รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกร  เภตรา โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐิกา  มาลัย โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงธราทิพย์  ทองเคร่ง โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงสุธิชา  รักษี โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงเอมมิกา  กรงรัมย์ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง ป.6 วิทย์ประถม