รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายพชรพล  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายธนากร  ธนะปรีดากุล โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกฤษดนัย  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเกษมณี  พิมพร โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทกอง โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาทม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงญาณัฐศรา  ขวบขุนทด โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนเสนา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธนวัฒน์  จำปาศักดิ์ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพุฒิเมธ  กระดม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภัชรบดินทร์  ชาลีงาม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภาวิณี  บึงใส โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อัคลา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุกัญญา  เดชไชย โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกวลิน  ทับศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจิตรอนงค์  วาลี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชญานิน  ชาวเหนือ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชินวัตร  เคนวันดี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนิติลักษณ์  ภูกงลี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เรือริรัก โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายพรรณวรท  แสงศาลาศรี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพิตตินันท์  ขันขวา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเพ็ญอนัญ  ภักดี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรุจิรา  ศิริกัน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวนิสา  แซ่โหล่ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวริทธนานันต์  คำสว่าง โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศุภกิตติ  ชิยางคะบุตร โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุริณี  ทวีโยค โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอรอุมา  ใจกลาง โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลพล โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภัทรกฤช  แก้วฉาง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจุลจักร  กลางวงษ์ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนเดช  ชัยทุมมา โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญกว้าง โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกิตติญา  แสงทวี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรวุฒิ  สุดศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยชรินทร์  มุลเพ็ญ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายไชยา  โวลา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิราวัลย์  รักสกุล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายยอดเพชร  หมายมั่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอัญธิชา  ปานอ่อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกรวรินทร์  แจ่มเจริญ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายชิราวุธ  แสนเสือ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงดรัญพร  ชาดง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธิดาพร  สิทธิเลาะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรศิลป์  คันทักษ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวุฒิพงษ์  หลักคำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอรทัย  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทยซ้อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณิชากานต์  หาผล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนกฤต  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนิชานันท์  เนียงไธสงค์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองสีทา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงประภัสสร  เขตบุตรศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรรณลดา  ราชจันดา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอนุวัตร  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรรณาภรณ์  แดงพวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ฮ้อยปัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกันต์ธีร์  นันทะชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันทร์โยธี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บูชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกุลิสรา  สุขโขเจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายจิรพัฒน์  สีชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนิสชา  งามวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงญาณิศา  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาภร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  โรจน์รัฐธานกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐทิตา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายเตชินท์  เเก้วชนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัชพร  วงษ์เสนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนงนภัส  ถาโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายนพนาคินทร์  พิมพาสี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนภัทร  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์นพิน  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีลาห้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปัญญดา  ขุนทายก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปัณฑิตา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเปรมมิการ์  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ศรีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพีรวิชญ์  ปลาเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพุฒิภัทร  สุขโขเจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภัทรกร  เลห์พล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายภาณุพัชญ์  ศรีโนนยาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายภูมิพัฒณ์  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมณฑิญา  ชัยสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงยิ่งรัก  ทาวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายยูตะ  ชิมาโนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายวรภิจักษณ์  มูลมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรัญญา  นามมาลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศิริประภา  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภกานต์  มงคลกุน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสิทธินันท์  มูลมาตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุทธิสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุกรรณิการ์  บุตรเต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอภิญญา  พูนศรีวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอริสรา  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอัญญาสิริ  วงษาวัตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอุรัสยา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเอมอร  ภูคำตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกชมน  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลพร  เพียสังกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤติน  ขันซ้าย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกฤติยา  ก้อนคำราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกวินธิดา  เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกวีพงษ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกวีพัฒน์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายก่อเกียรติ  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญชลิกา  รองเมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บางโพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสวะนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิวิชชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกันยกร  ทองละมุน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจตุพล  ปัดเสนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักรภพ  ภิรมชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจักรภัทร  พาหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิตสุภา  มุขอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรทีปต์  ชมวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรภิญญา  แพงศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิราภรณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริยงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทพา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนกเนตร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชนนนท์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนัญธิดา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชัยวัฒน์  กันยาคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชิโรชา  ทองบุญมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐิติมา  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำไสย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณฐกร  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณรัฐกร  คามตะสีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  โคกยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งเตชิตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สกุลไพโรจน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยคต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐปัถย์  ไชยะโก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐพร  นาสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐภัทร  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐรดา  จันทะลุน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐรัตน์  บรรเทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐริการ์  รัตถยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ท่อนเสาร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชชามณ  ดำรงกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทิพย์ธารา  เเหม่งปัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเทพทัต  อุณาพรหม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนชัย  สารีอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนเดช  วรจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนภัทร  ดอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนภูมิ  อินเจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนากร  ลีบาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนิสรา  เค้าสุวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธเนษฐ  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธราภัทร  ปภัสร์ชยกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญธิชา  อนุศล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีรภัทร  นาเสงี่ยม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีระเดช  สระทองแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธีริศรา  พัฒนาศูนย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนครินทร์  อุไรพงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนพภัสสร  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนฤบดินทร์  อินทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนฤเบศ  ผิวเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนวินดา  หาระสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนันท์ชนก  กลางหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันทิชา  แทบธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนัยน์ปภา  พลหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปกรณ์  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปฐกรภัทร  สุวรรณแจ่ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปณวรรธณ์  นาสุทธิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปภังกร  โชคธนธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภาวรินทร์  นิลไสล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปรานต์ปกรณ์  แก้วมาตย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปริฉัตร  โสชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปวริศ  วัจนะรัตน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ณภัทรจรุงพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาจรีย์  เงินกิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีจานเหนือ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปิยลักษณ์  ยศทะแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปิยะพงษ์  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปุณยกร  เค้ามูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณยนุช  นิสังกาศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีกาแกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพชร  เจริญวนิชชากร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพชรภร  นนท์ตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรพิมล  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพรหมมินทร์  ศรีขะจร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพรหมรักษ์  บุญเชิด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพัชรพงศ์  เบ้าวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชรพร  กันยาคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิชญดนย์  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญาภา  อะทะยศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิตราภรณ์  ชูลาภ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิทูร  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพินทองทา  วงศ์จวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิริยกรณ์  วงษ์หาจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพีรัชชัย  ผาน้ำคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเพชรกล้า  วศินวัฒนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงฟ้าลดา  จันทะสีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภัทรดนัย  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมณัฐศิกาญจน์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมณิสรา  พุ่มพันฆ้อง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัชชุดา  ดอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวณัชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวณิชญานันท์  แก้วชาลี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรฤทัย  อุทัยพิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีขา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวริศรา  การะพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวัชรพงศ์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวัชรากร  เหลาวงค์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายวันชนะ  ศิลปักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวีรดา  คดดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวีระเทพ  แสนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศรัณย์  กันหาเเสดง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศศิประภา  สีที โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภชัย  กองเกตุ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสรวิชญ์  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุดารัตน์  จิว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุดารัตน์  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงแสงเทียน  ลาบุญตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายโสภณวิชญ์  แสนเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงหทัยทัด  จันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฬียากร  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอนันต์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอภิญญา  ดวงโนแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรุณรัตน์  โคกยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอัญวรรณ  ธาตุดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไชยเสนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเอกวิญญ์  ฐานะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายแอ็คเซล  โทเบียซ ซูกี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเกศวรินทร์  นารั่ง โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชัญญาธร  ดาสา โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนกฤษ  แสงจันทร์ดา โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธเนศ  ถิ่นเมืองปักษ์ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพลอธิป  พิมพาเรือ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญินทร์  โถตันคำ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพีระพัฒน์  พิมพาเรือ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรัญญา  พาณะการ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเจนจิรา  เวฬุวะณารักษ์ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพิชญธิดา  นามมนต์เทียน โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายวีรภัทร  โม้ดา โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันขวา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกัญญาพร  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัดเสนา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติพงษ์  พลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเกษวรินทร์  พลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจิณห์คนิภา  เกษรสัตบุศร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิรัญญา  แวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเดช โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจุฬามณี  บุญพรม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเจสซี่  ไชยเขียน บอยเย่อว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชฎาทิพย์  แสงต้น โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนากานต์  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชลธารทิพย์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชินพัฒน์  สุวรรณแสง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายซัลซาบีน  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงญาดา  แฝงเวียง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิคัมภรณ์  สามเมือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิตาภา  นานอก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณรงค์  ดอนวิชา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฎฐินันท์  ทรงครักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ชา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐพล  สอนเงิน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐภัทร  พันภักดี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดารารัตน์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงทิพญาดา  ศรีสงัด โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายแทนคุณ  แสงตุ่น โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนกร  อาดปาสา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนวัฒน์  พรรคพิง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนันชัย  บุระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธมกร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญญามาศ  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธิดาธารา  พันงาม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธิติกร  ศรีระชาติ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนราทิพย์  ทุมวัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนราธิป  แสนมูลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนริศรา  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนัฐภัทร  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนิธิราชย์  แก้วทิพย์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนีโน่ ลูค่า กิตติคุณ  เซ็นคอฟชาน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปราณปรียา  ผาดำ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเปรมยุดา  นาใต้ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฝนทิพย์  คำยศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรนัชชา  แต่งวัฒนานุกูล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรฤดี  โพธิ์ใสย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพศิน  เสพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพาวัต  นวลสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทุมวัน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพุฒิภัทร  ดวงจักร์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพุทธศรี  จันอุดม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัชราภา  ธนาวรกุล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูมิพัฒน์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงมณัฐชญา  พรชัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมันทธารา  นามมี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมาริสา  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงลลนา  ตาเทพ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงลลิตา  เจิมจันทึก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรรณภา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวรรวิสา  แป้นชุม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวาสนา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวิชญาดา  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวิทูรย์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวิภาดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิภาดา  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศศินา  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายศุภกฤต  สาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศุภสุตา  สอสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสินีนุช  ขันนอก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุชานรี  พรมมี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชาวดี  รัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุธีธิดา  สร้างนานอก โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุภาวดี  ประเสริฐแท่น โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสุวรรณนี  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงหทัยนเรศ  โคตรบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอธิกิตติ์  นิตย์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอนัญญา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอนุชา  ตานา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอมลวรรณ  ลือสีลา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอรปรียา  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอรรัมภา  แก้วสีหา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอัญชลี  ศักดิ์ศรีชมพู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอัษฎากรศ์  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอิทธิพล  บุญเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปัญญา  สีละเมือง โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงปิยาพัชร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงหฤทัย  แนวประเสริฐ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายพงศกร  คำสอนทา โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภูริเดช  สุพร โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายชนะชัย  อินฟัก โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงดาวิกา  ชัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนฤภร  หนูน้อย โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันต์ทกานต์  เเสงสุด โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายรัฐพล  วังสัน โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวรัชยา  เพชรเขียว โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศิริโสภา  ทอดทอง โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายก้องเกียรติ  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายฐปนวัฒน์  สมสว่าง โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายธเนศ  วงษ์วาล โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ป.6 คณิตประถม
369 นางสาวจิราภัค  ชอบจิตต์ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวปรียาพร  จันดาแพง โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวสุภาพร  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายคณิศร  ทันตาหะ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวรวิทย์  ทาเทียว โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาไร่ ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายเศรษฐภูมิ  ศรีวงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาไร่ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายสุทธิภัทร  โสภาค โรงเรียนบ้านนาไร่ ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเกศแก้ว  นามศิริ โรงเรียนบ้านวังหินซา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนบ้านวังหินซา ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงหาวร โรงเรียนบ้านวังหินซา ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปาจรีย์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านวังหินซา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายสิปปกร  พวงยอด โรงเรียนบ้านวังหินซา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกฤติยา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยพรมมา โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายชนินทร์  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงฐรินดา  มูลบุญ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายณัฐพงศ์  สารคำ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงณิชมน  พักแดงพันธ์ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายเตชิต  ทีปะอนันต์ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายทยากรณ์  ภูพันนา โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฝนทิพย์  เหล่าสิงห์ลา โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพงศกร  อินทรประเสริฐ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายภัทรเดช  เพียคำเมือง โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายวิมลณัฐ  วงศ์สิริฉัตรชัย โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศิรินภา  คุรุวาศรี โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอนพัทย์  พรมพลเมือง โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฉันทพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชัยภัทร  ดงเงิน โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อม็องดีน อาลิอาดิแยร์ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตรท้าว โรงเรียนบ้านนากลาง ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงทยาวีร์  ญาณิศาสฤษฎ์ โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอชิรญา  ฉาดนอก โรงเรียนบ้านนากลาง ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอนัญญา  พิมพ์เขต โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอัครินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านนากลาง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองใบ โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คูณเมือง โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภรณ์ชนก  วอแพง โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายภัทรดนัย  ไชยพรมมา โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โพธิ์บุตร โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุวิณฌา  ธรรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นุราช โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัชราพร  โกษา โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพัทธนันท์  วอแพง โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอมลธีรา  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านไทยนิยม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนพนธ์  ภูคำวงษ์ โรงเรียนบ้านผาวัง ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอภิชญา  นาควารี โรงเรียนบ้านผาวัง ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกรัตน์  หร่องปัจฉิม โรงเรียนบ้านผาวัง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายไชยพศ  รายทอง โรงเรียนบ้านผาวัง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนื่องนวม โรงเรียนบ้านโคกสง่า ป.6 วิทย์ประถม