รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนานันท์  กมลรัตน์ติกรณ์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชยางกูร  พากุล โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิตินันท์  ผิวเหลือง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนากฤต  น้อยมณี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปฐมพงษ์  วารีรัตน์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศุกลภัทร  กันสีชา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วไชย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  คำภูแก้ว โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายบอส  ขันชารี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เมาวงษ์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายอมรชัย  อำภวา โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงคัคนางค์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายชาติสยาม  แก้วมนู โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปกรดนัย  ตรังค์คุณากร โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญารมย์  พรมลี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรัชยา  แพงวาปี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวิริฒิพา  สีนาทนาวา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุปรียา  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานติมา  ทองยืน โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายเตชินท์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธวัชชัย  ธัญญาวินิชกุล โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธัญพิชชา  พยุหะ โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอรุโณทัย  มะเสนา โรงเรียนบ้านท่าโสม ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกนกพร  พิบูลย์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระศรี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายฐยงเดช  ไชยคำ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แพงสา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธัญวุฒิ  กู่แก้ว โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนนท์ธนา  ไชยมาตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพศิน  จีนจะโป๊ะ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภัทรภากร  ธรรมเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัสสรินท์  สุวรรณแสง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวิทย์สรัช  หงษ์ศรี โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกวินธิดา  บัวบน โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกันยารัตน์  ดีเจริญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิรภาส  แซ่ย่าง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชยทัต  กลางประพันธ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายชยธร  พูลหวัง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชินวัฒน์  นามจันทร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายไชยวัฒน์  ปารีวาท โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายทนุธรรม  สวรรค์พรม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธนัชชา  เรืองแสง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธีวรา  นามบุญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปัณณวรรธ  ไล้เลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพัชระ  ต้นกันยา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทองโชติ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงมิติพร  มีพูล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายยศภัทร  สินธุพันธ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายวริศ  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวุฒิศักดิ์  มีคุณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิลากุล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอัครชัย  ชัยคำ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอัครวินท์  กุลชนบท โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอัตตานัง  ทองยศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีทะยา โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทร์ตอง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจิลาวัลย์  น้อยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  ขุตนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  จันทรประทักมี โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญพิชชา  โคตรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงประกายแก้ว  สุขี โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายเมธา  วงศ์ท้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรินรดา  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรรณพร  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงศศิริณณ์  จิระคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอาทิตยวิบูลย์  สีดาห้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิมพิศาล โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกรพินธุ์  อินทจำปา โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกิตติยา  ช่วยแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชญานิน  วงค์กระนวน โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชัยราช  ก้านสัญชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูชนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเทวรักษ์  ปิระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนราพร  บริบูรณ์มังสา โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกต โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัญญาภัค  อบชัย โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายจิรายุ  เมาวงษ์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชาญยุทธ  บุตรเทพ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธีรภัทร  ศาลางาม โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรพล  นวลอินทร์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุชัญญา  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอริสรา  ชาวดร โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 คณิตประถม
87 นายณรงค์ฤทธิ์  ไตรเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปฏิพัทธ์  ขำเหมือนแข โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปุณยาพร  ป้อมหาญ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพรรณิดา  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวรวิช  บุญแสง โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวิกานต์ดา  ผลบุญ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกนกพิชญ์  การรัตน์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกันต์ชนก  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชลกรณ์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชินดนัย  ปัญญาวิเศษ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญชู โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพัชรพงษ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรกัญญา  สีระการ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศักรนันทน์  ป้อมหาญ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอัฑฒกร  นามอุตวงษ์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอินธิตรา  คำสีสุข โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  สายเสน โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเจนจิรา  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวชนกนภา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายฐิติกร  อุตตะรักษ์ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐรดี  แสนเพียง โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวนันทิกานต์  เขตภักดิ์ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองสุวรรณ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนพร  ถูกดี โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  ไชยมา โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวณิดา  ดวงเอก โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายใกล้ตะวัน  พานา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  จันทร์อรุณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  สืบนาค โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทร์ลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงภควดี  คำมณี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรุจจิรา  ดวงเทียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัชญาณ์  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวิชญาพร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีเทพอุบล โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลจันทะ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติณัฏฐ  กุลกนก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจรรญา  ชาวน้ำปาด โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  แสนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนโชติ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธิติกร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูชัยนันท์  เล้ากระโทก โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายยิ่งคุณ  หนูราช โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายระภีพัทร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรินรดา  จันทแสน โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสมปรารถนา  วงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิตางศุ์  มูหะมัดอารี โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอภิชญา  วังแสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลญาริดา ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกฤษฎา  ตะกาล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกุลนันต์  พันสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชโรทร  สีทะหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐชนนท์  ลีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐวรา  สระบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายทวีศักดิ์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธีรวุฒิ  ตันรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปณัฐฎา  โคตรศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายปิยะ  หอมหวน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรนภัส  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวัชรพล  พูนมี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศรายุทธ   ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิตา  คุณากรฤทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายแสงตะวัน  เรืองสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเหมือนชนก  เกษสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอรรณิษา  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกมลชนก  โหน่งกุดหลด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรณสนธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชารีมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุดแถลง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทาบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ทาบุญมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติ์ดนัย  อุปัชฌาย์ใต้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชญานี  ศรีใหม่พัทลุง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชัชฤทธิ์  ลือคำหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฐิตินันท์  สีหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฎฐ์ฎาพร  บรรตะคุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพล  กิริมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐวิภา  ดาวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชาภัทร  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเณฏิญา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงดวงวิมล  ดวงวิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเดชปภัช  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธ้นยพร  พิมพ์พา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนัชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนวรัตน์  ด้วงพรมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันท์นภัส  หมื่นพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนันทนิชชา  พิลากุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันทิชา  สิงห์ทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันธิชา  พองเพ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ลาละคร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สมตัว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปพิชญา  สุดธิสิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปัญญาพร  กล้าแห่งงาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปิ่นมณี  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรรณาภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์หาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพิธิวัฒน์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรพล  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภคพร  วันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภักคพงษ์  อดทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภาวัฒน์  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายโยธิน  ชัยมนตรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงลลิตา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิมลศิริ  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิราวรรณ  เกษาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวีรภัทร  สมตัว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศรันย์  ผาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์น้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุภาวรรณ  เล็กกอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุวรรณา  ช่างยันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอธิป  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ทานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอนุชา  ตอนนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอภิชญา  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอลงกต  โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงไอญาราภ์  วันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนา  โคตวิทย์ โรงเรียนบ้านแดง ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัทราพร  จันโทกุล โรงเรียนบ้านแดง ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรด่านเหนือ โรงเรียนบ้านแดง ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัลยาวดี  ศรีจำปา โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัชชา  สุระมาณพ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  คันธี โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวิละกอน  อำไพพอน โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายสถาพร  อรรควงษ์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอภิสรา  ดีวิเศษ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
223 นายจารุกิตต์  อุดมไพร โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายทัศกร  กองผ้าขาว โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายธีรวุฒิ  รัตนแสง โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธีรศักดิ์  เทือกเพีย โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวนรินทิรา  คันธี โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีลา โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวรสสุคนธ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอภินันท์  โสดา โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงอัฉราพร  หอมสมบัติ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจิรพันธ์  กล้าแข็ง โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนันธิดา  ทิพย์ประโสต โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไม้แก้ว โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยธิดา  โคตรสิม โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภูริณัฐ  เพ็งพรม โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอุมาภรณ์  ภานุลักษ์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชลิดา  ไชยสีหา โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายณเดช  สุขเกษม โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายนันทิพัฒน์  โพธิสิงห์ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวรณัน  จันทรมณี โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนเทศ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายเพชรชระ  ปนิทานัง โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวสุกัญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตตัสสา โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  หมอกมะเริง โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพีรญา  สาวงศ์นาม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรมณี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกิรติญา  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงขวัญทวี  พลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิชชาภา  โสภากุล โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายชญานนท์  บุบผา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทนคร โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนภัทร  ไอยรา โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจีรพัฒน์  โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงดารุณี  เฉยไสย์ โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายศิรสิทธิ์  ชัยพุทธา โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลแสนเตา โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรพีภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านขัวล้อ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกฤตเมธ  ผิวสว่าง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายเทวะรัถ  เย็นแดง โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอนุวัฒน์  ชมภูนิมิตร โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปริยาภัทร  โง่นแก้ว โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีหาราช โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุนทะยา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ครยก โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจาริษา  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิรดา  ศรีรัตนาม โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงน้ำทิพย์  นันทจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปัตถวี  ลมดา โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุรภา  ราชมัด โรงเรียนบ้านโชคเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกนิษฐา  ไหวพริบ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจิรัญญา  ปิไชญาณ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงฉัตรฤดี  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณัณฐกา  วาปี โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธนัชพร  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธีรวัฒน์  ลีชวง โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกานต์สิรี  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสะอาด โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนภัทร  หมื่นเด่น โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรปวีณ์  นาเหนือ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทริกา  จัดนอก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชัยภัทร  สารมหาชัย โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายนนทพัทธ์  คำจันโท โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปิยวัฒน์  วาโยพัชร โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงรวิภา  อนุรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจิดาภา  มหาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณธิดา  นินชา โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวปนัดดา  สุทธาอามาตร โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีโสดา โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกนกกานต์  ชูเกณฑ์ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจุฑามาศ  จรรยา โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชาลิดา  รอบรู้ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐวรา  โคตรเพชร โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอดิเทพ  ศรีคำม่วม โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอรณิชา  มักใคร โรงเรียนบ้านน้ำปู่ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิภาดา  ทาสะโก โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอัมภิกา  คดอุทร โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภานุวัฒน์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านน้ำทรง ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายรัชชานนท์  มีศรี โรงเรียนบ้านน้ำทรง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายโสภณวิชญ์  แก้วก่อ โรงเรียนบ้านน้ำทรง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายทิณพัฒน์  กองชัย โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายพีรพัฒน์  เจียมสมพร โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายภาณุกร  นิลงบุตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดอนเป๊ะ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูพิพัฒน์  ทำนุ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอนุวัฒน์  ลาวันดี โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกฤตภาษ  โสภาจร โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงคิรากร  คันธี โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไก่แก้ว โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายทานบดี  สุระวรรณะ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายประถวิษณ์ุ  ศรีระวงษา โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปุญญิศา  สุระวรรณะ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเปรมมนัส  หลวงหลาก โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพรนรินทร์  พรมกุลัง โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพิตตินันท์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายเพชรรังสรรค์  อุ่นเที่ยว โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทรประภา  บุญเจือ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเมธัส  ออดไธสง โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสุริยะ  คันธี โรงเรียนบ้านสว่างปากราง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกุลธิดา  พงษ์พิลา โรงเรียนบ้านนาเตย ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายฐิติพงษ์  ลอดเอ่น โรงเรียนบ้านนาเตย ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐพงษ์  ครุฑแก้ว โรงเรียนบ้านนาเตย ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คำเกิด โรงเรียนบ้านนาเตย ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐธิดา  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนบ้านนาเตย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนันทิดา  จันทุมมา โรงเรียนบ้านนาเตย ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปนัดดา  สร้อยทองมูล โรงเรียนบ้านนาเตย ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงประวีณา  ไชยมา โรงเรียนบ้านนาเตย ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวริศา  พลชา โรงเรียนบ้านนาเตย ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทรนันท์  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาเตย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพีชญารัตน์  โพธิเสน โรงเรียนบ้านนาเตย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศศิวัฒน์  อินทร์อุดม โรงเรียนบ้านนาเตย ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนโชติ  ทองงาม โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์อนงค์  บุตรศรี โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายวงศกร  นามเชียงศรี โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพรนัชชา  พิมพรภิรมย์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรธิชา  ทับโสดา โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูวนันท์  คุริมา โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิรตา  ลุนพันธ์ โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอภิชนันท์  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนคำบงเจริญสุข ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายชยพล  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปาลิตา  อุเทนธรรม โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายอิทธิกร  บุตรสาระ โรงเรียนบ้านติ้ว ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกัญยรัตน์  โคตรเพชร โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปราบพาล โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชลธิชา  เชิดสกุล โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 วิทย์ประถม
352 นางสาววรัญญา  ประเวณิช โรงเรียนบ้านติ้ว ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐพนธ์  แผ่วพรมราช โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แสนโคตร โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชนาภัทร  นามบุรี โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงบุณยอร  พุทธชัย โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภาคุรย์  ภาคพรม โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปัญญาพร  สัตยาคุณ โรงเรียนบ้านข้าวสาร ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกรรณิกา  สร้างนอก โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายแกรนิต  บุญเพชร โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปริศนา  กุลราช โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ญาสกล โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศศิธนาภา  หอมหวล โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภกร  ป้องคำ โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุชานันท์  สงพิมพ์ โรงเรียนบ้านข้าวสาร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายประกาศิต  พันพรม โรงเรียนบ้านเม็ก ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายกฤติพงษ์  ขัลนิลวงศ์ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายณัฐพล  ทองโชติ โรงเรียนบ้านเม็ก ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกฤษกร  เดชสมบัติ โรงเรียนบ้านเม็ก ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายทินกร  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านเม็ก ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชญานิศ  กิตติชัยพัฒน์ โรงเรียนบ้านนายูง ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศศิธร  โชยพร โรงเรียนบ้านนายูง ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสาย โรงเรียนบ้านนายูง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวีระศักดิ์  จันทะบูรณ์ โรงเรียนบ้านนายูง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอัญชิษฐา  ชาติหวาน โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรนัย  ชาติหวาน โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุปชัย โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฉัตรมณี  นามดี โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรสุทธิชัยพงศ์ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเลย์น่า  นิโคลิช โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุธิดา  บุญทัน โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพัสกร  สิงหา โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายยศกร  ป้องภักดี โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวุฒิชัย  ร่มรื่น โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกันต์  คำหาญ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจันทร์ทิรา  พนอมสาท โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปณัฏฎา  กุลไชย โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายจิรวัฒน์  หินแรง โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายธนโชติ  มวลชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรทิพย์  วันอุดม โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสิริวิมล  เนียมศิริ โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณไพศาล  พรมศร โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงธนภร  พากุล โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปริญญา  ชาวดร โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพชร  แสนศรี โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวรัชยา  นาทันรีบ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสถิตคุณ  นันทจันทร์ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายณภัทร  ปัดถาวโร โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพลนกฤต  โมฆรัตน์ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายยุทธกานต์  อินติยะ โรงเรียนบ้านสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเจนจิรา  ปราบพาล โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายภคพล  นามโคตร โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายศักร์สฤษฏ์  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกุลรดา  กองทอง โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐวีณ์  กองทอง โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอภิสรา  อภิวัฒน์วาจา โรงเรียนบ้านนางิ้ว ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกรณพัตน์  บึงมุม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกวินธิดา  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกันตินันท์  วัฒนากุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเขมิกา  เกี้ยงวัน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชยาภรณ์  นันทะกุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชลิตา  ศรีภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายชิษณุพงศ์  แดนโคตรผม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จำปาเรือง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงณัจฉรียา  ดวงทิพย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายธราธิป  กระจ่างจิตร โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงน้ำหอม  จำปาเพชร โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงเปรมิกา  ทาขวาง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศิรประภา  อุดมคำ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดำรงค์ชาติ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุมิตรา  คำชมภู โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายอนุสรณ์  แสงทอง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภัครศร  นาทองบ่อ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายศราวุฒิ  คำภากุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญยืน โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงครองขวัญ  ผิวแก้ว โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรภัทร  ทุยบึงฉิม โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงดวงหทัย  จักรปล้อง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภูมิ  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนัชญา  เสาทองดี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธัญชนก  พลกำลัง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธันยธรณ์  อุดมไพร โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายบรรฌานิต  กงเพชร โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปฏิภาณ  จอมแจ้ง โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงประภาวริณ  อัคราช โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพฤทธิพร  นาวารีย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัชรพร  จันทรมณี โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภานุพงษ์  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงโลล่า  แกมบา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศจิษฐา  ขุนใหญ่ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสมิตา  ศรีโสภา โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คะดุลย์ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรณิชา  เมฆใส โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอิษฎา  คำภากุล โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 นางสาวธัญญรัตน์  พรมบุญ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายปิยวัฒน์  ป้องคำ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นายไวยเด็จ  อัดโดดดอน โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกาญจนาวดี  โสภาศรี โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกิตติยา   สีคลัง โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภูบดี  คำนนท์ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขอบังกลาง โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐฐากูร  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านดงน้อย ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอรอินท์  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านดงน้อย ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายกิตตินันท์  บุญยอด โรงเรียนบ้านดงน้อย ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณิชนันท์  เทพนวน โรงเรียนบ้านดงน้อย ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเนตรนภิส  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านนางาม ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงเบญญาภา  กงทอง โรงเรียนบ้านนางาม ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิตติพร  ศรีกุล โรงเรียนบ้านนางาม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอริสรา  ศรีกุล โรงเรียนบ้านนางาม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคุณากร  ปานทอง โรงเรียนบ้านขอนยูง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายอรรถกรณ์  เอื้อนพรหมราช โรงเรียนบ้านขอนยูง ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิตรดา  ไปนาน โรงเรียนชุมพลนาคลัง ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พลเยี่ยม โรงเรียนชุมพลนาคลัง ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงนิพาดา  ศิริบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา​ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศิริลภัทร  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา​ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอภิสรา  คำลือชา โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา​ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปริยากร  ทองเหลา โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอบ้านผือ) ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์ท้าว โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอบ้านผือ) ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงทิพย์สุดา  แซ่อุย โรงเรียนบ้านน้ำซึม ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายอลงกรณ์  ใจซื่อกุล โรงเรียนบ้านน้ำซึม ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายกฤตเมธ  จีระพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำซึม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูริพัฒน์  ทองบำเรอ โรงเรียนบ้านน้ำซึม ป.6 วิทย์ประถม