รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายโชคชัย  เมืองอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพงษ์พานิช  นึกหลีก โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายพัชรพล  วิชัยศรี โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพงศ์  ภักดีวรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกุลิสรา  เครือแก้ว โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสาททอง โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายมงคล  เพ็ชรล้วน โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กชายอนุภัทร  แสงเทพ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอัญชิสา  คุ้มศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าอุดม ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤตพจน์  ลาโงน โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตพงศ์  พิมพ์อรัญ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนวพร  พรมศรี โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสรธร  ช่างสี โรงเรียนบ้านหนองอนามัย ป.6 คณิตประถม
14 นางสาวจิรัชญา  ขวัญทอง โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐชา  ธรรมมา โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวันวิพา  อินทิลาด โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงศดานันท์  นามมะหนอง โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสุภัชชา  ผงจันทึก โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวอรปรียา  เนื่องแก้ว โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนาภา  จีนรัมย์ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสาริศา  พิชิตพลไชย โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอตินุช  เพ็งคลั้ง โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เล่สิงห์ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลืองห่อ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธาราริช  บุญคง โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทัดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงทิพปภา  โพธิ์ศรีเมือง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วโสนด โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุรารักษ์  ลอยล่อง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชุติมา  จันทร์กลาง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์กลางเดือน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงน้ำฟ้า  จันทร์กลางเดือน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงลลิดา  สานุสันต์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงศุภชญา  โพธ์ศรีเมือง โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายจิรพนธ์  ทองบุญนาค โรงเรียนบ้านซ่ง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐวุฒิ  มนเทวิน โรงเรียนบ้านซ่ง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนบ้านซ่ง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปรวีร์  ผาโท โรงเรียนบ้านซ่ง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงประภัสสร  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านซ่ง ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพลเชษฐ์  ทะอินทร โรงเรียนบ้านซ่ง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายรวีโรจน์  คำชนะ โรงเรียนบ้านซ่ง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายรัชชานนท์  พันชาติ โรงเรียนบ้านซ่ง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวีรภัทร  ยาคำ โรงเรียนบ้านซ่ง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริกมล  ต่อแต้ม โรงเรียนบ้านซ่ง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายประกาศิต  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพิชัยภูษิต  นึกชอบ โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐชยา  ด้วงนาง โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพัฒนศักดิ์  เบ้าโชติ โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกวินทรา  ทบพักตรื โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชนาธิป  จันสา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐานิตดา  ธรรมาธร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนากร  รัตนเนตร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนิชดา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปภาวิน  พนาพิศาล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพชรพล  ตติบรรจงลาภ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพบธรรม  ดวงอุไร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศิรณัฏฐ์  นวลสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกชพร  แก้วศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกลดา  แสงรุ่งเรือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกุลจรีย์  บุญสิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเกวลี  วันโพสพ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชัยภัทร  เชิดชน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฤทธิ์จบ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนภชนก  แสงรุ่งเรือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปภังกร  อังกูรไพศาล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปรมินทร์  เตชะธนะสิริ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายประภวิษณุ์  อังกูรไพศาล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปริ้นเซส เมลานี  โนว์ซู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปัญจพัฒน์  อาษาดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัสกร  จามรพิพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพีชญา  สระทองเนียม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัณฑลา  สร้อยเสนา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภัทราวุช  นัยเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงหฤษฎา  ฤทธิ์จบ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ป.4 วิทย์ประถม