รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรายุ  ผลบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิตยา  ท้าวหา โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ประชาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำดีบุญ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐวรรธน์  สายธนู โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธนภัทร  กสิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนิดา  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรัฐสิทธิ์  ราชวงค์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภณัฐ  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสู่ขวัญ  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชัยสาร  สาริมูล โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร  ปู่วัง โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนัทชา  ศรีบุญไชย โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัทธมน  ประจันติ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภิญพ์นาราพัชร  อินทร์อำคา โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายรัชชานนท์  รักพรม โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวิภาวัลย์  พลาหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงหัทยา  ไปแดน โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอริศรา  อรุณภาส โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกรกมล  โคตรชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกิตติกรณ์  สารถ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสวงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจิระเดช  พงศ์ษากลาง โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนดล  แสงฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนภัทร  ปู่วัง โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนวัตร  พรมหา โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธาราวัฒน์  ชาญฉลาด โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปกรพจน์  จำชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงศ์กระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพรรณลพ  สุคุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิชชากร  ศรีวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมมาก โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเพลงพิณ  ชนูนันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายภาคิน  สิงสุข โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายภาณุพงษ์  สุขเทวี โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงม่านฟ้า  ระดาดาษ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวรรณภา  กิติอาษา โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวิชญาพร  สาลีศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงโสภิดา  รามฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศุภกฤต  จอมพระเนิน โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพย์ปภาดา  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านเซิม ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภควัต  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเซิม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกมลชนก  ช่วยพิมาย โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันธ์จัตตุรัส โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเฉลิมพล  สุเพิก โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงดากานดา  ดีซวง โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพล  แก่นเชื้อ โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธีระเทพ  พันจันลา โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริญะฉัตร  บุญญะนิตย์ โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปวรุตม์  ศรียานนท์ โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แคนปา โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพล  มีธรรม โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภัคภูมิ  คำบอน โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภูวณัฏฐ์  หล้าคอม โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงลลิตา  ขันตี โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสิทธิโชค  คุณล้าน โรงเรียนบ้านดงสระพัง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายดนัยยศ  จันทร์หล่น โรงเรียนบ้านผือ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปัณณทัต  พรมอุดม โรงเรียนบ้านผือ ป.6 คณิตประถม
62 นางสาวชวัลรัตน์  เบ็ญจะพันธ์ โรงเรียนบ้านผือ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพัชราภรณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านผือ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายพิพััฒพงษ์  มณีวงค์ โรงเรียนบ้านผือ ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวอภิญญา  คำวิจิตร โรงเรียนบ้านผือ ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิรายุ  สอระเสศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ป.6 คณิตประถม
67 นายปฏิพล  รัตนทิพย์ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพงศกร  ลานคร โรงเรียนสุทธสิริโสภา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชลิตา  รักพร้า โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนราธิป  มิตสี โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรัญยา  สีลา โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเสาวรส  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิรภัทร  สิงทิศ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชญาภา  คูเมือง โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณิชชานันท์  โสวันทา โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายดรัณภพ  หมื่นโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปุรเชษฐ  มิตรศรี โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์สำโรง โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพุทธธิดา  สุพร โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวันวิสาข์  สละริม โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวินัย  ขวาของ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายเวทิศ  คุณสมบัติ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภิญญา  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอริศรา  จุ้ยมูล โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชาย วรวิทย์  สีลา โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิราภรณ์  กาฬพันธุ์ โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธีรเดช  รนพิมาย โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงประพาลักษณ์  คำสีทา โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาสมกุล โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศศิกานต์  แสงมณี โรงเรียนบ้านบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปณยา  ชนภักดี โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภัคภัทร  สุระภีร์ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศาริศา  บางเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ ป.4 คณิตประถม