพันธุ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศุภสุตา  ไวประดับ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริภัส  พรหมสุด โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุกิต  จีนชาวนา โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยจำนงค์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอักษราภัค  แตเม๊าะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงไอรดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกฤตเมธ  ทองชั่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงคณิศร  สุดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญละดี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงตระการตา  เเก้วบุญถึง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธิณพัชร์  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายเพิ่มบุญ  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายภาคภูมิ  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายวรเมธ  ขจรทุกทิศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายสรวิชญ์  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงโสมรัศมิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายกลองกวี  ยัสโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกวินธิดา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฉันท์สินี  ลักษณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนินารถ  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชิดชนก  หนูขำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไชยวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐชญา  ฉฺิมหนู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐิดา  เพชรอักษร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงดนิตา  รักเล่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเตชินี  นิลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนัญชนก  เอียดเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงบุญทิชา  มีชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปรายฟ้า  สุวรรณโล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  อินแก้วสี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงมารีญา  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงระวิวรรณ  จินตาคม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงลภัสรดา  มีเสน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรฤทัย  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวลินทิรา  รอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุขิตา  รัตนิยะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุณิภัทร  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอชรายุ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชมพูนุช  เหล็มนุ้ย โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐชากานต์  เขน็ดพืช โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายธนภัทร  ก็เด็ม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงไชย โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายศุทธินนท์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายศุทธินันท์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสิปปวิชญ์  วงศ์งาม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงไหมสุรีย์  หมานระโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอาซิม  หีมหวัง โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายณเดชน์  โต๊ะหระหนี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐกฤษณ์  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐติชา  เบ็ญกอหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอัลฟาซีย์  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายโอมาร์  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกนกนภัส  หนูชู โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายชลลอัศม์  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายธนกร  น่วมอยู่ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงนรรญวรรณ  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ขุนภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวิไล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชยพล  เปลี่ยนสว่าง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชลิตา  เชื้อจุ้ย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลักษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คงมา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐธิดา  พานิช โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเดชพนต์  สิงห์ปลอด โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญกร  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญธร  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธันยพร  แก้วเมฆ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธีร์ชวิน  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสือดำ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเนติภูมิ  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปล้องพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประภัสสร  ดำอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปัณณธร  เขียวขาว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมาเรีย รูซีย่า  โพสท์ม่า โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายยศกร  พิมสาย โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุภัสสรา  เสือพล โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ป.5 วิทย์ประถม
325 นางสาวกนกกาญจน์  คงแก้ว โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกรินทร์  สิงห์เนี่ยว โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกัลยาศิริ  ปะทะโม โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายกิตติชัย  ทองคำ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวกุลภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงโซฟียา  หะยีเส็นเบ็ญละ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวณัฐจิรา  คุ้ยหลู โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัฐทิตา  จันทร์ชู โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฐธิตา  วัณโร โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเณศรา  โมรา โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงทิฆัมพร  สังข์แก้ว โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงทิพย์มณี  ทองคำ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงนัศรียะฮ์  ฤทธิโต โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงบาซิล  เหล็มสัน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเบญนาเซีย  ซูเก็น โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปณิดา  สุขสะปาน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปิยธาริน  เพชรโร โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปิยะวรรณ  หนูทองแก้ว โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปุญญิสา  พุมภูคัง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวพรพิมล  คงแก้วเคลื่อน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพีรพงศ์  วรรณโร โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  พงศ์ประเสริฐสิน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภัทรวดี  โสดเร็น โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรัตนาวดี  ราชฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภวิชญ์  อิสสระ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสายสุดา  พงพันธ์ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุรธัส  มัธยม โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.1 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวไอลดา  เรืองอุทัย โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายนิติกรณ์  โกมลตรี โรงเรียนวัดพระเกิด ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชนิสสรา  ชาตรี โรงเรียนวัดพระเกิด ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณปภา  รอดป่อง โรงเรียนวัดพระเกิด ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชยพล  ฉิมคล้าย โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายชัยเจริญ  อิสสระ โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเบญญาภา  เนื่องเอม โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกมลพัชร  แก้วสมนึก โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกฤติมา  ปลอดฟัก โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกฤติมา  หนูสง โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญานิกา  ขวัญเซ่ง โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ด้วงแก้ว โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐกิตติ์  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายแทนเกล้า  แก้วสาร โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงลาศินี  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรชิต  ธรรมศิริ โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรรณวิษา  นุ่นทิพย์ โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิวิมล  ดีแป้น โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศิราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุภณัฐ  หมื่นพล โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมคล้าย โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) ป.6 วิทย์ประถม