รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  กุระโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  ไศลบาท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรณิศ  ตังควณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตกมล  ดุมนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตฉัตร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตธน  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภัค  โคตรวงษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตภาส  ภูมิจิโรจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกฤติณา  บูรณารมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤติภัทร  อาพรวิชานพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณพล  สายดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษณะกฤศ  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกวินทรา  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายก่อกุศล  หงษ์เวียงจัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายก้องวิต  นัยวิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกัญจน์  อุทังสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิมาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จิระบลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัณญภัทร  มีสวนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกัณตภัทร  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกันต์กมล  กัลป์ตินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกันตพงษ์  สุรมิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกันตวิชญ์  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติกันณ์  อินศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติพัฒน์  กันยาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกิตติวรา  มาตาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกีรติ  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นภัทราทินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกุลพัชร  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายเกียรติภูมิ  รบกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคฑาวัจน์  ปิยมิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายคุณัชญ์  วรนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงคุณัญญา  ไกยะวินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายจตุรภัทร  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจริตานันท์  วงศ์วัตถาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจริยาวดี  สีส่วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจันทร์จริภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจันทรรัตน์  สุธีรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจิรเมธ  ดรุกาญจน์พฤฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายจิรสิน  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิระวิทย์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรัชญา  กุฏโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาติสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรายุส  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายฉัฏฐ์รณภณ  ขันธมาลัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฉัตรญาดา  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฉัตริน  ดีเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชญันตริญาไท  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชัยกิจกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชนม์ณภัทร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนมน  ภัทราวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนินาถ  ศรีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายชนุดม  โสวรรณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชมพูนุช  ศิระพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายชวนากร  อินนรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยทิศานันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชัญญาภัส  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชัญญามนฑ์  ศรีโชค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชัยวัฒน์  จิรังษีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชิฎาภา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชุติกานต์  ชุมนวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงโชติมณี  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายโชติวิทย์  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายฌฬวรรต์  การภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญภา  นาจาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงญาณิศา  ทาหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายฐากร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายฐานวัฒน์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฐานิศรา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฐิตารีย์  อบมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณฉัตร  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณฐภัค  เจริญรอย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณณัฎฎา  พงศ์สุพพัต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณพัศ  ลิมลิขิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณฤชา  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณฤดี  สัตยากูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัชชาวีร์  หวังเกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัชนพ  สาเรศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฏฐชัย  ชวลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อังฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฏฐา  วาภพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐกฤต  อำคาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐกิตติ์  อนันต์สินชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐชนน  สมปาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐพงศ์  สมใสวิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐวัฒน์  ประคองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณิชา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณิชาภัทร  จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงดนิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายตุนท์กวินท์  ภัสร์ภรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายตุลภัทร  เหล่าโก้ก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายทยากร  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทักษอร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงทัศน์ษิญาดา  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายทิทยุ  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิพยนันท์  สุโพธิ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤต  อึงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนชัย  ไช่ฮวด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนโชติ  ศรีสังขาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายธนธัส  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนพร  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนพัฒน์  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนัชภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนันณัชช์  วิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนากร  กุลบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธนายุต  หงส์ชารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญกมล  นัตถิวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธัญชนก  นิคมภักคิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกพัตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญณิชา  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธัญพร  ธนธารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธันยพร  นาริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธิรดา  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธีร์จุฑา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธีร์ธัญนนท์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนงพชรพรรณ  เขียวสนั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายนพวิชญ์  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนภเกตน์  เติมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายนภสินธุ์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายนราวิภักดิ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนัธทวัฒน์  จันทมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนาถลดา  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายนาวิน  สถาผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายนิชคุณ  ชูราษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิมมานรดี  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนุชญดา  ถิระโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายบรรณวิชญ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายบารมี  มีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายปกรณ์พศ  วะสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายปฏิพัธน์  อาพรวิชานพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปพิชญา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปภัชญา  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปราณปรียา  หงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปรานชีวาริน  สวาปการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปริยวิศว์  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปลายฟ้า  ศรีษะนาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปวรศร  เลาห์ทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปวริศ  ไชยสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปวันรัตน์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปองคุณ  ผิวเพรช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปอระภา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปัญญภรณ์  บ้งพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายปัณณพัฒน์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปัณพร  บ้งพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายปาณัสม์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายปารมี  เลิศดำรงธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายปิยวัฒน์  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิยะดา  ท้าวมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุทธิวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายปุญญวิชญ์  ภูบุญทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปุณญนุช  ประสานพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปุณณภา  โคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายปุณณวิช  วงษ์พล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายปุณณวิทย์  จันทร์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุณยนุช  บุดดีเสาร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายพงศพัศ  โตเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายพงศภัค  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยาหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพรไพลิน  จงจรูญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรรณพัชร  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพรรณวรท  พาสารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายพรหมพิริยะ  สารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพรหมพิริยะ  สืบพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพสิษฐ์  จำปาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพสิษฐ์  สาตาละ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายพัชรพล  เชื้อชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพัชรวลัย  วัฒนศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพัฐพิชญา  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพัทธนันท์  สงวนรัษฎ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิชชานันท์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพิชชาวัชร์  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิชญธิดา  กาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชญากร  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิชญาภา  พระเมเด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายพิชญุตม์  ธรธนบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เทียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายพีรพงศ์  นิธิธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพีระพล  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพีระภัฏ  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  วงศ์เกย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายพุทธิชาติ  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพุทธินันท์  จีระประภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพุทธิรัตน์  สิริเศรษฐโภคิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายภคพงศ์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายภณ  จันทร์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงภัคฐากัญญ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภัควัฒน์  ก้อนด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายภัทรพงศ์  รังษีกาญจน์ส่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงภัทราพร  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายภาคิณ  รีพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภาคิน  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภาคิน  จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายภามพัฒน์  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงภิญญาภัทร  คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภีมพล  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายภีมะ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายภูธิป  สวัสดิสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายภูมิบริพัชร  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายภูมิริวิชย์  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายมารุต  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงมุขน้ำงาม  โพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเมธสินี  เขียวชะอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายยิ่งพันธุ๋  โทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายยุวาธีร์  ก้อนภูธร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายรชพล  พรมราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายรณยุทธ  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายรัชชานนท์  กาญจนเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรัชชาภา  เลื่อนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายรัชตวินทร์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายรัชพล  ไฝทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายรัชภูมิ  จันทร์ทรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายรัฏฐานต์  ลิ่มลิขิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงรุจจิรา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงลักษณ์นารา  เหล่าโก้ก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงลัญฉกร  วงค์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวงค์สรณ์สิริ  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวนัสนันท์  พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายวรกร  พรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรปภา  เมธปิยวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรรษพร  มาระครอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยนาเขตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  ธนารักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวราลี  นิยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายวรินทร  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายวสุ  เสนาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายวสุพล  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวาริ  เสนาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวารินนภัส  ถีระทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวิญญ์  ฝักบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิภวานี  รินรุด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงวีรินทร์  อัตตสิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายวุธภูมิ  ท้าวอนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายศรัญย์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศิริกร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายศิวกร  ทิพย์สุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศีรียุคล  แก่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภกฤติเดช  อวนชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายศุภณัฏฐ์  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสกลวรรธน์  ศรีเทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายสรวิชญ์  วงษาทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสลิล  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสิรินนครา  ไพยเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณระกานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุจิรา  มิตรผดุงพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุชัญญา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุณิชา  เหล่าอยู่คง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายสุรกานต์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุรัมภา  ชัยจันดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุวรีย์  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสุวิจักขณ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุวิชาดา  ปาปะขี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเสาวนีย์  พุทธบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอนัญญา  สามพายวรกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายอนาวินทร์  ประกิตชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายอภิณัฏฐกร  ศิริรุ่งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายอมตพงศ์  ยอดคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอรปรีญา  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายอศนี  ชูราษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายอัซรัน  คานเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอัญชลีพร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายอาชวิน  โคตรสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายอิทธิกร  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอินณดา  โยรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอินวินิตา  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายอิสรา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงไอรดา  ถนอมใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายฮาร์จัส  ซิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกชกร  พิมพ์เกาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกชพร  ใจวงศา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกกานต์  คงทิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกนกนุช  สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกนกภัทร  ชุ่มเพ็งพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกมลวร  หนองพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกมลวร  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกรกช  แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกรญดา  ก้อนภูธร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกรยา  ธีรปัญโญมานท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกรวรรณ  พระโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกรวรรณ  พุฒขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกรวิชญ์ษณุ  พั่วพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกระเเสชล  ศรีอำไพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกฤตชญา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกฤตณุพัฒน์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกฤตติกา  เทศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตพล  นราศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกฤตภาส  ชีรณวาณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤตศร  สีหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษกร  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกฤษตฤณ  กิจศรันย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกวิน  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกวินธิดา  ผลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกวินภพ  คุณพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกวิษรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกวิสรา  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกศีลพัฒ  พลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายก้องสกุล  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกอบัว  ศุภสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญญ์ดา  ทาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญ์ดา  โคตะสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญวรา  ภูอาษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญญาดา  ดำริห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาพักษ์  กิระนันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ชายแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกันตธัช  หอมพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกันตพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกันติทัต  กันธิยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกันติพจน์  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกาญจิราพร  เพิ่มศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกานต์ชนก  แก้วสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลีลานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกานต์พนธ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกานต์มณี  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกานต์รวี  ศุภนิกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติกวิน  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกิตติพิชญ์  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติภูมิ  สัจจอิสริยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกิตติยา  สมสุขหวัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกิตติวรา  เชิงยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกิติญาดา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกิตินัดดา  เกลื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกิริยา  ธรรมมะเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกีรตยา  ยลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกุลนันท์  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกุลนันท์  สุธาวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกุลรภัส  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเกวลิน  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเกียรตินิยม  บุตรทองทิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงไกรวิชญ์  กันถะกัสสานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงขวัญจิราพัชร  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงขวัญจีรา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคณพศ  คูณพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายคณสรณ์  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงครองขวัญ  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายคุณัญญา  เรืองเสรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายฆนรุจ  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจตุพล  พวงในเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจรัสแสง  ปิยมิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจรายุทธ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจริญา  จันทานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจันทวรรณ  คำนวนตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจารุพิชญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิณห์วรา  กุลราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจิดาภา  บรรพตาธิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจิตรนดา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิตสินี  โคตรบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิรชยา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรภัทร  จันทวัต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจิรภัทร  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิรโรจน์  สาตาริยกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิระพงศ์  ไยแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิระพิชญาญ์  ภูมิสวาสดิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรัสย์  ส่งสุขรุจิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิราพัชร  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจุทาเทพ  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจุลลดา  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เค้ามูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ชำระศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฉัตรปวีย์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชญปภา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชญานันต์  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชญานิศ  สมสอางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชติยา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  สถาผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชนะโชค  อริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนัญญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชนัญญา  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิดาภา  คำแดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชโนทัย  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชมนาด  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชริตา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คันธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชลฉัตร  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชลธิชา  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชวัลญา  แผนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชวัลณัฐ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชวิศา  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชัชชญา  ทานะผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชัชพงศ์  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชัชภูมิ  โคตรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชัญญานุช  แจ้งตรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชัยยะเจตน์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชัยเอกธนิน  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชาคริต  อัศวเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายชาครีย์วร  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชาญพัฒน์  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชานิกา  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชายชาติไทย  ผลขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชาลิดา  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชิณท์ณภัทร  ปึงเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชิดาชณ  อุดรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชิติพัทธ์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชินกฤต  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชุดาภา  ซุ่มวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายญฐบวร  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงญาณิดา  ขันโธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงญาณิศา  โชติรชตวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงญาตาวี  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงญาธิดา  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงญารินดา  สายสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงฐณิชาปวีณ์  ยิ่งสนองชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฐนันญดา  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายฐากูร  สงวนตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายฐานฑัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฐานภา  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฐิญาดา  บุญศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฐิติชญา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทำธุระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายฐิรเมศวร์  วิเศษชลธาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณชพล  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณฐกร  ลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณฐพร  ปุริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณฐมน  วามะเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณฐมน  เสริฐกระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณธยศ  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณธัช  เชาวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณธิดา  นันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณนนทเศรษฐ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณปภัช  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณภพ  สีนอเพีย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณภัทปภา  อักษรถึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณภัทร  ชำนาญรบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณภัทร  ปรัชญาธีรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณภัทรพล  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณภัทรลดา  สาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณภัทรา  นาสิงห์คาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณมน  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณมิ่งเมือง  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัชชา  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัชชา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัชชาอร  นนตะแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัชฐยาพร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฎฐพัชร์  กบิลฤทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  หอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมมากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฏฐพล  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐชนน  จัยสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐชา  วงศประสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วาละมุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐญดา  เกตุนาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธุระพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐณิชา  นนทะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้มจิตรกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสมะเกษตรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐนนท์  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐนรี  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สุทโธธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐพงศ์  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐพัชร  โรจน์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐพิชชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐมน  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐรธิรา  ธิราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เถาหมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐริมา  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐลดา  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วสีใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐวัฒน์  จำนงการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศาเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐสินี  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณิชชยากร  รอดขำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณิชชา  ธนกิจยิงยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศิริโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณิชนันท์  วงค์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิชมน  จันทร์พิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิชา  ผลิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณุตตรา  จันทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายดลณปรีชา  อุปธารปรีชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงดุลยาธาร  นามมณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเดชกฤติ  เซียวสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายตรีทศดินทร์  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  คีรีต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงตวงพร  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเตชินี  ไชยโกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายถ่องแท้  ศาสตราธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายทัตเทพ  วุฒิพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายทัตเทพ  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงทิตชญา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทิพย์กฤตา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงทิพย์พาขวัญ  ศรีหะนัลต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายทีปกร  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเทวาพิทักษ์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธณดล  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธณัชธยาน์  ชัยเรืองรัชต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนกร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนกฤต  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกฤต  โล่คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนเดช  พลกระจาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนเดช  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนนท์  ละม้ายจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนบดี  เฮ่าหนู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธนพร  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนพลธ์  ชะเอมสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนภัทร  วรรณลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธนรัตน์  สายป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนวรรธน์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนวินท์  อู่สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธนสุขกาญจน์  คูหากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนัชชา  บุญสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธนัชยา  มุสิกะลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนาธิป  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธนาพร  กองตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธนาภา  โสภามี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธมลวรรณ  สายดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธรรมชัย  อัมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธรรมภณ  พลีน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธรรวา  สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธรรศ  บุญยกุลศรีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธรรษรชพล  มักการุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธราดล  อังคุระศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธัชภูมิ  อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธัญชญา  ผาสุขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  ธัญญ์ญเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กำบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธัญณิชา  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธัญเทพ  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงห์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองสุกงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทร์จรัสจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธัญสินิ  นครแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธันยพร  งามกิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธามาธิป  เหล่าสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธิติ  พีชนี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธิติกร  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธีรโชติ  บุตรสง่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธีรญาพร  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธีร์ธวัช  ปรากฎกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรภัทร  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีรภัทร  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธีร์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายเธียรวิชญ์  บู่คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนนทชัย  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนนท์ปวิธ  เยท่าพูด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนนทิ  ธัญเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนพพล  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนภษร  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนภสร  ละมุดตะคุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนภัทร  คชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนภัสชญา  จันทเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภัสนันท์  ง่วนกิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนภัสนันท์  สาริกา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนภัสพลอย  วงศรีพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนภาดา  ตั้งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนภารัตน์  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนริศรา  ประพันธ์สอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนฤบดินทร์  สารการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนลิญา  ทีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนลินธารา  ลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนลินนิภา  หล้าทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนันท์ณิภัค  อักษรนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันทริกา  สะใบแพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันทัชพร  ศิริพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนาถลดา  บู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนาราชา  ริ้วไหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนารารัศมิ์  อารีย์วิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนารีรัตน์  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนิชาภัทร  อุดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนุชญดา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายบัณวัฒน์  โพธิ์เอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายบารมี  สิมมาเคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงบุณณดา  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายบุณยกร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงบุณยวีร์  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบุณยานุช  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเบญญาภา  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปฏิญญา  ประพันธา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปฐมพงศ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปณชัย  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปณิตา  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปพนธนัย  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปภังกร  สมคะเน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปภัชญา  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปภาดา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปยุตา  จันทะพา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปรวุฒิม์  นุชนางศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงประภัสสร  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปรางขวัญ  วริสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปรารีณา  อินทราชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปริญ  ลดาดกจิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปริยากร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปริยากร  โนทะยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปรีชาพล  ศรีสุระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปรียนันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปรียากมล  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดิ์ตระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปฤณฑร  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปวรรณชล  ชินวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปวรวิช  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปวีณ์ยพัชร  สารสมัคร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปองคุณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปัญจมาพร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปัญญ์พุฒิภา  พุฒิเปรมเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปัณณทัต  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปัณณ์รพีสิริ  เจริญปยจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปัณณวัฒน์  เขตคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภูทางนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปัณพร  ปรีดีสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปานกวีธิดา  สมสูง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปานธิดา  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปารวี  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปาริชารินทร์  สวาปการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปิยะคุณ  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายปิยะราช  หลงทอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปิยาภัสร์  เชื้อช้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ศรีวงษ์วรรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปุญญพัฒน์  นิธิวรเสฎฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปุญญะสิตา  หล่อศิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปุญญิศา  ขันรักษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปุณฑรีย์  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปุณณชิ  ชูสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปุณณวรรธ  มีดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปุณยาพร  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงโปรดปราณ  ทองเถาว์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพงศกร  หัตถกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพงศพัศ  เลติวานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพงษ์ณฉัตร  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพชร  วงศ์ประเทศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพชร  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพชร  สมคิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพชรพรรณ  มูลสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพชรพล  ปึงเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพณภณ  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพรนับพัน  จันทร์แจ่มดารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพรนับพัน  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพรรควัฒน์  ส่งสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพรรณภัส  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพลวรรธน์  โชติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพศวีร์  อัมพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพัชรทรัพย์  จึงจิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพัชรพล  โกมลเวชกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพัชร์พิชา  เมืองเหนือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพัชระพงษ์  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพัชรีย์  เจริญวงศ์คำเหลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพัฒนะ  โคตะสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัฒนียา  ก่อสินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพัทธดนย์  วุฒิพินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สงวนจิราพัชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพัทธรินทร์  พร้อมพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพัทรพงศ์  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพัสวีพร  ยศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพาขวัญ  สายงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพิจักขณา  คำลุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพิชชาทร  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิชญธาดา  ศรียันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญาภัค  พันธา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญาภา  จำปารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพิชยพงษ์  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพิชัยยุทธ  จันทร์หวาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิชากร  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพิชามณชุ์  อุดมพืชวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพิพัฒน์พล  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  วิเศษชลธาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รุ่งนิรันดร์กาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิมมาดา  ทิพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพิสิษฐ์  หงส์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพีชฎา  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพีรณัฐ  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพีรดนัย  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพีรยา  นิธิธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพีรวิชญ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงเพชรลดา  โภคกุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงแพรไพลิน  บัวศรียอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พันธุ์กิติยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงแพรวรินทร์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงแพรวา  ผาสุขมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฟ้าลดา  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฟ้าลดา  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภคภรณ์  โครตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภควุฒิ  สนุกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภรฤดี  สายแวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงภลินี  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัคจิรา  สิงห์มะเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัคญดา  คุณาคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัครดา  อินทร์ไพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภัณฑิรา  เสริมไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงภัทรกันย์  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงภัทรธร  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภัทรพล  รัตนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทรภร  วงศ์ตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภัทราพร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภัษธนอนันต์  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภาคิน  กอบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภาคิน  มะโนปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภาคิน  มังคละพลัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภาณิชา  วาศวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภานุวิชญ์  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงภิชชาภรณ์  อินศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภิชารีย์  หมึกทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภีมพิพัฒน์  สระบงกช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภูตะวัน  ปัจจุโส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูธิป  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภูบดี  ควรชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูผา  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูมิกิตติ์ฐา  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายภูมิธนา  ศรีพลัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายภูมิพัฒน์  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภูมิรพี  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายภูเมศ  สุพรรณไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภูรินัดดา  เศวตนิติเนติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายภูริวัฒน์  การบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงมนัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำแน่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายมนัสวิน  เกษมนิมิตรพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วแรมเรือน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมาฆพร  เกษวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายมาตุภูมิ  สุขบรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงมิ่งกมล  พงษ์ผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงมีนตรา  นวลอ้าย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงมีสุข  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงเมธินี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงไมตรีจิต  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงยิงรัก  แก่นกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายยุทธศักดิ์  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายรชานนท์  สรรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงรดามณี  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายร่มเกล้า  สมสูง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงรักษิณาภรณ์  แก้วพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายรัชชานนท์  คำมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายรัชชานนท์  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงรัชวิน  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงรัญญริญญ์  ชลวัสส์ไกรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงรับขวัญ  ทองเสี่ยน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงริญญ์รภัส  มาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงริณดา  พิระตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงรินลดา  สายธนู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงฤทัยฐกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงลภัสรดา  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงลภัสรดา  ไธสงค์สิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงลัลล์ลิล  นภัทราทินันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวงศธร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองบุดดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายวชิรวิชญ์  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายวณัฐ์พงศ์  บุญศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวรกมล  บุญนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวรกร  ใจเกื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวรญา  พรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายวรท  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวรภพ  ชื่นไมตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวรภพ  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวรเมธ  มาศขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวรรณรัตน์  นันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวรัญญ์ภัทร  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวรารัตน์  วรรณพินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรินทยา  อุรากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวรินทร  ดีสร้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวรินทร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวรินทร  แก้วน่วม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงวรินรำไพ  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวริศ  สิมรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวริศรา  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวลัญช์พล  สนิงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวสุธา  วรนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายวสุรัตน์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวัชริศพล  จันทร์กอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวันชนะชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวารินทรี  จันเต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายวิชชากร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวิชญภรณ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวิชญาดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิชญาพร  บุ่งทวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงวิชย์มล  เงาอำพันไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวิชุดา  ขันทะวัตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวิภาดา  สามพายวรกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวิลารัตน์  กสิภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายวิสิทธิพงศ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศตพร  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายศรัณย์ณัฐ  ภคะโพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศรัณย์นภา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายศราวิน  จุ้ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ชนแดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงศศิราพรรณ  หล่อเพชรสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงศิรัชกร  เกณทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายศิริ  ศักดิศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงศิริน  สำอางเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศุภณัฐ  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายศุภณัฐ  อุเทศธำรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศุภรดา  วงศ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศุภิชยา  เนติวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายสกุลศักดิ  จรรยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายสรชัช  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายสรวัฒน์  จรัสธนวรภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายสรัณยพงษ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสวภัทร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงสิตาพร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสิทธิพงศ์  สายสิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสิทธิภาคย์  พันธุ์กว้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสินีนาถ  ศรีพุทธิบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสิรภพ  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายสิรภพ  เสนาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสิรภัค  ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสิรภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสิรวิชญ์  ฝักบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสิริกร  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสิริชนุตต์  บุสสวะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายสิริณัฏฐ์  พิณพิมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสิรินดา  ไพศาลเจริญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุกัลยา  จันทรจำนง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบุระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสุทธิเกียรติ  คณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสุทธิรัตน์  พิพัฒน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุธารินทร์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสุนิตา  พวงพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุพิชยนันท์  สาระวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสุภชา  จันทสุรียวิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุภชา  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุเมธินี  โคตรบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสุวิชาดา  ต่ายธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายสุสิริ  อติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาตราวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงโสภิตา  ยุทธวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงหญิงปณนรรษ  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายอชิรวิช  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายอชิรวิชช์  สิทธิพงษ์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงอธิชา  พูลพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอธิติญา  หาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอธิษฐ์  จดจำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเลิศธนกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอนวัช  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอนัญญา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอนัญญา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอนาวินทร์  เรืองกาญจนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอนุตรพงษ์  มังคลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอภิชญา  ทองอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายอภิมงคล  จินาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอภิวัชร์  จีระประภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอภิษฐา  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอรชญา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอรอิสรีย์  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอริญชย์ลภัส  กัณหา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายอริญชย์  แอลแมนซูลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงอริสา  โสมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอลิส  คิมหะมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอังควิภา  รินรุด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอัญญดา  วิทยานุกูลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอันติกา  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอัยดา  พูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอัยย์  จิณณาพัต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายอัศนัย  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายอัสสราวิชญ์  เคลือศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอาชวิน  สงสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอาญาดา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอารยา  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอารยา  ภารเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงอาริสา  แสนอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอำนวยพล  พลอำนวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอิงฟ้า  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอิทธิกร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอิทธิพัทธ์  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุมะวิชนี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจียกงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอินทิยา  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอิสรินทร์  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงไอรินดา  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกชมน  หาทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญประสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แม่นสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกรวรรณ  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายกฤตพจน์  อุปพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายกฤติพงศ์  สารรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายกฤษฎา  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายกฤษฎิณัฏตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายกษิดิ์เดช  ครองยุติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกัญญปภา  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกัญญสิริ  เมธาวิรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วงศ์กัลยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุทุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  เอมกลาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายกันต์กวี  เพริดพราว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายกันต์กวี  โคตรบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงกันตพร  วิทยารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายกันตภูมิ  ถนอมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก้องเวหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกานต์มณี  ลอยนวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายกิตติคุณ  อร่ามเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายกิตติพัทธ์  อิทธฺพิชัยยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงกุลฑีรา  ถิ่นขาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายกุลวัชร  ศิริป้อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงเกวริน  สินล้ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  สายตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายคณิสร  โยเซฟ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงคุณนิญา  ละออ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายจตุพณ  ก่อทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายจตุรภัทร  กุลจรัสบรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายจักราพัฒน์  โกศลศิรศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงจิดารัตน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงจิตน์ชัญญา  อุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายจิรพัส  บุญยัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายจิรวัฒน์  ทางาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายจีรศักดิ์  พืชสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายใจรูซ อินนิโก  บาลีอัน เปรู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายฉัตรชัย  ดาวใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายชญานนท์  นันทรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงชนัญชิตา  วชิรศักดิ์โสภานะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายชยพล  สุขเสมอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายชยพัทธ์  พึ่งตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายชยรัตน์  ใสเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายชยุตม์  บุญหลง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายชวิศ  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายชัชวาล  จอมแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายชัดเจน  ชารีชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายชาญชนก  ชารีชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงชิชญา  ธนโชคไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายชิณภัทร  ทาสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายชิติพัทธ์  เส้นทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายชินบัญชร  วงศ์สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายชิษณุพงศ์  วชิรศักดิ์โสภานะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงชีวาพร  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรภัทร์ธนนันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงชุติมันต์  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงญาณันธร  อุดมดาวรัตนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายฐากูร  ศรีอภัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
979 เด็กชายฐานธิษณ์  อธิชัยดีนิธิภัทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายฐิติทัศน์  พันธวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายฐิติพงศ์  ย่องไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงฐิติมา  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายฑีฆายุกรณ์  ประสานวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายณฐพร  นวนสาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงณฐพร  บุญตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายณฐภัทร  ธนัตกิจอนันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงณดา  ปูเชียงแดง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายณภัทร  จันทมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณฤดี  สามตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายณัชชานนท์  จิรบูลย์นริญญา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงณัชชานันท์  ขันบุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงณัชชาวีณ์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มังคละทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัมพันธ์พงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดาโครต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฏภาวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายณัฐกฤต  ศุภวรรณาวิวัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัตตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงณัฐชานันท์  นามศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายณัฐฐาพล  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงตางาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาเภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤกษ์ชัยภูมิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภอักษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงณัฐธิดานันต์  ศรีนวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายณัฐนนท์  นาชัยภูมิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายณัฐนันท์  พรมโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฐปภา  นิลวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงณัฐมน  ลีลาศสง่างาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงณัฐริกา  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีษะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายเณศกุญชร  แซ่ตั๊น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายด.ช.วรภพ  จันทุมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงดณธร  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายดนัยณัฐ  เดชผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายดุลยวัต  ใจพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายตั้งปณิธาน  คำแสนราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายทวินวภัทร  อินทนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายทองดี  สืบศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงทักษพร  เดชโยธิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงทักษอร  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายธนกร  ชาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เกตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายธนกฤต  ศรีวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายธนกฤต  เดชมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายธนกฤติ  คำมิมัด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายธนวรรธน์  เหมรา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายธนวัฒน์  ทองคู่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายธนวัฒน์  ปราบอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงธนัชชา  คชพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายธนาเทพ  หอมหวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายธนินทร์บดี  บุสภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายธเนศ  เสนคราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายธเนษฐ  แสงสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงธัญชนก  สุพรรณนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงธัญธร  โพธิละเดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายธัญยธรณ์  ชินนะเกตุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธัญยรัชต์  กมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายธาราธร  เผ่าภูรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายธิติเชษฐ์  แสไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายธิติศักดิ์  แสไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายธีรภพ  พรสี่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงธีริศรา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายนครินทร์  สำราญรื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายนคินทร์บดี  บุสภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายนนทกร  สว่างวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายนภสินธุ์  สงวนพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายนวพล  ศรีทัด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงนะมิดา  ลงเย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงนันทัชภรณ์  บุญล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายนันทิพัฒน์  กิ่งวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายนิชคุณ  แก้ววงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายนิติพัฒน์  ดำรงศิริทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายนิธิศักดิ์  เจริญชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงบัณฑิตา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงบัวบูชา  พันนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายบุญกานต์  บุญสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงบุญญาพร  ขุมทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงบุญญาภา  อินนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปฐตา  จ๋าพิมาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายปฐมพงศ์  แนวจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายปพนธีร์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงปพิชญา  บุญกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงปภัสสรา  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงปภาวินท์  แสวงหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงปรมาพร  แสวงวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปริยากร  ชุมมุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปวิชญาดา  วันดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปัญญพร  อ่อนเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายปัญญวัฒน์  ยานุ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงปัณณพร  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปิญชาน์  ละออ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายปิติ  บุญลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายปิติภัทร  ตั้งบุญเกษม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กชายปุณณพรรษ  อารีเหลือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลีลาเบ็ญจางค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงไปรยา  จันทฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายพงศธรณ์  ดาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายพชร  สีรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายพชรดนย์  แสงสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายพชรพล  ทองรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายพรประเสริฐ  สายเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายพลภัทร  บุอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกชรารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายพสิษฐ์ภูริต  การะเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงพัชรดา  พัติบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงพัชรธิดา  วงศ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ใจทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายพิชญะ  บัวดก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงพิชญาภา  ลือโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพิชพร  วิภัชวงศกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายพิชยะ  แก้วหารอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงพีชญา  ปุนสัก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายพีรธัช  ธงวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยมาตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กชายพุฒิพัฒน์  บรรหาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กชายพุฒิภัชร  ยางเดี่ยว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงโพกัญญา  แสงสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายภคินท์  ราชวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงภัณฑิรา  จินดาสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กชายภัทรกฤต  สืบเหล่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายภัทรดนัย  สมตน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายภัทรพิศิษฏ์  สุระภีย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงภัทรวดี  มูลพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายภานุสร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงภาสินี  ฉิมนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายภีมพล  พรอค้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายภูริณัฐ  โนนน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายภูวิชญ์  มูลสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายมกราชัย  ส่งศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงมณีฉัตร  กุตาวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงมีคณา  ศรีมหาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายเมธวินท์  กตัญญู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายเมธัส  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ยืนยง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายรณภูมิ  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงรนิดา  แก่แสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายรภัสสิทธิ์  ดุจดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายรักเกียรติ  คณะศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญขจร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายรัชพล  แข่งขัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกิดผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายรุจฒ์ธิชัย  พิจารณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายเลิศพิสิทธิ์  พวงพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายวชิรวิทย์  ดีการกล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายวรภพ  จันทุมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงวรรณิศา  สายแวว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงวราทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงวราพร  วงศ์ขจรโกศล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายวัชรพงศ์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายวัชรพงษ์  เยาวบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายวัตภกริช  หาทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายวิชชากร  แสวงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงวิธิดา  นามวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายวิวิธชัย  วงค์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายวีรภัทร  ลาภยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายวุฒิภัทร  สืบอาสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงเวห์วรินทร์  คำเพราะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายศรัณยภัทร  ดวงมาลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายศิรวิทย์  สิงคิบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงศิริรัฐ  ศรีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายศุภกร  ศรศิลป์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายศุภชัย  เอนกโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยโกฎิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายศุภวิชญ์  คำสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงศุภิสรา  มีป้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายเศรษฐวิทย์  สุวรรณชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายสมบัติ  อาภาชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายสรวิศ  ถิ่นขาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสรวีย์  แสงกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงสิรตา  ภาคศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงสุกัญญา  ธิอามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายสุขสรรค์  สืบสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายสุภทัต  พรมขอนยาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายสุวิจักขณ์  กลไกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงสุวิชาดา  คืนดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงเหนือณัฐฎา  ใจดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายอดิสร  ศุภสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงอนัญญา  สั่งศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายอนุชิต  สุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายอนุตร  ศรีแสงเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงอภิชญา  ชาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายอภิชาติ  พูลงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอรกัญญา  เอกภิญโญสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงอริญชยา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอริสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายอรุณสวัสดิ์  แสนอ้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายอัครวินท์  ปูคะภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงอัญชิสา  เหมศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงอัญญารินทร์  โรจนศักดิ์โสธร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายอาชวิน  อ่อนน้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงอาทิตยา  พากรกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงอารยา  นามบุรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกชนิภา  จันทเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกชพร  พลอำนวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ณ อุบล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกนกณัฐ  อุดทะรัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงกนกอร  ทอนไสระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงกนกอร  ละอองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายกนต์รพี  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงกมลชนก  ทองวิสัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกมลชนก โอชา  โอชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกรพัฒน์  หาทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงกรภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายกรภัทร์  ลิ้มศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงกรวรรณ  ปัดถาพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงกรวิกา  ศรีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกรวิชญ์  บรรลือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายกรวิชญ์  สิงหะตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายกฤตชัย  บริบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกฤตพร  บุตรทองทิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกฤตยากร  แก่นอาษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ปลื้มกมล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกฤษฎิ์ลภัส  ยุววาสน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกฤษฏิ์ธนพัต  อนุกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกฤษณพงศ์  บุญวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายกลวัชร  วิเศษพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกวินตรา  ชาญจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงกวินตรา  เกตุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์จำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงกวินนาฏ  สิทธิโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกวินพัฒน์  ธนาฐิตตานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายกวินภพ  โพธิ์คา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายกษิดิศ  ลิ่วทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายก้องภากิจ  ยะระเขต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงกัญชพร  เกษมบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกัญญพัชร  อุดทะรัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นูรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำประวัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกัญญาภัค  สารพัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุระชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เสนานุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงกัญดาพร  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกัณญาภัค  แก่นเสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงกัณฐณา  สุดพาห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกัณณ์วรรณ  มุสิกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกันต์ณภัทร  พงษ์สุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกันตภณ  ศรีหาคลัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกันติชา  ประกอบศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายกันต์  เรพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกัลญาพร  พลเหี้ยมหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกานต์ชัย  วงสาเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายการันณ์ยภาส  สมคะเน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายกิตติโชค  คำแสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายกิตติธัช  ปราบสมรชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายกิตติพัฒน์  เติมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาสุรีย์เดชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายกิตติภพ  บัวจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายกิตติวัตร์  ไกลรัฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใยคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกีรติ  กันภัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงเกวลิน  สีสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงเกวลิน อัจฉฤกษ์  อัจฉฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงขนิษฐา  ขันธวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ชินภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงคณิตกุล  แก่นคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงคณิติกุล  ทิณพัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายคณิศร  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายคณิศร  เสือทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายคุณพัฒน์  สีดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายคุณากรณ์  เคนประคอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายจตุรภัทร  คันธจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  ผินโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงจริณทร์พร  คำใย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงจันทิรา  แป่ปจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงจารวี  ไกรษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงจารุณี  เขียวฉ่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงจารุภา  จารุการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงจิฑาริน  คุณสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจิณณวัตร  ศรีสันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงจิดาภา  ทอนไสระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายจิตติพัฒน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจิตติมนต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายจิตรเทพ  สุระพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงจิตลดา  ทาสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายจิรเดช  เสียงเพราะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายจิรภัทร  บั้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายจิระวัฒน์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธ์จำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจิรัชญา  มีคำนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายจิรัฎฐ์  พรหมสุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงจิราภัค  หล้าบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายจิรายุ  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประชุมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงจุฑานุช  ชัยแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายเจษฏา  ไกรลาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงฉัตรณดา  บุญสาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  ขันธ์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายชญตว์  พิมพ์บุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชญานภัส  กุลบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีสูงเนิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงชญานิศ  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชฎาพร  สุระเสียง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชนภัทร  สาโยธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายชนม์ชนก  วงค์กาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายชนสรณ์  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงชนัญธิดา  อ่วมเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงชนันท์ญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงชนิกานต์  สินงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงชนิดาภา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายชนินทร์  เวชประเสริฐผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงชมชนก  แย้มพิวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายชยณัฐ  อกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายชยานันท์  ประชากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายชยุตพงศ์  ดาลุน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชลิดา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชลิดา  โสภาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายชลิต  นามเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายชวณัฐ  มาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายชวนากร  สร้อยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงมาลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงชัญญานุช  ภาคน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงชัญญานุช  โจทกราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายชัยธวัช  ฑีฆะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายชาคร  อุดมธนาทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงชาริดา  ชาสุรีย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายชินดนัย  ชนะสาธิตการย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายชิษณุพงษ์  มีพร้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายชีวานนท์  เดชะคำภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภาวะพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วีระบัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุดสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงโชติกา  จามรโชติเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายโชติกานต์  กาลพันธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายไชยเชฏฐา  อุดมโชคนามอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายไชยวรินทรัจ  อุดมโชคนามอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายญาณภัทร  อาจเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงญาณิศา  พวงพิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงญาณิศา  พากเพียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงญาดา  ธีระบัญชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงญาดา  มีชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงญานิศา  แกระหัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายฐปกร  อุดมธนาทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายฐิติกร  แสนบุราณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงฐิติกา  สีดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงฐิติรัชช์  เจริญศิระวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายฐิติวุฒิ  สิงห์ภิรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายฐิติศักดิ์  สาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณฉัตร  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณฏฑพล  สุระมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายณฐ  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายณฐพงศ์  สาตราคม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายณฐภัทร  จันดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณดา  เกื้อสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายณภัทร  วรรณวีระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณภัทรภรณ์  ก๊กมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณลิลญภา  การะเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงณวพร  สัมพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายณแสน  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์หง่อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณัชชา  วิสาพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงณัชชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงณัชชา  องอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงณัชชา  เกชรารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงณัชชารินทร์  โชติสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงณัชนัญญา  เวชคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายณัชพัชร์  มานุช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ทานะกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายณัฏฐกฤต  พันธุ์การ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พวงผกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เคนชาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายณัฐกฤต  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธงภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัฐชยา  ลอยฟ้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณัฐชยา  แสนการุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายณัฐชานันท์  พิลิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลุน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มเสมียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายณัฐดนัย  กางการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายณัฐดนัย  ทุมไมย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณัฐนรี  ลีลาศสง่างาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฐพงศ์  ปรีชาพิริยะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายณัฐพล  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายณัฐพัชญ์  อรรถศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายณัฐพัชร  สารจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณัฐพัชร์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายณัฐพัฒน์  โพธิบัณฑิต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายณัฐภัทร  สนใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุขอาษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายณัฐยศ  แพงรูป โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัฐวรา  วงศ์แสนสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณัฐวลัญช์กร  พิมพ์หล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผดุงสันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงณัฐิดา  ปัตถะมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงณัทธมน  สีใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงณิชชา  ทยาธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงณิชาดา  ปาละวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณิชานันท์  ฟักฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงณิชานันท์  แช่มชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงณีรนุช  ดรุณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงดรุณทิพย์  รักตะวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายดลณภัทร  วราคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงดลฤทัย  งามสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายเดชภูมิ  คานทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายเดชานนท์  จันทร์โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายตรินัยน์  ถานันดร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายตรีพิพัฒน์  คืนดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงตุลาพร  ขุนตาแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายเตชณัฐ  อิ่นอ้าย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายเตชนิธิ  ทาศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายเตชินท์  ชลการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงทรรศยา  ทัศบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงทักษญา  โภคทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงทักษพร  นามเวช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงทิตชญา  หาทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายทิวากร  คำโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายทีปกร  คำวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายเทพหัสดิน  ทรัพย์จอหอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายแทนคุณ  แก่นพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงธณัชชานันท์  นนท์ศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายธนกร  ผลศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายธนกร  ศรีบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธนกฤต  ทองเต็ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายธนกฤต  ธนมาศนิธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายธนกฤต  เหง้าเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายธนกฤต  แว่นแคว้น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายธนกฤติ  วิสาระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายธนโชติ  มุธระพัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงธนณิดา  พิลาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนดล  กุลเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายธนดล  ก่ำประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายธนดล  พอกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายธนเทพ  แก้วกาหลง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธนพล  แดนขนบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายธนภัทร  จันทรเกษม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายธนภัทร  พันธ์โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายธนภัทร  อัปกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธนภัทร์  รักษาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธนวรรธน์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายธนวัฒน์  บำรุงยศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธนวัฒน์  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายธนศักดิ์  นามไพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธนากร  จุลวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายธนากร  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธนาธิป  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายธนาธิป  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงธนาภา  กลมเกลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธนาภา  สีหบัณฑ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงธนิษฐา  มณีสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายธเนศพล  วงศ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงธมลวรรณ  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงธรรญภรณ์  บุญทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายธรรมภณ  เข็มเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายธรรมรัตน์  เวชกามา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายธรรศดนย์  กาญจนาลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายธราดล  โอชรส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายธัชกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายธัญกร  แก้วพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงธัญชนก  บุญแข็ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์ก่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงธัญชนก  วาลศิลป์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายธัญนภัทร์  วีราสุขสันติลาภ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงธัญพิชชา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วงศ์ธีระศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงธัญยธรณ์  อัครพงศ์เดชาโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงธัญรดา  ดำริห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายธัญวุฒิ  ด่านจอมฟอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายธาราเขตต์  คำผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงธารารัก  จักรสูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์ภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงธารารัตน์  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายธาวิน  แดงน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงธิดารัตน์  รบกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงธิดาวรรณ  สิ้นภัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายธิเดช  บุญเทพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธิติวุฒิ  ทองหมุน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงธิษณามดี  สดชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายธีมนนท์  วงศ์ล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงธีรกานต์  พาชอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายธีรโชติ  ครองยุติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายธีรโชติ  เนืองเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายธีรธนธรณ์  กันตะบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายธีรธรรม  สมรภูมิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายธีรภัทร  แสงวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายธีรเมธ  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายธีรศักดิ์   เกษมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายธีวริทธิ์  ทำทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายธุวานนท์  คำโสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายนที  สร้อยนาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายนนทกร  ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายนนทชา  ทยาธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายนนนภัทร  ราชิวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายนพรุจ  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายนภัทร  พรมบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายนภัทสินธุ์  สงวนพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงนภัสชล  ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงนภัสนันท์  อัตตนาถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงนภัสนันท์  เผือกนาโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงนภัสรา  มูลจักร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายนราธิป  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายนราวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายนริศ  สีปานแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายนฤสรณ์  คำศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงนลินญา  ภูเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงนลินี  โทนทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายนวพงศ์  ใจมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงนวรัตน์  จิตทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายนวินเมธวัฒน์  สานันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงนะมามิ  ลงเย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงนันถกุล  กลางศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชวัลทยาธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษาชนม์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงนันทัชพร  บุญเหลี่ยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงนารา  รูปโฉม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายนาวา  สำเภาแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายนาวา  แสงดิษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงนิจจารีย์  วีระสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงนิชนันท์  คำบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงนิชาภา  กุคำวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ยศสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายบรรณวิชญ์  เวชกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายบรรพรพล  วีราสุขสันติลาภ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงบัณฑิตา  จำปาเทศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ลือชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงบุญญาณี  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงบุญญาพร  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายบุญพจน์  สาธุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายบุญยกร  การกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงบุญรักษา  ผุดผ่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงบุษบามินตรา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปฏิมากรณ์  ทองคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายปภังกร  คำประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บางสิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายยศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำอุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายปภาสิทธิ์  พานแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงประภาศิริ  ทะวา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายปรัชญ์ธนัช  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายปราชญ์ปรินทร์  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงปราณน์วรินทร์  แฝงพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงปราณปริยา  ฉัตรวิไล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงปริชญา  ขันธ์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงปริยากร  เนียมเกิด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายปริวัฒน์  ไชยสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงปลายฝัน  จิตสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปวริศา  นักบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงปวริศา  หลอดเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายปวีณวัช  กะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปวีณสมร  สมอลม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  อินทร์งาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายปัญญากร  สุภาษี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงปัณฐกานณ์  ลีลาเบ็ญจางค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเฉลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายปัณณทัต  สวัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงปัณณิกา  กาบแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงปาฎิหารย์  อ่อนแซ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายปาฏิหาริย์  จันทป โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงปาณชรีฎา  สำราญรื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงปาณัทดา  บุญเหลี่ยม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญประกอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปานวาส  พันธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงปารณัท  ศรีอภัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่แต้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายปิติภูมิ  กอบคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงปิ่นมนัส  วงษาชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงปิยกรณ์  สมหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงปิยะชาดา  คมเฉียบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขึมสันเทียะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงปุณญาฎา  วงศ์หมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายปุณณภพ  ขุนเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายปุณณภัทร  สงวนตระกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปุณณภา  สียา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงปุณยนุช  ส่วนบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงปุณิกา  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงเปรมรัสมี  ขุนทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงเปรมหทัย  พรอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายเปรมินทร์  สีสันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายพงศกร  ทองถม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายพงศ์ภัค  แสนมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายพงศ์ภีระ  สุขสำราญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายพชรดนตร์  เขียวสด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงพชรประภา  ต่อกิตติกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายพชรพงศ์  สุวรรณวงศ์ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงพรชนก  นำผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงพรชนัญญ์  ศรีฐาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงพรนภา  พิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพรประภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายพรหมพิริยะ  หาญชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายพร้อมพงศ์  สหัสจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ดอกรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายพลกฤต  ลาภยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายพลวรรธน์  พันธุ์เพ็ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงพลอยไพริน  ลาน้ำคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เพ็งสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงพัชญา  ส่งศรีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงพัชรนรรห์  ผดากาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงพัชริดา  พวงพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงพัชรินทร์  วุฒิเสลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงพัชรินทร์  สีมาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงพัชรี  มาทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงพัฒน์ชนิษ์ฐา  กนกวรรณากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายพัณณ์ณพงษ์  จ๋าพิมาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพัตชณภา  ชัยฑวังกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายพัตรยศ  สีหะวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์ด้วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสนดวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายพัทธนันท์  เพ็ญเขตต์วิทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงพัลลภาภรณ์  จานเขื่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายพัสกร  เยาวบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายพารินทร์  สืบอาณาติญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงพิชชา  งามวิไลรัตนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงพิชชาภา  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงพิชญธิดา  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงพิชญนันท์  ชาติสมร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพิชญนันท์  เพิ่มเติม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายพิชญะภูมิ  พิเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพิชญา  บุญทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงพิชญาภา  ชนะเคราะห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงพิชญาภา  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงพิชญาภา  พันรอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงพิชะญาภา  วงศ์ภูมิลักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงพิชานันท์  วงคตานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงพิชาพัชร์  สมเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายพิทยุตย์  นนทมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงพิมชญา  โลมรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพิมพ์น้ำทอง  ศรีแก้วกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ระวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพิรินันทญาณ์  คุ้มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายพีชญะ  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพีรชาภา  เมฆโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายพีรดนย์  ทรัพย์ครั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายพีรนัฐ  คงรอด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพีรพร  มีลาภสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายพีระภัทร  พุทธิวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายพุฒิพงษ์  วิภูษิตสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายพุฒิเมธ  บัวคอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายพุทธชาติ  หลอดแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายพูม  ทาศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงโพธิ์บัณฑิตา  แสงสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายโพธิวัฒน์  ดุจดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงภคภรณ์  เท่าสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายภควา  ไชยชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายภณาธิป  ประทัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ไชยโอชะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงภรณ์ทิภา  วุฒิเสลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงภฤศมน  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายภัคพล  ปัทมะคัมภ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทพพะเนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายภัทรดร  จันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงภัทรธิดา  โสภีพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายภัทรพงศ์  ผลาเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงภัทรภร  ผอมคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงภัทรภร  มีทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงภัทรฤทัย  มาจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงภัทรวดี  แป้งสุคนธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายภัทรสิทธิ์  ชมอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายภัทราวุธ  ติรเศณษฐเสมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายภาคิณ  แสนลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายภาณุวิชญ์  สง่าจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายภาภูมิ  สนธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงภาวนียา  มะหาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงภิญญดา  ผลศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คงคำลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายภีรพัฒน์  ทรัพย์คูณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายภูธเนศ  คงคำลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายภูมิเจริญ  จำปี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายภูมิพลัง  ศรีใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายภูมิรพี  ดวงไข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายภูริพัฒน์  สุจริต โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายภูริวัชร์  แสงหิรัญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายภูวเดช  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายภูวเดช  ศรีวงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายภูวภัทร  ผะแดนนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงมณทิดา  สันติกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงมนัชญา  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงมนัสฐกานต์  พันธ์โบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงมาริน่า พิรญาณ์  วิเธอร์ส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงมินตรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงมีนา  โสมะเกษตรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายเมธพนธ์  สุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายเมธรวิสร์  ศรีจันทวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายยศกร  ทีอุทิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายยศกร  พลเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายยศกฤศ  เลื่อมใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ใจใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายรณภูมิ  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายรพีพงศ์  ทองแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงรมณ  อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายรวิพล  จิตสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงรักกวี  สุขดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายรัชพล  จินารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายรัชพล  ประสพสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายรัชรวีย์  เทศน์ธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายรัฐชานนท์  ประสานวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายราเมศวร์  บุญขจร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงรุ่งรดา  พันธ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงรุจิรดา  สำราญรื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงรุจิรัตน์  เกษมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายโรจนัสถ์  สัจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงลฏาภา  ประสพมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงลภัสรดา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงลภัสรดา  สายวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงลักษิกา  สิมาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วามะกันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายวชิรวิทย์  ขยันการนาวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองล้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายวชิรวุฒ  ดอกอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงวนิดา  ศรีคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงวรกัญญา  ถาเย็นญวน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายวรเมธ  คล่องแคล่ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงวรรชนา  ใจอารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายวรรณทัต  โชติธีระวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงวรรวนัช  ทองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงวรวรรณ  จอมหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงวรษา  อินจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงวรัชยา  วามะขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงวรัชยา  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงวรัทยา  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงวรัลรัตน์  วงษ์ตันฮวด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายวรางคณา  เภาวนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายวริทธิรุตน์  จันดียืน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงวรินทร์รตา  ทองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงวรินภิชชา  สุรวิทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงวริศรา  ตราชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงวริศรา  บุญจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงวฤณวิภา  ไชยแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงวะรินรำไพ  อาภรศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงวันวิสา  กุลบุตรดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงวาริศา  พานเทียนทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายวิชญะ  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงวิชญาดา  ทานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงวิชญาดา  พุ่มพฤกษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงวิชญาพร  ทาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายวิธวินท์  วามะขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงวิภาพร  ระภาเพศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิลปศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายวิศรุต  กันภัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายวีรไชย  สีฉิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายวีรภัทร  คำภูรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายวุธกร  ยอดจะยะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงศตพร  ประสานทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงศรวณีย์  ไชยวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงศรัณย์พร  จรัสโชติอำไพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายศรัณยภัทร  บุญธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายศรันย์ภัทร์  เหลาฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงศลิษฏ์ภา  ไชยวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงศศิประภา  คงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงศศิรดา  แข็งแรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงศิรประภา  ไชยสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงศิริกัลยา  สาธรราษฎร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงศิริกัลยา  แก้วใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงศิริกาญดา  รักษาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงศิริธิญะมาพร  สีโย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงศุทธินี  ทะยะราษฎร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายศุภกร  คำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายศุภกร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายศุภกร  เกตุศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายศุภกฤต  จันทะศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายศุภโชค  วงษ์บุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงศุภสุตา  พรหมชุณห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงศุภิสรา  หวังชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายเศรษฐไชยต์  ชัยวัฒนากุลกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงสไบแพร  วงศ์เจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายสมคิด  จันทร์แดง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงสมัชญา  คำแก่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พูลเพิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายสหภพ  บุญจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงสายธารทอง  ลายทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายสิทธานนท์  ทิวากรศศิธร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายสิทธิโชค  ภิญญะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายสิรภพ  ทัพพ์ชโนดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายสิรภพ  ลือชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายสิรวิชญ์  วงษ์ชมภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงสิรัลย์ปกรณ์  คำสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภคพลนิธิธนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงสิรินดา  สัจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงสุจารี  พรหมจักร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงสุชานาฏ  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงสุทธิดา  วิไลเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสุพิชญา  เสมอภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายสุภัควัฒน์  ภูลายเรียบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายสุรัฏฐวิชญ์  น้อยวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายสุริยะพงศ์  วรรณพินิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายสุวริชญ์  สาระขัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงสุวิชญา  เสมอภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงสุวิชาดา  พาสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงแสงพาขวัญ  รักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงหฤทชนัน  กาลพันธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  เกษมสรรผิวอ้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงอคิรา  แซ่เตียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงอชิรญา  บุญยู้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายอชิรธนิน  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายอดิเทพ  นาคแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายอดิเทพ  ออมแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายอติวัณณ์  วรรณทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายอธิวัฒน์  สักเทวิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงอธีนา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายอนาวิน  พวงมาลัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงอภัสนันท์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงอภิชญา  สายวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายอภิวิชญ์  จันทาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงอภิสรา  สาธุจรัญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายอภิหัสดี  ขยันการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงอรจิรา  นักลำทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายอรรถนนท์  บุญพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงอรวรรยา  อมาตยพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงอริญรดา  ถนอมสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายอริย์ธัช  จรทะผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงอริยา  สุขสำราญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายอรุณชัย  เบ้าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายอลงกรณ์  ไชยบำรุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายอัครพงษ์  บุญสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายอัครวิชญ์  เพชรสุ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายอัครวินท์  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงอังสุมาลิน  สร้อยจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายอัจฉริยะ  คำผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงอัญวีณ์  ยลพันธ์ภักค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายอาชวิน  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายอาทิวราห์  อรอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายอานนท์  ลาภเย็น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงอาภัสรา  พลหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายอำนาจ  ขันติอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายอิทธิกร  บุญสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงอินห์วฐา  ภูขามคม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงอิสเบลล่า  กุมภโร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายเอื้ออังกูร  โรจนจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงไอรดา  หวังดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงไอลดา  วงศ์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายไอศูรย์  ศิริบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงกนกนิภา  สุขสำราญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุภโกศล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงกมลรส  โทนทัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1866 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมลาภ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กชายกฤษฎา  แสวงวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชนีวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กชายกิตติเทพ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กชายกิตตินันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายกิตติพัฒน์  มณีกรรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กชายกิตติพัทธ์  ภูดิฐธนาพชญ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายเกรียงเกียรติ  สุขเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กชายไกรวิชญ์  พันพา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายไกรวิชญ์  รังษีธนะไพศาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กชายจิรพัฒน์  เสียงปัด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงจิรัชยา  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงชญาภา  วิชาบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงชัชญานันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายชัชวาลย์ปกรณ์  เกิดศิริณฤดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1884 เด็กชายชินกฤต  เกษมสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงโชติกา  สายมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กชายไชยสิงห์  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1887 เด็กชายฐาปกรณ์  รัตนบัวชุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงฐาปนี  เลิศภคพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงฐิญาดา  สุไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กชายฐิติ  เรือนเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงณฉัตร  ภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1892 เด็กชายณวัฒน์  จิตต์สิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กชายณัฎชนนท์  อรพิมพ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1894 เด็กชายณัฏฐชัย  สุทธิประภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงณัฏฐา  นนทภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บางนารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงณัฐฑริกา  วรชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมฆลอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กชายณัฐนันท์  ทวีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พวงแฉล้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กชายณัฐพัฒช์  สายงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายณาศิส  สมเพราะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงณิชาภา  ไชยศรีษะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กชายเด็กชายไกรวิชญ์  สรสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงทักษภร  อยู่สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงทักษอร  เกณทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงทิตา  เศษโคกสูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กชายทีฆายุ  วณิชย์ชาญพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กชายทีปกรณ์  ใจวงศา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กชายธณกฤต  พันธ์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กชายธนกริช  ก๊กรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กชายธนดล  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กชายธนเดช  หิรัญนวกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กชายธนภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กชายธนภัทร์  ประหยัดยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กชายธมลวรรณ  ประสพคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายธรรณพชร  นิลหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กชายธรรมนูญ  แสงชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กชายธรรศรณกร  ทองเทพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงธัญชนก  สุรมาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงธัญญภัสร์  พันธ์เลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กชายธีรพงศ์  เต็งรัตนไพบูลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1924 เด็กชายธีรพัฒน์  ดีน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กชายธีรพิชญ์  ภู่ขาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กชายธีรภัทร  นันตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กชายนรภัทร  ปันใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงนลินทิพย์  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงนันทิยา  ขำผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงนันธิดา  เชื้อหอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมล้วน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กชายบุญรัตน์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงบุณยาพร  สมดวงศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ด้วงชะรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ร่วมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงประภัสสร  จอมแจ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กชายปริวัฒน์  นามเสาร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายปวรรุจ  ทองแปลง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กชายปัญญาวุธ  มีสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กชายปัณณธร  ทองเนตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงปิยธิดา  คำรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กชายปิยวัฒน์  สายวิเศษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุทุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงปุณณกาญ  จันทร์ผาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงพชรฉัตร  ไชยมณีกานต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1946 เด็กชายพชรภัทร  มานุจำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงพรนัชชา  โฮมแพน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงพรรษพร  โฮมลาภ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กชายพัสกร  ชาญครไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นสาร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ศิริกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงพีราดา  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงแพรชมพู  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายภควัฒน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กชายภทรนนท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1957 เด็กชายภาคิน  ศิวเลิศพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กชายภาคิน  ไยศร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญลือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายภูบดี  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กชายภูมิพลัง  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1962 เด็กชายภูมิภัทร  คำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กชายโภคิน  หอมสุด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1964 เด็กชายมรรคมานพ  ผาระพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงม่านฟ้า  จันทร์มา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กชายมาสองจอม  มิ่งขวัญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กชายรัชชานนท์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงลลนันท์  ธนบดีนรเศรษฐ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1969 เด็กชายวชิรวัฒน์  นามแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงวรกาญจน์  คุ้มผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กชายวรภพ  สุริยะศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กชายวิศรุต  การกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1973 เด็กชายวีรโชติ  ครองยุทธ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1974 เด็กชายศตวรรษ  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงศิริพัตรา  เจริญลอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญลอย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงศิริรัตน์  สะสีสัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1978 เด็กชายศิลากร  จันทาเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กชายศุภกฤษ  จันทร์มลฑา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงศุภสุตา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงสมัชญา  มุระกา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงสรัญญา  สีดำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1985 เด็กชายสิงหนาท  สงวนตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กชายสิรดนัย  ไพเราะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงสุจิตรา  เงาเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงสุภัสรา  สอนทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1989 เด็กชายอนวัช  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กชายอภิชาติ  สุปริต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1991 เด็กชายอภินันท์  กานา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กหญิงอภิรดี  ค่ำคูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กชายอัครพนธ์  เครื่องกัณฑ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงอัจฉรา  ไหลหลั่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงอารยา  สุขมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เวียงคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงไอรดา  เกษมสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงกตัญญู  อินทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงกนกชญ  มายาดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงกนกรดา  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญลือ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงกมลพร  บุญภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงกรรชุชญา  โพธิ์ไพชยนต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงกรวรรณ  แห่งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายกฤตพล  เถาว์ทุมมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายกฤษฏิ์ปภณ  โมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายกวิน  ภูวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขันสะอาด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงกวินธิดา  พลสมัคร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายกศิศฐิพงศ์  ทามแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  ทารพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  สุวรรณโส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันทะไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์พัฒ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายกันต์ธีภพ  จันทร์เกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงกัลยกร  ละออเอี่ยม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงกัลยกร  หมอนิล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายกิตติศักดิ์  สืบเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงกุลณดา  สุวาทิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงกุลนิดา  พิมพกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงเกวลี  จารุขมูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายเกษมทรัพย์  ญานะรมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก่นเสาร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญฤทธิเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงขวัญศิริ  พินิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงขัตติยะรัตน์  ศรีบุระ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายขุมทรัพย์  ก้อนทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงเขมิกา  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายคุณภัทร  ศรีพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายคุณากร  สินนาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายจักรกฤษ  หวลหอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายจักรพงษ์  มะลิซ้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายจักรินทร์  นิลเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงจัสดิ๊บ  คอล์ ซิงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงจารวี  คุณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายจารุเดช  ศรีถาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประชา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงจิณัฏฐิตา  บุญรินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายจิรภัทร  เฉลิมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงจิราพัชร  บุญยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงจิราพัชร  อุ่นหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประชา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงฉัตรวิไล  เซี่ย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงชญานนท์  วิสาพรหม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงชญานินท์  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงชญานี  กลิ่นส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายชนนน  เขียนเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงชนาภา  ดุจดา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายชนินทร์  โทณะสุต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อรัญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายชลธาร  จันทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงชลธิชา  พวงขจร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงชลธิชา  แหล่งหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายชลากร  โสภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงชลาวดี  แก้วบัวเคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายชวิต  วงศ์กาไสย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายชัชพล  บุญศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายชัชวาลย์  วงศ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงชัญญานุช  สู่บุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายชัยพร  จันทะภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงชาญดา  บุราเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายชาญศักดิ์  มงคลแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงชาลิสา  มาศมูลโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายชินวุฒิ  อร่ามศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงโชติกา  ธรรมนิยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงเซลิน่า  ทันเกน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายฌาณิภัค  โชคเขมรัชต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงญาณิศา  กิ่งก้าน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงญามินณา  ธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายฐานวัฒน์  สุรกุลธิติโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายฐาปกรณ์  พิมพ์หล่อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์พวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายณฐกฤต  ราชรัตนารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายณฐพงศ์  คงเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายณฐพล  เสนาวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณภัชชา  บุญทองล้วน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงณภัทร  แสงสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายณวัฒน์  เข็มเคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงณัจฉรียา  โมริดา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงณัชชา  กสิพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงณัชพร  หอมสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายณัฏชานนท์  ชัยแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายณัฏฐกฤติ  สุวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ธิษาชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงณัฏฐวี  เสนาวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายณัฐกรณ์  แสนอุบล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายณัฐกฤต  ชาวระนอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษาชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายณัฐกิตติ์  โคตรดก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงณัฐชญา  วินทะไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงณัฐชยา  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงณัฐชยา  เนื่องเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงณัฐฌา  ศิริรัตนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อุดรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงณัฐธิชา  ยวนใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยวนใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายณัฐพัฒน์  หล้าเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายณัฐวรรธน์  อ้วนล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงณัฐสินี  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงณัทกาญจน์  เวชพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงณิชชานันท์  ศรีถาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายเด็กชายก้องกิดากร  ณรงค์ชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายเด็กชายธนกร  ศรีคง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายเด็กชายธนกฤต  ทองสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายเด็กชายวงศกร  ทวีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายเด็กชายวรัญญู  กองสมบัติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายเด็กชายอรรถกร  ชาชุมพร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายเด็กชายไอยรา  บุญชัยยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงเด็กหญิงกรกมล  ทองรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายเด็กหญิงกัญญารัตน์  เงาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงเด็กหญิงณิชกานต์  รับรองฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงเด็กหญิงเบญญาภา  คำจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงเด็กหญิงวิภาวดี  เยาวบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงเด็กหญิงสุนิษา  ทองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายเตชิต  สุขเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายทรงภพ  คมพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายทัศนัย  สินนอก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงทิพย์พาพร  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายธนกร  พุทธรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายธนกร  แสนมหา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายธนกฤต  สานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายธนชาติ  พันคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงธนพร  คำภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงธนพร  เจือจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2133 นายธนพัชร์  ดวงบุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายธนพัฒน์  แนวจำปา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วพา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายธนวินท์  บุญบัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายธนสร  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายธนัญชกร  สว่างศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงธนัญชนก  คำภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กชายธนากร  วงษ์สาลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ราชเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงธัญชนก  สำลีใย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์เลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงธัญชนันท์  ฐิติอังกูร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  สอนคำเสนดำรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เชื้อประทุม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงธัญณิชา  นันทสุมาลย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงธัญรดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พูลภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายธัญวุฒิ  สุพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายธาวิน  มุสะกะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายธีปกร  หมวดอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2155 เด็กชายธีรดนย์  จอมหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2156 เด็กชายธีรภัทร  แก้วดอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายธีรเมธ  ฉายาวรรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กชายธีรสิทธิ์  ปลุกใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงนริสรา  จำปาจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงนฤมนต์  มุสิกสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงนฤสรณ์  บุญจอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายนวคุณ  คำสุนี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุดมรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายนันทิพัฒน์  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายนำชัย  แพงแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงนิจจารีย์  แสนโพ่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงนิชชาพร  พิมพ์หล่อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายนิติธร  สัตย์ซ้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายนิธิศ  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงบัญฑิตา  มูลมั่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงบัณฑิตา  เศิกศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญจูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วีสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายปกรณ์  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กชายปฏิภาณ  เลิศล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงปณิตา  บัววิลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงปพิชญา  กำทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงปภัสสร  วงศ์อุดม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธงอาษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมสุด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายปภินวิทย์  ศิวิลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงประติมาพร  ควรการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุตรบาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงปลายฝน  เข็มคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กหญิงปลายฟ้า  สุทธสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2189 เด็กชายปวีณวัช  ศรีจันน้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กชายปัณณทัต  โคตรดก โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายปัณณธร  นันตาลิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์สีนวล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กชายปานเทพ  คล้ายทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงปาลิตา  คำนิยม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายปิยพล  วงศ์ทะเล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2196 เด็กชายปิลันธกร  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงปุณณดา  แสงกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายปุณณวิช  ทองบาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงปุลพร  อาภรศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2200 เด็กชายพงศกร  บุญรอด โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายพงศกรณ์  คำภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2202 เด็กชายพงศ์ปณต  พรมเกตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2203 เด็กชายพชร  พานพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2204 เด็กชายพชร  โสรส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2205 เด็กหญิงพรทิพย์  พลพิลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2206 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีสุวะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2207 เด็กหญิงพรพิมล  ปิ่นโพธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2208 เด็กชายพรภวิษย์  เพิ่มศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2209 เด็กหญิงพรรทิตา  แห้วเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2210 เด็กชายพลศิลป์  ดั่งประเสริฐกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2211 เด็กหญิงพอเพียง  ศิริเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2212 เด็กชายพัชรชัย  วีระเจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2213 เด็กหญิงพัชรภร  แสนทวีสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2214 เด็กชายพัฒดล  สารวิทย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2215 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่เลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงพัณณิตา  เจริญบุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายพัสกร  ชนิวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงพิชญธิดา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงพิชญา  อ้วนผิว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กชายพิชยุตม์  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขัดแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะนันท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2223 เด็กชายพิภพภัทร  มนตรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงพีรดา  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2225 เด็กชายพีรพล  สาลีมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กชายพีรพัฒน์  แสวงดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2227 เด็กชายพีรวัตร  ทะคำสอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2228 เด็กชายเพชรพัชรพล  โนนแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2229 เด็กหญิงเพชรรดา  สัตตะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2230 เด็กชายภคภณ  หินแรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2231 เด็กหญิงภคมน  เลียวรายุส โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2232 เด็กชายภัครพงศ์  ภักดีสีทอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2233 เด็กชายภัชรวัฒน์  สุนทรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2234 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชินทะวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2235 เด็กหญิงภัทรปภา  เสียงชอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2236 เด็กหญิงภัทรวดี  โกมลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2237 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลาสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
2238 เด็กชายภาคภูมิ  แสงวงรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2239 เด็กชายภาคิน  เผ่าพงศ์ช่วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
2240 เด็กชายภาคิน  แก้วเสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
2241 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนสิงห์