รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเมธานินท์  ลังกาแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธารณา  รองวงศ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์มาก โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมสรณ์  มิลหล้า โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงแคทลียา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลธิชา  ทาทองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงดวงพร  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทิพย์สุดา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัทราวดี  บงค์บุตร โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายวิศิษฎ์  บัวเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองเปิ้น โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยกร  ยานะเครือ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายปิติภัทร  ปังคำ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายยศวัจน์  เตชะหม่อง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงลลิภัทร  นาคนทรง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ป.5 วิทย์ประถม