รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภัค  สวนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตวิชญ์  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎิ์  วรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวินดา  เนตรชัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์วิไล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์ธีภพ  ร่าเริง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กาศสกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรเศรษฐ์ธนกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภพ  ปั้นคุ่ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลธิดา  เหม็นต้นสาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีตาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายไกรวิชญ์  ตรูหม่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายคเชนพงษ์  ใสแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายคณาธิป  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายคุณานนต์  คำลอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคุณาวัฒน์  เมืองเปีย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองเณร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายจิรายุ  สอนไว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฉัตรชฎากร  จุลสรายุทธพิชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญานิศา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์วงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชโนทัย  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูนุช  ขำแช่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชลปณัคฐ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชัชวาลย์  บรูพศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชัญญา  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายชัยพิตติวัฒน์  เข็มภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชัยภัทร  บุญญธนัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชัยภัทร  รัตนาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชาคร  ห้อยไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชารินทร์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายญาณาธิป  คงเนตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐาปนี  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณชนก  พิมพ์พอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณฐมน  ฐิรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณฐวัฒน์  แก้วสน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณภัทร  สีอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณสภูมิ  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฏฐ์ณภัทช์  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐนิช  อุปทะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฏฐปกร  เอี่ยมสุรนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุณจ๋า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่นยวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐพัฒน์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีมะรักอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐวดี  วราหะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐวรรณ์  ศรีจันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชาพัชร์  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชาภัทร  อยู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายตะวันฉาย  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกร  อ๊อตศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  จันทไช้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤติ  วรชลพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนพร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนภรณ์  ชาลีขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนภัทร  อวยพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนากร  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนาโชติ  เนียมสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนาพล  นาคเหล็ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนาพัฒน์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธรรมปกรณ์  ทองรวย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธิติ  เอี่ยมประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธิติวุฒิ  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรพิชญ์  ช่วงสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร  ป้องละไม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธีรภัทร  ภู่คง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนวกชมณ  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนัทภร  เทพกัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญยะวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนันทพัทธ์  บุญตัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนันธิดา  บางโม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายนิติภูมิ  แสวงรุจิธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายนิติศักดิ์  เนียมหน่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายบรรณสรณ์  โยธาศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายบวรภัคร์  คมอาวุธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายบัณฑิตวงศ์  ช้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายบุณณ์  บุญยะพุกกะนะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเบญญาภา  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเบญญาภา  เชื้อต่าย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปฏิญญา  เครือปาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปฏิพน  เงินหล้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปพิชญา  สาวะดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปราณปรียา  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปริญ  คุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปัณณ์รัก  ยงพานิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจเที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปาณัท  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปิยพัทธ์  สุขจร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปิยะวิชญ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุญมาดา  สุวรรณชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงไปรยา  อุตรวีระการ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายพงศ์ธนา  สุธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายพชร  ลิขิตปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรนัชชา  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพรรณทิพา  ท้วมพลอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพัชรพล  วงค์ตะมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัทธนันท์  กงไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพัทธนันท์  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตรงนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิชชาพร  ดีอุดม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชญากร  มาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศิริโณทัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญกลัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นเจ็ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพีรวัส  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพุฒิพร  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภคภัทร  สอนหว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภรัณยู  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภริตพร  ปีนัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พรบัญชานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัชชา  อินทะพาท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัทธิดา  ตะเพียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภัทรกร  วิริยอมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัทรกุล  พรหมฝาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจูม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หิตการุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายภาคิน  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภาณุวิชญ์  จันทร์มลฑา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายภูรินท์  ศรีอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวนาค  ทีกว้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงมลิสา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายยศกร  ชีพธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายรัชชานนท์  ปรางค์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายรัตนศักดิ์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงลภัสรดา  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงลักษณ์คณา  ฤทธิ์ระแหง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายวชิระ  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวันวิสา  พรมชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายวินิทร  เนียมแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวีรภาพ  ตุ๊แสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายวีรวัตร  รัตนะภาคี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์  อนุโยค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายศรัณย์วิชญ์  มลปราณีต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์เจ๊ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศิรดา  เดชปักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศิรวิชญ์  คำลอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศิริกรานต์  พรมน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศิริวิภา  ดังดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายศุภกฤต  แสนพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายศุภกิจ  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสาริศา  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสิตางค์  เชื้อเอี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสิทธิพร  คำบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายสิระปราชญ์  เตียเอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิริณัฑฐ์  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายสีหวัฎ  พิทูรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุกานต์สินี  ลำใย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุธีมนต์  บุญญติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุมิลรพัทธ์  สังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายสุรพัศ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงหฤทชนัน  แก้วทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายอชิรวัตติ์  เรืองศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอนรรฆวี  ศุภโชควีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายอนรรฆวี  เกียรติวงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายอนุศิษฏ์  คุ้มศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอัยย์ญาดา  ทาแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอัยยพัศ  คิดสนอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกชมน  วงษ์ยอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกนกนิภา  ลิ้มสมมุติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์บรรทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกฤตพจน์  กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกฤตพัส  สว่างศิลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤตยชญ์  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกฤติมา  ทองนวม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกฤษฏิ์ฐิตา  เจี้ยมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศักดิ์ดุลยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองนวม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มังวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาวีย์  มีประไพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีประไพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกัมปนาท  อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัลยาณี  อินดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกิตติณรงค์  รินสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกิตตินันท์  วงษ์สวาท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติพงศ์  กมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกีรัตยา  จุลรังสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเกณิกา  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงแก้วตา  ดีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงขจีวรรณ  มั่นยวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงขวัญชนก  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงขวัญศิริ  ภูมิสามพราน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงข้าวทิพย์  เนียมท้วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายเขมชาติ  ตั้งมั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายคีรี  แซ่ยาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายคุณานันท์  ขุนศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจตุรวิทย์  ยาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิตตินันท์  หมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิรัชยา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปรุใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเจติยา  เลิศวิริยะเดชา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเฉลิมพล  คชนิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชญณัฐ  คำถาเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อัคนิถิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชญานุตม์  พงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชนกชนม์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชนกันต์  เมืองตุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชนาภัทร  โอวาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชยพล  ขุนพลช่วย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชลันธร  ทองศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชลันธร  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชวกร  คงเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชวกร  ปิฎะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชัชชญา  บุญทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชัญญานุช  วัดสง่า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชัญญาวดี  ม่วงศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชัยวริศ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชาญนนท์  ธูปแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชาลิสา  ควรคิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชิติวัฒน์  กุลวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชินกฤต  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงโชติกา  มายรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฌานัชนันท์  พัดเทพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายญาณวุฒิ  มีสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาดา  พุ่มหมัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฐปนนท์  ฐปนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฐปนนท์  ทองนวม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฐิติภรณ์  เขื่อนจะนะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณชพล  บุญจันทรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณฐกร  บูรณารมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณฐอร  บำเพ็ญสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณดา  ถมนาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณธิดา  ศรีน่วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณนนน์  แก้วคํา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณปภัสร  บูรณารมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณพริทธิ์นันท์  แก้วกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณพัชฐพงศ์  พงศ์กาสอ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัชกุณรดา  อุนะพำนัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฎฐ์กุลธิดา  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิเศษเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฎรวีวรรณ  นวนสีใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ยะใหม่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏฐชญา  แถวปลิว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  อยู่น้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฏฐินี  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฏฐ์  ศรีวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งอ่วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุปทะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนลำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐนันท์  เบี้ยวน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐภัทร  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐภัสสร  งาต้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐภาส  สะคำภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐรัชต์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐวุฒิ  รักพวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัทคุณ  อิ่มประยูร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เลี้ยงไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ล้อสินคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงดาริน  มากมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายดิชธร  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายตะวันฉาย  รุ่งเชตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายติณณภัทธ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายตีชสิทธิ์  รอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเตชินี  คร้ามศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายทศธรรม  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงทัตพิชา  สอนหว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทินภัทร  เจือจำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายทิวัตถ์  ชินชุมากร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทีปกร  ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเทพธนวินท์  สารเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเทวิกา  สุกริม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธณัชพร  แสนเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธณัฏฐ์พล  เพ็ชร์แบน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนกร  นุชงิ้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนกร  ยาวิไชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกร  เปียงเปี้ยะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนกฤติ  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกฤษ  พิมพ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนธรณ์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนพนธ์  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนภัทร  บุญโสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนภาคย์  ขวัญเอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนภูมิ  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนวรรธน์  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธนัฏฐา  รักนาค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนันชัย  เทศเพราะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนากรณ์  อุประบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธรรมภณ  คำหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธฤต  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธัชทิชา  ก้อนอาทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธัชศักดิ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาปัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชรประยูร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีธัช  สุปินะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธีร์จุฑา  คำแร่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธีราลักษณ์  ถนอมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนครัช  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนพกร  อ่วมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนพจิรา  แย้มชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนพรุจ  ภารังกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนภปภัสสรณ์  มีจู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนภัส  หอมสุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายนราธิป  เกตุอิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายนลวัชร์  จองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนัชชา  นิลนพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนัทธนัย  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรสิงหะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนิติธร  คำฟอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนิธิศ  ก้อมท้วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนิธิศ  สุขไชยนาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนิธิศ  อินมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนิศารัตน์  สอนจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงบงกชกร  วิชัยสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุญฤทธิ์  ชื่นแช่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายบุตรคุณ  ศรีสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเบญญาภา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปกรณ์  สามสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปภาวดี  เอี่ยมปู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปรัชญารัตน์  เนตรจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปรัชธนวิชญ์  สิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปริชญา  นาคเถื่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปรินทร  ดิตถ์อัศวธนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปรีชญา  สวาสุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปัญจรัตน์  อินมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปัณฑิกา  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปัณณทัต  คงเขียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปัณณทัต  มีหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปัทมพร  กุลศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปัทมพร  ปินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปาณิสรา  ปานช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปานลี  นึกอุ่นจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปิ่นระวีพร  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยธิดา  สุพรจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปิยพัทธ์  อรรคเดโช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปีย์ชาปรัชญ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปุณณดา  มีปิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตน์ชู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปุณยนุช  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเปมิกา  ตาทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพงศธร  บาลค้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพงศธร  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพชร  มีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพชรวัฒน์  โภชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพัชรญดา  พลอยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัชรณันท์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จิราวัฒน์ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัทธนันท์  เณรเนือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพันธุ์พณ  ทองรักชาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิชญรัตน์  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญาภา  หน่อใหม่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพิชญุตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพิตตินันท์  พลูคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพีรภัทร  จำนงค์จิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรศิริ  พิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงแพรพักตร์  อยู่สน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภคพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภคพร  วรพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภวิษย์พร  ชาญการีย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัฎชาดา  กว้างยาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภัทรพงศ์  ไพรเจริญวรกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภาคิน  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภานุวัฒน์  มั่นแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภาวี  แสนใจมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภูคา  พุ่มอรัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูดิศ  อาลัยสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภูรินท์  หลำดารา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูษิต  เปมิพงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมนปรียา  พ่วงแซ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเมธาณัชย์  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายยงธนัท  บุญมาติด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงยลรดา  ราชสิงห์หาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายรชต  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรธิฐชา  ไตรอุโฆษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรมิดา  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรมิดา  มั่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรวิสรา  ทองพืช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายร็อคกัส  สแตนนิอูลิส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายรัชพล  แก้วพุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงลภัสกร  เกินพา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลภัสรดา  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงลักษมี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวรพงศ์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวรภพ  ประทุมศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรภร  กุณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวรัชญ์สรากร  จุลญาติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริศรา  คล้ายพันปี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวัชรภูริช์  เรืองศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวัชระ  แสงวิวัฒน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวันวิสา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวิชญาพร  ยังเหล็ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวีรยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวีรวิชญ์  แสงเพชรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เรืองปิ่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศิรประภา  เผื่อนยิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศิริประภาพร  รักสวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศุภกร  อินสืบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศุภรุจ  ศรีลำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศุภิศรา  อินฮุย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสถาปัตย์  อโนทัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสาธิกา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสายชล  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสาริศา  ศรีภาชน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิงหภัทร  รักษาคม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิทธินี  ซ้อนใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสิรวิชญ์  เสริมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสิริณัฎฐ์  อ้นเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสิรินทรา  ใจกัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสิริพิมล  มั่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุชาดา  แบนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพิชชา  พูลจุ้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุพิชชา  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่ทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบ้านฝาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสุภกฤษ์  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายโสภณวิชญ์  ปินกัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุ้มแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สีระสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอชิระวิชญ์  ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอณิชญา  รินสารกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอนุชธิดา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอภิชล  หล่มศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอมรกานต์  ชีม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอรญา  ยุทธกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรญา  สุนทรายุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอลิสา  เดชาบุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอัคราธิน  โห้ถนอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกฤชอร  ฟองสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายจิรเทพ  สมมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายชยพล  แจ้งจิ๋ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณภัสสรณ์  กลมพุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธนกร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายธนกฤต  กาศมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายธวัชชัย  ดีบุกคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดาดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนพพรพรรษ  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนภชนก  โลสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนภัสญานิน  แก้วอ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายนิตินาถ  เทียมทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอนอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปวิชญา  วงค์อ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายปิญชาน์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพัชรภาว  ชูจุ้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพิรุณพรรณ  เบญจโอฬาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงภูษณิศา  พงษ์ดารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายฤชายุส  บ่อคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรรณรษา  พาเหมาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองเล่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายสรวิศ  ทิงิ้วงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงสุภัสสรา  หล้าคำมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกฤชภร  ฟองสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกิตญาดา  ชูพาณิชสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกิตติพงศ์  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายขวัญชัย  ดีบุกคุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิรัชยา  เกษสุรินทร์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนนน  สท้านภพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชยพล  ศรีวชิรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชานนท์  ลำเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณเดชน์  เพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณนนท์  ริตเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณปภัช  ธาราเวชรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณพรปรก  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐนรี  เมืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐพัชร์  อิ่มสบาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายดุษฎี  วิริยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธนัช  วรรณสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนากฤต  เนียมกุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธรรศกร  เป็งน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธีรกฤษฎิ์  เมืองมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนรีภัทร  เวียงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนฤดี  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โชติสิริศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพงศ์ปณต  ยาคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพรพชร  พิรุฬห์พัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพรภุมรีย์  หอมหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพอดี  สมนิยาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชชาภา  ลาภูตะมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นวมจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภูษิตา  ภูสมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงมยุรากานต์  ภัทรเลิศลักษณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรชต  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรัฐภากร  ทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวรณิชชา  วงษ์ญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรัชญา  เอี่ยมท่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศรุดา  กาญจนวนัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศิริวัตร  สุขวุฒิไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริรดา  โฆษชุณหนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสุรพัศ  ทิพย์เพ็ชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงหนึ่งมีนา  เพ็ชรนารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอิทธิพัทร  ทนนาดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงไอลดา  สุนทรนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกิตติมา  สมใจ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายกิตติวินท์  ผลดก โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แสนปวง โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชัชชญา  แสงเงิน โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายณดา  ภาสกรวิวัฒน์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายณลักษณ์  ลิ้มศิริลักษณ์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายธานน  อารยพิทยา โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายธีรโชติ  เขตบรรพต โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรเทพ  จูมา โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนิดา  จันทร์ใช้ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายนิมิตต์  ศรีโยยอด โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายปภัสร์พล  รักสกุล โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายปรมะ  ทิศอาจ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายพงศนาถ  เงินวัน โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายภูมินทร์  เวทยาวงศ์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงรมิดา  รุจนวิศาล โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงรัชชประภา  ด้วงจันทร์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงรัตนประภา  ด้วงจันทร์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายวรงค์พล  ชัยชนะ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายศุภกฤต  แสนศรี โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายสิริวิศน์  จรัสสิริชัย โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสิรีธร  วิยุทธ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายอนันดา  ศิวาดำรงค์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายอนาคิน  นครศรี โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายอินทัช  หนูใหม่ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมประไพ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกรกนก  แก้วจู โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกรวิชญ์  คงตาล โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤษณพล  ภุมรินทร์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกันย์ฐพัชร์  ภูมิประเทศ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จำนวน โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกีรติ  เงินวิลัย โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรโชติ  แปงการิยา โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงซากุระ  ซาโต้ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาดา  หันหาบุญ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชมภูง่าว โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์อูบ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ทองประจักษ์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงดลพร  เมืองใจ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธัชวงศ์  ชัยชนะ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญธร  เมธาธีระนันท์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนันท์นลิน  เรืองพิพัฒน์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายนารา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปฐมาวดี  จมเมือง โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปริญญา  แหบคงเหล็ก โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปัญปณิตา  นนทธิ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงโปชญฉัตร  สงบภัย โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศ์พณิช  โสดา โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพนิตสุภา  อ่อนทอง โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพสิษธ์  เหมือนภักตร์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัคธิมา  ฉลองสัพพัญญู โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัคสุนันท์  ธนวัฒน์หัตถชัย โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายรชต  มีเต็ม โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงลัลณ์ณิชา  เตียเอี่ยมดี โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปภัสร์ธนันท์กุล โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวาเลนทีน่า  แก็ซเทลัว โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอชิระ  สุวรรณภูมิ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอภิญญา  พิมมงคล โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชัยวัฒน์  ปิ่นตา โรงเรียนภราดานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลท้วม โรงเรียนภราดานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงศศินา  ทุมลา โรงเรียนภราดานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอติชาต  วงแก้ว โรงเรียนภราดานุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวนันทิชา  กันสี โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายบรรณกร  เจนเขตรการ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายเอกพงษ์  เพ็ชร์เมือง โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ม.3 คณิต ม.ต้น