รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินต๊ะโมง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรรวลี  นันทยา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตธีรา  มะโนธรรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตยชญ์  ลุนละวัน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณพล  เครือแก้ว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตพล  ใจยะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติกร  สุธนะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมมินทรา  กะระวี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิ่งอ่อง  - โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชณโชค  ดอกริ้ว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชลณัฐ  คำทิพย์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชัยธัช  บุญมาเชย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายไชยธรณ์  คำอั้น โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณกุลณิช  กล่อมแสร์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุเทียนทอง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริภูมิ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐดนัย  ใจพะยัก โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนันท์  เทิดไพรพนาวัลย์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณิชกานต์  ก้องใจ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชาดา  ก้อนสุรินทร์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเดือนหนาว  สารขาว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนดล  โพธิ์วรรณา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนธรณ์  ทิปัญญา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนรักษ์  ปาวิลา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนิดา  ปันม้า โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธรธร  จุมปาทอง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธรรมปกร  บุญญานุกุล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธวัลพร  มาทาเม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยพร  มหายาโน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีธัช  ยานะโส โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนพปภัทร  เตปิน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธินวล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนลินพร  มังยะสุ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนิศาชล  ไชยหมู โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรรณนิทรา  สุวรรณะทา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญา  ต๊ะมัง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  บุญเมือง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่ทอง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินต๊ะวงวค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัทจิรา  ต๊ะมัง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทรนันท์  ตันหงษ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภาคิน  มะโนวรรณ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวธูสิริ  แก้วไชยา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวงค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวริญญาวรรณ  คำจันทร์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวัฒนรันดร์  สุนันตะพันธ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศตวรรษ  จันต๊ะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายศริตวรรธน์  ยศเดชากิตติ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิรดา  มูลมาวัน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสิทธินนท์  ตาเจริญเมือง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสิรวิชญ์  ตระกลบุษบง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพิชญา  เงินคำคง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงไหมฟ้า  นิยม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอชิรญา  มะโนเพชร โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอภิชญา  สุพรรรณ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เมืองงาม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกมลภัทร  จุตตะวงค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกมลศักด์  มูลย่อง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกรวิชญ์  คำยะเดช โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤษณพงษ์  สิทธิกัน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินธิดา  กันทะสิทธิ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงจิตโสภณ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  สุวี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกันติพิพัฒน์  ใหม่มามูล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกิตติภณ  พิพิธธนวาทิน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินถานัน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคุณานนท์  สุยะพันธ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเคไซยาห์ เมกาน  ชินวรรธนวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรชญา  แสนสัจจะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชญานันท์  สุปินโน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชญานิศ  มังยะสุ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีธรรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชยณัฐ  รักดี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชิษณุพงศ์  เพิ่มมี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐาณดา  ล้อลำเลียง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐานวัฒน์  ลุงจิ่ง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐิตินันท์  กันทะมาลี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฑิมาดา  หมื่นมะโน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณฉัตร  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณภัฑร์ศรัญก์  ปัญญาวัฒฒน์ธนุกุล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณภัสกร  ใจวงศ์ศรี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณหทัย  สุปินโน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเกิด โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐนิชา  เทพวงศ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐรดา  คงแก้ว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐรดี  คำปาลี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญห้า โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เป็งปันมา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชาพัฒท์  หวันป๊อก โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายไดจิ  คาเนะโกะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายต้นฉัตร  วินิจธรรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายตรัยคุณ  โกฏฉกรรจ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงตีรณา  วงค์กันฟู โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเตชิษฏ์  ใจยะวงค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทิพวรรณ  วิรุฬห์โรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนโชติ  มะโนธรรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนภูมิ  กันทาดง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธรรมรัฐ  อารียะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินถา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนวรัตน์  ตานะเป็ง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนันทิตา  จุมปาดง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนิติพัฒน์  วรยศตระกูล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบุลภรณ์  พรหมเย็น โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปพิชญา  หน้อยปัญญา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปรวีร์  สุวรรณ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปราณปรียา  ฤกษ์มี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไปปวง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปวิน  ฟูเทพ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปองธรรม  ปัญญาดวง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ทอนช่วย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปาลิน  ต๊ะเป็ง โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิยนันท์  เจริญขุนคีรี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพงศ์วิทย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพชรพร  ทองขาว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรชนิตว์  แก้วก๋องมา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพฤกษาชาติ  อุทธา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพลอยแสง  จุ้ยพิทักษ์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพวงเพชร  ซอนปา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชชาภา  อะตะมะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญา  อนุรักษ์ธานี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชญา  เสถียรนุกูล โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ริดา  มาลาตุ๋ย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มังยะสุ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพีรวิชญ์  ทาอวน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญเทียม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงแพรวา  ดวงสุวรส โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภัทรชัยดิษฐ์  กันทวงค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัทรนันท์  เทพวิชัย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภานุพัฒน์  ขัดทา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรวิสรา  เทพชมภู โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ธรณะสุนทร โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวชิตราภรณ์  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวนิดา  ยาสมุทร์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรัชยา  มนตรี โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวิชญาพร  อภิชัย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวีญาดา  อินไชย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศิรภพ  แต้มมาก โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มหาใจแก้ว โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสกุณา  ทะวงค์ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสถิรนันท์  กันนิกา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์ลำยู โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุจิรา  - โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บิดธิพรม โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวิชัย โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรต๊ะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  มูลตามา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายหล้าอ่อง  - โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอภิญญา  กันธิยะ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอภิรักษ์  กุแฮ โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอัครพงษ์  แก้ววงค์วาน โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอาชวิน  จันจินา โรงเรียนศรีจอมทอง ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนกฤต  ใจเชียง โรงเรียนบ้านเมืองกลาง ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชญา  วิเศษปราการ โรงเรียนบ้านเมืองกลาง ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายชณัฐพล  พรพนาธาร โรงเรียนบ้านเมืองกลาง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฟ้างาม  วิริยะวนา โรงเรียนบ้านเมืองกลาง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกวิน  จันทร์เวียง โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายจารุวิทย์  ปันศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอดิศร  อินต๊ะก๋อน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอภิชัย  ลุงมวน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิชาติ  ลุงมวน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัศรานุวัฒน์  ต๊ะคำ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกุลปรียา  นิปุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเชียฮาน  - โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขใจ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภา  สนธิคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิชญาวี  ปิงกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุพิชญา  แปงแบน โรงเรียนบ้านแปะ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกรณ์กวิล  อินตาวงค์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ใจเมตตา โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โมตาลี โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายชนาภัทร  ยินดี โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ศรีเที่ยง โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณฐพัฒน์  แก้วอ้วน โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณิชชา  อินทร โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธวัลหทัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพชรกร  พาระพัฒน์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภานิชา  เจริญสุข โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภูริพงค์  แสงแก้ว โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงมนธมน  มณฑนม โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงยลรดี  ปิโย โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงยุพะตรี  สุขสมพนารักษ์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศศิชา  จันตายศ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุปวีร์  อรินติ๊บ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงคนัสนันท์  วรรณคำ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชัญญานุช  ท้าวจำนงค์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณฐาภพ  สวนใจ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐสิชณ์  สารฤทธิ์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนภัสศัย  ดวงแสง โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิตยาภรณ์  สาครินทร์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพุทธชาติ  ปิงกุล โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  นวลรัตน์ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายมหาวณิก  ปัญญา โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงลภัสรดา  ประยูรยวง โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงโศศิษฐา  รู้ซื่อ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกิจฤาพงษ์  สุต๋าคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกิตติกรณ์  สิมลี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงชนาพร  อินทจักร โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายชุติเทพ  ใจมาแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายซือ เฉิน  ผง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชัยชนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัชวดี  เคร่งครัด โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยารังกา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธาดาฤทธิ์  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายนพรุจ  ต๊ะน้อย โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงมาริซ่า  เพ็ชเค โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายศดากร  เป็งงาม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุวพิชญ์  วิริยะสิริธัมกุล โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลื่อน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายอิทธิกร  กันทะคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายกฤตภัค  หมู่หนอง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกัณติภาคิน  ศิริชินเดชา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรแก้วดารา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกิจจวัฒนี  ทองแสง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเขมจิรา  รักสุข โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรายุ  เหมืองจา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิราวัฒน์  รัตน์วิทยากรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เติมเต็มบุญ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฑิมพิกา  ดวงอนัน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีติยากร โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายต้นตระกูล  นันต๊ะหม่น โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายทินกฤต  ไชยมงคล โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนโชติ  คำปัน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนพร  แสนเสนา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญชนก  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญสินี  พลนำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีภพ  ชัยชนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนนทพัทธ์  กันทะยอง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนพัฐกรณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนรวัมน์  คัชเนอร์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนฤเบศร์  กรองบริสุทธิ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนัทธวัฒน์ โรเบิร์ต  แอนเดอร์สัน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดีตุ้ย โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปิยะพงษ์  ตันสม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมิ่ง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตุ่นติ๊บ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรรณกลาง โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรดนัย  ใจยะปัน โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรตภวิล  ใจยอด โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ลัทธิรมย์ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรัตนากร  ปรีติยากร โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรพิชชา  อมรกุลพิทยา โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศุษดา  สุขสม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเศรษฐณัฐ  บุญพาทำ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสรรเพชญ  มูลลี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เชื่อมสกุล โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุพิชญา  เชื่อมสกุล โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอโณมา  รัตน์เลิศนาวี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอธิคุณ  บุญจงเจริญ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอมรกานต์  มูลธิ โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเอลีชาห์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงไอลดา  ชัยปราณี โรงเรียนณัทชวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม