รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรายุ  มะโนรื่น โรงเรียนวัดราชปักษี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงดวงกมลชนก  เฉยบุณเรือง โรงเรียนวัดราชปักษี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนลินรัตน์  พิณประเสริฐ โรงเรียนวัดราชปักษี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภัคณัฐ  กีร์ติบุตร โรงเรียนวัดราชปักษี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอชิตพล  ไชยเฉียบ โรงเรียนวัดราชปักษี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรวรรณ  กองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณะภพ  คารวะวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีเรืองโห้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ผดุงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกันต์  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกานต์กฤต  คารวะวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกานต์รวี  โพธิ์ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตติกานต์  สุนิรันดร์กาล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัศวาโกวิท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกุนกัลญา  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกุลเกียรติ์  รอดคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายขจรศักดิ์  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายคณาธิป  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณะ  สารประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญวาสนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรโชติ  อธิลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมาขอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรายุ  ปลื้มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชญานิน  สถิตพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนิสรา  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชวันรัตน์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิดา  ปุงคานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติพร  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฑิมพิกา  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณฐพร  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัชวินท์  อารยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐญาดา  นาคมินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐดนัย  รื่นบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐิมา  หุ่นจีน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายเตชิต  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  ศิริพรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวินท์  คำนวนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธันยธร  ม่วงอำพล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีทัต  ฉายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีธัช  เก็งซี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนะโม  พันธ์พฤกษา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายนัฐชานนท์  นิทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนันท์นภัส  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเนตรนภา  งามราม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบัวบูชา  งามสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  ศักดิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณรูป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปกป้อง  พลอยดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปทิตตา  ชาติโสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปภังกร  จันทนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปรัญชสิทธิ์  พนิชจีระสิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปริณดา  หิรัญโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปวรภัคร  คารวะวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปัญญ์ปุริส  กุญเสน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปัณณพัฒน์  จันทร์ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาณิสรา  ประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ชัยสิทธิเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปิยังกูร  ผลานิผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปุณณวิช  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพงศ์ปณต  อรัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพชรพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพรหมพิริยะ  วัฒนานิวัฒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพราวพิชชา  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพลวรรธน์  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัชรพร  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพัชรวัฒน์  บ้านคลองสี่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพัฒกานต์  วงศ์วีระกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชชาภา  สรรพสาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญาภา  ภาคกาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พีระก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพีราภัสร์  มนมนต์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเพียงออ  อ้อเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแพรลดา  คำชู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภคพงษ์  ฤทธินาคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภคศมณฑ์  จินหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายภัคพงษ์  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภัทรพงศ์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรตนพร  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรวิษฎา  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรวิษฏา  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัญชนินทร์  โสขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรัตธวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายราเชนทร์  บัวขม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายวชิรพณฑ์  ทองระอา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรรษมน  พันธาสุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริศรา  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวิชญาดา  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวิศวัช  ลิขิตรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวุฒิภัทร  กองรถ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภกร  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายสิรพิชญ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุณัฏฐา  คำจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุธาสินี  ดอกบัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอรพัชร  ลายตลับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอัครณัฐ  เจนสุริยะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอัศดินทร์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงไอราดา  สมบูรณ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกชพรรณ  เกตุสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกมนทัต  เทียนมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกมลเทพ  หมื่นทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกมลภู  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตชลัฐ  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตยชญ์  มาตรังศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤษดา  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกวินธิดา  หลานวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกษิรา  รอตสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ทองสร้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาณัช  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันตพัฒน์  อนันต์สินพูน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกัลปกรณ์  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเกรียงไกร  อินพลา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายคณธัช  เก่งการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจารีรัตน์  ม่วงคง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจารุวิทย์  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิดาภา  แจ้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรวัฒน์  แพร่หลาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจีรกิตติ์  รองจ่าเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนม์นิภา  จั่นเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิภา  จันระวังยศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชยางกูร  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชยุตรา  เกิดอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลธิชา  นทีทองธาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชิษณุพงศ์  เวนัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตุลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณชนก  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณฐพร  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณฐมณฑ์  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณดล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณภัทร  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณภัทร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเรณู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรน้ำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ทองมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  หมอนวด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนกฤต  ธนาภาเรียงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนา  ธูปกระแจะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนากร  เหมือนครุฑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธวัลกร  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญชนก  ขุนเณร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดไชย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีทัต  เกิดดอนแฝก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธีธัช  แย้มพราย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนนทญา  ปานทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนราธิป  เหล็กขำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนฤเบศวร์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนวพน  เข็มนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนัทญา  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ปันธินวล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนาราชา  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนิชฌาน  สุวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบงกชกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงบุญญาดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุญยวีร์  กันเจียก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปกป้อง  เกตุเป้า โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปภาวิน  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปราบภัย  เกตุเป้า โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปัญญพร  ศักดิ์สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปาณัทดา  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปารีณา  ปั้นดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุญญพัฒน์  กลิ่นชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุณณชิ  พวงโภคา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพบธรรม  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัชรพร  พลูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุทธิวิชัยพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรประพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรพงศ์  ละมูลมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพุฒิ  พุ่มสาขา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเพชรดา  คชชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงแพรมณฑา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภคพร  ประคองเก็บ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภคพล  สุขสมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภคมน  เมฆทวีภูมิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภทรกมล  สุขโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภัทรดนัย  แม้นเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภาคิน  รักประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาเวระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภีมพัชร์  จำเรียงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูริณัฐ  ถ้วนถวิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายมีดี  หยกประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรชต  น่างาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวราลักษณ์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวาหทัย  เสือสืบพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิชญาดา  ทาดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวินยาวรรณ  เมฆบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวิศราพล  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิศัลยา  ศิลป์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุทธานนท์  ตรีพรหมญาณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสรวิชญ์  รอดย้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสราญวิชญ์  สุดใจสกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสิทธิกร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสิรวิชญ์  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุขวัฒน์  มีเสมอ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุประวีฌ์  เทศนวน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุรัมภา  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงโสธราพร  มโหรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมปูน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอธิพันธ์  พฤทธิอานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอนันต์ยศ  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอพิชญา  หมั่นมา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอมรพัชร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอลิสา  ยมนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอัญรินทร์  ปิ่นเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเอกวัส  เทพบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกชพร  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สิทธิธนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชญานิน  ประสมสินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชนิกานต์  ผลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายญาณวุฒิ  ศิริรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงญาดา  พูนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณฐพร  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายณภัทร  ปุณยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณภัทร  สัจจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัจยา  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายณัฐพงษ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายณัตถ์กฤช  ทองระย้า โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณิชกานต์  พิสิฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงดรัลพร  มาเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงตวิสา  หิรัญเมฆาวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายธนภัทร  ทรงสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธัชชัย  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธัญจิรา  แตงเนื้อเหลือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธีธัช  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายธีรุตน์  หงษ์ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายบัญญกฤต  คุณวุฒิดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายปณัฐ  คุดสระน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปภังกร  พุ่มน้ำเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปวีณภัทร์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายปาณัสม์  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาณิศา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปาณิสรา  จำวัน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ขำนพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพัชราพร  เพ็ชรเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพัศฐาชนก  นาคพนม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพิชา  สุขสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  บุญปลีก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุตพรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงมินทญา  ยิ้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายยศกร  นาคยศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายรณเดช  เกรียงไกรชัยพร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายวรินทร  เทพมังกร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศรัณยธร  ตันติรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงไหมแพร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายสุกฤษฎ์  ยอดปทุม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุกัญญา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอนัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอสุอรอุษา  วุฒิยา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเอมิกา  กสิผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกนกพร  พิกุลขาว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลชนก  สังข์นาค โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกรศศิร์  พิกุลขาว โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกวินทรา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปรากฎผล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ระรวยรื่น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกานต์รวี  ทรัพย์วรารินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเก้ากัลยา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจิดาภา  หลวงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิรัชญา  พิณเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชลธิชา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชัญษา  มณีวัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชินบุตร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงญาณิศา  ยวงลำใย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงฐานวีย์  ชมหมวก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐกิตติ์  ถนอมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นปลาด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายต้นตระกูล  แสงศร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทีฆทัศน์  หิรัญเมฆาวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายทีปกร  นิลวรเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์พักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธีธวัฒน์  คงปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธีธัช  รัตนบวรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนภัทร  วิบูลย์นพ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปลายกระสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายประภากร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปัณฑิตา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปุณณดา  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพชร  สวยสม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพณณกร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรนภัส  ทองโอภาส โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ภิรมย์จิตร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพีรพัฒน์  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภษิฐตา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภัทรดร  ขุมพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูธเนศ  ดีมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภูริชา  ยิ้มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมีออม  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเรวัตตะ  วงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แดงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรัสยา  บัติทิม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวรินธร  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศรัญญา  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศรารีน  สาระนิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศรุตยา  ยิ้มนิล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศิรสา  จาดเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสิรภพ  แสงสนิท โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุพรรณ์นิกา  โพธิ์รังเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุพิชญา  มีลา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุภางค์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอัฑฒ์ศวัทน์  ไหลสงวนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอันนา  พันธุ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกันติทัต  เรียนงาม โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายจิราวัฒน์  ผลโชค โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายรพีภัท  ศรีวิเชียร โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนแสง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอรรถนนท์  พานทอง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชลธิชา  พลแสง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐรยาน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธิดาพร  ลายคำ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชรา  งามลักษณ์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมัฒณีฎาค์  เฉ่งทอง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิศราณี  ฉ่ำทอง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอนันต์  ทับทัน โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอรกัญญา  สุวัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอรนัส  วรรณมั่นคง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายบุญญารักษ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวัดอบทม ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายพีระพัฒน์  เสน่หา โรงเรียนวัดอบทม ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายภูวนัตถ์  กลั่นสุข โรงเรียนวัดอบทม ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายวรัญญู  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดอบทม ป.5 คณิตประถม
340 นางสาวกนกวรรณ  อิ่มเกษม โรงเรียนวัดอบทม ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวกรกัญญา  ใจเฉื่อย โรงเรียนวัดอบทม ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายภวินท์  บุตรแสงดี โรงเรียนวัดอบทม ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายอนุกูล  ชุมชื่น โรงเรียนวัดอบทม ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกัญณิชา  แซ่ตัน โรงเรียนวัดอบทม ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กาเงิน โรงเรียนวัดอบทม ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐณิชา  กวนพา โรงเรียนวัดอบทม ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปวรรัตน์  แสงทอง โรงเรียนวัดอบทม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวัดอบทม ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุพัชชา  พรมเดช โรงเรียนวัดอบทม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอรณิชา  แสงถนอม โรงเรียนวัดอบทม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิชญุตม์  พุ่มสาขา โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ป.5 คณิตประถม