รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพล  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกวินธิดา  อินธิไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญพัชร  บัวหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  คันธนู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คัสดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์กวี  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันต์ธีภพ  คุณาวัตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกิตติกานต์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทุมมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกศศิณี  สมโคตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคุ้มเกล้า  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจารุวัฒน์  แย้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิราพร  สุขสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจุฑาษิต  บุญยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายฉัตรฐกร  ตะธรรมมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนม์พิชา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนันธร  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติมา  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายโชติพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายญาณาธิป  พิมพ์ตรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาณิศา  ชินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายฐปกรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไวยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณฐอร  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัชชัย  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐชนน  นาจาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐชยา  โถนหา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ลิิขิตพิสุทธิสันติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรเวทย์มงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐนิชา  โสภาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐรดา  เส้นเกษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงดารินทร์  ธีระวัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายทีปกร  คำสอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธชกรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนโชติ  เกนสาครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธราธร  อินสอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญญาศิริ  มาลาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธัญเทพ  พลตรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงห์มนต์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรภัทร  มุงเฟีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธีรยา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายนนณพัฒน์  เทศนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ภัทรวีรโชติสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันทัชพร  ล้อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนิติธาดา  พลไพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงบัวชมพู  เอกศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุณยานุช  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายปรัตถกร  ยาโสม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปริยวิศร์  สีสุขทอ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปวริศา  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัณฑิตา  แปลงใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปัทมพร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปิยธิดา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายปิยศักดิ์  เคหารมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุฬารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปุญญพัฒน์  เห็นนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพชร  ดรุกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพชร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศิริเวชมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพักตร์รดา  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพาขวัญ  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิพิธพร  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพิรภพ  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงแพรธารา  กรุดสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภฑิล  วรรธนะวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภานุ  ขัมภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูฟ้า  แสนอ้วน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูษิต  บุญยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายเมฆมาวิน  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายโมชวิน  เรือนเงิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายรชธรณ์  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงริญญารัศมิ์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรุจิราพร  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายวชิรวิชญ์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวรรณวัชร  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวรวิทย์  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายเวโรจน์  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภกร  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสเตฟาน  มรดก สติ๊ด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายสรวิชญ์  สุภชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสิรวิชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุชัญญา  สีหะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุพิชญา  มากดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุภาพร  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสุรทิน  ตั้งศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอธิภัทร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอภิวิชญ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายอภิวิชญ์  สมชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอริญรดา  มาคะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอิทธิพล  ญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอินทุนิพา  สีนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกชพร  กองพิธี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำผ่าย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกรฉัตร  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรรภิรมย์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกฤชอร  สืบอาษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤษกร  จูปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤษณพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิจศกร  คูณคง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกิตติพงษ์  สมโสภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติภพ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกุศลิน  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเกวลิน  เสาใบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงขวัญนาบุญ  ระดาบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคุรุคชคุณ  คงเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเครือวัลย์  พันธ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิระพงษ์  วงษ์รวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจิรายุ  ลิขิตพิสุทธิ์สันติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฉัตรพร  พยัคฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สาระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชญาดา  นารี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชนาธิป  มาคะพุฒ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชยุตรา  จุระยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชลิดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชวัลวิทย์  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงช่อฟ้า  ชาตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงญาณิศา  ชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสท้าน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณราธิป  เหล่าเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐนนท์  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐนันท์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐภรณ์  วันทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณิชากร  ภักดีการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชานันท์  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชานันท์  สมานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณีรนุช  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงตรีชฎาพร  นำสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทรรษมน  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงทัตพิชา  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายแทนคุณ  แก้วนิยม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนกร  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนกฤต  สีใส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนดล  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนภัทร  ทรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวัฒน์  บัติมะริด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนเศรษฐ  สีสม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนาธิป  ศรีตะชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญชนก  โสดากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญธรณ์  ชฎาธารธรรม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญสินี  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเธียรธรรม  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภิสา  มรดก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนรพงศ์พันธ์  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนรัตพัฒน์  ธนัชจำปารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนฤนาท  เผ่าภูรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนฤบดินทร์  มาคะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนลินนิภา  แตะยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันทพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนันทิชา  เลิศพิบูลกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ผอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปพิชญา  คันธนู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปรยา  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปริณดา  ขนทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปวรวิทย์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปวิณ์ธิดา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปัญญ์ณพัส  นามวา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปัณณพร  เหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปัณย์ณิชา  ภูลายยาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปานฤทัย  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปุญญิศา  มะละปัทธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปุณณวิช  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพจมาน  ตาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพชร  ทาระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรปวีณ์  วะยะลุน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพัทธดนย์  มั่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพิชญะ  พงษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญากร  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นาล้วน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์อร  พุทธจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฟ้าลดา  สัตยากูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภคพร  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัตรทิวา  บุญประสาร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัทรมล  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภาวิดา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภิญญดา  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภิรัญญา  ตั้งการกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริพรรธน์  พัวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูวไนย  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรมิดา  พิชญธีรกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรมิตา  สุพรหม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรินรดา  บุญเหลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญวัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิรัลยุพา  นามมะนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศรันย์ภัทร  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศินา  อ้วนเต็ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิวนาฏ  วรพิมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิวัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภชัย  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสโรชา  หินอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสิรินทรา  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสิริพุฒิพงศ์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสิริพุฒิพงศ์  โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์แรม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุชาดา  สีหะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุธิดา  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายหนึ่งตะวัน  วอนอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอฆัญธรีย์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอธิชา  ทาคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรวี  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอริยะ  สุดสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอริสรา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอาพันตรี  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอารีรัตน์  สมพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเอมิกา  พุทธจักร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศรัณย์นพ  จันทร์แรม โรงเรียนบ้านผักหย่า ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชลาวดี  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงดุจธิดา  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาพร  พรมเสมอ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนพเก้า  ชัยชะนะ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรัตนากร  พลรักษา โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้17 ป.5 วิทย์ประถม