รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกริณทร์  ศรีบัวบาน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตพร  บุญยศเมธากุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤติมา  ทาเคลือบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษดา  สท้าธรนิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกวินภพ  จารุจิต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพัชญ์  ภัททิยพุทธพงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปะถะมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเขมภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจตุรภัท  อุปมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทปภา  โอชาพัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพ็ชรสีม่วง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฉัตรชนก  วิลามาศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานุช  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนทิชา  บุญอุ้ม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยันตี  พรหมเอี่ยม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชัยวัฒน์  ชูจิ๋ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชิรวุฒร์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายโชติพันธ์ุ  แหรววงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  มงคลเสริม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐกร  สัพโส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณภัทวนันท์  ศิริชา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณยฎา  เหล็กงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงพะตา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวเงินยวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐทิตา  หนูสิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์เลื่อน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพศิษ  ศิริชา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนชัย  ตะวันเสรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนโชติ  ตะวีนเสรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนดล  โสมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนประเสริฐ  กุลบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  ตากิ่มนอก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนากานต์  ตะวันเสรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนาภัทร  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปาทานนท์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญวรัตน  พงษ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนรินทร์สินี  คำหลอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิมิชา  ปาล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนิรมล  สืบพรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนุชนรินทร์  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายบุรินทร์ภัทร  บุบุ่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปรมะ  พิลุน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปริญญาพร  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปัณณทัต  มันทะลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  จุลพล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุญยพัฒน์  เย็นใจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงผกากวีนิพนธ์  พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพงศภัค  ฉันชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพงษ์กรณ์  ตั้งณัฐกาญจน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรดารินทร์  ทับน้อย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ขันทะวัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชชากร  บุญถม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญถม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชชาภา  พลศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชชาอร  สุวะศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพิธิรัตน์  บุญทา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  จรัสกำจรกูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิรินันทญาณ์  ขันธ์พาดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภัทรบดินทร์  แก้วหนองคู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรมณี  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภาคิน  ศิริเศวตกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายภาสกร  ภูสมบัติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภุมรินรัตน์  เพ็ชรรักษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิรพ์  วิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูมิวพี  เผ่าหัวสระ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภูริภัทร  ชารีหอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายมรรฆวาน  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายเมธังกร  แสงสาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงลักษมีการนต์  บัวผาดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวชิรวิทย์  ชัยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวรพงศ์  หนูงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวิชญพงศ์  สายหอม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวุฒิเดช  อังคะณา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศุณิชญ์  ค่าแพง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภกฤต  อำพระรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทาพุฒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิริกานต์  สีทากุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอภิชญา  พลเชียงขวาง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอภินันท์  จันมาทูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรจิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอัครพล  สวาสดิพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สร้อยศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกชพร  พระเดชวงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกณิกนันต์  สะอาด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤชนนท์  ศรีพรรณา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจิราภรณ์  ทาธิสา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจีราภรณ์  บุญมี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนาภา  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชิชญา  ฉลวยศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฐานิดา  เดชยอดยิ่ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณฐกร  ปัสสา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาสาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐวัฒน์  อยู่สุธา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐิดา  พิมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณาฏาฌาร์  มีศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทินภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธนธิดา  เงาศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนพร  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนเสฏฐ์  ถานะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธนัชพัทธ์  มาตย์เมือง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญกร  กุจะพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนภที  เพิ่มพร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบุญญาพร  ผุสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปุณยนุช  บุญสัตย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพสธร  พิลาสันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพัชรวรัญ  พฤกษ์วรากุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิชญาภัค  โคกลือชา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพีรพัฒน์  พื้นผา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงมาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภูมิกิติ  มีศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูริ  สัมมาปราบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมุทิตา  ศรีโสภาพ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงยวิษฐา  ทองจีรชาติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายรณพีร์  ทองคู่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงรวิสรา  ทรงศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรวิสรา  ทองจำรัส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  เทพภักดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวชิรญาณ  ขุมคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวรัญชิต  สุวะไกร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวริศรา  จีนวงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวิภาวดี  พัฒนา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภูมิทา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศิรัญญา  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุณัฏฐา  คำแสนเดช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุธาสินี  พุฒน์พิมพ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุภาพร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอิทธิพลธ์  วาริน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกันตภณ  สุกใส โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกาณจน์ณพัชญ์  อุดมวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายชลธี  ผาป้อง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนภัทร  เพชรพิชัย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนศิษฐ์  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนพวรรณ  อดทน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพิชญาพร  ชื่นใจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพิพัฒน์  กาญจนพิมาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กาญจนพาที โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกนกอร  ศิริมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกรวรรณ  ทับทอง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤติเดช  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญจนกาญจน์  ปะถะมา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัฒนพวง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันเกิ้น โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติณัฐ  หล้าวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงคันธรัตน์  จันทนา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจริญญา  จันแดง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจักรกริช  พันธ์พิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจิราภัทร  นิลเกษ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  สายแวว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกณฑ์การ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชยากร  โคตรมนตรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายฐนกร  โสดาลี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณฐพร  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณธีร์  พรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณภัทร  แก้วมี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐธิดา  จงพิชิตชัยชนะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณิชญา  มาจิตตะ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายทวีเดช  ไชยน้อย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสงฉายา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนบดี  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญชนก  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญสุดา  บรรเทิงกุล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธันยภัทร  ชื่นใจ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชราศรี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไลไธสง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนิภาดา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  พูนผล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปลายฟ้า  นิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปวรรุธ  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปารพิมล  มหิษานนท์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปุญชรัสมิ์  สมหมาย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปุณณวิช  แก่นมาลี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปุณณสิน  ปัญญาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปุริมณปรัชญ์  ผลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรรธน์นล  โทจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรสวรรค์  เหมาะสมาน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพัชระ  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชราชล  สัตยาวัน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพัลลภา  ราชเสนา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชชญาภา  กุจะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิชญาภา  มหิษานนท์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญาภา  อารีย์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภัทรพล  นุชพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภัทรวัฒน์  คมไสย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภาคิน  พรมบุญ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรชานนท์  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายรุจ  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงลภัสสินี  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลลิตา  แสวงผล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองชุม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรรณวิสา  สาลัง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรางคณา  วัฒนดิลก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวราภรณ์  ปัดภัย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิภาพร  บุญเทียม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศวิมล  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภรัตน์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุธินันท์  ธิติพิมลกุล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอนัญตญา  เชื้อบ่อคา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอนันตญา  ภุมลี โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอภิฤดี  บัวกิ่งไทย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอภิวิชญ์  วรรณวัติ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอุษาวดี  ราชอุดม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเอมชญา  อาธิเวช โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติกร  ก่อบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายเจนณรงค์  วงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายชวลิต  เจนจบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองคู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายนนท์ชยา  ส่งเสริม โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  จีบเจือ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุภัสรา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกุลปริยา  พงศ์พันเทา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชัยภัทร  สุริวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณวัฒน์  จ่านันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐชา  นามบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญพร  ซาเซ็งรุ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธิติวัฒน์  วรวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปุณณวัฒน์  แพงสุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญาวี  นารินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรัชวรรณ  ศรีบุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนประกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอภิภู  ศรีดาโคตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมะลิภัทร  รักษารอด โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายศุภกร  สายดวง โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติกวิน  คงยอด โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเขมจิรา  ชะนะนิล โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนวรรธน์  อุทคำกอง โรงเรียนบ้านโนนบอน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธรรมปมน  นันทะ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปรียานุช  สุโกพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพงศธร  หนูพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนชาด ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐริกา  เชื้อเคน โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอัญชิสา  สมอรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเอกภวิษย์  มังคะรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปัฐมา  วันทาสุข โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวิภารัตน์  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ป.6 คณิตประถม
251 นางสาวรุ่งทิวา  ผาสุขทรง โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาววัชราภรณ์  ศรีสอน โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอดิศักดิ์  หาวัน โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวอภิญญา  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนวัฒน์  มลเทียนอาจ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธวัชชัย  จาใจ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายธันยธรณ์  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วเสนา โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสไพพร  สีราชา โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิราพร  สายทอง โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายนคร  แสงกล้า โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพรนภา  โคตรพรม โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเมษา  เครือศรี โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุภาสินี  พูลศิริ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกานดา  สุพรรณคำ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงญาณิศา  มาคำผุย โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธันยกรณ์  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปาริชาติ  กุลเกลี้ยง โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอรัสยา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  แก้วโท โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิระประภา  วิทไธสง โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสริณญา  โรจนอัครโภคิน โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสรวีย์  ละเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองบุญ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วสนิท โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายศรัณ  จันทร์โสภา โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายอนุวัต  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายเอกสิทธิ์  โชติพันธ์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายชญาณิน  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชฑาบรกนก  วงศ์ชาลี โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวณัฏฐณิช  ศาลาทอง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐชนนท์  ละเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เล็ก โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่เล็ก โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัฐพล  เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณิชกมล  บุราไกร โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปภังกร  ธรรมเจริญ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปภาวดี  สารวิจารณ์ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพัชรพร  พุฒพวง โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวศุภาพิชญ์  มั่นการ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายสุรชา  ศรีสมุทร โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จุลศรี โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกมลวรรณ  เเสงอรุณ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายกวิน  มีลาภ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจริยาภรณ์  มีลาภ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายเศรษฐพงศ์  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชมพู  กานัง โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมิฐิตา  ผกาลา โรงเรียนบ้านดอนยู ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยเเสนท้าว โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนบ้านดอนยู ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแจ่ม โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสนคำ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอังคณา  พิลากุล โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายธันวา  จันชนะ โรงเรียนบ้านนาจาน ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายพรพิพัฒน์  ไพจิตร โรงเรียนบ้านนาจาน ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภาวิไล  มาคะวงค์ โรงเรียนบ้านนาจาน ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุชานรี  สุขศรี โรงเรียนบ้านนาจาน ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงขวัญจิรา  ลิสือเป้า โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนพรัตน์  โสพนพันธ์ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนันวิภา  บุญลอย โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนิภาพร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านนาจาน ป.6 วิทย์ประถม