รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิศ  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพิชญ์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกรฤต  เจริญไตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษกร  มงคล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกวินท์  นันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินธิดา  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกวินวิชญ์  มาหนู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสรา  วงอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกวีเทพ  นาควัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญจนพร  จันทร์โทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญธนัฏฐ์  โคตรสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกันตพร  คงไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตวิชญ์  สุวะทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติพร  ฟองชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุลปัณณพร  หนูดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงครองขวัญ  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรภัทร  วงษาราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑาธิป  สีสมยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชญตว์  พูลศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนาภา  วิชิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชัยภูมินทร์  ทองเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายญาณเดช  หาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายฐานทัพ  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายฐิติวัฒน์  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณรารัตน์  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐา  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ค้าขาย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐพัชร์  กำลังรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ฤทธิทิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายเทวทิณณ์  นิโคลัส เด๊กเกอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  เย็นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  สุริยะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายนนทพัทธ์  มาทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภสร  มนแข็ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนรวิชญ์  คงไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายนันทพัทธ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายบารเมษฐ์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปณัฏฎา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปรรณวัชร  ยอดมงคล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปรวัตร  ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรัฏฎา  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปราณณิชา  จงใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปวเรศ  ศิลาลัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปองคุณ  ผลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณฑิตา  ลีลาบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปานวาด  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปุณณานันท์  โมเม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพราวพัชรา  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัชญวรรณ  ลุลอบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัชรินทร์  สายคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชญาภัค  จิรธนภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรภาส  ลุนชิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพีรวิชญ์  เนตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภคิน  วายโสกา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายภาคิน  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภูษณิศา  มัทวาธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงยาริณดาย์  ศิริอำนาจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรดา  เจษฎาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายรนกฤต  วัดศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายรัชพล  พรมนนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวชิรวิทย์  เห็มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวริศรา  บกน้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวารีรัตน์  สุขิทาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวิชชากร  คลังกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายศรัณยพงค์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภกร  อัปการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายสกลวิศิษฎ์  แช่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายสกลศักดิ์  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสรวีย์  มัทวาธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายสหรัถ  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสิรินดา  ชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสิริศักดิ์  แพงโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุพิชญา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุภิณดา  ทุมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอนาวิน  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอภิชาติ  วระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอัครชัย  จันทมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายเอกณภัทร  ภูทำมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกชพร  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกมนธิดา  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกมลชนก  ชูมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤตนัย  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤตพจน์  มีดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกฤตวรรณ  ธนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤติเดช  สรรพทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกลวัชร  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกวินตรา  บุญล้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกวินธิดา  นะวะทิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกษิดิศ  เอราวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายก้องกิตติ  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สาระกิจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญพัชร  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญพัชร  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกไม้ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยมาตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญพัชญ์  อาจธะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญยารัตน์  แซ่งเฮง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกันตพร  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกันตภณ  เรียบเรียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกิตติญา  ทองประสาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกิตติเดช  จันทนะชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกิตติพร  แป้นนอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกิตติภูมิ  ชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกิตติรัตน์  พันธมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเก่งกาจ  ทองสันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเกวรี  กองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเกียรติภูมิ  ราชสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญชนก  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญรัตน์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายคฑาวุฒิ  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคุณภัทร  มณีวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายคุณัชญ์ชน  บัวคำนิล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงงามสกุล  ทุมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจริยานุช  คำมูลนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจักรพรรษ์  เจริญกิจเมธากุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจักรภัทร  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุสาหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิณณ์  กัลยบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจินดาหรา  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจินต์นภา  ฤทธิทิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจิรกฤต  สุทธิบริบาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรภัสวดี  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์สมอ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรากาญจน์  กาญจนวาส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายฉัตรเงิน  ทาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชณัฐธิฎา  ศรียาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชนิภรณ์  เครือช่างทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชภิญญา  เสมอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชยากร  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลธิชา  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลพรรษา  คณะชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชวกร  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สิงห์กันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชานนท์  รักษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชินพัฒน์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายโชคชัย  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายญาณวุฒิ  ผดุงไสย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายญานพัฒน์  สาสาย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายฐปนวัฒน์  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณฉัตร  สุทธิพรชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณฌารัญญ์  ทันใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณฐ์มนนัทธ์  โตนันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณฐวัฒน์  คุณวัฒน์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณธกร  พิมพ์สา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหมแดง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐชยา  มาระครอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐฐา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรดาจักร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐธนิสชา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐพล  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณิชชานันท์  ภู่ฮะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณิชมน  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายดนุภัทร  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายตันติกร  พิสิษธนะกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเตชิษฐ์  หาญวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงทฤชมน  ชานุชิตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทิพธิดา  จารุมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายทีปกร  สุขชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกร  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนกฤต  ชัยธิสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนกฤต  สมุทรศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนโชติ  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนธรณ์  อุทัยคาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนธัญโชติ  อัปกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนพร  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนพร  เหล่าหว้าน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนพัฒน์  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนภัทร  อินปัตตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัตพร  เนื่องเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนันณัฏฐ์  ทีฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธรณิศ  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญชนก  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โสภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญทิพย์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธารารินทร์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธิญดา  ไชยจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีละมัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธีร์ธวัช  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรภัทร  ณุวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรวัฒน์  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนนทกร  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนพวรรณ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนภเกตน์  อรกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนภัสกร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนราธิป  ปาณะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนลวัชร์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนัญธญา  วงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันฐิชา  วรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันธิญา  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนาราชา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเนติธร  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เทียมชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบุญนิศา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบุญนิสา  บุศดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุณยาพร  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปฏิญญา  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปภัสสรา  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปภาดา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขวาของ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปรวีร์  สีใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปรัชญาธร  เสมอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปราชญ์ฐากร  จันทะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปราชญ์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปรียาดา  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปวริศา  อุ่นทวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารคะณา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปัทมวรรณ  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปาญชณก  ฉัตรเจริญพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปารณีย์  กอบบุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปาริชาต  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปารียา  สอิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปิยธิดา  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายปีติกร  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปุญญภัทร  เกตุถนอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปุญญิศา  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปุญญิสา  ทับลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุญธีราโชติ  ทองแลง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปุณณภา  แสงรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศกร  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพงศ์พีระ  ถามะนัด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพชร  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพชร  ไทเมืองพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพชรภูมิ  พสุมาตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรนัชชา  ชาญสอน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรรณศิริขวัญ  ศิลาลัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรศิวลักษณ์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพลวรรธน์  สุวะไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพลอยรัตน์  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพศวัตร์  นนทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพัชรนันท์  กงทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพัชราภา  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถูระบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิชญดา  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เครือเช้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพิชญะ  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชญาภา  นามนนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชาภัค  ดาบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพกานต์  น้อยน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์พิตา  วงศ์ศตวรรษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมเพชร  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพีชชญา  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรณัฐ  สุขไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพีรพล  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพีรวิชญ์  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพุชพิชญา  จันทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพุทธนิพิชญ์  โมรา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มรักษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภคพร  มงคลมะไฟ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภทรกมล  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภพธรรม  วุฒิเสลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภมรเทพ  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัคพร  อุตรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภัทรดนัย  ภาประจง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภัทรพงศ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภัทรพงศ์  อุ่นเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภัษฎากร  แก่นมณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปุยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ทัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภิญญ์นารา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมิพัฒน์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภูมิภัทร  วรชินา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมณลดา  ฆะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งวิไลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายมังกร  โคกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเมฆร่มฟ้า  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเมธาพร  หวังล้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงแมชชรียา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงไมญา  โจ วาสนีแอ๊ค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรชพร  แปลงมาลย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรณกฤต  มิตรตระกูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงร่มฉัตร  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรมิตา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรัชสุดา  เชาวลิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงลษิดา  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงลูกขวัญ  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวนัชพร  ป้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวรชน  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรรธนภร  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรรธนะ  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวรศักดิ์  นักพรรษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวรายุทธ  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรินทร์ชญา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวริศรา  ทาตะสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวริศรา  บุตรจง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวิชญ์ภาส  ไกยนารถ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวิชญาดา  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวีรดล  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวีระศักดิ์  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศรัณย์พร  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิพิมพ์  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิริญาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศิริญารากรด์  ติณนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิริลัดดา  วินโย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศิวกร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศุภฤกษ์  ผลาอุบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศุภิสรา  ชนีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศุภิสรา  ซรวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเศรษฐา  อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสกาวรัตน์  พร้อมสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสงกรานต์  บุญงามขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสถาปนา  วงศ์ผาคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสรวิชญ์  ทุมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสรินยา  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสิทธิชัย  ชาลีคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิปปกรณ์  มหาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิรวัชญ์  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสิริยศ  ปั้นศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกระสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุจิรา  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุชัญญา  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุชานาถ  ขันติจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุทธิพงศ์  แก้วมงคลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพรหมพร  พะตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุพิชชา  ปรากฏ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไชยอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุภัทรา  ผลสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุเมธัส  โสภากันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุรตา  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสุรวิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอธิวัฒน์  กิจวาศน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอนงค์ธณัฐ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอภิเดช  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอภินยา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอมลวรรณ  ภักตะภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอริย์ธัช  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอรีสรา  ทองกล่ำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอลินลดา  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอักษิพร  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอัครวัฒน์  โสดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัจริยา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอัญญาพร  วันเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอำนาจเจริญ  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอิงดาว  ผลาแรง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอินทิรา  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอินทุอร  แอกทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเอกรินทร์  กองจินดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเอกอภินันท์  เข็มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเอื้อสกุล  หลักชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกนกพร  สุริยะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายกรวิชญ์  บุญเอื้อ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกฤตัชญ์  ธนูศิลป์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกวินนาฏ  อุนาพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  เหมือนเหลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายเกียรติกร  ศรีเเก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเกียรติขจร  มุทุกันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายจักริน  ศรีนาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เเดง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงจิรัชญา  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงชวพร  ชิณวรรณะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายชัยยศ  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายชาญพิชา  พิตะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชาลิสา  โยริพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุศดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายฐิติพงษ์  โพธิ์ป้อม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จารุจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายณัฐกรณ์  พลเทพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญรอด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐนนท์  มงคลมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายทัพบก  สีเขียว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธนภรณ์  เอี่นมรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงธัญชนก  เถาว์โท โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธันยาพร  ไชยกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนภสร  ทองวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนภัสภรณ์  จันทบูลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนันทภพ  บุญสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนันท์ลินี  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายนิติคุณ  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปริญณดา  ปัดถา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปัญญาพล  สาธุสิทธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพนธกร  เเก้วเเวว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพรกรัณย์  ตำหนิดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัชรดา  สาลือสี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพัททริชา  วงษ์คำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพัทธนันท์  สมบรูณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพาขวัญ  พ่อศรีชา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิชญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายพิชาเมธ  เวฬุบับ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิมนภัทร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายพิรชัช  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายพิริยกร  สกุลสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิสิณีย์  นวกิจเจริญยิ่ง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายพีรภัทร  หอมสมบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายภัค  นวลอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงภัณฑิรา  อธิกโภไคย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภัททิรา  ทองน้อย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมเหลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายภูมิศิริ  โสภากันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภูริทัต  พลพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงยศรินทร์  ใจช่วง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายรัชชานนท์  ธุมาสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายรัฐชานนท์  ชลกาญจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายวรโชติ  ซำสันเทียะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายวิชญ์  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายวิศิษฎ์  คันทะรุขา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายวีรภัก  หนูทิพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงวีริศา  ชิณวรรณะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายศิรสิทธิ์  สวัสดิ์พล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภรุจ  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตตารมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เบ้าหล่อ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสิริกัลยา  สารภาพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เทพ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสุมิตานันท์  โมทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เเสงทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายอรุณรัตน์  บุญงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญพา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤตภาส  คูณคล่อง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤติเดช  หงษ์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤติพงษ์  โมระดา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤษณพงษ์  ยาตรา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤษดา  พรมนต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกฤษดา  หานาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีอักษร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุดมสันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญาภัค  เผ่าหอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัณฐมณี  นาโสก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกัณณฆฤณ  จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกิตติรัตน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกีรติ  ทองเหลือง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายไกรวิชญ์  ชิณวรรณะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายคณยศ  บุญก้อน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายคีตะ  เเสงทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจรรยพร  สีตะมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายจักรินทร์  เกษียร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจิระเดช  จตุรวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิรัชญา  โคตะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายจีระยุพัฒน์  ศรีโกศล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจีฬดี  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชนิตพล  มานาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชยพัทธ์  ประพิณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชลภัทร  เหล็กกล้า โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชวลิต  นรมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชัญญานุช  ลุสมบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักภักดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภักดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชุติมา  โคตรติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงโชติกา  โค้งรัตนะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายญาณกิตติ์  โอบโคกสูง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงญาดา  สีเหมือน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายฐานพัฒน์  สกุลสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายฐานพัฒน์  หนองเป็ด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กล้าสิริกรรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายฐิติภัทธ์  เเสงคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฐิติวรดา  คำผาลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีใส โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฐิราภา  แก้วสารถี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณฐภัค  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงณภัทรดานันท์  จันทะสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณรงค์ชัย  หมายสิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัชนพ  คำผาลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีโกศล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ธนะวิโรจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐกิตติ์  เเสวงนาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐชยา  ผดาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นเเก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐดนัย  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยมหา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณัฐนนท์  อุตสาหพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐพล  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายณัฐภัทร  ปทุมวัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์กินรีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐวรรธน์  เเดงสด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตะคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณิชาภา  ทุ่งทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงดุษฎี  เหมือนเเก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายทรัพย์ทวี  บุบผาชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายทักษ์ดนัย  จารุเเพทย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงทิปธิดากานต์  จันปุ่ม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนกร  วิยะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกร  สีวันคำ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธนกฤต  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกฤต  บุญลักษณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกฤต  อ่อนษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนชาติ  ชุมภักดี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนดล  ขำนุรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  ระหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนพนธ์  สาริโล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธนพร  ฉวีวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธนภรณ์  ธะณีสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนภัทร  สีเล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนวัฒน์  สุตะคาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนวิชญ์  รูปเหลี่ยม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนศักดิ์  ระดาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนัช  รวมวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนัชชานนท์  ใหญ่ปราม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนากร  ขัมภะกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนินท์  คูณมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธรเดช  ปฏิโชติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัครกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กัลยา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยเเสง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุราเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธีรดา  จันทรกรานต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธีรทัศน์  ธรธนสิริวัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีรภัทร  การด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธีรวัฒน์  โสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธีรศักดิ์  ระม้อม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธีระภัทร  มานะพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธุวชิต  สุรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนพคุณ  บุตรสาร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนพฤทธิ์  มุทุกันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนรณัฏฐ์  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนวพล  กาญจนพิมล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนวรัตน์  เเสงตะวัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนวินดา  เบ้านาค โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายนัฐพล  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  บุญคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประทุม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนาตอง  มุทุกันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนิติสิต  ประดาจี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนิรดา  เสตะจิต โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงบุณยวีร์  โสภะบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเบญญาภา  เร็วรุด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปภังกร  เพ็ชรพลอย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปราณ  เถาว์ทวี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปริณดา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปรียภัสสร์  คำบุรมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปัญญพนต์  โสภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปัณณธร  ระวะใจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปัณณวิชญ์  กำลังทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปารมี  ยิ่งสง่า โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปุณยาพร  นวลอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพงศกร  โฉมเฉลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงศ์ธาริน  ฟู โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพงษ์ธิสุทธ์  ถูระวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพรธิดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพรพิพัฒน  โคนพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพรหมปรัชญ์  เเสงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพสิษฐ์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพัชรพล  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพัศกรณ์  สุขสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพิชชานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชญา  สีสร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะนัด โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิชญาภา  ปฏิโชติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพิชญุตม์  สุขรีพุฒิพงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์ลพัส  สุวะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพีรดา  อุทธา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพีรวิชญ์  ชาดา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์เเดง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภีมพิศุทธิ์  อาจมังกร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูมิพัชร  ฉิมขันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูริคุณ  บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภูริตา  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูวดล  รัตนวัน โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูวรัตน์  เป็นบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมธุสร  โพธิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมลทิชา  ดวงมาลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรมณียา  เชื้อทอง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเรืองรัชพงศ์  จันทพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเรืองลดา  จันทพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงลิซ่า สเตซี่  ซินนอเร็ตตี้ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวชิรวิทย์  สุริยะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายวชิรวิทย์  อุ่นทวง โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวชิรวิทย์  โทพิลา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวณิชชา  ถูระบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวรวรรธน์  บุญภา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรวลัญช์  เเย้มสุข โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรัทยา  พลศรี โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวัชรพล  คำธิ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อุดบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศักดินนท์  ทองห่อ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศิรพัทธ์  วงศ์ตา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวเผือก โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศุภณัฐ  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุภวิชญ์  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสรลิชา  ผูกพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสโรชา  ลุสมบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสิริกมลน์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสิริกร  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุชาดา  เเต้มทา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุธิดา  นิยมกล้า โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสุธีมา  ศิริอำนาจ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุมาลี  ดวงทิม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอชวิน  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอธิพงศ์  ศิริกุล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอนัญญา  ทัศน์สีมา โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอภิชญรัศมิ์  ศิริวาลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอภิพัสป์  สิทธิธนรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอรณิชา  คณารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  หน่อเเก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอัฒฑราเทพ  โคสารคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอินทิราทิพย์  เเสงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอิสยาภรณ์  สำโรงธนารัชต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอิสริยยศ  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนเจริญวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงโอบบุญ  บุตรราช โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงไอรดา  สมสินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงไอรดา  สิงห์กันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชลอกลาง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงจารุพิชญา  นาคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายชนาธิป  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายชัยทัต  ห้าวหาญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายตรัยรักษ์  จำวงศ์ลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายถิรายุส  บุญเรือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงธนาภา  สุวะมาตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายนครินทร์  นิลพัฒน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายภาคิน  อุณวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายภูมิภัทร  รักเพื่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายมงคลชัย  ป้องกก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงมาติกา  แสงศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายวรัญญู  ทองปรด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สารสุวรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายศิวกร  ชำนาญระเบียบกิจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายสรภพ  ประการแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงสุพิชชา  หวังสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงกมนนุช  แก่นการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกมินตรา  ลัดสุพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกรณพัฒน์  ชะโลธร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกฤติยา  สุพรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกวินทิพย์  ถือเกาะ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายกัณฑ์อเนก  จิตตสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คูณด้วง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจักริน  นะดาบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชญาภา  สังเกต โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชัชชญา  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณฐพงษ์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัชชา  คงถาวร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐชัย  ศรเกลี้ยง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐชา  ประเสริฐสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐณิชา  อมรสิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณิชกมล  โพธิ์กิ่ง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนพนธ์  แพงจ่าย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธนัตพร  เพ็งมาก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธันวา  หงษ์แสน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนพณัฐ  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายนรวุฒิ  อุ่นจิตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนิชานันท์  เชื้อพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนิรดา  พิมพะเนตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงบุญญินท์  ประทุม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปวเรศ  พระสุรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปวารณา  สุทธิวรรค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปัญญธิดา  อรรคแสง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปุณณดา  ระวี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรไพลิน  เย็นใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเมือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ชุมสุวรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายภัทธรดล  อิ่มสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภูผา  เจริญท้าว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูริภัทร  หงษา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หินทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวณิชย์ญา  วัดระดม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวนิดา  กองสิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรัญญา  พิลาพันธฺ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวรัทยา  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวีรภัทร  บุญศรัทธา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวีระศักดิ์  ลัดสุพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายศุภวัทน์  กลิ่นขำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสินีนาถ  ดาววิชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอนัญญา  สว่างไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอมลวรรณ  พันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอริษา  กิจติลาภ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องไว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอิษฎาอร  จันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกชกร  ศิริอำนาจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกฤตญภรณ์  ทันกิ่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายกฤตภาส  แก้วกอ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกวิสรา  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายกันตพงศ์  แสวงผล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายการยุทธ  ตั้งตระกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายกิตติกวิน  สืบสิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงชนิตา  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงชัญญานุช  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายชัยวลัญช์  บุญหลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงโชติกา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณฐวรรธน์  พรมนิกร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายณภัทร  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณมินดา  กีรตินันท์วัฒนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณฤมิตร  กุลธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐพัชร์  แยบดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายธนกฤต  ธันญบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายธนวิชญ์  ณรงค์แสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงธนิดา  ธันญบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายนนธวัช  แพงจ่าย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงนภสมน  หมายทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงนลินท์รัตน์  สุภิวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายนันทพัทธ์  วิระศร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงบุญญสา  ธรรมบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายปัญญากร  บึงกลาง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายปิยะพล  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายปิยากร  วานิศวณะทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายปุณณัตถ์  ชิดทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปุณย์ณดา  ไชโยกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงเปรมปรียาภรณ์  พยุงวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายพงศ์ปณต  ใยพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพรปภาวรินทร์  กัมมันตะคุณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศิริอำนาจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายพีร์ภากร  วิกรัยพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายพีรวิชญ์  ตาทิพย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายภคนันท์  บุญเจริญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายภัคชยกร  ศรียา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายภาทิน  ตรีก้อน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายยศพัฒน์  ขันธุรา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงวรลักษณ์  เทศนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงวรุณพร  ใจเย็น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงศศิสกุล  กำเหนิดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดอกไม้ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่โคว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงอภิสรา  อินชา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายอริยวิชช์  เห็นสม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทานะขันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมุทรเวช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจตุรภัทร  ทันกิ่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชนัสถา  สุภิวงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  ไชยโย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาภรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันทะสุธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  บุญหลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายต้นตระกูล  สุดาศักดิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายตรัยคุณ  หมายสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายทยาวัต  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนวันต์  สุภาษร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนริศรา  ทิตะพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ศิริอำนาจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเนเตชิน  สักขพงษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงบุญชีวา  แก้วชิณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงประภาวี  พรมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปรินณดา  จันจอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปุณณภา  โฉยสูงเนิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเปมิกา  นนทสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพรพิมล  พูลผล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพัชริน  สุนันท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายพาคินทร์  คลังอุดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภูภูมิ  ศรีลารวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงรวินท์นิภา  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวรปรัชญ์  ผ่องสำอาง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงศกุนตลา  กังสดาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศรัญพัทธ์  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศิริพัตรา  อนันเอื้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสหรัฐ  พันธุ์วัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกมลพรรณ  ตรุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  แย้มทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วรรณสาร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อบเชย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงข้าวทิพย์  โลจรัส โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายชวลิต  วิชพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์มุม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายถิรเจตน์  โพธิ์ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงธันชนก  ทรวงดอน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนฤมล  สุพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงนัทธมน  บุดดีสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงปณัฐชยา  นราศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายปัณฑ์ธร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายปุญญพัตน์  ดำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงเปมิกา  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายพรภัทร  ทุเรียนสุก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายพัฒนพล  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงพิชชาภา  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงแพรวลี  อุทรสธนไพศาล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายภูมิภิภัทร  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงสุชานุช  แก้วมั่น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงสุณัฎฐา  หลักรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสุวดี  คณานันท์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกนกรดา  วัจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกมลพร  ไชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุชิลา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกุลยา  ถนอมชาติ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายจาตุรงค์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิตอักษร  ไชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงจิรภัทร  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงฉัตรชนก  แคนสีลา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชนกันต์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชนม์นิภา  แขสว่าง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขชาวนา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายชินภัทร  ทริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณวนิตา  เต่ากลาง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายณัฐกิตต์  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐฐิชานันท์  สงสาร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายณัฐวัตร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงทิพย์วรา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธีรชาติ  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธีรภัทร์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธีระวัฒน์  เหมือนทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนิลมล  ทองมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงประภาพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปริยาภรณ์  บุญหนา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปลายฟ้า  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายปีติภัทร  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปุณยวีร์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปุณยาพร  สุพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพิตรพิบูล  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรโคตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพิมพิศา  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภริตา  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภูตะวัน  ศรีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมนทกานต์  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวรารัตน์  สุตภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงวริษา  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสิทธิชน  หวังนากลาง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสิริภัชญ์  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายธีรศักดิ์  สมบูรณ์สุข โรงเรียนบ้านบก ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  วรโยธา โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงพิชญา  พยุงเกษม โรงเรียนบ้านบก ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิมลวรรณ  บรรลือ โรงเรียนบ้านบก ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายวชิรวิชย์  บุญสร้าง โรงเรียนบ้านบก ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอพินญา  สารสีมา โรงเรียนบ้านบก ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหล้า โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายต่อพล  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชญธันย์  ถูระวัน โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงวริษฐา  เขื่อนงูเหลือม โรงเรียนบ้านบก ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสมิตานัน  สุริวงค์ โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสิรภพ  พรมรักษ์ โรงเรียนบ้านบก ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ลุนชิต โรงเรียนบ้านบก ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอธิกิตติ์  สารธิมา โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมวงษี โรงเรียนบ้านบก ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชารินี  ปัฐพี โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงศรีลักษณ์  กอมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอุษณิษา  กะมณี โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธิดารัตน์  สีโวหะ โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายเอเจ  บุญคืน โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกรองขวัญ  วิพรรณะ โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฏฐากร  อุ่นขัวเรียง โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐวดี  แข็งขันท์ โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายดัสกร  สาอุดม โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธิชานันท์  เต้าทอง โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปาณิศา  โคนพันธ์ โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรสวัสดิ์ โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทชนิดา  ทัศบุตร โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภานุพงษ์  คำผา โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสุรเดช  เวชกามา โรงเรียนโนนหนามแท่ง (อ.เมืองฯ) ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกชกร  ธรรมวรีย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงกชมน  นางาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงกนกรดา  ทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงกมลชนก  สันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายกิตติพงษ์  คุ้มผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายคุณัชญ์  ป้องสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงจิรกานต์  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงชญานิศ  ป้อมทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายชนะภูมิ  เชื้อนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายชินาธิป  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงณชนก  มีแวว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายณัฏฐ์ชานนท์  สมุหเสนีโต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายธนกฤต  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธนกิตต์  เชิญนิยม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงธนัชพร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
897 เด็กชายธราธิป  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงธัญธร  ถามุลตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายธีรัช  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายนิติพัฒน์  พระสุมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงปิยะธิดา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายพลวรรธน์  ลุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายภาคิน  หมวดดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงมลชนก  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงมลฑิรา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จำปาจูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอภิชญา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงจรินทร์พันธ์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจิรสุดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชนัญธิดา  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนภูมิ  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธนาวดี  แสวงนาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภารแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวิมลมณี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอาลิตา  เพ็ชรากุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก ป.4 วิทย์ประถม