รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนาภา  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายนราธิป  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรธิดา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพาพิศ  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภคพร  สีสำรวม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภูตะวัน  สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายมหานที  ขันจันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญครุฑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกมลพิสุทธิ์  บุตะเขียว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกฤชญา  ประมูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกฤตชนะ  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกฤติเดช  ดังยางหวาย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เริงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกันติทัต  ทักทาย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุตคาร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกิตตินันท์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายคุณากร  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจิรณัฐ  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ใกล้แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนัญธิดา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชลิดา  เจริญรอย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายโชคมังกร  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายโชติพัทธ์  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณฐกร  อุ่นตา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณฐพร  ทุนมาก โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณฤดี  สีทิม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐนิชา  ลุนบุตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายทักษ์  แก้วสุขอยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายธนบูรณ์  เลขสันต์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนภัทร  คชพรหม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนันชัย  บุษบาล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธราเทพ  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธัชชัย  ธรรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สีสุวะ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนภิน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนราวิชญ์  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนิชาภัทร  ภาษี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเบญจวิทย์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปณิดา  มงคุณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงประภาดา  สายคำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปัญญาวัชร  โมหา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชญาภา  โทนผุย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ชัยน้อย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเพชรอัญญารินทร์  แสงค้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภัทรกร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภัทรวิชญ์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภูภูมิ  พูลวัจนาวนิช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภูริทัศน์  นารักษ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูวดล  สุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายมาตินนท์  ตันติวาทินกร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรัชชานนท์  ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวาดศิลป์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวิศวัสต์  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวีรญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายศุภกิตต์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายสิรภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสิระกฤษฎิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสิริกร  ตรีนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสุภวรรธน์  พันธ์ุพาห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอรญา  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรีเซีย เอิร์ล  คอตทอน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงไอรดา  อ้วนล้ำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพาณินี  เรือนพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เดชรัตน์ โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 คณิตประถม
70 นางสาวธนัชวรรณ  ส่องแสง โรงเรียนบ้านนาพิน ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวราพร  เพ็งโม โรงเรียนบ้านนาพิน ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธนกร  หอมนวล โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนิชาทิพย์  ปัญญาสู้ โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพนมรัตน์  อนุสงค์ โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอินธิดา  จารุตันติ โรงเรียนบ้านนาพิน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธนะวงค์ โรงเรียนบ้านนาขาม ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤษฎา  มั่นทน โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายกิตติภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทาตะนาม โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงทน โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายปัญยวิช  จูมรี โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาหว้า โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพีชญา  ลาบุญตา โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมินชญา  จันทะชารี โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายศิริชัย  เตมิยะ โรงเรียนบ้านนาขาม ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศิริโชค  จันถา โรงเรียนบ้านนาขาม ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภัทร  สิงหาศรี โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอจลวิชญ์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนาขาม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกริชภัทร  สุริยะศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกิตติ์พลานันท์  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล่าบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเตชวัฒน์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนกานต์  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธนสินทรัพย์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนากวี  พรสี่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนปภา  มีไชยไพบูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปาณิสรา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปิยนัฐ  พรหมศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพชรวัฒน์  กาฬหว้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพบเงิน  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ธรรมธรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายภรัณยู  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภูริชชญา  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภูรินทร์  ตรีพิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวีรินทร์ธิดา  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายศตพล  ยืนนาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศิริมา  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศุภานิช  ลอดภัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสุทธิภัทร  ก้อมสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอภิรดี  บุญโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกฤตภาส  ตรีมหาโชค โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกวินธิดา  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกษิดิ์เดช  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายก้องภริท  สุริยะศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญณัท  ฤทธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญพัชร  วงศ์พรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกิตติพล  วัฒนพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเกศรา  วงษ์เวียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเกียรติยุพา  สายตา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงขวัญฤดี  สีมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สีมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเขมจิรา  ผาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจันทร์กนก  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจันทราภา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจันทัปปภา  วงศ์ศุปไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจารุวรรณ  พัฒพินิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรปรียา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิรายุทธ  จันทนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงอร่าม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเจ้าขุน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชงค์ตระกูล  สืบบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชญาดา  ลายทิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญาภา  ภววิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชฎายุ  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชนัญชิดา  พาเคน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สวงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลธิฌา  มิ่งส่วน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบสารคาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชุตินันท์  สุโพ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฌานิกา  คำกัณหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญาณิศา  อุดรกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฎาริฏา  ชมภูโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิติชยา  สีชนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณฤทธิ์  วงษ์ตีบ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐ์จิรัญญา  เหล่าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สีดาดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐชานนท์  พิทอนวอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐภัทร  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐวศา  อาษาสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงค์ระศีล โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัธทวัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชกมล  พรหมแสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเตวิช  วิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงทักษพร  ขันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  สมตัว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนกร  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกร  หลอดโสภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนกฤต  คำแดงสด โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกฤต  จิตร์กำแหง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนธรณ์  ตละทา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนพร  พรมดอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนพล  เทียมไสย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนะพล  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนาเดช  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธรณัส  บุราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธัชพล  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญพร  ตั้งกิตศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีธัช  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธีรดา  นวลพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีร์ธวัช  พืชทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีราทร  คีรีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนพัฐกรณ์  จันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายน้อมเกล้า  เกษสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนัฐมล  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันทนัช  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิพระษาหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนิธิพัฒน์  ทับทิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนิสมา  สามัตถิยะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปวริศา  คำป๊อก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปวิชญา  อรรคปัสสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทรงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัญญาดา  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปุญญพัฒน์  โกมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปุญยาพร  ภูตะเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชร  หวังดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  สาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพชรพันธ์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรชิตา  สนธิรอด โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรนัชชา  การเกษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรษพร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพรหมพิริยะ  เหล่าสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพลกฤต  วงศ์อารยะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพลภูมิ  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพัชรพล  ไวยพาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชรีพร  คงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพันธิตรา  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพาขวัญ  วงอารยะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรุติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพุทธิฌา  กรุดสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพุทธิภัทร  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ถิ่นดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภคพล  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภควดี  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัคพล  สุขชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภัทรชนม์  คาดหมาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีชัยปัญหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูมิรพี  มีเงินลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูวดล  วงศ์ปัดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมนัชยา  แก้วชิณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายมานะศักดิ์  เรืองโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายยศกร  โสศรีสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงยิ่งเจริญ  ป้องเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงยุภารัตน์  หนูเผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรชต  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรมย์รวินทร์  สวงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรรรรรา  กวีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายรัฐชานนท์  จันทรมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฤทธิเดช  คชเศียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงลลนา  ทองขัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงลลิตา  ยงพฤกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลลิตา  วงค์ภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลักขิกา  อยู่เจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวรัญญา  วงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวรัธญา  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวริศรา  เคนโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวสุธิดา  สืบญาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวาสิฐิกานต์  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวิระณัฏฐ  นุชนาคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวิศวัสต์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวุฒิศักดิ์  แก้วทะนง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศศินิภา  ธนู โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริผลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายศัจธร  วงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศิรวิชญ์  ประชุมแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศุภฤกษ์  มูลสิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสมิตานัน  ทรัพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสิริญาพร  เอมโอฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุดเขต  เพื่อนสงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสุพี  เสนาพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุภัสสรา  ยาประดับ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ถาวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอนันธิยา  อ่างศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีหลวย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอินทัช  เกษียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงไอลดา  วงศ์พรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรามุทา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกมลนันท์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายกฤตยชญ์  สงวนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกวินทิพย์  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกวินธิดา  นิสดล โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายคุณานนต์  มาลาสาย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจันทรกานต์  จันทร์แจ่มหล้า โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพุฒ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายจิรภัทร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายจิรายุทธ  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายชวณัฐ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงชิดกมล  ชนะพาห์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงญาณิศา  แวววงษ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายณัฏฐพล  ทุนมาก โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐป์ณิชา  วามะกันต์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญขจร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายติณณภพ  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัญชนิตา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรลือ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงบุญณิสา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปวีธิตา  ศรีหาวัตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายปองภพ  วุฒิจรัส โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปาณิสรา  ตันติวัชรกุลธร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายพลังพล  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเฟรชวิชชา  เพชราเวช โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายภัทรพล  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภาคิน  สอนแสง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภีมพิพัฒน์  วรรณวัตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  วรรณวัตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรมิดา  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายรัชชานนท์  สำเภา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงรัชฌา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรัณสตา  ชาดแดง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงลักษมิกร  ปัสสาคำ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายวชิรวิทย์  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายวรากรณ์  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวราพร  แดงมี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวศิน  เรตสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายวิศิษฐ์  แก้วกรมรัด โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายศตวรรษ  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศศิภัทรา  ทับธานี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศศิอร  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายศิรายุ  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายสิรวิชญ์  พรมใจมา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายอภิวัฒน์  ชุลีกร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอรวิลาสินี  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอาชวิน  ปาสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกชวรรณ  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกนกพร  อินทร์จำปา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกนกลัดดา  ชนะพาห์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกมลฉัตร  พิพัฒน์วัฒนานุกูล โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกมลชนก  รูปสงค์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมสุตะ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกมลวิช  พิมพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกวินทิพย์  หมอนคำ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกวิสรา  รัตนวิสัย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญาพร  ก้อนพงค์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันพาห์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหล่าโก้ก โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกิรณา  คำหล่อ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเขมมิกา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉกรรจศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายจิรัฏฐ์  สีหา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรายุส  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุษดี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชญาดา  ไชยมานันต์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิกานต์  ผลพยุง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฉลาด โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชัยพร  ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชาญวิทย์  มูลมี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายไชยพศ  สาระไทย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงญาดา  ผาไชย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายฐานพัฒน์  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงฐานิดา  พรมใจมา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลำงาม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณฎา  โสดามรรค โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณภัทชา  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัชริญา  แสงขน โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐชยา  มาสู่ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐดนัย  มีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละครวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐวัตร  สายบุดดี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณิชานันท์  มหาคำ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายตรัยคุณ  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายตุลย์  ปาสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์เเรม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนกฤต  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนภัทร  ปุลพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนัชพร  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนากร  ชาดง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนากร  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญยพร  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธานิภัทร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรเมธ  ลุนพรม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนภัชสรณ์  บรรพตาธิ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนภัทรสร  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนรเศรษฐ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนฤมล  วงกลม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนัชชา  อินนา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนัทชา  ผาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนาฏศิลป์  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนิตศกร  บุญสร้าง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายบวรวัชร  ไกลบาป โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบุญยาพร  สาริกา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปภณวิทย์  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปริศสา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปลายฟ้า  ผลพุฒ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีกะชา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรชนก  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพรภวิส  เจสตาคม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพรรษวัฒน์  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรลภัส  สาหึงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพาขวัญ  ศาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชมาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชญธิดา  เข็มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพิชญะ  ดาผา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชานันท์  ผาอัตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิณรพัชร์  โคตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมชนก  เจตนาคุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิมพ์วรา  ถิรบุตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  เพชรดา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเพียงใจ  วิชัยศร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงแพรวา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภวินท์  โลมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัคจิรา  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภัทรดนย์  สุภาว์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัทรวดี  ปังศรี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภาณุพล  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภูธานนท์  ภารราช โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภูมิรพี  ชมชิต โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภูริดา  เทพา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายมงคล  นันตบุตร โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงมนัสนันท์  เยาวะศรี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงโยษิตา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลภัสรดา  ปังศรี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โอชา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวรเพชร  วงค์สกุน โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวราภรณ์  ยิ่งคง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริศรา  คำภูลอย โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิชญาพร  สิงสีทา โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ยุทธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศรันพร  มูลมี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิรินภา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศุจินทรา  เกษมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสิปปกร  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสิรภัทร  ทีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสิริธิดา  ละออ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุจิตตรา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุทธิ  หาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุภาพร  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอภิชญา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภิชาติ  สีหล้า โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอภิญญา  กำเหนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอรรคเดช  นามบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอรรถยา  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอัยดา  รูปโฉม โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอัยยวัน  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอารดา  พาคำ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอิทธิพัฒน์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอิศรานุวัตร  พาดี โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญเพชร  ทองนำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจริยาพร  หิมะคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนเทพ  แซ่เซอ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัยทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ขาว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนภัทร  วงศ์กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  วงศ์กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปวันรัตน์  เกลอะมู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงไปรยา  ประสานสี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายภูชิชย์  มาลากุล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศรุตยา  ภาผล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศักรินทร์  พึ่งสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธัญญานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอนันต์ดา  สีหมอก โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอภิญญา  สืบเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชัชนันท์  ปะและ โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสมยา โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธีระโชติ  ชายหิน โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงเบ็ญพิชชา  เค้ามูล โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปุณยาพร  หมดกรรม โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายพัตทรภูมิ  สุภาษร โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงมนต์ทิวาณัฐ  ปัดนา โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงวีรดาพร  ทองผุย โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายศิริศักดิ์  ต่อต้น โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงไอรดา  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านโนนตูม ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมมาลี โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายธนวัฒน์  รูปสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายนพดล  ทองพิมพ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายนัทธพงศ์  ฝ่ายคำตา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายพลพัฒน์  เพียชัย โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงสุริสา  พรมดี โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจารวี  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธรรมนูญ  ชื่นตา โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเพชรดา  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอัญชิสา  คนธี โรงเรียนบ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายขวัญชัย  โคตภา โรงเรียนบ้านกะลึง ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายเตชิด  คาดหมาย โรงเรียนบ้านกะลึง ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายวรรณพัฒน์  ยนต์เปี่ยม โรงเรียนบ้านกะลึง ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรคำ โรงเรียนบ้านห้วยที ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงลลิตา  ไกลทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยที ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปิยะภา  ศรีมาทอง โรงเรียนบ้านห้วยที ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริกัญญา  ละนิโส โรงเรียนบ้านห้วยที ป.5 วิทย์ประถม