รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  สำรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพรรณ  ริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องภพ  จันศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันยาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิติกร  จันทร์เปรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรโชติ  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชนม์บวร  เอกประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนากานต์  พิณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชาลิษา  ขวัญทองห้าว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สรวงศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเชาวรัตน์  ประธรรมเต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายญาณวรุตม์  และกาสินธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณริศรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทินาทิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐชนน  ชัยศัตรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเดชาธร  ทิพยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเตชิต  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายทีปกร  พิลาเทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ภูมี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัฏฐา  ทุมดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธนากร  เรืองงาม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธนิสร  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธัญวัฒน์  แทนโสภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนหทัย  นันทะมีชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิชาภา  ภาณุมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปิยะวัฒน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปิยาอร  พรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพรนัชชา  ขอยวนกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรรณวรท  เมืองแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพัชรินทร์  สาธร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพิชญพงษ์  หัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพีระพัฒน์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพชรวรี  สรรพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงแพรวา  ชายทุ่ย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภูริชญากรณ์  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภูริณัฐ  สนิทกลาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเมธาพร  แสนราชบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรินรตี  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายรุ้งตะวัน  อาคมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงค์ทวีธีรโชติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรนิษฐา  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวิภวินี  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายศักติดนย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสิรภพ  ดาราสุริยะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกษร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอดุลวิทย์  ดวงพัง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอาทิวราห์  พานารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอารียา  จันทะโพรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอุทุมพร  พรมสูตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกชกร  นัคสาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกมลรัศมิ์  เหล่าหนาด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤตธรรม  สุขวาสนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตานนท์  ภูผ่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกฤษกร  สุขวาสนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกฤษณพล  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกวินทิพย์  นันตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิติกร  หินะกาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกุลลดา  ปัดถามัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคุณานุคุณ  ศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายคุนานนท์  ชองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิตรานุช  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิระภัทร  มณีสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีภูธร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเฉลิมโรจน์  พะกะยะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนิกานต์  พงษ์วาปี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลธิชา  หัสสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชิณณวรรธน์  ศรีนาดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงญาณิศา  สีสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  เรืองสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณฐวัฒน์  เวียกไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณหทัย  ศรีหามาตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐชนน  พืชผักหวาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐนนท์  ชัยอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณิรัชญา  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายตันติกร  สุทธิบริบาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนกฤติ  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนพล  ศรีพนม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนภัทร  มิตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธราธิป  ณ สุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธารากร  มังคละคีรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีจันทร์บาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีระวัฒน์  สีกมุด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนภัทร  เดชวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนรินธร  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนัทชา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนิติพชร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนิติรัฐ  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบุรินทณี  สองสี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเบญญาภา  หร่ายสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปกรณ์  แท่นหิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภัสรา  เจนธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาวรี  แก้วเก็บคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปภิชญา  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปรเมธ  พิศนอก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงประกายดาว  อาคมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิมมาน้อย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปรียาภัสสร  คำผาสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปุณณวิช  อาธิเวช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพงศกรณ์  ทองชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพชรดนัย  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพชรพร  วงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพศิกา  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชญธิดา  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิชญา  เมืองแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิมณภัส  เจริญยุทธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพีรดา  พึ่งเดช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพชรพลอย  พระสลัก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  วุฒิสาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัทร์ธมน  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชัยอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูธเนศ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมณตกานต์  บุตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงร่มธรรม  คำสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรมิตา  พิลาเทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงลลิดา  อุทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงลักขณา  สุทธิโสภณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงลัลน์ลนา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวนัชพร  น้อยยะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรรณรดา  แพรพึ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวริทธิ์พล  ทะแพงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวายุพงศ์  วงหาริมาตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิกัญญา  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวิษณุ  หัสสา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศิริวรรณภา  แดนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสิรวิชญ์  พะวิขุณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสิริรักษ์  แก้วเทพ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสุรวิชญ์  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงโสภิตา  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนัญพร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรจิรา  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรวีย์  ทองเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรัญญา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอัครพล  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอัญชิสา  ดอกคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอัยการ  นามศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอารดา  อินทรเพชร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายแอนดรูว์  เดวิด เทลเฟอร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภัควัตร  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภาวิณีย์  ภูมิไชยา โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธนพล  เข็มพรมมา โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเปรมสุดา  สีดำ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวาสนา  บุญทม โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิภาพร  สีต่างคำ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาภักดี โรงเรียนบ้านโคกคอน ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนันธิญา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านโคกคอน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุธาลิณี  โภคาพานิชย์ โรงเรียนบ้านโคกคอน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภีรพัชร  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกันตภณ  บุญวงศ์ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงววรณพร  ทาจันทร์ดี โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกวิสรา  เลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อเวียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงแสงมณี  ลิ้มมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปนัดดา  บุตเกนา โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอัญชิสา  สีดามาตร โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสุวิจักขณ์  แว่นทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจรัสรวี  สาริแสง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายณนนท์  ใจอุ้มผาง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศุภวุฒิ  กองทัพไทย โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 คณิตประถม
163 นางสาวสุพิชชา  วงศ์คำชัย โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ฮึงกุล โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบุณยานุช  ลินเสมียน โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปภาสิริ  สิงห์เทพ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูญดา  ภูมั่น โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อาจตา โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงออกัส  กองเข็ม โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤติน  กมลเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกฤษฎ์  ชัยจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกิตติ  ศรีสว่าง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายจิรกร  อุดมสมบัติสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชีรณัฐ  เนาคำแพง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณชารีญา  บุตรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัชชรีย์  ลิมมณี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงภุมเมศร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายตรัยคุณ  จันทร์วิเศษ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายทิวาลักษณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วโมรา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุรักษ์แดนไทย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวงศกร  นุชรังค์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายวรกมล  สุทธิเมธากุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายสิรภพ  แก้วดารา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มวงศา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเนื้อทอง  มุ่งหาทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภูริมาศ  อินทรา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงกชพรรณ  กองอุดม โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนภกฤติ  โคตรชมภู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภรภัทร  พรมวิโย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกณิศา  กุลธัญวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายชิษณพงษ์  ป้องกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายณธัชพงศ์  ชามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปุณยวีร์  สถาปนวิศว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายพิชญะ  ภูดิทสีห์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภรัณยู  เหลืองอร่ามนภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาญจนพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายรัฐภัทร์  ปุริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวิษณุพงศ์  ภูเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอินทนนท์  อุดมเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายคุณแทน  กุสติน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวจรัสลักษณ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิดาภา  จิตจรัสธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิตตานันทิ์  ทัศดรกุลพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายชิณณพัฒน์  วงศ์พาณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชิติสรรค์  ป้องกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายชินกฤต  ผงอ้วน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนภัทร  กิจศิริวัชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายนัธทวัฒน์  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวเบญญาภา  เรืองพริ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปียกรณ์​  ชัยทองสกลสิรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพชรภา  คำภาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองอร่ามนภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  โวหารบัณฑิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายรัฐวัฒน์  ปุริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายศุกฤษ  บางเมืองแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอนันตญา  สุขโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวอลิซ่า  พีล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกฤษฎา  คุณาเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกันติชา  บัวหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พรมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายแทนคุณ  เทศศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ป.6 วิทย์ประถม