รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซัลมี  รือสะ โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนุรฟัยซาร์  สาเร็ง โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายฮูซัยฟี  แลแว โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรมี  เจ๊ะมา โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฟาดียะห์  กาเจ โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอัสมะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านลานช้าง ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนาซูฮา  มะเด็ง โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนารีรัตน์  หวังพิทักษ์ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอัมซัร  ซีบะ โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  พระศรี โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอับดลุฮาฟิซ  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านบือจะ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรฮาซูรา  หามะ โรงเรียนบ้านบือจะ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงมารียะห์  สารี โรงเรียนบ้านบือจะ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอารีนา  วิชา โรงเรียนบ้านบือจะ ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนัสรีน  จะบากา โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนูรไลลา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนูรอัยณี  เปาะจิ โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนูรไฮฟา  ดือเระ โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี  โตะลู โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอาซีซะห์  เจะแต โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนูรอัสซีกีน  เวาะแซ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอับดุลมูไฮมีน  เวาะแซ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฮาบีบะห์  ดอแว โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเกาซัร  มะลี โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงซอบารียะห์  มีสา โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงบุสรอห์  อับดุลมูบิล โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอาซียะฮ์  ดอแว โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเกาซัร  สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนัจวา  รอเฮ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนูรฮาฟามี  สู โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายซูบฮานร์  กอดี โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนาฎา  ดีเย๊าะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนูรเดียนา  หะแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนูรมีย์  สาเมาะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายเนาว์ฟาล  สาแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายฟารูก  มะหะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายมุสลิม  ปากามะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอาลาวียะห์  ดือมอง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายฮากีม  อีมาน โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกูร์รอตูอัยนี  มาซอ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงชารีฟะห์  ลือแมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายซัฟวัน  ดาโอะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายซัยฟาน  นาวาฮาซัน โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงซาตียา  สะอิ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายซูรฟาน  นิมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายดาริส  อาแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงดาเรียกิสตินา  ปะกียา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงดีนา  กะโด โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงตักวา  อูมา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนัจวา  อาแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนัซรูย์  เจะสาแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนาฎิร  สะดีละ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนาอีม  ฮุซซีน โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนิวาอีล  ปาเกแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนิอักรัม  วาบา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนูรณดา  อุเซง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนูรอาเบีย  ซิมา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรอีมาน  ตามะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรฮายานา  ยา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรฮูดา  หัสดิเสวี โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายฟัตฮี  มะนุง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายฟาคีม  มิงยูดา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายฟิรฮาน  อารง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูมิพิพัตร์  ทองไชย โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายมะฮาดี  แคแล โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายมัซกูรร์  มะหลำ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงมายด์รีน  ละมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี  เปาะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  อัฟนานท์ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายมูฮัมหมัดวาฟิร  ฮะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  กะมิง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เจะเตะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายมูฮำหมัดซารีฟ  อีแต โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายมูฮำหมัดบูคอรี  นีลา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายมูฮำหมัดฮานีฟ  ดือเระ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายมูไฮมีน  หะแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรอยยาน  วาโด โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายรังสิมันตุ์  ดือราแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวาริซ  บุณสนิท โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวิลดาล  ดือราแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอะฟีฟ  ยูโซะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอัชร๊อฟ  เปาะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอับดุลคอบีร์  อะยูยา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอับดุลมาติน  ขะมิง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอับดุลฮาลีม  สุหลง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอัฟฎ็อล  สะมาแอ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัฟฟาเนียร์  มะวิง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอัฟรา  หะยีบือราเฮง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอัฟฮัม  สามะเด็ง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอัยรีน  เจ๊ะสแม โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอัรวา  ดะกา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอัลวากิส  เจะเยาะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอาฎิล  อาลี โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอาติซ  สะมะแอ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอารักษ์  อายุ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอารีฟีน  ดอเลาะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอิรฟาน  มาจิ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอิสมีฮาน  นิสาแย โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอีซอม  หะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอีมานนูดีน  ลาเตะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเอ็มอิรชาร์ด  เจ๊ะแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฮิลมี  มามะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน ป.6 วิทย์ประถม