รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลเทพ  สาภิราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  กล่ายแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตนัน  เกื้อสถิตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎา  นวลวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษนุพงศ์  อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกอบกุลยา  ปะนิทานัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญภัทร  ปุรินันท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกัณฐมณี  เผ่าผม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เกิดสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติ  วงศ์วรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภณ  กล่ายแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติศักดิ์  นามจำปา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญช่วย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิรณา  จันทร์ชนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจารุนันท์  คะตะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรฐา  พิมพา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรเดช  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชญา  แผลงงาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชณัฐปภา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชนกชนม์  ตังสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชาญชัย  ปางประทุม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงโชติกา  กอบเกื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  พิศดุพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐกร  อ้วนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณดล  บริพัตรโชคชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณพิชชา  ระบกเวีย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณภัทร  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วมั่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นุ่มวัด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐกฤต  ปริบาล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วดวงงาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐพร  ภิญโญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัฒน์  ณ อุดร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวิมล  นามโสภา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวุฒิ  พาลัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรัสพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณิศวรา  ผลดก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนภัทร  พรมด้วง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวัฒน์  หวังดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนาธิป  ชาวเหนือ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธราธร  หาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วรพิมรัฐ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรเมท  ขอร่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธีระเทพ  บัวพา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายนิติรัฐ  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสภาพ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงบุญญิสา  โสภาพ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ละออ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายประภวิษณ์  เรืองขำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงประภาพร  ประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปรินวิทน์  ไชยชาญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปรียาวดี  คำภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปวริศ  สอนสอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศ์มาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปาณัฐ  พรหมลิกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปานระพี  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปิยชาติ  บาตสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปิยพล  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปุณณดา  บุตรให้ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเปมิกา  นิลเขียว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพณธกร  จันดาคูณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพนธฺนุชา  จันดาคูณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพัชรพล  กระฉอดนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพิชชญุตม์  เพ่งพิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพิชญุตม์  อรจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภวินท์  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภัทรพล  ลิ้นนิบม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายภัสกร  วงศ์อาจ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภาคิน  พรมสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภานุวัฒน์  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภูธิป  นฤนาทโกศลพิชิต โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายภูบดินทร์  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายภูมิภัทร  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายภูศิริ  ศิริชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมณีรัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายยศพัทธ์  ภูศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงยิ่งไพบูลย์  วิลาวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พัฒพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ย่อมมี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายวชิรวิทย์  อินธิไชย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวริษฎา  โขงเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวีรภัฏ  สืบวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายศักรพัฒน์  จันทร์ค้ำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายศิรสิทธิ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศิริดนัย  ปัสสาสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิริบุญ  บุญศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุภรดา  อุทธา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสมิตานัน  สุทธัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสมิธ  มามีรวย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสุทธินันท์  เกยมาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุภัสสร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายแสนภูมิ  พันธุ์หนู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอธิษฐ  หิรัญคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายอนุภัทร์  ล้อมทองรดีไกร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  ไชยตะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอลิซซ่า  ลาร์เซ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอิศศริญาภรณ์  ดาราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกมลชนก  ปัสสามั่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกรกฎ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกรรณิกา  เงินกลม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกรวิชญ์  ชาริโท โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ตันสุ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกวิณธิดา  วะไรการ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกวินธดา  สังฆสี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกวินธรา  ภูมิคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกวินธิดา  นวลอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกวินธิดา  ผลดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนนวล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายก้องภพ  มีคำนิล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญารัตณ์  จันจิตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญต์กมล  พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัณฐมณี  นวลงาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกานต์ตะวัน  สงศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายการัณย์  กุลเซ็นต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกิตติกร  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติ์ณัฐกร  ศิริโคตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติทัต  อินลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติพงษ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเกษมณี  มิตรชอบ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงขวัญปิตา  ผาสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงข้าวขวัญ  จารุตัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ยายี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายจตุภัทร  หาระสาร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิรเดช  จันทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชญาดา  ทองขัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญานุช  มิ่งคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชญาภา  ปราบชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชญุติ  ชาวเหนือ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนิสรา  พรมทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชรินทร์พิพย์  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชลลดา  ชนะสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชวนิต  คำภา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชัชพล  พรมดวง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชัยยะ  ลัทธิมนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายโชติพิสิฐ  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายไชยชาญ  กาญจนรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายญาณภัทร  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาดา  เจริญอารยะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาติภาณิศา  โพธิสนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิดาพร  รักไทย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิตาพร  สายแวว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิตาพร  โบราณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิติกา  คันธศร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฐิติญาพักตร์  เดชปุณสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายฐิติภัทร  บุญมาโฮม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฐิติภัทร  หาญอาสา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณดา  ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณเดช  คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณตวัน  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณรษา  คุณานิธิธร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แจ้งสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฏฐากร  หวังดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทะนะชาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พงษ์สนิท โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐภิญญาพัชญ์  ศิรินัย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐภูมินทร์  วงษ์พานิช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชกมล  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธนวัฒน์โชติสกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายดีไซน์  เนตรสาร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงดีรดา  แก้วจันดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายตรัยรัตน์  สง่าศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเตชิต  วรรณวัตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเตชินท์  นิชรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายทินกร  ชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายทินภัทร  ขยันวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายทินวุฒิ  ผลศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงทิพวัลย์  ตั้งศิริกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนกฤต  คำแพงจีน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกฤต  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนบดินทร์  จำปาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนภัทร  สาเลศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัชชา  ภูระยา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนัญชิดา  แสงขาว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนาดล  อรพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนาธร  บุตรบัว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนาธิป  ศรีพารา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนินท์โชติ  เลิศศรัณวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธยาดา  ทาระธรรม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธราพล  ศรีวรรณา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญรัตน์  คำสอน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธิติมา  วงษ์ศา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วบัวบาล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนรัมภา  กระกำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนฤชัย  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนัธทวัฒน์  พวงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนันทพงศ์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนาตยา  ประดุจกาญจนา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิชคุณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนิชานันท์  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนิรัชพร  ชานณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายเนติธร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเบญจมาศ  กองสินแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปนัดดา  สันตะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปภาวดี  กิจตะโก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปภาวิน  สุวรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปริญญา  เวทนา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปริญญา  เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปริยภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปรียา  เสาร์แก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปวริศา  สอนสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปองคุณ  ศรีชาลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปัญจพล  พระโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปัญญาพร  หวางอุ้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปันวิชญ์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปิ่นมณี  ทาระหอม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เหล่าลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปิยะธิดา  บรรพตาธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปู่หลุ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเปรมปรียา  บุญทูน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายผดุงเกียรติ  ทองนาค โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพงศกร  สุระพิณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพงษ์พัฒน์  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพรชนก  จิตรวิขาม โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพรปภัส  พุ่มจันทน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพรพิทักษ์  แก้วสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพรภวิษย์  ทองสันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพรหมเมศวร์  ชมพูพื้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรีมญาดา  พานิชย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรีมลดา  พานิชย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพลปัญญา  พรหมลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพัชรธิดา  จันดาชาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพาขวัญ  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิงค์บุญ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิชชานัฏฐ์ธิดา  อิ่มพรมราช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิชชาพร  นาคสังข์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญาพร  ประตังวิสา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิชญาภัค  หาระสาร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพิทักษ์พงค์  หมายเกื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพิภัทศกรณ์  บุตดีสาย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพีรพัฒน์  ขันธวัตร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรดรน์  อกนิษฐานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทรานุช  ริ้วทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภาณุวิชญ์  สวยจันทึก โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภาติยะ  โคตรเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาษิต  โคตรเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูกิจ  โรจนกิตติกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เหมลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์มณี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายมนตรี  คณานิตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุนาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายมังกรนปก  แสงทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายมิ่งมงคล  บุญฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเมธัส  ประทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเมธาวี  บั้งทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทิพย์เคลือบ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายยศอวินันท์  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทองคำภา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายยุทธการ  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงโยธาการ์  ศรีทา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรมิฎา  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรัตนากร  งามเถื่อน โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงริญญานันท์  พันธุลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรินรดา  แสงคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวงศธร  วงค์สร้างทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จูลเหลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวนัชวรรณ  พิลาโสภา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวนิษา  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวรภัทร  เจริญอารยะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวรเมธ  จรลี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวรวรรธน์  สุมาทา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวัชณพล  ทองจิธัญญา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวันวิสา  พสุมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวิชญาดา  วิรังษา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวิชญาพร  จันจิตร โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวิตรรกพัชร  ตะโจระกัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิรัชดา  ต้นแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีรภัทร  คูณมี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวุฒิภัทร  ประคองพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวุฒิภัทร  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศรัญญา  พัฒมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศรีธรา  เพ็งพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศิรภัสสร  หวังผล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศิรากร  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริฌานันท์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศุกฤษ  ศรีกุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศุกลภัทร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศุภณัฐ  แพงคำลา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงศุภรัตน์  ปัตตัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสโรชา  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสัณห์สิรี  สุทธัง โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสายธาร  แก้วชนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุกัญญา  ผดาเวช โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุดารัตน์  โกศา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ถึงปัดชา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุพิชญา  มีคำนิล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสุรดิษ  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุฤดี  อบเชย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงโสภิดา  คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายหรัณย์  ชินาภาษ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอชิรวิทย์  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอติคุณ  เขตคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอภิวัฒน์  ใจน้อย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอภิวัฒพงศ์  เนียงภาเจริญกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอริญรดา  สดสร้อย โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอริย์ธัช  สามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอรุษ  เพชรชนมภูมิ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอัคคเดช  กัลยาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอัครพงษ์  ดอนโค โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอังศุชานินทร์  อนุดำ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอัยลดา  โตนันท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอินฐิราณี  พิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอุรัสยา  ชนะกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเอกวิริยะ  หาญชนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงไอยวรินทร์  แก้วรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศิลา  หงสาหิน โรงเรียนบ้านป่าโมง ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายกันตวิชญ์  คำมุงคุล โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายคมสอน  สีแสง โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะชาติ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ศรี โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงทีน่า มาย  เลอแมร์ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรวุฒิ  กันยาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ศิริวาลย์ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนันทวัฒน์  วงสุริ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสาศิลา โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชญาภา  ฆารบุญ โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาระวัน โรงเรียนบ้านป่าโมง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายฐานทัพ  นามเจริญ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายรัชชานนท์  รูปอ้วน โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญจนพัชร  การินทร์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คัดทวี โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปิยมล  เกียรติเกิดสุข โรงเรียนบ้านนาเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณิชากร  คำยศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงทัศตยาพร  ศรีวงษา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุม โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูษา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพัชริตา  พรมสาร โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายพีรพัฒน์  การะศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายภคนันท์  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายวีรัช  อุปเท่ห์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายวุฒิชัย  พิบูลพงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุพัตรา  กาละศรี โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุภาวดี  ถะเกิงสุข โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายเจษฎาพร  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมนภา  จันดาลุย โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชมพูแพร  จันทร์แรม โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ปริโยทัย โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทร์สมาน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรัชนีกร  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวิภาวินี  สีทา โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภัทธพงษ์  โตนันท์ โรงเรียนบ้านหมากมาย ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายอานนท์  รอดจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากมาย ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายชินภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายฐาปกรณ์  ชะคำรอด โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายพชรดนัย  พิมพ์หล่อ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โลทัง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจิณณะณฏฐ์  อุดมตะคุ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนกฤต  จงอ้อมกลาง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนราวิชณ์  ชัยศิริสกุล โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฝนทิพย์  ยั่วยวนดี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พันทวี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภิญญารักษ์  หวังดี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวรภร  นวลบุญ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอภิชัย  หนองเลา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอลงกรณ์  พวงแก้ว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอัครวินท์  ศรศิริ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกันธิชา  แสนโสม โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศิริโชค  สายสี โรงเรียนบ้านแสนสุข ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนเวตวันวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์ โรงเรียนเวตวันวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกมลชนก  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงงาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายกลวัตร  โคตรทารินทร์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกัญญาภัค  กุลโท โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกัญญุตา  อินทะนาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกัลยากร  อุทาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกานสิริ  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายคริษฐ์  สุภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายจิรเดช  สายโท โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงจิราภา  จุฬาษี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชญาน์นันท์  จันทรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชญานิศ  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชนากานต์  วรรณริโก โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชนาธินาถ  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงชนาภัทร  วรรณริโก โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงชยานุช  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชลนิภา  เคนลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฐิติชญาน์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงฐิติณัฐ  บุญใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายณฐพงศ์  คงคูณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายณดลย์  ญาณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณปภัช  ทวีพสุชากุล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษาราช โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณัจฉรียา  ปาทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เยื่อใย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายทิฐินันท์  รำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงทิพวรรณ  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธนโชติ  บุญมาทน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายธนดล  บุญมาทน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนรัฐ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธัญพิชชา  หาคำบุตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธาวิดา  พรมเสมอ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนภัสนันท์  กองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายนันทพงศ์  ญาติพร้อม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายประกาย  มุงคุณคำชาว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายปิลันธสุทธิ์  รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายพงษกร  อาธิโคตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงแพรวรวี  จันทะโส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายภัทร​พล  เสนา​นนท์​ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายยศศักดิ์  ไชยสนธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายรัชชานนท์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายรัฐศาสตร์  สุวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงรินรดา  ทางทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงวรณัน  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวโรชา  สง่าศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายวิชญ์พล  เอกทัน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวิยะดา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายศุภกร  วงษาเคน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสรัลพร  สุวะสี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายสิทธิเดชโพธิวัฒน์  โลหา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสุปรียา  โคสอน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอธิชา  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอโนดาต  พัดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงอัญมณี  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอาทิตยา  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกชทกร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกนกรวี  พรมด้วง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉวี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกรองแก้ว  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกฤตยา  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤติเดช  กันยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤศวรรธน์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีพลาย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายก้องเกียรติ  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกันตภณ  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกานติมา  อินทะนาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเกศกนก  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเขมจิรา  วงษา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจักรภัทร  อิ่มเมฆ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฉัตรประวีย์  วรรณดัด โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายฉานพล  หงษาวดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยกลาง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชอญตะวัน  กอดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัชชา  ลิ่วหล่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ณรงค์แสง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐพร  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐวัตร  หงษ์สุข โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัทกร  เจริญเชาว์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายทินภัทร  บุญเหลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนภัทร  พรมลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนภัทร  พลกนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนาวุฒิ  นางวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธนิกานต์  คงแถลง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธนิดา  สืบสาว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธภาภัค  ลุนลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธราเทพ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัญชนก  เอ้โทบุตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธิติสรณ์  อุ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีระ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนพชัย  วีสี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนรีรัตน์  สามิลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนิธิกร  โคนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบุญยานุช  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปภัสสร  หงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปรเมษฐ์  สาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงประภัสสร  แสนยะมูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายประมินทร์  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปริญญา  ธุปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปริณ  โมระชาติ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปวริศร์  ท้วมทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปวิชญา  เอกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงมาลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปัณพัฒน์  ทองปน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อิ่มมาก โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปารมี  ตรีราช โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปาลิตา  อัปกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปิยะฉัตร  กุลเคน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพงศธร  สะอาดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพจณิชา  บุราไกร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพชรดนัย  สิงห์นัน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพณิชพล  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพนรัญชน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพัชรพงษ์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพัชรินทร์  กองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชญา  ขันทา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิชญารัตน์  ลำภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพิทักษ์  รักษาป่า โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพีรญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพีรพัฒน์  เขียววอน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายวัน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเพียงพันแสง  กะตะศิลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชะนาเทศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภานุพงศ์  มาลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภูริณัฐ  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูริทัต  บุญประสม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมณีภา  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิริโชติคงสิม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหยียบประโคน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงมินตรา  ผลาจิต โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายรชต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรมิตา  โพธะนัง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงลดาวรรณ  สงค์คำเหลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวชิรวิทย์  สมานคติ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวนิดา  สงค์คำเหลา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรัชยา  ตินโนรส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวรัญญา  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวริศรา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวิชญาดา  โลกประโคน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวิราพร  เสือเหลือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวีรดา  เเก้วบัวสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศรัณรักษ์  ลำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศศิกร  กสินธุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศศิธารา  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศศิภา  จันที โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศิริมา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภกร  วงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศุภณัฐ  วงษาลี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสิรวิชญ์  กสินธุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสิระดนัย  พลสิม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุพัตรา  ตระกูลลาภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิชญา  นามสนุก โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอภินัทธ์  กุลการี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอรณิช  ประทุม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอริณชญา  แก่นคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอัศม์เดช  มะลิ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอานนท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอารียา  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอุรัสญา  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอุรัสยา  สอนลัทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกันตา  สุขใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายคณิศร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐชา  บานแย้ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายตรัยภูมิ  สืบสี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงทิชาการญ์  พรมศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปณัฏฏา  จันคณา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายพชรพล  ยืนยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงพิมพ์ลดาภรณ์  สีดำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงษ์กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวนิดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายศราวุธ  โทพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสุธาศินีย์  พลเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกวินธิดา  คุณสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกันติยา  สุพล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจารุณี  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิตตรานุช  ชุมนุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายจิรภาส  รักโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชนนี  โนนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชลิดา  ลื้อเพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายชัยวัตน์  สีสม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธนพล  พักวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
580 นายธนาวัฒน์  นาเอก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธีรเดช  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธีรพัฒน์  ชมภูประเภท โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายนนทกร  แพนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงนัทริกา  วงศ์สุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพงศธร  แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพิชญาพร  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภัทรชรินทร์  กอคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายวันใหม่  เฉยทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวิภาดา  แก้วแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายศุภกฤต  ผ่องใส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงสมฤทัย  เพียคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายอมรศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอริศราพร  ยืนยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วคำชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนพัชรา  ริกำแง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปิยรัตน์  นัดไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ผิวขาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิทธินนท์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุชารัตน์  เผลิมกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายเจษฎากรณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพุฒิพร  มูลคำเหลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายศิรสิทธิ์  นะโส โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงสุพรรณษา  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายอนุชิต  นะโส โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศศิวิมล  สีลา โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงฐิติมา  ป่าวร้อง โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงดาวิกา  ศรีรมย์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนริตา  มรรคพิมพ์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายปิยะพล  ต้นจันดี โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวรวลักษณ์  สีมาทอง โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวิชญ์พล  พรหมงาม โรงเรียนบ้านคำอุดม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มาศกุล โรงเรียนบ้านคำอุดม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พัฒนสระคู โรงเรียนบ้านคำอุดม ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ศรีนวล โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอธิชา  ชาดา โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายก้องเดช  แก้วสุข โรงเรียนบ้านดวน ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีษะ โรงเรียนบ้านดวน ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงชัญญานุช  ใจทัด โรงเรียนบ้านดวน ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายณัฐนนท์  ผ่องจิตต โรงเรียนบ้านดวน ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายธาราทร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านดวน ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายธีธัช  บุรุษ โรงเรียนบ้านดวน ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมนต์นภา  ขันตา โรงเรียนบ้านดวน ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์พัก โรงเรียนบ้านดวน ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกวิสรา  มะลัย โรงเรียนบ้านดวน ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกิตติโชค  สุขกาย โรงเรียนบ้านดวน ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูษา โรงเรียนบ้านดวน ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงคริษฐา  บุญบุตร โรงเรียนบ้านดวน ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชยามร  โสทะกะมาตร โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองลือ โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณัฐฐิดา  ศรีษะ โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนกฤต  แก้วมั่น โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธิติรัตน์  ผางนิล โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพิตติรัตน์  โคตรสารี โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภัทราพร  ชะนา โรงเรียนบ้านดวน ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงรัชดา  นามคุณ โรงเรียนบ้านดวน ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวรดา  สุจริต โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวริศรา  วงค์ทองนิล โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธ์เครือ โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจเป็น โรงเรียนบ้านดวน ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงจรัญญา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงชุติภา  โสระสาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกานต์มณี  พุ่มจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายการิน  การะกาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปาริตา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพิชญาภา  มิ่งไชย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวรินธร  ขันคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกุลณัฐ  การะกาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงเกสรา  ปิดป้อง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนันท์ญาพร  บุตรคำดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายรังสฤษฏิ์  พละเขต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายศาสตรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศิรประภา  กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายสมศักดิ์  พรมณี โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีโภค โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แสนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีกุลา โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีษะนาราช โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายกันต์ณวัฒน์  มาลีลัย โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกานต์รวี  ทาทอง โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชลดา  บุญชม โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุภู่ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรรัตน์ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงดวงกมล  ถนนนอก โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายธนวิทย์  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปภาดา  ใจบุญ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายภูวดล  วงศ์ศรีลา โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายยศวรรธน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายวงศกร  โนนสูง โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงศิรัญญา  ฟ้าเหลื่อน โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกานดา  เจริญทัศน์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายกีรติ  นิลกิจ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงจิรชยา  พลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชญาณี  กันหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรสมาน โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกัญฤดี  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจินตกวี  ยานศิริ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงโชติกา  โคตรบังคม โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐภัทรา  เวทะเรียะ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิตชมล  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายทนุธรรม  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนันทิตา  ตุมายา โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปรียาภัทร  เวทะเรียะ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปานกมล  วันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพัสกร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวราภรณ์  โงนเงิน โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุชานันท์  บังศรี โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรโท โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอรณิชา  พนมใส โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายชยานันต์  บรรเทา โรงเรียนบ้านตาโอง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายนพคุณ  แก้วมณี โรงเรียนบ้านตาโอง ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญกุล โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงชลธิดา  จันทะดี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงอชิรยา  โศรกหาย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอารียา  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายชนุดม  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายพนมเดช  สร้อยมาศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุวรรณา  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงหัทยา  เทียงดีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกุลจิรา  การะวงค์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกุลปรียา  นาคีรักษ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชนกชนม์  ลำพัน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญาณิน  ผิวนวล โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวราภัทร  ระบกเวีย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอริสสา  ผกาศรี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปวริศา  สุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปวริศา  วงค์พุทธะ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกมลชนก  วังคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันกิ่ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายกิจจ์วิสิฐ  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายคณบดี  เนื่องภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายจตุพงษ์  จุลศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายชยพล  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายชัยวิศิษฐ์  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณปภัช  ลีลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายปณิธาน  แก้วสูงเนิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงประภัสสร  วิลุน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายประสานชัย  แก่นสิงห์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปรียากมล  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  บุญแรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายมิ่งขวัญ  หัวดอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงรุ้งพราวฤดี  ปัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญทรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงศิรินภา  เกษมาลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์ดนัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายสุกฤษฎ์  มิ่งพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ธิจร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงอรัญญา  ไวยลุน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายอุดมทรัพย์  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงกชพร  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกนกขวัญ  โคตระศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกมลเนตร  บุ้งทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกมลพรรณ  จูมวันทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกฤติพงศ์  ปัญญาพอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกฤติมุข  ฉวีรักษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเขียว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกานต์ชนก  ขันช่วย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจิตติราช  ศาตสิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายจิตรทิวัส  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจิรัสยา  ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจิรายุ  โกศลบุญมี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายชญานนท์  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชนัญชิดา  แผ่ผล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายชิณวรรธน์  ขันทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงชิษณุชา  เเสนอุบล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำสุดแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงฐิตินันท์  สาทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณิชนันท์  สุระพล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายดาลิส  พุทธา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงทยิดา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายทินภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงทิพย์อรุณ  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธนทัต  นวลอินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธนภรณ์  เพียโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธราวัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธันยารัตน์  วงค์ชารี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขันแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนภัสสร  สามทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนันทพร  อ้วนล้ำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนิพาดา  ระหาร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถึงปัชชา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายบุญยวัฒน์  ์ธันวิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายปรเมศวร์  ชุมเสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงประกายเเก้ว  พันธ์เเก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์นิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงประภาวรินทร์  พูลทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สีหานาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นิกพิมพ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพชรพล  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพรรธน์ชญมล  จรมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพรสุชาฎา  สุขสะอาด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพุทธิชาต  ศรีวิชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เเท่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเพลงเรือนแพร  พิลารัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัทรธิดา  มากมูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงภูริชญา  แก่นภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงมนฑิศา  โพธิ์อินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายรดาพัฒน์  เทศสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงร่มจันทร์งาม  อิคะละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรัชชุดา  กอแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายโรจนธร  วงจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลพิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวรัญญา  ถึงปัดชา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงศศิประภา  มณีเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศิริประภา  บุญคำแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศิวกร  สมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายศุภชัย  รินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายศุภเสกย์  ราชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสิริวรินทร์  ปัญญาพอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก่นภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสุพัตรา  ลือคำหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุมทิพย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุวรรณการ  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงสุวีณา  พลจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสุหรรษา  หมวกเพ็ชร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอธิติญา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอมรรัตน์  นามวิชา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอรปรียา  ทุราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอัญญารินทร์  วรรณเวช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอัญมณี  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอาภัสรา  ศิรินู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเอมมิตา  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจันทกร  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายจีรทิปต์  ทิปกุล โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณิชากมล  กลั่นฟัก โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเทพพักตร์พิลัย  ใจเกษม โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพรวิเศษ  นางาม โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงรินรดา  สุขรมย์ โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันธิมา โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรักศิลป์ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายชลนาท  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายณพรรณนพ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธมลวรรณ  พันธ์บุปผา โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงนรัญญา  บุญยก โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงนิชาภา  ปัจจัยโคนัง โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงพัชรพร  หงษ์อะมอน โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายภัคพงษ์  มาลาสาย โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายภัทรพล  บือทอง โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงรมิดา  เผื่อแผ่ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเผ่า โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายสิริวัฒน์  บุดารมณ์ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอภิญญา  เรืองโสม โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายอภิภู  ชมสมบัติ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายกุลธัช  ราภสาร โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 นายเจษฏากร  ชาญตะบะ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชญาดา  บุญครอง โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายภานุวัฒน์  นามวงศ์ โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวรวินันท์  บุญพา โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายรัชชานนท์  สุขดี โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวอมรรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงอิงลดา  บุญวัง โรงเรียนศิริเกษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น