รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกชนัน  หาญอาษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกรัตน์  มะโนสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรวรินทร์  คุ้มห้างสูง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎา  พลทา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องภพ  กันทาเงิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ปทุมานนท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  รัตนวัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพงศ์พันธ์  วิวัฒนาเมธากุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคณพศ  ไชยจักร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจักรกมล  สุวรรณละ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายจิตติ์ธนัตถ์  เครือลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรณัฐอีตั้น  ไฮยุน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  เหมะธุลิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวไทย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีกาญจนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรารัตน์  กุลยานนท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนนิภา  นามเทพา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนากานต์  ผาเพ็ญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนากานต์  สมหวัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายญาณวัฒน์  เตนากุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญานิสา  วรจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐกลรัตน์  พ่วงพี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยคีนี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณฐกร  ใจหาญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณฐารินทร์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วหนองแดง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฏฐดนย์  นาสมวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐ  หัสโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐกมล  ดอกไม้ทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐกรณ์  บุรพุทธ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐชนน  ธุรแพง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโค โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐนันท์  ซิงรัมย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัชร์  กองสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐมนชนัญ  สีกอดแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณิชพน  ปาสาทิกะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายต่อพงศ์  ทาหนองค้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายต่อศักดิ์  นันทะแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายตะวันฉาย  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทักษอร  สุขสมร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายทักษิณ  สิงห์หล้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกฤต  น้อยเสนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนกิจ  โจ้พิมาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนพงศ์  วงศ์กำแหง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภัทร  คู่กระสังข์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนภัทร  สอนดงบัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนภัทร  เมืองฮาม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธรรศธราเทพ  ไชยทองรัตน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญญภัค  ฟุ้งกลิ่น โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธานิดา  เหลาราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธารินทร์สิริ  อัญไชยศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริสถิตย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธิติมาพร  เถาแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนนทกร  แสนเสนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนพภัสสร  มูลกัญยา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนพวัฒ  เครือภักดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนภัสดล  สุราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนวคุณ  ชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาณะพรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงน้ำวรินทร์  แสนดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนิธิวิธย์  กัปโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิวัฒนา  คูบุบผา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำแสงดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปฐมา  สนิท โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายปณัยกร  ชฎาวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปณิดา  พิมพา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปณิตา  วงศ์สะอาด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปริชญา  ภูงามแง้ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปริญญา  บุญสินชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปริษวัฒน์  เพียแก่น โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปัณฑิตา  บังเกิง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปัณณธร  มีจันที โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปาลิตา  จิตเจริญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเกิดเคน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปุญก์ญาว์นิษา  ภักดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปุญญพัฒน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปุญญพัฒน์  พีระแปง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปุญญพัฒน์  เรียนทัพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงไปรญา  ไชยแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพงศภัค  กุฎอินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพงษ์พิธาน์  บัวภาเรือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อ่อนละมุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพชร  หงษ์คำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรรณวรท  มหิสนันท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพริมพลอย  จันศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชญาภา  จรพัทลุง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัทธวรรณ  รวมวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญาภร  บึงใส โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญาภา  กฤตยานุวัฒน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภธิรา  โยธาศิริ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภรัณดา  หนูภัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายภัคพงศ์  สนธิ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรชนก  ศรีสะอาด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภารดี  อินทร์ชา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภูธณัฐ  สุขสมร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายภูริช  จรพัทลุง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภูริชญา  เนาวบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายเมธวัชร์  ลิโป้ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรัชวิน  ชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงลักษณารา  แก้วเกิด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงลิปิกร  สีมาตย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวรพล  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรินทร์พร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวัลลีรัตน์  สร้อยมาลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ขอม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศิริฎา  ขีณีจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศุกลวัฒน์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภณัฐ  จันทะวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญประจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำป้อง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงโกมล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายสิรธาวิน  ไชยพะยวน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายอชิตพล  ภูเงิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิชญา  น้อยสิม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอัครฤทธิ์  นิลศาสตร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอังศุมาลิน  คนซื่อ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอุรัสยา  ตำนิล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายแอนโทนี่  รีฟส์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงไอศิกา  ลาดเหลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกชมน  วรราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกตัญญู  ใหญ่สะอาด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีพันธบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลพรรณ  พัชรเรืองวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกมลวัชร  แก้วโสดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกวินภพ  สุนทราธรณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกะรินทรา  แผงจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญลาสี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทสังข์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาณัท  อ่างแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พลสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัณต์ทิชา  เบ้าลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกันตวิชญ์  สุตาวงค์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกันย์ลภัส  สังฆะขี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติ์ธีธัช  พิทักษ์สังข์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิตติพงศ์  ทุมรัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเกวลิน  อินธิแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผมอุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายคชกช  ปฐมวงศ์กร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายคชินทร์  ลาเอ็ด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงคุณิตา  ศรีเลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิตบุณย์  พุ่มอยู่ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรกานต์  กุลยานนท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิรัชญา  เตินขุนทด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชนาธิป  โอนทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชยพล  พรมเป โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชยางกูร  สามารถ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชยานันท์  สรรพคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชัชชญาภา  กงไสยา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสนชัยอาสา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขหลวง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชัยณเดช  ใจหาญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชีวานนท์  กุลราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณฐกร  หอมสมบัติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณฐนน  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณฐมน  อัคสุข โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณภัสสร  สิงหันต์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณวริณ  เกตุสงกา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัชชาอร  ถนอมสัมฤทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐชนนท์  แดงนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภูมิพานิชย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงกุดเรือ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐนิชา  สรรพคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐภัทร  เวียงเหล็ก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงพระจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำคลี่ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เดชกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายตฤณภพ  พวงพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกฤต  ไพโรจน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนภรณ์  ดรเขื่อนสม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนภัทร  จันทะสิม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนภัทร  ศรีศักดิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนวรรธน์  มีรังวัฒนาสกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนาเดช  วรจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนาภูมิ  สีเห็มทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชิณโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญชนก  ธุยาติโก โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทาพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัมมิกา  ไชยคำภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธารทิพย์  สฤษฎ์ภพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธิติวัจน์  ภูนาเหนือฐิติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีร์จุฑา  การีชุม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรชัย  พลไกร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีรดนย์  เบ้าเที่ยง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีรเดช  เคนหาญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีร์วริทธิ์  ชินพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนพัตธร  ประโยตัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนริศรา  หล่อจันทร์อัด โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนันทัชพร  สมปู่ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนันทิพัฒน์  พลนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนีราทิพย์  นามเทพา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเนตรดาว  ชมภูเพชร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบัวชมพู  ไพโรจน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปกรณ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปรีญากมล  พวงพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปวันรัตน์  สิมพะราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปัณณดา  แก้วอินตา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปาณิสรา  ยะสาธะโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณิกา  วงษ์ใสย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  กุลชโร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชรเดช  สีหามาตย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพราวมณี  มโนระกร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพลอยลัดดา  กาบบัวขาว โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชฌา  องค์อนุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัชราภา  ตีพัฒดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพัชราภา  หลักคำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพัฒนพงค์  โคตะมะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  สุวรรณพรหม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญธิดา  อนันต์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพาเรือ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมผการ์  มีฤาษี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผาจวง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ไชยรถ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ภูมิพานิชย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หงษ์คำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ่งเจริญธรรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิยดา  แสนศักดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพีรญา  อุปโคตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพีรดา  ปรีประดิษฐ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภคพล  โสภกิจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภควัต  โสภกิจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทธิดา  สีหามาตย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรธิดา  หอมดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภัทรพล  มีศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภูบดินทร์  จิตราช โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมัฑณาวี  ชำนาญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายราชพงษ์  บุตตะใน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรุณพัฒน์ศาสตรา  สายธะนู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลัลนา  อินทร์สะกุล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงไลลา  ลีพรหมมา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พูลภาพ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวชิรวิทย์  พลเขต โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรโชติ  วชิรชินวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรางคณา  พื้นชมภู โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรินทร์ยา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีพรม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวิริยาภรณ์  นันคำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศศิประภา  นาสวน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิรลดา  กุฎอินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศิริโสภา  ศรีโสภา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศิวกร  สุทธิมงคล โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภกฤต  ศรีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภกฤษ  สีหาบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศุภรัตน์  ประธิปคุณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศุภัสสรา  เดือนแจ่ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสรสิดา  โฮมหงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสวนียา  ลมกาหลง โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุธารัตน์  โพธิ์สุดตา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุภัสสรา  พาหะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอณุชัย  เพ็ชรนนท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอดิศร  บึงรัตน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอพิชญา  สุโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอภิรักษ์  เครือภักดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอรปรียา  บุญแย้ม โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรรถยา  ยะรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัครวัฒน์  จาดฮามรถ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอาทิวราห์  พรมลา โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอิทธิเดช  แสงพิจิตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกมลทิพย์  สมบัติหอม โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายกิตติพัฒน์  จินดามล โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายคุณานนท์  ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิตติมา  แสนขุรัง โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายฉัตริน  อินทรเพชร โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายธนภัทร  สารพิมพา โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธีรเดช  ศรีสมบรูณ์ โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนรินทร  ชินตุ โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปาลิตา  นามบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพรเทพ  แพงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" ป.6 คณิตประถม
284 นายกฤตภาส  คำเคน โรงเรียนบ้านนาเลิง ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายพงศกร  ทับสุริย์ โรงเรียนบ้านกุดแท่น ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์ธานี โรงเรียนบ้านกุดแท่น ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสรินทิพย์  ไชยพรม โรงเรียนบ้านกุดแท่น ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอารยา  ตาละบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดแท่น ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธีรภัทร  น้อยธง โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศรัณยพงศ์  เตชะ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วีระวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธนิศรา  โพธิ์ใส โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูตะวัน  โภคาพานิช โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวิภาดา  ดอกไม้งาม โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอนันต์ยศ  แสนเมืองชิน โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรศรี โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญสิมมา โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ป.6 วิทย์ประถม