รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรกวินท์  เสาะซิ้ว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชนาธิป  ปัญจระ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงดาลิยา  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบัลกีส  เจ๊ะฮะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายบาราฮัม  นิแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพิชาภพ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮัมมัดซารีฟ  หะยีสาแหละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายมูฮำหมัด  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมูฮำหมัดฟัดลี  ยานิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟ  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอนวัช  หน่อโท๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัยลีน  อัลฮามาดีย์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอัลอากิบ  มะแซ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอาฟีนี  ปาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายอาฟีย์  มันหวัง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรนวล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัลยา  พจนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงคอยรูณนิสา  บินอาลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิรทยาพร  เสาะซิ้ว โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชลธีร์  แก้วได้ปาน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงซลาซา  ยะพา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงซัซวานี  สามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายซัมอูน  หะยีอารุณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายซาร์กิต์  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงซาฮีรา  มะกาเซง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงซีรีน  จิบูละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงซีรีน  สาและ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงซีรีน  เปาะเยะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงซูลฟีราตาซา  แมเราะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงญาดา  แดงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เส้งสีแดง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิตา  ปราบสงคราม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณาดา  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายดานิช  กะนา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดาลิยา  บิงจะนะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงตัสนีม  โกทิยะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงตาวัฏดาว  เพ็ชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนกฤต  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธนยศ  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธาวิน  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัญจระ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนดา  ยีดะหมะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนรารักษ์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนรินทร์สินี  ขุนราช โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนอีม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนูรวารัศมี  มะยิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรอินตีซาน  สุกี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรีน  โตะหะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเนาวาล  ยาการียา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปาณิสรา  จิตมงคล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พึ่งกิ่ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายฟัรฮาน  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายฟัรฮาน  ประยูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายฟาเด็ล  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฟาราเดียนา  สือนิเจ๊ะเก โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงภคพร  หนูชู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภัคพงศ์  หวั่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัครธิดา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมุศลิห์  เจ๊ะหามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายมูฮัมมัดอัฟฎ็อล  หะยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายมูฮำหมัดบุดริซ  มะสุกู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรดา  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายฤทธิไกร  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวัลดาน  อูมา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวีอาม  สะมารา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงแวมุสซีนีน  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายแวอาดีลัน  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอภิชญา  ธนากิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอะฟาน  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอับดุลอาซิซ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอัลฮูดา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอาดีละห์  มามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอาฟีนา  ปาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  สาแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอาฟียา  หวังอีน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอารยา  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอิควาน  บินยอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอิมรอน  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอิศกันร์ดา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอีรชาด  พรชู โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอุลฟะห์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงฮาวาณี  ยูนุ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฮุษณีย์  ระยะไมตรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงซุลฟา  สาแล๊ะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนัจวา  บินเซ็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอารีฟ  มะเซ็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฮุสนี  วาโด โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงซีฟัร  เจ๊ะฆอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนัจมีย์  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนุชรี  ประสมสินทร์ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฟัตฮี  หะยีมะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมูซีรา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอาลิฟ  ยาดง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงซีตีฮาวาร์  ยีมะยี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนุรซูฮานีฟา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนูรีซา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฟารีดา  มีซา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายฟารีส  นิบง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายฟารีส  อาบะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟู  กอแล๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายมูฮำหมัดซัฟฟานต์  รอดยัง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายอานัส  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอิรตีซาน  ยีเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายกูซาฮีดีน  ตูแวโซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงซานีตา  ซีมะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงซูลนูรินทร์  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงต่วนซัยตูน  กูมูดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนูรเกาซัร  บอสู โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนูรอัสละห์  ดีเตะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนูรอาซีรา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายฟาดีลัน  มะแอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฟูรกร  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟิต  มะเจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายมูฮำหมัดฟัดลี  อิแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายมูฮำหมัดลุกมันฮากีน  เจะวา โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายวิลฎาณร์  ยาโก๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงศศิกาณต์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายอัดนันท์  อีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอัสซาฮา  สาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัลญาณีย์  พรหมสุทธื์ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงตัซณีม  สาแล โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงตัสนีม  สะดือเก๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนาดีเราะห์  และ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนูรนัยนี  สูดี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนูรนาเดีย  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนูรฟัสริน  มะมิง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนูรอัฟซาน  ดิงมะนอ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนูรีมาน  ดีเตะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฟิตรี  มะดิเยาะะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฟิรนูซูลา  เซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายมูฮัมหมัดดาเนียล  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายมูฮำหมัดบาดาวี  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฟาน  อาหามะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงแวฟัตมา  แวหะยี โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงแวฟาตียะห์  แวซู โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศิรินทร์  กาเด โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสอลีฮะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอาฟีญา  มะยิ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอูมุรอัยมัน  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฮายาอ  ขาเดร์ โรงเรียนบ้านกาลิซา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนูรฟาร์ตีน  แมทาลง โรงเรียนบ้านฮูลู ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนูรอัยญานาร์  ดาโอะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนูรีซัน  มาแย โรงเรียนบ้านฮูลู ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฟาตอณี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านฮูลู ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีรู  ดีเยาะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายริฟฮาน  ระเอะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอาดามียะห์  สาอุ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอาฟามีย์  โพธุง โรงเรียนบ้านฮูลู ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายฮานีฟ  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงดัยลานิส  ตาเละลีเย๊าะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนาซาอีย์  ตาเฮ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนุรฟาเดีย  ตาเล๊ะลีเย๊าะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนูรอาตียา  ยาฆอ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนูรอีมาน  มาโว๊ะ โรงเรียนบ้านฮูลู ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายซัซวาน  นิจะ โรงเรียนบ้านเข้าพระ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอภิสิทธิ์  พลประเสริฐ โรงเรียนบ้านเข้าพระ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  แวลานิง โรงเรียนบ้านเข้าพระ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนิอัสรี  สาอุ โรงเรียนวัดร่อน ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทรงสกุล โรงเรียนวัดร่อน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงญาดา  วารินทร์ โรงเรียนวัดร่อน ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูเบต  จันทร์แสงกุล โรงเรียนวัดร่อน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอธิญา  แสงช่วง โรงเรียนวัดร่อน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอังคนา  สิงห์คง โรงเรียนวัดร่อน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายคอยรี  หะลีมัช โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายซาฟีอี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงซูฮัยนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ซาเฮาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนูรฟาติน  บาซอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีม  มะลี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอับดุลวารีส  เจ๊ะมะมิง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอัมรุล  ปะเดะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอานีฟะห์  มามุ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  มะนุ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกูฟาเดีย  ยาฮี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกูอัสริณนา  ยาฮี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงซาววาร์  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงซาวานี  สตาปอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงซูไฮดะห์  บูเกะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงซูไฮลา  ดือราแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนัสรี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนาเดีย  มะแซ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนิอัซมาดี  โต๊ะนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนิอาลียัส  สือนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ตาเห โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนูรอัสมี  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนูรอาซอฟา  มูซอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนูรฮีดายะ  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนูรูลซูฮาดา  วาเลาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฟาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฟาเดียร์  กละ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะแยอิง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายฟารูซ  หะลีมัช โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมารีนี  อุมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริส  มะลี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายมูฮัมหมัดยาซีฟูน  ซาเฮาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  วาเลาะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายมูฮัมหมัดอารอฟัต  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  อาลี โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายมูฮำหมัดซารีฟ  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมูฮำหมัดซาฮาดาน  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายมูฮำหมัดฮาเซ็ม  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสุไลมาน  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอัญยาณีย์  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอับดุลเลาะห์  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอัฟดอล  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอานีซะห์  สาแหละ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอาบีญาน  มะแซ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอามาเรียร์  มะนอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอารอฟัต  ชุมเอียด โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอิ๊กรอม  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอิลฟาน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฮัสซาน  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายซูรูวาร์  สาและ โรงเรียนบ้านไอปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงซูฮาดา  รีโระ โรงเรียนบ้านไอปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  กือจิ โรงเรียนบ้านไอปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฟาซูลา  เจ๊ะตู โรงเรียนบ้านไอปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายซัยฟูเลาะห์  แตเปาะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายต่วนอัยดิล  ตีงี โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนิซรีน  ดาราโอ๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  ยูโซะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงมัรซันดาร์  อิงดิง โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  อาแว โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายแวอัสรี  แวดาลอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอณิศรา  ดาราโอ๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายอาหาหมัด  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สะมะแอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงซัลซาบีลา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนาบิลลา  มือโดรอแม โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนิมูฮัมหมัดชาริฟ  แมกองมือแน โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนูรฟาซีญานา  และราซอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรยาณีย์  ปานานะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนูรอิซซาน  เจะเละ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนูรฮัสวานี  ชา โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนูรูลอัสมี  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฟัตรูห์  วาจิ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฟีเดียน  ฮินนะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  อิซอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายมูฮัมหมัดมุซตอฟา  มามะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสฟาน  การีย์ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิฟ  หินะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิต  หินะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวาริส  แวดาลอ โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอัลตักวา  ดอโละมะ โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอามีนา  ปะจู โรงเรียนบาโงสะโต ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฮัยฟัต  อาแวยานิง โรงเรียนบาโงสะโต ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายตัรมีซี  เสริมศาสน์ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนุรฟิตรี  สนิ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอาดีญา  เจ๊ะฆอ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายอานัส  กามา โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงตัซนีน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  เจ๊ะหมิ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายริดวาน  บินเจ๊ะโกะ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรุสมี  เจ๊ะฆอ โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอิลฮามีย์  มือลี โรงเรียนบ้านตราแดะ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงซูไรณี  อาแวเงาะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงซูลัยฮัน  ดอเล๊าะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงดารุณ๊  ดาโอ๊ะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนิสูมัญยะห์  บีดิง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงนุรฮันนัน  เจะและ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนูรฟาดีญาร์  กูนิ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพาดีละห์  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงมุสลีมะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรอยฮาน  จอแตะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสีตีฮาซีฟะห์  ฮามะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงฮัสมาวาตี  แฉะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายฮากิม  อาลี โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงการีมะห์  ลือบาน๊ะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนัสรินร์  มามะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงนูรอัยมี  อามิง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพาซีลา  สะมะแอ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฟาสลินดา  มะแซ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงฟาอีซะห์  แลฆาเยาะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายมูหามะอาลาวี  ยูโซะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดอเลาะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอาฟีละห์  มะโร๊ะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงฮาซานะห์  มะดาโอะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  วามะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายซาฟารีฟ  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนูรนาอีมะห์  มะเซ็ง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฟารีซา  คูตงดือรามะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรอยหัน  เซ็ง โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรุสนีดา  สาแล๊ะ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฮานีซา  กาซอ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนุรตัสนีม  มะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรอยญาน  แมทาลง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายอาลิฟ  รอมะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 คณิตประถม
294 นาย;วิลดาน  ดือราอิง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายชากีรีน  เง๊าะเจ๊ะยะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนาซีฮา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนาตาชา  นาแว โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวนิซูไรดา  โต๊ะนิ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวนิอารีซา  นิเดร์ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนูรอายซะห์  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวปาวีณา  ยูโซธ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวฟิตเราะห์  อาเนาะบีรา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงฟิรดาว  สะอารี โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายมูฮัมหมัดอินยาส  สุวรรณชมภู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงรอฮีมะฮ์  ยะโกะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายรัฟฟีน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวอิลมูนา  ปีเก โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอูมมี  ดามะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายไอดี  หะยีตาบู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงฮัยฟา  เจ๊ะหามะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชีรีญ  สะแอ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะห์  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงซีตีอาเเอเซาะห์  โต๊ะนิ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนุรมี  มะปีเย๊าะ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนูรอิฟฟัต  ซาแม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมารียัม  ซาแม โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฮาณีฟาร์  บูยา โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกามาลูดิน  เปาะจิ โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายซอดีกีน  มะเย็ง โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายซีนุดดีน  มูน๊ะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายฮิบบาน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกัสมาวาตี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเจะสีตีนูรมา  ยะโกะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายซุลกีฟลี  สาแม โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงนุรอัสลินดา  หะละ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนูรฮาวา  ตอกอ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอิตติสซาน  หามะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายอิรฟาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนัสริน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนุรฟัฏวา  ฮาละ โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฟิกกี  บีสู โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายมูฮำหมัดไฟรุซ  ดายะ โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายฮัซซาน  บาโด โรงเรียนบ้านจะแนะ ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงซัมซาบีละ  ตาเฮ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนัสริน  จะมะจี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนุรฮัลวา  บูลาเล็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนูรฮาซียะห์  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฟัสลีน  มะอูเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายมุซริฟ  ดามันเจะดา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลี  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายอับดุลวาซีร  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายอัฟฟาน  สุหลง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอัลฟามีย์  มามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอัสมะ  มาเจะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอานิศ  มูกะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงอามาติลละห์  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายอีศอมุดดีน  มะดือราแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกิฟฟาณีย์  มาหะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชารีฟ  อับดุลหละ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงซอลีฮะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงซิลซีรีน  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  บินมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงซุลฟา  บือซา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัศรีฟาร์  บองอเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงตัสนีม  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงตัสนีม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนัศรา  กาแบ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนัสรุดดีน  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนิโซเฟีย  มะมิง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนิอัสรีน  กือและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนุรฟาตีฮะห์  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนูรฟาดีลาย์  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนูรฟาตีมี  มะมิง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนูรเฟาซ์  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สามะแอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนูรอีมาน  สาและ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนูรฮาฟีญา  ยะปา โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายฟาสกร  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมูอาซ  กาดามุง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายมูฮำหมัดเฟรุซ  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายมูฮำหมัดมุสลิม  แวหะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรอฮีมีย์  หาเก็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงลาตีฟะห์  บินดือราแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอนัส  มูกะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอับดุลมุมิณ์  หะยีเจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอับดุลรอฮีม  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอัฟฟันนี  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอัลอามีน  หมะลอหลัง โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอาฟัสนา  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอาลีฟ  ปิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอิมซาน  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายฮาฟิล  หะยีหมีัด โรงเรียนบ้านดุซงยอ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงซูลฟาร์  บูละ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนุรซาฮีรา  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายมูฮัมหมัดไซยาฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอาวาตีฟ  หะมะ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายอิบรอเฮง  วานิ โรงเรียนบ้านริแง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงต่วนนูรฟาฏิน  แมเร๊าะ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนูรตักวานี  สาแมง โรงเรียนบ้านริแง ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนูรฟัศมี  สามะแอ โรงเรียนบ้านริแง ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมุฟตี  มูซอ โรงเรียนบ้านริแง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอูบัยดีลละฮ์  สีรอมา โรงเรียนบ้านริแง ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายซอฟรอน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนูรอัยนา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอนิสตาชา  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายอัสมาฟุตดิน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายฮัมดัม  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงซาอาดียะห์  อาแวเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมูนาวาเราะ  สาแลแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอับดุลซาฟีย์  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอาณีฟา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอามานีย์  เปาะแต โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฆอยรูซามัน  อากาจิ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนริสรา  สามชูศรี โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนูรูลเกาซัร  ลาเต๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายบัสซาม  วาเลาะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงรุสนานี  ลอเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวารุณี  บินอุสมัน โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอัยนาซากีลา  หะยีมะเซ็ง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงดาซาลีณี  อาแซ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนุรสาฮีรานาตาชา  ดารี โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงนูรกามีลา  เจ๊ะอาลี โรงเรียนผดุงมาตร ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนูรูลฟาเดีย  อาแว โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนูรูฮูดา  กละ โรงเรียนผดุงมาตร ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรุซดียะห์  มะดือเระ โรงเรียนผดุงมาตร ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงรุสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนผดุงมาตร ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุนิสา  มะสาแม โรงเรียนผดุงมาตร ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงซาเฟีย  เม๊าะมากอ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเตาเฟค  ยีมะยี โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนิอัดดีนีวาลิน  นิแต โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนูฟาซีรา  มะตาเยะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนูรวรรณนา  อาแซ โรงเรียนผดุงมาตร ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนูรอิห์ซาน  สาแมง โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดูมอ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายมูฮัมหมัดรอมฎอน  มามะ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอัสมัร  รามัญเศษ โรงเรียนผดุงมาตร ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนาอีฟ  เจ๊ะหลี โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายยูซุฟ  สาเหาะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอัสรัน  ดาโอะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายอีลฮัน  หะมิ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงฟาฏีลา  เจ๊ะมิง โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงรุสมานี  โตะบือลูกา โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอัลญา  เปาะอาเดะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอาซีซะห์  อาลี โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายคอลิซ  เจ๊ะหลี โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงซัซวาณี  แกแม โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงซีตีซาฟีนา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงซูฟามี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงซูฟีย๊ะห์  สะมะแอ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงซูลฟามี  แมยู โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนุรฮัสซีกีน  เจะแน โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนูรฟารีดา  สาและ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนูรฮุซัยฟะห์  หมะโสะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  โซ๊ะแซ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฟาติณ  ซาฮะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายมูฮำหมัดฟาวซาน  ยะโกะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายมูฮำหมัดรุสลัน  ยะโกะ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฮาฟีนี  มะนาวี โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรภัทร  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนูรฟีราณีย์  ยูนุ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนูรฟูรอัณณีร์  สะนิ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายฟุรกอน  แวยามา โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีฟ  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายมูฮำหมัดอัซฟัร  มะลี โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงรุสดา  วี โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอารีฟะห์  บินอาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอาอีสะห์  จิใจ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงซูรฟา  แซแอ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงนูรรัยฟา  บากา โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวนูรฮีดายู  อุสมาน โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงนูรีซา  กาเจ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวมาเรียตี  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวมาเรียม  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายมูหัมมัดอิฟฟาน  ดอฮะ โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายมูฮัมมัดซอฟัน  สะนิ โรงเรียนบ้านยานิง ม.2 คณิต ม.ต้น
469 นายมูฮัมหมัดบุรฮาน  ยาการียา โรงเรียนบ้านยานิง ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกูมาดีฮะห์  ซายอ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกูอาดีบะฮ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงซอลีฮะห์  สาและ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงซาร์นีซาร์  ปาทาน โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงซูฟียา  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงตอยญีบะห์  ปะจู โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงตอยยีบะห์  อับดุลซามะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนาดีละห์  บินสะมะแอ โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  มะลี โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายฟัฮมี  อารง โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฟาดีลา  กาเด โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมายาสาร่า  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายมุซตาอาน  มูซอ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายมูฮัมมัดฟารีช  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรณ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรุสดา  ดอฮะ โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสาริณี  สมาน โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอันวา  มะลี โรงเรียนบ้านยานิง ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  มะลี โรงเรียนบ้านยานิง ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฟัรฮะห์  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายมูฮัมมัดมูซัมมีน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายมูฮำหมัดซาคีริน  อาแซ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายมูฮำหมัดดะห์ลัน  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายอัลลิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอาลีซา  อาแว โรงเรียนบ้านโคก ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงนูรฮามูนี  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงรุสมาณีย์  อาแวยานิง โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสีตีซัยนับ  มะลี โรงเรียนบ้านโคก ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงซาวานีย์  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงซีตีอัยเซาะห์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนาซูฮา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนุรสาบีลา  มะมิน โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนุรฮาซานี  มะมิง โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนูรอาซีกีม  บากา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฟูฎัยลา  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านโคก ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสารีเฟาะห์อามาลิน  เจะอุมา โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสีตีนูรฮาลีซา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านโคก ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายซูฟาอัน  บินสาและ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนายูวา  หะยีสามะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงมุสลีฮะห์  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายมูฮำหมัดฟาอิส  โวะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายอนันต์  สามะตายา โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายอาดัม  ลีแงดายี โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายอาฟันดี  วาแซะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายอาวิสกอรนีย์  มะกือจิ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงซัลวา  เปาะอาเดะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายต่วนโซ๊ะ  ต่วนบือซา โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนัซรีน  สาและ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนุรฟารีซา  สะแลแม โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนูรนาเดีย  มานะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงฟาตีมะห์  งามฉลวย โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงฟาระห์  ซูเด็ง โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายฟุรกอง  เด๊ะสะมาแอ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายลุคมาน  สาและ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงแวไซน๊ะ  เจ๊ะหามะ โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอาฮาหมัดอัมรี  หลำหัด โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอูมีไอดา  ดือราแม โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายซูฟิยัง  สามะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  สามะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนูรุลอามีลีน  เต๊ะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกุลกันยา  สงขำ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายตูแวซาฟิส  ปูเตะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนาซีรา  เซะบากอ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนูรอีมาน  บูยา โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงฟัรฮาณา  สาและ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมูรณีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายมูฮำหมัดริฟฮาน  ดาโอะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรรณนูรอัยณีร์  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอีรฟัน  มะเด็ง โรงเรียนบาตาปาเซ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนุรฟาอีลา  เจ๊ะหามะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนูรฟาดีละห์  มะมิง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนูรอานีฟะห์  เจ๊ะวานิ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงนูรูลนัสมี  มูโย๊ะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงฟัยบิเลีย  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายริฏวาน  ฮะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงตารีฟะห์  เต็ง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนุรอัยนา  สุหลง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  อามะ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนูรบัรกิส  สาและ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนูรีนซามีนา  ดอรอแม โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงโนรฟาเดียร์  ซง โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงยัซมี  แยนา โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอัลอามีน  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงมุมตาซ  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 คณิตประถม
556 นายคอลีดีน  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายซอละห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงซูลฟา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวนายูวา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายนูรอินซาน  ปาเน๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวนูรูโซฟีนา  สะแลแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงนูรูลซาฟีกา  ยะปา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนูรูฮาซมาดียะห์  นอรอเอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนูรูฮูดา  เจาะอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรุสมี  นอรอเอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศอฟียะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอัสลินดา  สะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวอัสลีดา  สะแปอิง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวแอมมีรียา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สานิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายกอดีรีน  บูละ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกิรฟะฮ์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงซัรวานี  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายต่วนสาเหาะอัลฟาน  ตวันเยะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนัสรินยา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนุรอาตีกะห์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนุรอีมาน  เปาะเฮง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนูรซีกีน  ลาเตะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนูรนัสรินดา  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนูรฟาดียา  แมเราะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนูรฟารีฮา  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนูรฟีดาอียะห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนูรลัยลา  หะยีบูระ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนูรไลลา  กียะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนูรูซาตีมา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนูฮา  มะเส็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปุตราฮาราซ  กุโน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงฟิรดาว  นาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายมูฮัมหมัดมูไฮมี  ยาลาแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรอซาดา  วาจิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายริสกี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอัฟฎอล  สาอะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอัมมีร  ตาปู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาซูวาซัฟรีนา  สุหลง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอิมตีนาน  อาแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอิลฮัม  เจ๊ะอุมา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายซอลีฮีม  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงซีตีอัยซะห์  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายนูรฮาวาล  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงนูรฮุสนา  หะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงฟุตรีไฮฟา  อาลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายมูฮัมหมัดอินซัน  อาบูกือลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายแวอัฟกัร  อาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงสีตีปาตีเม๊าะ  สูหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอีมาน  กะลูแป โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายอุซมาน  บือซา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 คณิตประถม
609 นายซูฟียัน  สาแมมอตอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงซูรกัยนะห์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงนิรอบียะห์  สีโป โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนูรลีนา  มะสาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนูรอานีฟา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนูรฮาซานะ  แสะนุง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนูรฮาฟีดา  มะสง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนูรูซูฮาดา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายมูฮัมหมัดดาวูด  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงแวบิสมี  ดือราแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสีตีมาเรีย  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงอะฟาติน  อะหวัง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายอัลฟุรกอน  มิน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอานีส  สิลิมิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอามานี  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายอิบรอเฮ็ม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงดามีญ่า  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนาดียะห์  ติ้งโหยบ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนาวาร่า  ดาโอะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนูรอาตีก๊ะ  บินยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนูรฮัยมี  เจะนิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฟัจรินทร์  สามะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายมูฮัมหมัดซารีฟ  ดือเล๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายมูฮัมหมัดอีรฟัน  อาลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  จือเค โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายมูฮำหมัดไฟซูล  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงรอยฮาน  ตาเฮ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวิลดาณีย์  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศอฟียะห์  กะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอันดาลีฟ  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอับดุลฟาตะห์  มิงสูแต โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอัมนานาฟีซา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอิตมีอินนาน  หะยีโอะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงฮานีฟา  สะอิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงซูปรียา  ดือเระ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนุรฟาซีลา  อาแวกะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนูรตัสนีม  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายฟะห์มีย์  โตะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอัฟฟวานี  มามุ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอัสมะ  หะยีวาแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอาอีซ๊ะ  การียา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงฮาวานีย์  สูเด็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชีฟะฮ์  ดอแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงซอฟาวาตี  ยูนุ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงซอรีฮะห์  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงซีตีอามีเนาะ  มูยุ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงตักวา  มะเก๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนูรอูไมเร๊าะ  ตาเฮ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีกะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมูกมีณี  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายมูฮัมมัดก็อยยิม  อาลฮูเซ็น โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายรอฮมัตฮาดายัต  บูละ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวาอีฬ  มือเย๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงตอยยีบะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงนาอีมะห์  บาโด โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนุรอีมาณีย์  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงนูรฮาซีกีม  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายมูฮำมัดอารฟาน  สาและ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายมูฮำหมัดอิมรอน  มะเย็ง โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายแววีรดาน  แวหะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงซัลวาณีย์  อาแว โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงซูนูรฟาดียา  สูดิง โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนุรอาอีซะห์  มะเด็ง โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนูรฟาตอน๊ะ  มะเด็ง โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนูรวาฟา  มามะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  ซือรี โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงยุสรอ  หามะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรุสมีซัน  อูมา โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงแวอาปียะห์  แวหะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุวาณี  นาแว โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอามีนะห์  บาโด โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงฮาฟีซา  ตาเละ โรงเรียนบ้านจูโวะ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงซีตีปาตีเม๊าะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงซูลฟา  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนูรฟัดลียานา  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  อุมา โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงแวฟาดีละห์  มะเล๊าะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายอามีรูน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงนัซวา  ตีโม โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนูรดีนียะห์  เย๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนูรฟาฮาดา  ดาโอะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  อุมา โรงเรียนราชประสงค์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรอซาวาตี  บินเปาะซา โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรุสนีดา  ดอเล๊าะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวีรฎาณี  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงแวฮุสนา  แวดือราแม โรงเรียนราชประสงค์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปาวีณา  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอัดฮา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านตะโละ ป.6 วิทย์ประถม