รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤต  จิตรบวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตนน  ลอยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาภัคส์  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรภัทร  กมลเทพเทวินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจารวี  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจิณณพัต  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจิระศักดิ์  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลกร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายซีม่อน  ชา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณิศา  อัศวบำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณพัชญ์ปภา  บูรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณราเดช  ว่องธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณฤดี  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฏฐกฤติ  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐกาญ  กาญจโนภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวรรธน์  มาลัยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธีรพิพัฒน์  วิจิตสุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายประภัทร  กาหยี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปัณณธร  ฟองสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชยา  ทัศมาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรดนย์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายภากร  เกิดกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภูริชญานันท์  เกิดประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงลัลญ์ลลิล  เศรษฐไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรินรำไพ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศลิณ  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิรดา  ปั้นมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงโสภิตา  พงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอัจฉริยาณี  แขวงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอิฐ  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤติน  เพชรประดษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หล่อบุญสม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฮวดอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เต่ามี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิตติพัฒน์  นิ่มสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชญาดา  ลัดดาเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฐานิตา  จตุพร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นงค์บาง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พูนขวัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงดลลชา  อุบลจร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนกฤต  แสงตะคล้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนดล  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเธียรดนย์  วิมลมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนวินตา  อากาศสุภา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงบุณณดา  โต๋วสัจจา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพชรพล  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรรวินท์  อุนจะนำ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพลอยนภัส  ท่าเจ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพีรวิชญ์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมีนา  สารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายราชันย์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  อ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายวรรณวิญญ์  คุปหิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวรางคณา  เงินแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวิญญ์  ศิริเขตกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศรณ์พงศ์  เถกิงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภณพิชญ์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสาธิตา  เลิศพรภคิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสิริกร  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุทธินันท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอนัญญ์ภัทร  กุลานุวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอัจฉริยา  สนั่นศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณิชาพันธ์  แก้วนิล โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรรณดี  กล่ำเจริญ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอานนท์  กระสังข์ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ป.6 วิทย์ประถม