รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเดียม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษฎา  สาโร โรงเรียนบ้านเดียม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปิยากร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านเดียม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนาถณพิณ  มีนิล โรงเรียนบ้านเดียม ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนภัทรสร  ปัดเสนา โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงจิรภิญญา  พจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงญาณิศา  เดวิดสัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาตาวี  พลดงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนาวีภัทร  ลุนสะแกวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพร้อมพล  จันทร์งาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชญาภา  ธีรนิติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายสุกฤษฎิ์  โถชารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุภัสสร  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพลาธิป  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนันธนพร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอริสรา  พิมพากุล โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวไอรดา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายพงศ์ภัค  พิมพ์เคน โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพีรพล  พุทธพึ่ง โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีรเดช  แสงไข โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงปริยาภร  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายพรนภัส  พรมรักษา โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพรรษกร  กรรมหาวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอรรครพงศ์  ภูวาดเขียน โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอลิศา  พรสะตา โรงเรียนบ้านโคกเล้า ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายกร  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนาภรณ์  ประวันเณน์ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวิลาวัณย์  วรรณกุล โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุติมาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปภาดา  ศรีพรมมา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเพชรดา  สอนสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวันวิสาข์  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเกวลี  คนฉลาด โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชนิกานต์  จำปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สีใส โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนัชชญาน์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธัญชนก  อุตโรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพาขวัญ  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เทียบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายก้องภพ  ยวญหมื่น โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชีรณัฐ  พานหาย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายนันทวัฒร  ท่าน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรากร  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภัทรดนัย  นาบำรุง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวิไลพร  นามอญ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีดอนช้าง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศุภิสรา  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอภิวัฒน์  จันบัวลา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัณลยาพร  ใสยิ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจิรภัทร  พลกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลธิชา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณฐกร  นารีโพด โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงค์คำคูณ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนากร  ศรีคำวัง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายแบงค์  แก้วรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายยศพัชร์  ยุบลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายวีรภัทร  นามปราศัย โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอติราช  แก้วเกิดมี โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอิทธิพล  กำนาดี โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอินธิชา  ไชย์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงยุวดี  ปะโกทะสังข์ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายจิรายุ  จันทโมคา โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายวงศธร  นาคเสน โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาภัค  รุ่งเรืองธนันกุล โรงเรียนบ้านทับไฮ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศ์ปณต  ชำนิยันต์ โรงเรียนบ้านทับไฮ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมาลิษา  ทวีชาติ โรงเรียนบ้านทับไฮ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงยุพารัตน์  พิมพา โรงเรียนบ้านทับไฮ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาเเข็งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม