รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  ภูบุญลอด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  ท่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลภพ  แบงส์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎา  อ่อนตาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษณดา  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณะ  แก้วชูฟอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายก้องภพ  สุวัณณกีฏะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาณัท  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทะแพน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตพัฒน์  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตภณ  ใหญ่โสมานัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติกร  ใบรักษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจอมทัพ  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจันทร์ตะวัน  จันทคัต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรภัทร  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรภัทร  อรดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจิระณัฐ  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายฉัตรดนัย  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชยพล  มหาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชยางกูร  เจ็นพนัสสัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชลธี  ต้นคำฮัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชัยสุวรรณ  เดชกล้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชานนท์  อนุตรวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายฐฬกฤต  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยาผา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณพิ  ศรีบุญลือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัชพล  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฤทธิ์วิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐญาดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุบผาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐณภาส์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐพนธ์  มิ่งมงคลศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐลักษฑ์  ทหารนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐวศา  แก้วพินิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัติเทพ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัทชานันต์  ชาติภรต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายเตชทัต  บัวคอม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายเตชิต  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทักษพร  คะเนเร็ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงทักษอร  มหาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเทพทัต  เหลืองงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนกฤต  สาลาด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนโชติ  อาจสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธรรใจ อัลเบิร์ต  กรงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กัลยาบุตร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุตะขาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธัญเทพ  ปากแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธาดา  กองมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธาราทิพย์  วรรณราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธิญาดา  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธิติ  วรวะลัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธีธาฬา  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรเชษฐ์  ดอนพงไพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธีราพร  สวัสดิ์ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนภาวารี  สุริยะศรีงามเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันธะริญา  ยศเตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนิชาภัทร  สาละพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนิติกร  ขันธวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายบุญธชา  หวานอารมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุญนิสา  วงศ์สีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปณภัช  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปวรรุจ  หัตพรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายปัญญพัฒน์  ซินโซ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายปัณณธัช  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปัณณปภณ  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปิยังกูร  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงไปรยา  บัวคอม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงผกากาญจน์  สังฆภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพชร  นักผูก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพชรพรรณ  คลื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพชรมน  บุญญาน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรรณรมณ  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีวงษ์รัก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพลาธิปป์  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพัชรพล  พนาลิกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายพัชรวัฒน์  โสมภีร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีสมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพิชญุตม์  โสตถิบุรุษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพิทยุตม์  โคกคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประเสริฐวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพีธากอรัส  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพุธลักษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทร์นรินทร์  นาวาสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภาคิน  เกษรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภานุชญา  พูนเพชรมงคล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายภูบดินทร์  แสนมะเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์กอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิพัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิรพี  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีละพรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงมีรดา  กัลยาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายยติภัทร  โสรมรรค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายรวินท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายรังสิมันต์  เครือเนตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเรยา  ไพเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงลัลย์ญดา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริโส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวรันธร  มงคลรัฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวริษา  วรรณไสย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองศิริอุบล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวิภาวี  ภูธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวิรินดา  จันทร์กลม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายวิศวะ  สิงห์กาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สุราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศรันย์  อินทรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศศิมา  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เผื่อนคำไฮ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศิรสิทธิ์  เทาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ช่วยชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายศิริวิทย์  ต่วนทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศิวชยพล  นิตยโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภกฤต  อุดมศักดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภโชค  จิตรไทย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศุภพิชญ์  หลานท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงโศรยา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์พิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสิริกมล  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสิวพร  อุปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงหัฐฐศิริ  วงษ์นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอชิระ  หาได้ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอทิชา  สงครินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอนาวิล  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอภิชญา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิเดชกุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอริสรา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอัครเดช  เนตณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอัญอร  สุพันธ์ธะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอินทัช  อนันต์พิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองวิลัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วสีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายโอบบุญ  อินทร์สีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายไอศูรย์  พรตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกชกร  สุขนิพิฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกชพร  จิรศรยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกชพร  พลเทียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกนกณภัทร  มะปะทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกนกพร  เสือพาดกอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกนกพัฒน์  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกนกอร  โสตถิบุรุษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำพูด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกมลโลจน์  ธาราเสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกรภัทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกรรฐภร  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤตเมธ  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกวิณธิตา  ชิณโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกวินตรา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญจนาภา  ดาลม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญ์ชวัล  วัฒนะพระยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญญภา  สกุลสุภากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วชิรเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คุโน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ราชเทียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกันตภณ  วงสุเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกันย์  แฝงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลญาณี  ดาลาด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัลยกร  สุขนิพิฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัลยากรณ์  เกดเกษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกาญกนก  คนสวย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อินเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกานดาภร  เก่าเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกานต์มณี  มณีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกิตติพันธ์  กุศลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิรติกร  แก้วโภคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกุลจิรา  อาษานาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกุลธร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกุลนภรณ์  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกุลปริยา  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกุลรัตน์  คำแก่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแก้วมุนี  โม้เมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายไกรวิชญ์  เหลืองทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงขวัญจิรา  ถี่ถ้วน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเขมนิสิตา  เจนถาวร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายคนชนะ  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงคุณัญญา  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงคุณัญญา  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายคุณานนต์  โพนสัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายคุณาวุฒิ  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจอมพล  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายจักรภัทร์  ต้องแต้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจักษ์กฤษ  คำงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิตติพัทธ์  ชมมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรพรรณ  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรภา  ไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจิรเมธ  เชิดโกทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายจิระศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิรัชญา  คลังกลาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิรัชญา  ป้องหลิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒเขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรัชญา  ไวชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุทธิไชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เข็มพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชญาดา  หมุนทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชญานิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชญานิศ  อินทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชญานิศา  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชนเทพ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชนนกันต์  บัวเทิง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชนะโชติ  วระแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชนารนพ  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนิดาภา  คุณยะบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนินาถ  คำลาภ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชยพล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชยภรณ์  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชวกร  โลมสนธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชวัลณัฐ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชัยมงคล  สุจริต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชาคริต  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชาคริยา  ถิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชิชาฎา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชินดนัย  ประทีปวิทยวณิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชินดนัย  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชินภัทร  ภิภัทราพัชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชิษณุพงษ์  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงโชติภา  สุวรรณะโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายฌาณธรรม  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายญาณวุฒิ  โพธิศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายญาณาธิป  จันทรจำนง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงญาณิศากานต์  รัตนโภคาสถิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาดา  ทูลพุทธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฐปนวรรธน์  รติวีรภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐานิดา  พรมนาไร่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฐานิตา  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐิตารีย์  เหลืองไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายฐิตินันท์  พลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายฐิติวัฒน์  แก้วดวงดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายฐิติวัสส์  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณฐกร  วงศ์บาสก์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณฐนนท์  ศรีไสยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณเดชน์  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณธิดา  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณพิชญา  แดงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณภัชชา  สวนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณภัทร  พิจิตรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณภัทร  วีศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณภัทร  แสนประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณภัทร์  อันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณรัชต์ชวัล  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัชชารินทร์  น้อยมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัชริญา  วรรณขาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัชริญา  เหลืองจิตวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรเพ็ญนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วรรณนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐกรณ์  พรมวาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐกรณ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุริมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐนรี  คามวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐนรี  ม่วงปฐม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐพัชร์  นวกะคาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐพัชร์  ภัทรพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ไชยพาล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐเมธี  รุจจิราไชย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐรดา  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐอริญ  ป้องหลง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูทรายขาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงดวงชนก  เหง่าสีไพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงดวงมงคล  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงดากานดา  พาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงดาริกา  สาธารณะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดุจญาดา  โคธิเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเตชิต  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเตโชพล  บัวกอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงทรงอัปสร  หัสดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายทักษพงษ์  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงทิตติพร  คำมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเทพิตา  ไกรยะฝ่าย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายแทนธรรม  คำกันหา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายแทนธัญญ์  จันทะลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนกร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกฤต  ชัยวาส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนกฤต  ลิชัยมูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนดล  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนเดช  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนพนธ์  ราชนาวี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนพร  สิงห์กาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธนภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนภัทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนภัทร  แก้วสาธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนวรรณ  โบราณกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนวรรธน์  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนวัฒน์  พิลามา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนวัฒน์  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนวินท์  หล้าบา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนากร  อาษานอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธนิสราพรญ์  สาครขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุตตะกะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธยศกร  บุตรอด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธรรมทัช  เศรษฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธราดล  นวลขาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีบุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญญศิริ  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญพร  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญยารัตน์  พาคาลม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธัญรัช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธันยพัฒน์  พิพวนนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธันยรัตน์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วปัดถา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีทัต  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธีรกานต์  บัวกล้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีรดนย์  อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรภัทร  บัวป่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนงนภัส  พรมยาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภัทร  พลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนภัสชญาฐ์  วัฒนารุ่งเรืองกูร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนภัสนันท์  นิมิตเสาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วรัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนโม  โคคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนราวดี  สุริโย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนรินรดา  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนริศรา  จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนวนันท์  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงน้องพิมล  ไกรวาปี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนันทัชพร  สีดาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนิชานาถ  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิชาภา  วงค์บุญชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนิธิวัชร์  ธนิตศักดิ์สินทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนิภารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนิรชา  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนีนนารา  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเนติกาญจน์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายบัญญพนธ์  พงษ์ฤทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายบัญญัติ  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายบัณฑิต  เสวตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงบุญญาพร  ราตรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายบุญฤทธิ์  สักขวา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบุษกร  ทองเผ้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายบูรพา  โพธิตาก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มัครมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปณาลี  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปณิตา  ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภัชญา  จิริสาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญคง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์วันดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปราณปรียา  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปริณณดา  อึงสกาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปรีชาพล  โมยะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปรียดา  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปรียานัน  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปวเรศ  เจนถาวร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปัญญพนธ์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปัฐทิชา  ดุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปัณณวัฒน์  รอดนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทะสี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปัณณ์  ผาแดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปัณทารีย์  จิตเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปาณิศรา  นันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปาลิน  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปื่นทิพย์  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปุญพัฒน์  วงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุญยวีย์  ศรีเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปุณยาภัทร  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเปมิกา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพงศนาถ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพงษ์พิชญ์  พิทักษ์ธานินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพชรกร  สอนชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพชรพล  วิเศษบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพชรภัทร  วลาพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรชรินทร์  สีหวิรุฬห์การ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรนภัส  ปักษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรนภา  อุเทน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ขนันไพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตะหน่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพัชรนันท์  ธนวัฒน์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัชรพรรณ  วงศ์วันดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพัฒนปุณณ์  รงค์นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นาวาสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัทราภรณ์  เพียรเสถียรชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพัสกร  ดอนละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพาณิภัค  สะเอียบคง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพาดา  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพาฝัน  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิชชาภา  สิมะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลีนาลาด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญา  ประกอบศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชญากร  วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิชญาภา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสียวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรหมมาอาจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฮ้อยโนนสูง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชาติสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิลาภร  พันธุวร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพีชญา  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพีรดนย์  นักผูก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพุทธชาด  ละมุนพัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพุทธพล  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเพชรณพัฒน์  ปัดแพง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภคนนท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภคพล  แก้วพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภควัฒน์  เจริญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัชรา  พนิชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภัทรวดี  ลัทธพรรณงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภาคิน  บุญเวิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภาสกร  ปานนูน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภิญญาดา  พันธุ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภิสรินธันย์  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภีมพิชญาญ์  หงษาคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภูดิศ  ถิตย์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภูตะวัน  ธิมะสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภูตะวัน  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูธดล  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภูบดินทร์  ภูหัดสวน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูปกรณ์  ภูขะมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภูมิไท  ชำนาญเถื่อน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภูมิรพัฒน์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูริชกานต์  สมธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภูริชญา  หมู่หัวนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูริทัต  คมขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูริภัทร  กฤตธนาปภากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูริวัฒน์  บุญทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภููมิพัฒน์  เลิศอำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงมนปพร  จำปาบุรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนศักดิ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมัณฑนา  ปะนาราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงมาริษา  เปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงมิ่งกมล  สิงห์คราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายยศพล  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายรชต  มานะศิิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรชต  วัน คัม เปน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรมิตา  ถิรพันธุ์เมธี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรวิภา  ธรรมโกฎิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรัฐวัฒน์  เหง้าเทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงราญา  สมาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายริชาร์ด  สมิท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรินรดา  แสงไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงลลิลดา  ศรีกลัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายลันธิมา  ชะลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยวาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวงศ์วัชร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวชิรวิทย์  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวชิรวิทย์  วังคำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวชิรวิทย์  เถื่อนมุลละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวชิรวุฒิ  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วันทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรกานต์  ตู้บุดดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวรโชติ  งาามลุน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรพิชชา  แก้วแก่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวรภัทร  ภูริศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรัญญู  สดใส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรัตถ์นันท์  ธนรัตน์นราศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวรากร  ตระกูลสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวริศรา  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรีวรรณ  ทุมสีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวัชระพงศ์  ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ลือคำภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวัลธิดา  โพธิ์ใบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวิกัญญา  ผางน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวิชญพงศ์  เคนาวัต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวิภูเมธ  ภูษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวิไรรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวิษณุพงษ์  วงศ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิสสุตา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวีรภัทร  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศตคุณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศริยา  มณีวรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศศธร  มีโสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิริกัลญาพัธน์  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิริวรรณา  สองศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศิวะกร  หมีกุละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุภกร  ภู่เรืองนริศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญยวด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสมิตา  วรารักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสรวิชญ์  ทองธิราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสหัสคุณ  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยมหา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายสิริวัฒน์  กองทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสิวาพร  ภูผิวเดือน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุขพิพัฒน์  เจริญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุจิตรา  ยะสาธะโร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุทธินันท์  จินตนาโกสินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสุทธิพงษ์  สืบจากอำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุทัศณี  จันทรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุพิชญาณุชย์  บุญภึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุภณัฐ์  ตันทัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุภาวดี  สาขา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงโสมนภาพร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพบูลย์สีสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงหฤทชนัน  พัสดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอชิติ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอดิเทพ  ทองประมูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอติคุณ  ศุภวิจิตรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอภินันทน์  พรมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอภิภัทร  ระวาดชิด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรชพร  ตั้งศิริสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอริสรา  พิเมย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอัครพนธ์  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอัจฉราพร  โสดาคำแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอัญชลี  สุระคนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอัญมณี  แขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอาชวี  โพธิ์ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอาภัสรา  สรัสสมิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอิทธิพนธ์  วงศ์สีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายเอกปวินท์  วัดถัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกรชนก  ปัญโย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บาทชารี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกุลวรินทร์  ศรีธรรมโม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายจักรภพ  โสมะคุณานนท์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายจิรภัทร  อ้นชู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงเจษฎาพร  พิมเสน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชลชฏา  จันทะเกตุ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงญดา  ธานินวัฒนะโชติ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชมภู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  อ้นชู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายตะวัน  คำแสน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายติณณภพ  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายธนวาณิชย์  ศรีอัมพร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธนวินท์  ละชินลา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงธนารีย์  อินทร์ชูวงศ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายธเนศพล  เจี่ยมณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายนพเก้า  ปักขะพล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายนฤเบศร์  สุขภูมิ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายเนติพล  สุขภูมิ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงบุญสิตา  ลาดบัวน้อย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายปภังกร  สาริมา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายปรินทร  จับมั่น โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมพ์พาพรกุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงปุญญิศา  ประตูคำ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายพรพรหม  ขุลีหลาย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพรรณวรท  ต่อพันธ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายพิชิตชัย  แก้วก่า โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายพีรวุฒิ  บุญยอด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภควดี  ภักดีราช โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายภคิน  แดงสำราญ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายภัทรภูมิ  หนูช้างเผือก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายภัทรภูมินทร์  พูลทวี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายภาคิน  วรพันธ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายรพีพัฒน์  ขาวโกมล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงระตาฟ้า  พฤกษชาต โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายวรดร  สารสังข์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงวรวลัญช์  วันสว่างเมือง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายศรัณยพงศ์  พูลแก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายศักรินทร์  สกุลสุขวงศ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสายรุ้ง  สุริยะ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายสุขเกษม  สำราญ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายสุพศิน  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายออมสิน  นิติมงคลชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงกชกร  วิเศษศิลป์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกชพร  เสริฐศรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลักทอง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ชาญสุข โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงไกลกังวล  พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์พรม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชณากาญจน์  ทาสีดำ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชนาภัทร  สุขวาปี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติพร  พิพัฒนกุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณฐกร  จิตรจำศรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงดาราวีร์  คณาญาติ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนภัทร  วลัญไชย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนภัทร  หมั่นจิตร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนรภัทรพิมน  ลุนพุฒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปรัชญา  ธนสรรวนิช โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปวริศา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปุณณภพ  ศิริเกตุ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพลนเรศ  พลหงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัชรพร  จำใบ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิพรรษพร  มาลี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภคพร  เงินแพง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภาณุภัทร  วิลาวรรณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภิญญาภัทร์  บัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภูมินทร์  วงศ์ภูธร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายรัชกฤษ  วรรณสาร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวรรณิษา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงวรัญญา  บุญนวล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวัศพล  โคตะวงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศรสวรรค์  ห่อหุ้มดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศศิปภา  สิงหฬสาย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีบัวผัน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอภิชญา  อัคนิฐมนตรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอัครเดช  พิเคราะห์งาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอิสราภรณ์  คำจุลฬา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เเก้วเชียงหวาง โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายวีรเดช  สองเมือง โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายจิรายุ  อะโน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเชษฐพันธ์  พนะโพธิ์ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนัฐพงศ์  สร้างช้าง โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูมิภัทรกานต์  พิมพ์บาล โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศุภากร  เเก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสรยุทธ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเอกภาพ  พันธ์ชัย โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกมลชนก  นันทลักษณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายกฤติเดช  คำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกษรฤญ  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายก่อกฤษฎิ์  พัสดร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อัญญโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เบ็ญจกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายการัณยภาส  กีตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเขมจิรา  จำปางาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายคงกระพันธ์  เศวตวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายจารุภัทร  สุวรรณอภิชน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจิดาภา  ปราบสิมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายจีราวัฒน์  จำปาดิษฐ์ธเรศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายเจษฎา  เจริญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงฉัตรชนก  พรหมปู่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชญาดา  สอดสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายชนาธิป  ศิโรรัตน์ศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายชนาเมธ  ชาญธีระเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายชนินทร์  มณีนพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชวิภา  ชัยเนตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  พิมสุวรรณธนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงชาลิสา  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชาลิสา  สว่างวัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายชิษณุพงศ์  พลตื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชุติมันต์  ภาโนมัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายฐปนวัฒน์  วานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายฐิติวัชร์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณภคภร  โฆสิตนุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ศรีเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐชนน  บุญเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายณัฐดนย์  จันทร์ลอย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายณิชพน  ปะนัดเต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงทักษอร  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายธนกฤต  มงคลนาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายธนกฤต  หาตรงจิตต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายธนกฤติ  แสงวุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายธนวัฒน์  กรมทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายธนวัฒน์  ฝังใจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายธฤต  ทักษณา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธิติวัฒน์  อริยคุณาธนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายธีรวีร์  ศิริรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงนภัค  ศรีเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายนภัสภณ  โฆสิตนุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายนรเสฏฐ์  จาลีวิศิษฏ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายนฤณัติ  สุวรรณไตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนันท์ณิภัค  ศรีแขไตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายนิรัช  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายบุณยกร  ศรีนฤวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายพงศกรณ์  ทัดมาลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายพงศ์พณิช  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายพชรภูมิ  เพชรล้ำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สวัสดิ์เรียวกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพิชชาภา  โสพิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพิชญ์ชเนตต์  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระพาพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายพิชญพงศ์  บุญวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สิทธิเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายพุทธิภัทร  พันธวัชวรกานต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายเพ็ชร  อมรภิญโญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงแพรธารา  กุลฤชากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายภูมิภัช  หมื่นดวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายภูวณัฏฐ์  การโอสถ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายยศวัจน์  โพธิวัฒน์กมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายรักดี  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงลักษณาวรียย์  จันทคัต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายวชิรวิทย์  ดลวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายวรฐ  หมื่นดวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายเศรษฐา  วรสกุลกาญจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายสฐานันท์  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายสิรวิชญ์  อรรณพเดชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายอติณเทพ  โสภาคะยัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอนัญญา  สุจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายอนันดา  คริสโตเฟอร์รู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอภิชญา  อัศวภูมิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายอภิสิทธิ์  มโนนุกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายอาทิติพงษ์  พิบูลสุขสิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอิสยาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 คณิตประถม
692 นางสาวกรภัทร  ศรีชุณหวณิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายกฤติน  แก้วมณีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกฤษฎา  แก้วมณีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวกัญจน์ธนรัตน์  จิตติพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยมณีเทส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตติพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกัญญาภัค  อรุณสันติเดชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกัลยาณี  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจียศิริพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนวารีวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
702 นายโกเศส  มงคลยุทธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญลาภศุภวัตร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงข้าวหอม  ชลามาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายจอสช์สคุณ  บาล์ชอรว์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวจิดาภา  ธนกิจขจรกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวจิตติสุดา  กฤตยาวรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวจิรัชญา  ปะตังถาโต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชญานิน  กำไรทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชนกานต์  พงษ์รัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชนัญญา  จีนะกาญจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวชมดาว  เครือทองศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นายชยบดินทร์  ดีสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นายชยพล  บุศราคัม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายชยภัทร  อํานวยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชวนากร  ประสพสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีธงชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายชินกฤต  วงศ์ตระกูลพิพัฒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวชุติกาญจน์  เฉิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชูษณะ  เมตตาพจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายฐปนวัชร์  ศิริทิพยัณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายณภัทร  ฟองสมุทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณวรัฎ  รัตนมนตรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิ่งกาญจน์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายณัฏฐพล  บัวภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
728 นายณัฐกร  แปะทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายณัฐนนท์  ศักดิ์ศิริวุฒโฒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคธฤตอนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายณัฐพงษ์  อุลัยวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณัฐพศุตม์  รัตนบุรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เลิศศิลปชาญชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นายณัฐภัทร  อังพสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อำนาจพิชิตไพรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณัฐวิภา  เลิศวิวัฒน์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวณิชาธาร  พลชารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายดรณ์  วิเศษโพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายตุลยวัฒน์  อมรพัฒน์ภาคิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวทักษพร  ศรีวงศา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ยิ้มวัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายเทพบุตร  บาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายโทน  จรัสสิทธิเสรีกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธงนิยม  คำมุงคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนชัย  ด่านวัฒนาพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงธนภรณ์  กิติยะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธนรัช  บุตรกัณหา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายธนิก  ใจกล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธีร์ฐนิต  โค้วธนพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
751 นายธีรธรรม  แก้วมุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธีรนาฎ  เฮงธนไพบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายนนท์ปวิธ  พันธุ์พิทย์แพทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงนภัสนันท์  ขุลีดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนภาศิริ  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนิชานันท์  อาณารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเนรัญชรา  ธีระธนานนทื โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายปกป้อง  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายปภังกร  โฉมไธสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปรียาพร  รู้บุญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปวริศา  ศรีบุญชม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปวีณวัชร์  พานนนท์ฐิติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นายปัญญ์ณัฐ  เลิศพงศ์เมธี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปิยพัชร์  พิชญาสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวปุณยนุช  วินิจชัยรัตนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์กลิ่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบียนชัยวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  เจริญกิจสุพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายพชรกร  อุตโรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพชรคุณ  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายพนธ์กฤษฏ์  ประดิษฐ์กลเจิญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพภัสสรณ์  เทียนชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายพรลวัฒน์  ชัยเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายพลวรรธน์  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายพศิน  ตั้งเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพอฤทัย  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายพัชร  พลสงคราม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายพิฆเณศ  แสนเขื่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพิชญะภูมิ  เลิศฤาชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิธิศธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพุทธธิดา  กาญจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงแพรชมพู  ประสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวแพรเพชร  สุนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงภคพร  บึงไกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงภคมน  รัตนมนตรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 นายภัคอนันต์  เอียสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวภัทรณัฐ  ไชยบุบผา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายภัทรพล  ระวงษ์โคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  ภูชาดึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภัทรอำนาจ  อำนาจพิชิตไพรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
794 นายภูกวิน  แสงชมภู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายภูมิอัมรินทร์  อินทร์สีดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงเภยริตา  สุภัคกาญจนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
797 นายยงยุทธ  โพธิราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงยลลดา  คำกองแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายรวิศ  กุลตั้งวัมนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงรินท์นิตา  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงรุ่งรนิดา  บ้งพิมพ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงลักษิกา  เภตราพลาดิศัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวลักษิกา  ใหม่วงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวนัสวรรณ  เสารยะวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวัชรดา  โนนจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายวีรภัทร  ท้าวพิมพ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 นายเวชพิสิฐ  ไชยธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศตพร  แซ่อึ้ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายศตพล  คูสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายศริชัช  นามวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงศรุดา  สุโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงศลิษา  นิมิตรเกษม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงศานตมล  เกษโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายศุภสัณห์  หล้าพิมพ์สิงห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายศุภสิน  เนตะเทศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสกุณรัตน์  บุญนะที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสมลักษณ์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสรรพวัฒน์  ศรีพนมวัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายสรวิศ  คงสุจริตธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสโรชา  โสสีทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายสิทธิชัย  ลิ้มวงศ์วัฒนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายสิปปวิชญ์  สกุลดาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสิริกร  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
825 นายสุขเกษม  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายสุธีระ  เลิศภูมิปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 นายสุรธัช  สายสิงห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เปาวนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายอัครเชนทร์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอัญชลีพร  เอียสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงเออะมีเรีย  โบว์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงกชพร  วังคำแหง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายกฤษฏ์  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายกิตติพิชญ์  พัฒนสุกาญจน์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกีรติวินท์  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันหอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงคุณัญญา  โกศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายจงภพ  ตะพานบุญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจิตตานันท์  ฟ้าขลิบทองเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิรกาญ  พีรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจิรรัชชยา  จะรอนรัมย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจุลจักรพงษ์  ไชยศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  จันทร์ชมภู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายโจเซฟ วิลเลี่ยม  อีวานส์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฉัตรชนก  ณัฐสิริกันตโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชญาภา  สอดสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนัฐปภาฐ์  โชติพิทยสุนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชนิดาภา  พงกันยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชนิสรา  คงจา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชลดา  เฉิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายชลธี  จอมศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายชินาวุธ  นิตย์กุลกานต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชุติรดา  ตรีเพชรสมาคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงฐกลรัตน์  คุยบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายณธกร  สมศรีมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณภัทร  กรกิจมั่นคง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายณภัทร  คงจา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณรัช  พจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำสุพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฏฐพร  ศุภรัตนชาติพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณัฏฐพล  กิจนุกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณัฏฐพล  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิริโรจนมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายณัฐพัชร์  เลิศวิวัฒน์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายทินภัทร  พัฒนขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธนกฤต  จุลกะบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธนดล  ลาโคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธนดล  สังข์ขาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงธนภรณ์  ดิษฐเนตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธนัชภัทร  แก้วเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธรรมวัฏ  แย้มสง่า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธิษตยา  ม่วงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายธีรธรรม  สีชมพู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธีราธร  สนสายสิงห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงธีวรา  รักสันติชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายนภทีป์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายนภัทร  ธนานนท์เดชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายนภัทร  พัฒนขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนฤนาถ  วิเชียรวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงน่านฟ้า  หนูกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงบัวบูชา  บัวคอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงบุญญาภา  พุกเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงเบญญาภา  พุกเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปกรณ์  ศุภรัตนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปณิตา  ปราบสิมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปภังกร  จันทรทิพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปริญญ์  ระดาเขต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายปวิทัฬห์  สุวรรณาพิสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปิยะณัฐ  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายโปษัณ  จันทร์เมฆา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพรชัย  วิเนตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพรภวิษย์  ไชยวัฒนตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพิชญุตม์  ประสิทธิ์พันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพิชธิดา  บุญตาทิพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เปล่งวิไลรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์  อภิรักษ์กานต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพีรพัฒน์  พรโชติทวีทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพุฒิธร  สว่างสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพุฒิภัทร  ศรีเงิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเพชรลดา  พันธุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภัทรดนัย  สุริยะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงภิญญดา  เสนาลอย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภูริชญา  เลิศสุบิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงไมลีน่า เอมิกา  โคว๊าค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายรชต  ศรีกาญจนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายรวี  เสาวคนธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายรัชชานนท์  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายรัฐกฤษฎิ์  บุตรโยธี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงโรสรินทร์  ราสุโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงลักษมี  อินทฤาชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายลัญฉกร  ใจสะอาด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายเลออน ภูริภพ  คำคลี่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายวชิราวิชย์  โฮมหงษ์ ทาขุลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายวณิกกุล  ใจสะอาด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายวรพงศ์  พูนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวรัทยา  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายวิชญ์ชาพล  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูชาดึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายวีราทร  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศรณ์พิชชา  มุ่งดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายศรัณย์กร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศิริพงศ์  ฟ้าขลิบทองเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสพัชญ์นันทน์  จิตติพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสิรีธร  สงวนต้นกัลยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสุวิจักขณ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เรืองสุทธินฤภาพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทโรทัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอชิรวัฒน์  วิเศษนิมิตชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอชิรวินท์  สายขุน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอดิศร  อินจำปา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอนุชา  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอรณัฐฑิกานต์  ศรีธนนันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอัครพงษ์  ทองมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอาชวิน  วัจนสุนทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอุษาพร  เกินชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงไอยวริญ  ชุมพลกุลวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกชพรรณ  อภัยปิยกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกรชนก  คำเหง้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงกรณภัทร  ปรีชาวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงกฤชภร  อภัยปิยกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้ววิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกัญญาภัค  พฤทธ์ธนารักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกันยาพร  จำปาน้อย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงกัลยากร  ราชนาวี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จำปาทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เฮียงราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงกานต์นัดดา  สยมชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงแก้วเจริญ  ชุมพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงขวัญฤดี  ทิพย์ธาตุภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทิพย์ธาตุภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ สุดตา  แม็คโกเว็รน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงเจริญรัตน์  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
956 เด็กหญิงชฎาพรรณ  สุระเสียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงชนิดาภา  ภูบังแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชัญญานุช  ไกรวิศิษฎ์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงโซเฟีย  อูเล็ททาวสกี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณฐพร  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงณฐภัทร  นาครำไพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงณมินตรา  ภักดีนวน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณัฏณิชา  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศุภนิธิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ธนาเจียรนัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณิชานันทน์  พหุวัฒน์ชินภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงทิพย์ธารา  จูมพรักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ยิ่งงามแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชีวะเกรียงไกร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงธิรดา  พรหมเครือ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธีรดา  สุขรมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงบุญญาดา  อินทรวิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงปฎิญญาภรณ์  คำภาแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปภสร  พงศ์พาป้อ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงปรีญาวดี  หมื่นพรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปวีร์สุดา  สุวิชา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  แก่นสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงปุณณดา  ทองเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงพรนับพัน  ดาบภูเขียว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพรพรรณ  ลุนละวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองณรงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพิชชานันท์  ผงพิลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์  มูลเพีย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูประเสริฐ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพิรดาภร  อินเบ้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงภัสรานน  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงมนสิชา  สุทธิบาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงรมย์ธีรา  วงษ์เสถียร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงรมินทร์ดา  เตชะรุ่งเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงรุศมีลา  วิบูลย์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีสุขา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  สัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงวรัณปภา  พฤกษาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงศิรินดา  เพชรหนู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงสิริเมฆาพร  ธนาสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขมะโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงอชิรญา  พรรณรังษี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงกชพร  พรมกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกตัญญุตา  กตสมิทธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยนต์พันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกรฉัตร  มาพงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกรวรรณ  กิตติมานิตกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประกอบการ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงกัญญากร  ผามาตเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกัญนิภา  ซ้ายกาละคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวกาญจนรัตน์  บัวรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงกาญจนาภา  บุดดีคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวกีรติกา  คำวิเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงแคร์รี่  วิลสัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงจอมมณี  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวจิตติมา  อุดมรัตนกูลชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจิตภา  รุณพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชนัญธิดา  ขวัญทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทวาเรศเรืองคาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  พรมรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงชามาวีย์  หาญธงชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงญาณภัทร  กาลวิบูลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงญาดา  อภัยโส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวฐิติวรดา  พลท้าว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงณัฏฐินันท์  ยาวิธี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิรวัฒนานันต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิพัฒน์สกุลภาคย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภนิธิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวดนิตา  เชียงรัมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงทริญา  พจนสุนทร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงทัณฑธร  จันทร์ไสว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงทิพย์วารี  จิตนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงธนกานต์  สมองาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวธนัชพร  อ้วนแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงธัญวีร์  เลิศธรรมวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวธิติสุดา  จันทน์ต้น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวนนทพร  อุทปา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงบงกชเพชร  ทองพันธุ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงบัณฑิตา  อันทะศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงบุญฐิสา  เวชอุไร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงเบญจพรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงเบญญาภา  ผดุงวงษ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปพิชญา  หนองนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปภาดา  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปรายฟ้า  จักษุสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วเวียงชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปัญฑิตา  ไชยมาสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวปัณฑิตา  ลีพฤติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงปัทมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวปุณยวีร์  คงเหนียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพชรวรรณ  แคล้วอาวุธ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงพรทิวา  วิเจดีย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงพรสวรรค์  พรมยาลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพริมรดา  หวานชะเอม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวพัชชา  รัชกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีวัฒนสม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพิชชาภา  ปิงเมือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพิชญดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพิชญาภัค  ลำภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพิณนภา  จูมพรักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พุทธาผา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงฟาริดา  ทองจันทนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวภัคจิรา  กอเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงภัทรจาริน  น่าบัณฑิต โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุ่นสิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวรัชชดาภรณ์  โฮ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  ประทุมมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงฤดีพร  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาววรรณวชิรา  อภิญญานุรังสี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวรัญญา  งามเสน่ห์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาววัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาววัลลดา  รัตนเจริญเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงวิชญาดา  แจ่มจรัส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศวิตา  เลิศกุศลจิตต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงศศิรัตน์  คุชิตา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงศุกลภัทร  แก้ววิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสาริศา  สายสุทธิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงสิริภัทร  เปรมพันธ์พงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสิริมา  นันทะแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงสุภัสสรา  สวรรยาวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสุวพิชญ์  รัตนกนกกาญจน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสุวิชญา  ประเทศไทย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สถาน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงอุรชา  ชัยวรนันทดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงเอมิลี่ แคทเธอริน เอ็ลฟรีเด  เครจี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงกชฎาพรหม  ชนะเวช โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงกฤชญา  โต๊ะสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกฤติยา  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงกานรดา  ศรีภิญโญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจิรัชญา  กาฬภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงชญาภา  จันทะสิงห์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงชณิสรา  นามมูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชนัญชิดา  ประพัฒน์กิจจานุกูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงชนัญชิดา  แจ้งเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชัญญานุช  สุรพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  ทวีไสย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงญาธิดา  ปัญญาสมาพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณชิดาภา  มังคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัชชาภัทร  นามสม โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มาตย์สุริย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าวงษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฐนาถ  พิภัทรภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฐภัทร  บุญผ่องศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฐมน  นันทะเสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญชูหล้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงดารากานต์  ช่วยชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงโดรีส  เคล็มม์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงทักษอร  พิมละมาต โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญชนก  วิริยะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เลี่ยวรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธัญรดา  กะพิลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธันธภรณ์  บุรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธิณาธรณ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธิติรัตน์  เขตเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงธีรตา  สาริยา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธีร์ราธา  ธีระตระกูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เจริญศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงนวพร  บุญจูง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนวภิสา  มงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนาสิริ  ศรีนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงปภาดา  หามะลิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  ถานทองดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปารณัฐ  จวนแจ้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปารมิตา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปุณณ์นมิดา  ปานดำรงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปูริดา  สกุลนคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพลอยลภัทร  ศรีชัยมูล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพัชชานันท์  แก้วเหล่ายูง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพัชราภา  แชจอหอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพิชญา  มยุรส โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพิชญาตา  ถานสีมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพิชญานุช  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิชามญธุ์  อรรคฮาต โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เมฆวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพีรชญา  วงษ์พุฒ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงแพรพลอย  พึ่มชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงภัสร์ชญมณฑ์  อริยะวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงเมธาวี  จักษุสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ยงยืน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงรติรัตน์  กุลพัฒน์ธนัตถ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงรมิดา  บุญโพธิ์ม่วง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จักรชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงลภัสรดา  ธิโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงลลิชา  จาตุพิมลรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงลวิตรา  สิทธิสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงลักษิกา  ทองเฟื้อง โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงลิเวียร์  โกบาท โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวินิชา  ต้นกันญา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงศิริมณี  ทาปลัด โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงสุชัญญา  ตังคะวัชระ โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีนิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณัฐวรรธน์  นามขัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายปภังกร  เสนามาตย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายวายุพักติ์  ฟักขาว โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายก้องภูมิ  สารทอง โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงจีอู  ลี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณัฐพล  โจนส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเตชินท์  นามมูลตรี โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงทัชดา  ถิรโชคเดชานนท์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธีรเทพ  ชูศักดิ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธีรธรรม์  นิคร โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงมิเชล สุรักษ์  ฟุต โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายแม็ค พรมมินทร์  ทอร์ป โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวรินทร์นิชา  ถิรโชคเดชานนท์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวิภาพร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายเศรษฐคุณ  คุณเศรษฐ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงไอรดา  บุญมา โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายฮ่าวเจิ้ง  โก โรงเรียนพัฒนาปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกชพร  บุญเจริญศิลป์ชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกมลชญา  แก้วก่า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนเสงี่ยม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกรเณศ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายกฤตชญากร  เสโตบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  จำปี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายกันตพิชญ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ชานุบาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายกันทรากร  ศรีเดช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงไกลกังวล  กุละนาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายคณาธิป  มาสกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายคุณกฤต  ปาณศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายจักริน  เสือคล้ำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงชลินทรา  แสงกล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายเชิดชัย  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ปิลอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพศิลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมชาติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายธณรัฐ  สายสุทธิชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายธนโชติ  เพชรแดง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กชายธนัยนันท์  ตำตาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายธนาวุฒิ  สุขเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายธีธัช  อุปแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงธีรตา  อภิวงศ์ตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายธีรภัทร  สองเมือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงนันท์นภัส  นังตะลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิวัฒน์รังสันต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายนันทภพ  วงษ์วารเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายนิพพัชฌน์  โสสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงเนติมา  พิมพิลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงเบญริสา  มาตรผล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงปภาดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงปยุตา  ศรีชัยมูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายป้องเกล้า  แสงภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงปัญญรัช  พมมะวง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงพิรดาภร  อุ่นเที่ยว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กชายพิริยพงศ์  ปรีดาภิรมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญท้าว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สีขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายภวินท์  นิลศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายภากรณ์  ทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายภาคิน  พลหงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายภูริภัทร  รุ่งเจริญกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายยศพนธ์  หาทนต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายยศพัทธ์  หาทนต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายรัตนคม  กุญชรน้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายราชศักดิ์  บุญญปัญญากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงวรรษมน  ตั้งเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายวันชนะ  ดาโสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงวิภาดา  สำราญบุญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายวิริยะ  ธุระพระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายวีรภัทร  พุทธวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายศุภกฤต  แก่นไมตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงสุพิชญา  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายอชิระ  อ่อนมิ่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงอรอมน  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงอาทิตยา  จันประภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายอาธิป  แก้วเครือศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงไอศิยา  หาญวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อมรสิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรหมเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายกรกต  ชมภูธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงกรกนก  ไชยตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกวินธิดา  คนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมมาเหล็ก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกังวานไพร  กุละนาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงกิตติยารัตน์  สีดาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายเกียรติขจร  จิตตรานุเคราะห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายคุณภัทร  รัตนวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงจิดาภา  สารีวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงชนกกมล  แสนแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายชนาธิป  หมื่นกันยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงโชติกา  งามแสงสิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายฐาปนพงศ์  อภิชนม์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีมงคลธีระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณชธร  สมสา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณฐพร  กุนชนบท โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไวมงคุณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัชชา  แสนวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณคร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายณัฏฐ์  พิภัทรภากร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณัฐรดา  สดใสย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายณัฐรัชต์  สุดชารี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายตรงชิณน์  วงษาแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายเตชิต  คงจา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายทรงโปรด  ศรีทุมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายธณัฐ  สายสุทธิชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงธนพร  หาญเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธนันท์ลดา  ภาโนชิต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธฤต  เจริญไทย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงธัญพิชชา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจงชีพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธีรภัทร  ธาตุมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายนภัสกร  คงจา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงนัดดา  พรเอนก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงนานามิ  ทาคาโนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนิติพัฒน์  เพ็งวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนีรนารา  เรืองเขตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงปภาดา  ศรีชัยมูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปภาพรรณ  ประโยชน์มี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปรมินทร์  ชัชวาลย์ปรีชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายประณพน้อม  กลางหล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายปราบปรปักษ์  อ่างทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปฤษฎี  งามสง่า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปานฟ้า  ทาดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปิญชาน์  เชื้อกลางใหญ่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  สงครามศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองทวี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพิสินี  วงษ์คำพระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายพีรวิชญ์  เนตรสว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงภคพร  เทียบถึง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายภาคิน  โคตะมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภาคิน  ใจช่วง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายภูริภัทร  เมตตา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงมาติกา  รัฐถาวร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ชิยางคบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงรัชพร  เพชรปราณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรัตนรัตน์  ลิ่มรัตนมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวรัชชญา  ศรีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวัชราวรรณ  ทุมทุมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงวิภาณี  ตุ้ยอินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงศตพร  สีลำโกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงศิรภัสสร  สาริวงษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศิวพร  มาตย์นอก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสรรเสริญ  ปุริตัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ก้อมมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายสุภวัฒน์  สกุลสุขวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอภิชญา  จันขอนแก่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอลงกรณ์  โสหา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอาทิตติยา  ศิริเพ็ชร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายอุชุกร  บุญช่วย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายฐิติวัฒน์  อุ่นศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายธุวานันท์  จีระพันธ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายพลภิรมณ์  อำพาศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายพัทธดนย์  สร้อยคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายรัชกฤษฏิ์  พรมนอก โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายชยพล  บังบัว โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายชาคริต  เหล็กกล้า โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนภศร  พรชัยศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงปนิดา  คำสอน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงปริชาด  ซันกา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพลอยชนก  คำพิมพ์ปิด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิมชญา  โยธา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายมุคลิศ  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อุดรพิมพ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอัยรดา  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยปลิว โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กชายนฤทธี  ริมสกุล โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กชายปัญจพัฒน์  ธนีกุลเศรษฐ์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายปัญญ์  ล้วนวิเศษ โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กชายปัณณพัฒน์  วัชระภูมิ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงพรพระเทพ  เชื้อเจ็ดองค์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายคณพศ  มณีเนตร โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณัฏฐินี  สินไซย โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธีร์กวิน  ตัถย์วิสุทธิ์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงนาราภัทร  ทองดง โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพรนภัส  ยุวชิต โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายพิชญ์  ดวงทองพล โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงภูวดี  สุวรรณเพชร โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงลักษณ์นารา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนปรมินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายวิณวัฒน์  โชคดุรงค์ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสุนาถ  อักขระ โรงเรียนปรมินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายณฐพงษ์  ภู่พุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงธัญพร  บุญจำเนียร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงธัญพร  ใยวังหน้า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเตมีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายปภาเทพ  แก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายปุณมี  ปัตถามัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กชายภานุวัฒน์  ปิ่นตามี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงสุภาพร  รัดรองใต้ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กชายกณิศ  ดวงกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายก้องภพ  พุทธจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมเจริญพร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายกิตติพล  วิยะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงจันทร์วรรณ  ทาสีดำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายจิรันธนิน  ไชยเชียงพิน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงจิราภรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงชนินาถ  นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงญานิศา  ส่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายณัฐกิตต์  เทศพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณัฐธญา  อัตภัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณิชกานต์  ทามะ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ภูทองบ่อ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายธนดล  คนยัง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยงเจาะ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ผาบหนูดำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันสา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปิตินัดดา  สุขอึ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  เสวรัตนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพิชญธิดา  สีดาห้าว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพีระพร  กำเนิดกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายภูวมินทร์  อัมรัตนเจตแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงลัลล์ลลิน  ฤทธิลี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวรกาญณ์  โสไข โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงวรฤทัย  จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวรัญญา  ตราพล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงศศิกานต์  สินเช้า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุชัญญา  ปะตินัง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูริศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงหทัยญา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงอัญชลี  สุภดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอินทรชิต  เพชรปราณี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพีระพัฒน์  จันทะดวง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงรินรดา  ปิยะวงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายศุภชัย  อินทฤาชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายอนาวิน  ศรีลาภา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ป.6 คณิตประถม
1383 นายกฤษดา  หงษาคำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายกาจพนธิติ  บัวเข็ม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 นายเกรียงไกร  สว่างรุ่ง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายจรรยวรรธน์  โคตวิทย์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์ล้วน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายชัยธวัช  มีมงคล โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นางสาวชุติกาญจน์  มาอุ่น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นายฑศกร  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงณัชริญา  โสตาศิริ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงณัฐณิชา  พระเรียง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นายณัฐวุฒิ  สีประเสริฐ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงณิชกานต  สุขสำราญ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงดีนาห์  ยินดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายธนวิน  เงินพรวน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวธนัชชา  พรมหา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทรา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 นายปกรณ์  ปัญญาพงษ์เมธ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวปภัทรดา  วิชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์ต้น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 นายปรเมฆ  แก้วชิน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงปราชญา  จารย์มีชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงปริยากร  พณธนบดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมศิริ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 นายเปี่ยมบุญ  ดาบสีพาย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายพจณ์นิพล  หงส์ศรชัย โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวพนิดา  ดิษฐ์เย็น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายพลพิเชษ  เมฆคุ้ม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงแพรววภา  สุวรรณจักร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวแพรววรา  สุวรรณจักร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวภาวิณี  ชินสงคราม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายวรโชติ  ส่องแจ้ง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวศศิธร  กำมณี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงศศิธร  ชาญชำนิ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นายสิทธิชัย  เศาตวงศ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวสิริยากร  โยงกระโทก โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสุชานนท์  สิงห์วี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสุธิดา  เประกันยา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวสุวิชญา  เกตุทอง โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นายอรรฆพล  จันทเมธิ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายกันตพัฒน์  ตราชู โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงกุณณภัชษา  นานานุกูล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายจิรัฏฐ์  วิฑูรธนศักดิ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายชนน  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงฌานิศา  กิจการพัฒนาเลิศ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กชายเตฐิวานันท์  เสียงเสนาะ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายธนากฤต  ชัยประเสริฐ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายธัชย์ปรินทร์  ตระการวัฒนกุล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงธันยนันท์  เมืองนางชัยวุฒ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงนันทิกานต์  ภัทรวรเมธ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายพรีเมียร์  รุ่งเรืองชัยเจริญ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายพสุวีร์  พิริยชัยจรัส โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงพิชชาพร  อิสณพงศ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กชายพิชนันท์  ทวิชูปกรณ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายพิชนินท์  ทวิชูปกรณ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายภัทรนัน  นานานุกูล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงภัทรลดา  ฉลาดพจนพร โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงวรรณวิสา  เอาหานัด โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กชายอนุศิษฏ์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงอิสรีย์  ชัยอมรไพศาล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายก้องพิสิษฐ์  ตระการวัฒนกุล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายชิติพัทธ์  อุปชัย โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายณัฐกรณ์  ธนะสีลังกูร โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงณิชารีย์  โสภาพร โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธัชกฤช  บุญเจริญ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายธีร์  จันทรกุลกิจ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายพิชนนท์  ทวิชูปกรณ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายภวัฒน์ชล  วริยาวงศ์วนิช โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายแม็ก​นั่​ม​ ดีน​  แทน​เนอร์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวรินทร์พร  เตชะเพิ่มผล โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิฑูรธนศักดิ์ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอิสยาภรณ์  เมืองนางชัยวุฒ โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ป.5 วิทย์ประถม