รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลภพ  นันทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยปัญหา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎา  อ้อยแขม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมเสียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาสิริ  กมลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีจันทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทร์จิรา  โยมา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรายุ  ตุ่นโส โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนิดา  จันทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณราภัทร  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขหนองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชา  อินต๊ะปัน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดิษยานันท์  วันทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนวัฒน์  ไทยน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวิชญ์  ไทยน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธีรภัทร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปพนพัชร์  ชะนะสะแบง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปราณี  เบญจวนิช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปิยพงษ์  วงศ์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปิยะศักดิ์  วนไธวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชริดา  บึงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชรี  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรพล  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัทรวดี  นามมุนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภาคิณ  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภูปกรณ์  คำแพงทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรชต  อิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายลัทธพันธ์  ช่างแคน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายวชิรวิทย์  เชื่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวรากร  สร้อยวิทยา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศยามล  จันทรสิงหาร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศรัณยพร  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศรัณยา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอนุรักษ์  ประเทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอัญญาทัศ  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลทิพย์  กุดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกรกนก  ประธรรมเต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกรกมล  เพ็งสะอาด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกรณิศ  สงวนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกฤตยา  ปวันนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทิพย์มะณี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกวินลดา  จันชารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกันติทัต  ราชวงษา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกานต์เกล้า  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกานต์มณีพิชชา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกุลชาภา  อ่อนหลำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงคนึงนิช  คำเมืองแพน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจันทกานต์  แสงพร้อม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจิตตรานุภาพ  สาฤษี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจินตนา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิร์ชญา  หล้าสีดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แดนสามสวน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเจตสุดา  สีแสนห้าว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชนนิชา  สมชัยยา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชนานัน  วงษ์คำพระ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชล  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลดา  ไชยวาน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชวินทร์  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชัชฤทธิ์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายไชยพัฒน์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐานิตา  ชูพุดซา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายฐิติกร  นามมี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฑิมากรณ์  สมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัชชา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐชา  แสนตุ๊ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐภัทร  กองสู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐิดา  หาญธงชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณิชาพัชร  น้อยอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธชย  พิมพิค่อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนวัฒน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนาวุฒิ  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญชนก  โคตรชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธีมาพร  ใจหนักแน่น โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรพัฒน์  ชนะแสบง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนพเก้า  พันแสน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนภัทร  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนภัสสร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนริศรา  บุราณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนันทศร  นารี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนันทิยา  ยะสีดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันธิชา  สังสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิศาชล  เหล่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายบัญญวิทย์  ซองทุมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปณิดา  ปุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปนัดดา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปรเมศวร์  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปราวรินทร์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปริมประภา  วิเศษทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปลื้มปิติ  สุขโต โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปิ่นปินันธ์  ปุริมา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปิยวรรณ  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงไปรยา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพรชนัน  สินธุ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรทกานต์  สนิทนิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพัฒพิบูรณ์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพิพัฒน์พล  อันทะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  มาตย์พล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภคพงศ์  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภคพร  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภัทรพงษ์  มูลคำเหลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภาคิน  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภานุวัฒน์  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูวรัตร์  ไชยหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมณีรัตน์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมณีรัตนา  สาฤษี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมนัสนันท์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายรณพีร์  มีสมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรตนพร  อินทร์กง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายรัชชานนท์  วังหอม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรัญธิดา  วงสมสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไหวดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลัลนา  วงษ์เวียง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวชิรวิทย์  สารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรกานณ์  จันทรสิงหาร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรดา  คำทองสุก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวรัชนันท์  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรานุช  นินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวราภรณ์  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิชญาดา  นนทวิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวีระภาพ  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศศิกานต์  นันทะแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศิริวัฒน์  พันธ์ลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศิริวิมล  เดชพล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสรารัตน์  ชาแท่น โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิรภพฐ์  กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสิรภัทร  สายสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุพิชญา  สู้รักรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอนันดา  โคสอน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  ชารีผาย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอภิสรา  ทับชา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอมรทิพย์  เรียงทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอริสรา  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอานุภาพ  เหมุทัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอิทธิกร  ฤาชากุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอินทรายุทธ  ลักษณะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอิรวดี  ศรีชัยมูล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอุมาวดี  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงไอรดา  เงินพุ่ม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกรวิชญ์  บุญประสาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายกรวิชญ์  สารโพพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายกฤษฎา  ศรีสองพา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเกียรติคุณ  รัตนโกเมศ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงขวัญธิดา  เยียร์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายจักรภัทร  พรหมจักร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจาน่า  โมฮัมเมด มักดี อิบราฮิม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายจีรวัฒน์  คุยนาเพียง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายเจษฎา  ชินภักดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายชยกฤช  นิรันดรางกูร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชลิตา  เบิกบานดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายชินาธิป  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัชชา  วาทไธสง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยางสุข โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฐชญา  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐชนนท์  นนท์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐภูมินทร์  มณีวรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐยศ  ภูมิวัตร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธนพนธ์  ชื่นตา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธนัชศรณ์  ยศยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนัญญา  อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายธนิสร  เทียนนาวา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายธัญเทพ  ลายกิ่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายธัญฤทธิ์  ลายกิ่ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธิชานันท์  รัตนสุภาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธิติวัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธีระภัทร์  ราชูโส โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายนครินทร์  สอนเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายนราศักดิ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงบัวชมพู  จันทรังษี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายปภังกร  บัวทองสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงประกายทิพย์  ดาขาว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปริลดา  จันทร์ธานี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปวัฒนา  วงษ์ชุลี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปัณชญา  ทองแสน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำภักดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพงศกร  สุระปะกิจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพนิตพร  ศรีทิน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชชากร  สงวนศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภัทธิรา  ไขสี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายภูตะวัน  สิทธิโภช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายโภควินท์  หัตถะโรจนะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายรัตตัญญู  วีระกุล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรัศมิชโลธร  คำวันดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวนัชพร  บันตะคุ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายวรปริญญ์  แผลงนอก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวีรยา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายศิวกร  พรมรักษา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภวัฒน์  โพธิผล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุกัลยา  นามโว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอุรัสญา  สุดชัย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยพล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกนกพร  ศรีโบราณ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกลทีป์  ซุยโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกวินธิดา  พันธ์วงศา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกวี  พึ่งคำนวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายก้องกิดากร  สมสนุก โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายก้องภพ  คนไว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกาญจนาภา  เทพบุรี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเกศรินทร์  อรรคฮาต โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจารีญา  นรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจิรายุส  แก้วเลื่อน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเจริญทรัพย์  พนพินิจ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชนธี  พลมีเดช โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชยุตรา  หลีสกุล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชัญญานุช  หอมกลาง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชุติพนธ์  สายชล โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัชชา  โอชารส โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐกรณ์  นันทโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐชนน  พึ่งคำนวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐนรี  เกตุเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐพล  ปะโสทานัง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณิชานันท์  เกิดเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเตชิต  วรรณขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายทักษ์ดนัย  พัดเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงทิพวรรณ  โพธิ์ใบงาม โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนกฤต  สมบัติกำไร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนวรรธน์  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนะภูมิ  ศรีนวน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัชญา  นิติมงคลชัย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนากร  คำวันดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธัญเทพ  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธีรกานต์  จาริยะมา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภัทรนันท์  ผิวดำ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนราธิป  นามดี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงบทรวี  ทองวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปภังกร  บัวงทองสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสด โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเปรมิกา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพชญ์ทิตา  อรัญญวาส โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรรณิภา  คำพิมาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรรณิภา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพรหมภิราม  วิธิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพลอยชมพู  สร้อยสองสี โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชยารัตน์  หาญพังงู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูมิศิริ  ศรีฮาด โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเมธิตา  สะพังเงิน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายรชานนท์  แก้ววันนา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรชานนท์  ใสโยธา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรรณกานต์  งามวัน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรวลัญจ์  คงกล้า โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรัญปภา  คมคาย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวริศรา  พันธนะบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศศิมา  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สายตา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิริภัทรา  แฉล้มวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภกร  พิมพ์วิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วดวงชัย โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วประสาน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  สุทธา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอิทธิพล  วิจารณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอุษามณี  ทองแสน โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฏฐชัย  ภู่ประเสริฐวงศ์ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเวช โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธีทัต  เปไสล โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายยอดมงคล  ศรีชัยมูล โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวนิดา  โคตรวงษ์ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงอลิส  ฟอร์คิงส์ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐพร  พิมศร โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณิชพร  กงกาหน โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณิชาพร  กงกาหน โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงน้ำฝน  เฒ่าวงศ์ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ป้องพระราช โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอณิษฐา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกมลพรรณ  ชมภูแดง โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายกรพัฒน์  จักสวนวัว โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายจักรวรรดิ์  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายชวกร  คณะวาปี โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลเซอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุรีเพีย โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายเตชิต  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายบุญดี  คำธานี โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรรณรมณ  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพุทธคุณ  ฝุ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เภาศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายวราพล  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวาสนา  วงสุกเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายเอกวิทย์  เอื้อทัดทาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีระวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หากันได้ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจีรติกานต์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชยางกูร  พันละออ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญชนก  โตใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปรภัค  ศรีเข้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปัญญาพร  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชคุณ  ภูมิฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายรัฐพงศ์  สร่างโศก โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงลภัสรดา  รักเสมอวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรนิษฐา  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิรุฬณัฐฎา  พลแพงขวา โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทพนม โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนาธาร  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเจนจิรา  คำบุญเรือง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนาภา  สายสิงห์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปิยพร  แสนขอนยาง โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจศร โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุพิชญา  คำเกิด โรงเรียนหนองแวงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกิตติ  นันทะรุ้ง โรงเรียนบ้านบ่อคำ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐิดา  ชาสมบัติ โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย ม.1 คณิต ม.ต้น