รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศุกรวรรณ โรงเรียนบ้านราโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  คารี โรงเรียนบ้านราโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงบัซลา  เจ๊ะเค๊ะ โรงเรียนบ้านราโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจัสมิน  หะมะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนูรฟาติน  มะลง โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนูรรอยฮาน  ตาเยะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนูรฮูดา  ดูดิง โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปานปรีญาวดี  สาและ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพริมา  ศุกรวรรณ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฟะลัก  ซาเก็ง โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฟาซีลา  แดเบาะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายมูหมัดอาดาฮา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอัฟฟานี  ดาเด๊ะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอาดีลา  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายฮิลมี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านราโมง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายทินภัทร  เสมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายศีรวัต  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษณะกัณฑ์  ต้นโพธิ์สิม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกันต์ธีร์  รัตนพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจิเจ  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ไชยศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายติณวัจน์  จันทราวิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชีพเจริญรัตน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนวพร  ยาหัวดง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปริตร  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพงศกร  แซ่ยุ่ง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพลวัฒน์  สุทธิหิรัญพงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัคภิณญา  เลิศพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภัทรพล  เลิศพิรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรเมธ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวรายุส์  แซ่เจ่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวรินทร์รดา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มากอ้น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกันตพร  สุกันตพงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกันตเมศฐ์  ยิ่งรวีชญานนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติฑัต  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเกวลิน  คงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายจิรัสย์  อัศวบุญญพัฒน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงฉัตรพีรญา  สว่างรัตน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชลธาร  รุจิรเสนีย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายซอลฮาลิม  ชายเหตุ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐ์พนิต  จิรรัตนโสภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐชุดา  หวังเมธากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายแทนคุณ  คณะทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนนทพัทธ์  ปฐมพัชร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนิชาภัทร  นิยุตเมธากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายบุณยกร  หวังผดุงเกียรติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายปรเมศวร์  ชินศิริไพบูลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปลายฟ้า  อร่ามพงษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปวริศา  เกษมมงคลพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปัณณพัฒน์  นิลพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปัณณวิชญ์  รุ่งวิชานิวัฒน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงศ์วินิตรสกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพงศ์สิริ  ฉันทโพธิ์สิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิชชาภา  คงพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิชชาภา  พงศ์พันธุ์วิทูร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชญา  นวลเจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพินิฐพนธ์  เพียรหาญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมพิดา  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพุทธคุณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภาคิน  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมุกตาภา  จอเอียด โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเมวิกรณ์  จันทยากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรินรดา  แซ่เจียง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวงศกร  วาณิชวรวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวชิราวุธ  คงเพชร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศุภกร  สินธุเจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่จอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยสงคราม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอุนนดา  นิลพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกานตพงศ์  ดวงพรสวัสดิ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชนิดาภา  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกร  พงศาวกูล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายบรรรณวัฒน์  จิโรชอภิวรรธน์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรทิพา  เมืองมา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเศรษฐา  แก้วบุญทอง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกรรณพร  วัฒนกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงญดา  ว่องศรีอุดมพร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  เปาะอีแต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเสาวรส  ซื่อทางธรรม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเตาฟิก  ตาบาซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอับดุลวาฟี  บือโต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจีน่า  โม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงซูไรลา  กาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายมะสุเรน  ตาบาซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศุนิษา  อาบา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แปเเนะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปารมี  เเซ่จู โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรี  รอฮิง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอับดุลฮากีม  ปูลาประเปะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกูนาเดีย  หะยีแวมะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงซาฟีราห์  โสภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงซาอีเราะห์ฟาติณ  เบ็ญตีเอบีดีฮาลิม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงโซฟียา  ซ๊ยง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนูรดีนา  ฮะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนูรูลญันนะฮ์  มายิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนูรูลนาดียะห์  บากอซง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนูรูลยูมิอะห์  ตาเยะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฟัรฮานา  ดาหะมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฟารีนา  เซ็งและ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอากิฟ  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอิบตีซาม  แปแนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายฮาฏิม  คาเด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงซามีมี่  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงซารีฮะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายซูฮัยมี  แงแวลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงโซเฟี๊ยห์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงตัสนีม  ยามา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงตัสลีม  แปแนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนาสริน  กาเด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนูรฟาติน  สะตาปา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนูรฟีล่า  สาและ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะซอ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  เจ๊ะอาลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงโนร์ฟาตินย์  บิสอาแว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายมูฮัมหมัด  ตาเซะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิล  อารับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงยากุตตี  บินตีซัมรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงราอูมีน  ซียง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรุสณา  สาเลง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอัสมาวาตี  อาแว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอาฟีนี  แวหะมะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอามีนา  ลีกา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอารีฟาน  ตาเหร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนูรดีน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาลามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายอักวา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกรรณิการ์  หลีหมาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายซูการนัย  ดามาดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอรณิชา  หวังขะเด่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงฟาดีละห์  สาลามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุรัยญา  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงไอนูน  ดามาดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ป.6 วิทย์ประถม