รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัคสังข์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชาคริต  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐชัย  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐภัทร  มังบู่แว่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชากรณ์  คำพิรัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธนกฤติ  โคตรมะณี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพนธ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธารทิพย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนฤภัทร  ก้องวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เศรษฐวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายปรัตถกร  อวนอ่อน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปุญยวัจน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพงศภัค  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรชนก  ชาสงวน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรนภัส  เหล่าปราบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญาวี  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเพรชรัตน์  ฮาดดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภูบดินทร์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภูมินทร์  พลสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมิพิชชา  ภูมิฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรัฐนันท์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวชิรกร  นพเก้า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิชญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรรณนิสา  โสรบุตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสินีนาถ  เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิริธิตินัย  ไชยยนต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุกัญญา  สหัสคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุธาศินีย์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายสุรเชษฐ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุตรนิล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอนุธิดา  อุปฐาก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอังอัง  บุปผา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอินทรเกษณ์  เกษอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอุริสยา  จักสาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกชพร  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกมลชนก  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงโทโพ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกรวิทย์  แสงลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกรองขวัญ  ทาดาหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกฤตบุญ  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกฤติเดช  เอมพานิช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกวินทิพย์  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายก้องภพ  ศรีจอมพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญพัชร  เครือสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอนมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกัญวรา  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกันตพร  ทึนลด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันอ่อน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกิตติชัย  ก่ำจำปา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเขมจิรา  จารุจารีต โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจรรยพร  ทำนองงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจารุเดช  หล้ากันยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจารุพร  กองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิรภัทร  เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายจิรเมธ  กองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเจริญศักดิ์  เจริญอำนวยโชค โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฉัตรฐนนท์  หงสเลิศพิภพ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฉัตรสุดา  แก้วมนตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนณิชา  แสนบุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนิดาภา  พระภูมี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนิดาภา  ราโชธร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชลิตา  เสริมศิล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชโลธร  แก้ววงษ์ล้อม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชวัลกร  ปลาสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัชพิสิฐ  คุ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชินารดี  คึมยราช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงญาณิศา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณฐมน  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณปภัช  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ขันคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐวรรธน์  เอกอุ่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณิชา  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงดารินทร์  เพ็งใส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายต้นกล้า  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเตชสิทธิ์  คันสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนพร  ศิลาแสง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนภร  ปัจจุฐาเน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนัชญา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนากร  ประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธัญญาทิวาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โพธิ์บาย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธีร์ธวัช  ธีระดชภากร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีระพล  พรหมหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธีวรา  โคงัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนรีกานต์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนรีรัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนัฐนันท์  ภิรมย์สุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเนติ  ดีถาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงใบบุญ  มันทะรา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปฏิพล  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปณิดา  ธิมะสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปริชญา  ติดมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปริยากร  พงษากลาง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปวรุตม์  สันประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปิยนุช  พาติกบุตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเปมภัสส์ศศิ  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพชร  พิทูลทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพชรกมล  โคตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพชรพล  ทองมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพนิดา  สีวงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรนัชชา  การเขตร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัชชา  ทรงคาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพัชรพล  สิงหอำพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชญธิดา  โคงัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญาณีย์  อนุสี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิพพา  พันธ์ละออ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตุ่นเฮ้า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์เพชรศรี  ตะไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัชรมัย  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภานุวัฒน์  เจ็นสูลานนท์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภูริชญา  กองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูริวัฒน์  สีสิ้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูรี  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเมธาวิณีย์  ใจเกษม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงยลธิดา  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรดาวรินทร์  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรัชชานนท์  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรัฐกานต์  บุตตะกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรัตนญา  อุดมกันท์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรัติกาล  เขียวอ้าย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายวงศกร  หุ่นศรีงาม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันสุขไสย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวรนน  ติยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวรภพ  นาทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อ้วน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวันวิสา  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิรันญา  มังก้อน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศิริกุล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศิวโรจน์  มาตย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภณัฐ  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภัคชญา  เมยมงคล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสายชล  เสนดง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุชานาถ  อภิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุธีมา  สีทะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุภาวิณี  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เที่ยงทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอธิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอธิชา  อารมณ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอัญชลีกร  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเอมมิการ์  ค็อกกิ้ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกวินตรา  มีศรี โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชัญญานุช  อรศรี โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายทรงพล  โพธิตะคุ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายปีทอง  วงสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฝนทิพย์  กุลแก้ว โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชชาอร  วงศรีชู โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายภัทรพล  ปิวันนา โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายภาธร  เงินพัก โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชลกร  สิมมณี โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนพร  นาคอก โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญชพร  น้อยธิ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธนกฤต  จันทะแค โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปาณรวีร์  ไชยคำ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปุษยา  คุ้มผล โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวีรดา  นักร้อง โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอรกัญญา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญจนา  ชมภูประเภท โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พวงพิลา โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกฤติธี  หอมจำปา โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายโกสัน  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชญาณิศา  สีละโคตร โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงญาดา  ราชบุดสี โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฎฐทิดา  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนภสร  ผึงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายบัณฑิต  ภาระดี โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภาวิดา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูเพ็ชร  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จันทมล โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมวงษา โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวริญญา  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอชิญา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเซกา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตยศ  ธงษาราฎร์ โรงเรียนบ้านดอนแพง ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพิสิษฐ์  นนพล โรงเรียนบ้านดาลบังบด ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ภาระโข โรงเรียนบ้านดาลบังบด ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกุลณัฐ  อาสาจิตร์ โรงเรียนบ้านดาลบังบด ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เปียงดี โรงเรียนบ้านดาลบังบด ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญวิเทียร โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายจิรพิพรรธ  สำราญสุข โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชมพูนุช  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนาตาลี  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิชชาดา  รุณยา โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิชญดา  คำจอมศรี โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายภูเบศ  ดวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเมษญานันท์  อุดมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศศินิภา  แสงณวันศุกร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  กางหาบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลทรัพย์  แผนสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจารุพร  แสนแสง โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนภัสนันท์  คณะวาปี โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรรณิศา  ฤทธิ์มหา โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วรรณกุล โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศรุตา  ภูมิศรีคิ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสงกรานต์  ตาลหยง โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชลดา  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณิชากร  นามวงศา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนราทิพย์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนิพาดา  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปัญญวดี  คงเรืองราช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพฤษชาติ  ปัดมานัด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไปนี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายภูริณัฐ  อองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กองอำไพ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายอรรถพล  พรมพล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกวีวรรณ  ม้วนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอิบกมล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัณฑลิญา  อุตวัด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกุลภัทรา  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจอยอีโฟม่า  อาดีบิ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายฉัตรชัย  คำมะมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชญานภัส  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชยพล  ใจเต็ม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชลธิชา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชลนิภา  แสงรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงโชติกา  บุดสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาณิศา  ธีรนันทานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญานิศา  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐานิดา  ไพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณฐกฤต  บุญแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัชชา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐชยา  สีคุณไชย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชชา  กลาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐณิชา  หลอดบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายไตรภูมิ  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนกฤต  รีบรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนโชติ  เชิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุริไชย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ครุฑฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปวีรณ์กร  สีระบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปองภพ  อนุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปัณณทัต  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปาลิดา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปิ่นมนัส  วิเศษสม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปิยธิดา  แร่กาสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปีใหม่  คำไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชราวดี  ชุมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิรัตน์ชญา  นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภานุเทพ  ติดมา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเมธัส  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์หล่ม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศิริโชติพงษ์  ค้ำพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภานประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสายวารินทร์  พลมาตร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสิริกุล  พรหมจักร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุนันธิดา  ยอนหมื่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายหัสบดี  ขันนาเลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีหานาด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอัมมฤทธิ์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกิตติพิชญะ  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณรสิตา  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายทัศน์ไท  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงทัศนวรรณ  บุญมูล โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายทีปกรณ์  สอนบาล โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธาดาวิศ  บุปผไชย โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน  ชัยสุคนธ์กุล โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ประกายสี โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชนันธร  แสงรุ้ง โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อ่อนราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลโอฬาร ป.6 วิทย์ประถม