รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายขุนพล  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงไขนภา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจริยวดี  ชมดง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพร  วงค์เบาะ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเดชอนันต์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาลิดลาด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปริยาภัทร  เสนคำสอน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปลื้มปิติ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปวริศา  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภาคิน  เงียมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุชัญญา  รักษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกชนิภา  ปวรดุลยวัต โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกนกพร  วงษาเคน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกมลเนตร  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจียนงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกรวิชญ์  จันนุบิน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกฤษติกา  ชูชะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายฉัตรคุปต์  ฉิมชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายฉัตรรวี  ฉิมชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงชนัญชิดา  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชลลธร  อินทร์ทัศน์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฐานิดา  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายฐาปกรณ์  พวงจิตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นอกสระ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัชชา  กินรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัฐชนนท์  นรินทร์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณัฐฐินันท์  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณิชกานต์  ผลผกา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงดวงกมล  นามสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายเทพกานต์  สุทธิวรรณ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จักษุรางค์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธีริศรา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายนฤพล  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันท์ภัทร  บินทุรัญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนันทิกานต์  นาเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตญาดา  เลิศผล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปวริศา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปวริศา  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปวิชญา  เปนนาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปวีณา  ยาตุนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปัณณวิชญ์  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปิยธิดา  นาเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพรปวีณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพลอยประกาย  คุ้มรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพสิษฐ  จิตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิชญา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิ๊บกลาง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายภานุพงศ์  สุขตน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงลัภยพร  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรัญญา  ขาดทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวรัญญู  ธรรมสุข โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวริศรา  ทีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวสุธร  ไชยศรีษะ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอริสรา  สุระคนธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอุรัสยา  ดุษดินทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกิตติพร  ทนงตน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเกวลิน  ทองนัด โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายขรรค์ชัย  คงมีคุณ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายคมชาญ  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงงามเนตร  ศรทอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิรัชฌา  อุสาห์ดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชนิดาภา  ชูกร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชยานันท์  เจนจบ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชลธร  แสนป้อง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายฐิติโชติ  แหวนวิเศษ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงฐิติยา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐธิญานันท์  มุมทอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนชัย  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนภัทร  สกุลเดียว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรศักดิ์  แสวงมี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันทิชา  เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปรินทร  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปัญญาพร  จันทบุบภา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณณดา  เสาวะพงษ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปูชิตา  เรือนไทย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศภัค  ฝูงใหญ่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรพรรณ  พลวงงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรรณวรท  ฉวีทอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชชาพร  ระเมียดดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพิพัฒน์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพิสิษฐ์  ไม้ลึกดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทบุบภา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัทรวดี  ประกอบดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทราวุฒิ  บูรณะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภานุวิชญ์  ถือชัย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมณชนก  บุญเสริม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายยศภัทร  เหนือเก่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรวีภัทร  เงาทอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายระพีพัฒน์  แสวงมี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรรณวิสา  อนุทูล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภสุข  ถือชัย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุธาสินี  บัวสาย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายอชิระ  บุญเสริม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอภินันท์  ครองงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มียิ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวกวินนาถ  ตาถิ่มนอก โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดพรม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกัญญาภัค  นกงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกิตติธร  จองอยู่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกิตตินันท์  ไม้ลึกดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกิตติยา  แจะจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุภะผล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชัยวัฒน์  ถั่วกระโทก โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายชานน  สำราญใจ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวญาณสา  สุดารักษ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญาดาวดี  กันทา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรดอก โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวณชนก  แจะจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณฐภัทร  สุมะหิงพันธ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขแฉล้ม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนอก โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวณัฐวลัญช์  ถือชัย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงดวงเดือน  ยืนยาว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงทองทิพย์  ภู่เรือง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธนภัทร  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายธนวัชร  แจ่มใส โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายธนวัฒน์  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธนัญญา  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาวนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธราธร  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญชนก  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงธันยาพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธีรภัทร  โตทอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธีรวัช  สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนฤสรณ์  พรมมา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนำพล  พรมชาติ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวนิพาดา  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายบดินธร  แม้นศรี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงบัณฑิตา  นกงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นายปภังกร  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปรียาภัทร  ปะนาประโคน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงปวีณา  หมายรอคดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายปองธรรม  สติมั่น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเปมมิกา  โสนาพูน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพงศ์เทพ  ทนงตน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพรทิพา  หมื่นอาจ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพัชรพร  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์อนงค์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แก้วทิม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพีรพัฒน์  จองอยู่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเพชรงาม  วงษ์วาท โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงฟ้าใส  ทองคำ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภัทรวิศิษฐ์  ไปมา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงภัทราพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภัทราวดี  พลหาญ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภัสสร  คะเชนรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นายยศพล  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายยุทธการ  สิงหอนงค์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายรัชพล  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงลักษมน  แก่นเพชร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวรภพ  ทองคำสุก โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 นายวรากร  ธูปเพิ่ม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายวศิน  ชาวนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวิทวัส  ตั้งใจดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศรัณยา  เชนุยาว โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นายศุภกฤต  ถือชัย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 นายสันติ  กล้าพร้อม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุกัญญา  เจนจัด โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวสุชานันท์  แทนคำ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสุทธิกานต์  ภักดีพินิจ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสุธิดา  นามหินกอง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุรภา  คำนึงชัย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายสุรศักดิ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายหฤษฎ์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นายหฤษฎ์  สีตะวัน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอณุภา  แข็งข้อ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายอดิศักษ์  ทองดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอธิชา  ถนัดรอบ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวอธิชา  สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอนัญญา  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายอนุรักษ์  พอกสนิท โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวอัจฉรา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวอัมพร  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พิมเก่า โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติภูมิ  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  เงาเพชร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชญาภา  เติมสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนัดดา  เปรื่องวิชา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชนาธิป  สีตะวัน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชมชนก  แก้วบุตรดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชยพร  สีวันนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชลธาร  แสนป้อง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลิสา  คณารัตน์ปทุม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงโชติกา  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฏฐพร  คงสำราญ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณิชภัทร  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนภัทร  กลิ่นบุหงา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญรัต  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธันยพร  นุราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธันวา  ผิวจันทร์สด โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรพัฒน์  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนรินทร์พร  บุญจวบ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบัณณิตา  ชาวนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบุญญิสา  แซ่จึง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปณาลี  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปิ่นปัก  มั่นจิตต์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปิยวัฒน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงแดน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภาคิน  บุญเสริม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรัชภร  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรุจิรดา  พงษ์ชอุ่ม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรวรรณ  จะริรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวัชรพล  เกิดบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริวิมล  ดอกศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุพิชญา  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอติพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอธิวัชร์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอนันตชัย  จารึกดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอนาวิน  แช่มช้อย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัลย์กมล  เจียนงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิตรชญา  จิตร์รัก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายฉัตรปกรณ์  ตะริวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชนมน  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายชนาธิป  ควรดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนาธิป  สถานสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชนิกานต์  พลแสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายชัยภัทร  พันธุระ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขภาค โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณัทกร  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายทัตเทพ  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนกฤต  พรมมา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายธนพนธ์  รักพร้า โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายนครินทร์  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายแบ่งปัน  สีดาหอม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายปกรณ์  จิวเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายปภาวิชญ์  ชื่นบาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพิชญุตม์  มีสิทธิ์ดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายภคพล  พาเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรพัชท์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงลลิตา  ดีนาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวุฒิพงษ์  หงส์ชุมแพร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศศิญา  นูรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศานติบูรณ์  ที่ดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายสหรัฐ  กอกหวาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์พูล โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุภัสสร  ผาสุก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายโสภณธีร์  นาวี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงโสภณวิชญ์  ชื่นบาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอธิป  วงศ์ภูดร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอธิศ  วงศ์ภูดร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายอนวัช  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกนกวรรณ  กทิศาตร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกมลพร  คำพะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกฤติมา  จอมสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกวิสรา  อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายก้องภพ  งามฉลาด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกันยารัตน์  รสสุขหอม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงการต์พิชชา  บุษบา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกิตติกานต์  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงขนัญชิดา  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อวยหมื่นไวย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายจิรพัฒน์  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรเมธ  คาโส โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจิรายุ  อานทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชยากร  วงค์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชัชชัย  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชัญญาวีร์  ซุยโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์แสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายโชติพงศ์  สกุลไทย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายไชยวัฒน์  กระแสโสม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงญาราภรณ์  ปาริมา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธนูแสง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐธัญ  สิมมาวัน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐอร  ทวีศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีพรม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงดาราภรณ์  เหล่าเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายตงเฮง  ระเสม็ย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายตุลา  บุตรงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงถิรมน  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงทิพปภา  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนนันท์  กอสาลี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนพล  ทองสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนัท  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธีร์วรา  อุรารื่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีระพงษ์  ผาสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนฤภร  อุรารื่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนัธทวัฒน์  กอกหวาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเบญญาภา  บางไพร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปณิดา  ตะริวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปณิตา  เภาว์เพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เสมอดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายประติวัติ  สิงห์ศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปองคุณ  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปัญญพนต์  สวนมี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัญญากร  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพชมงคล  ขจัดโรคา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรชนก  โกฎหอม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพรรณกร  เย็นสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพาณิภัค  หงษ์อินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพิชคุณ  พุ่มพร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชญ์ศิณี  นามพูน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญาภา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิรชัช  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภาคิน  งามฉลาด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภาคิน  อินทร์ทัศน์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูมิทรัพย์  บรรจง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมุกดา  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรวิสุต  ระบำโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวริศา  ทองแม้น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิชญาพร  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีละพรม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศศิกานต์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศุภณัฐ  โต๊ะสำรับ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสิรวิชญ์  ชื่นบาน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชาญเชี่ยว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิริกร  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสิรินทรา  ผักไหม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริประภา  สนานพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุธิดา  บุญบอน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสุประวิช  คำแสนราช โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสุรพัฒน์  แผนปั้น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิชาติ  บังคะดารา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอภิเชษฐ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอัครวัฒน์  ทองแม้น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอัฑฒกร  มีงามดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บัวทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกรศิริ  วิจิตรกำจร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายกฤษณะ  วิจิตรกำจร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกวินธิดา  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายกิตติเชษฐ์  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  สาลีโภชน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายคุณกร  สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงจิดาภา  พุ่มรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชญาดา  เเซ่ตัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชนัญกาญจน์  บุญพิพัทธนโชติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชรินทิพย์  ทองทิพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายฐานันตร์  อุ่นใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณภัสสร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายณรัฐกรณ์  อรโมน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณรัณกร  สืบค้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัชชา  หมายสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายณัฏฐชัย  กุลรัตน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐวรา  ประไวย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธีราทร  สำราญใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนภาฉัตร  รวดเร็ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายนราวิชญ์  ลำดวนหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายนาวี  ภูหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายบัญญพนต์  กุสุมภ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปรัญชัย  คิดสำเร็จ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปรียาวดี  คำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายปิยวัฒน์  สายเเก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพจน์ลักษณ์  เเก้วน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพัชรธรณ์  อ่อนคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายพีรภัทร  พวงมาลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตวณิชย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงภัทราพร  เกตขจร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงภาพิมล  โกสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายภูมิธรรม  ทำมีภักดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงมนปพร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายยศพัทธ์  สุขอุ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงรัญสญา  พลภูเมือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงลดามณี  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงวรฤทัย  อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรัญญา  พลเเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายวรินทร  รุจิภพเลอสรวง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายเวชพิสิฐ  แก้วน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศศิประภา  ยืนยง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุณัฏฐา  อินทนาถ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายสุรชษฐ์  พิศิลป์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำนิมัด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงอชิรญา  กงรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอธิชา  เสมอดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอธิวัฒน์  นามโคตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอนันตญา  สู่เสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอรอมล  ใจงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอัญญาณี  อินธิสาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกชพร  ประทุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกอร  ุอุรารื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมลชนก  ปุ่มแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกรรณลดา  เทียมลม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกรวิทญ์  ดียิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกวินธิดา  กานัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายก้องกิดากร  เกษเมือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  สอนสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญญาภา  ดวงปาโคตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัลยากร  อินเสก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัลยากร  เนริกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายการิน  เอี่ยมสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกุลณัฐ  สนนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไพกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายคลังปิติ  จงหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงคุณธรรม  ชัยรัตน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจตุพร  งามสม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจิรเมธ  อยู่นาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิลลาวัณย์  ไกยสวน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชญานิน  รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชนากานต์  ล้ำเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิติกานต์  โสดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติชญา  พิกุลทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิติวรดา  การวุธี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณฐกัลยา  พางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณหทัย  พลหล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระบือนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราตรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐนนท์  หาสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วมารยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐพล  พันโนฤทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐวิภา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงครบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทักษอร  ไพรบึง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงทานน้ำ  อุ่นศิลป์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงทิวาพร  บำรุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนกฤต  ชินแตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญสินี  มังษะชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเธียรธรรพ์  จันทร์สระคู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมละออง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนวพรรษศร  เพ่งพิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนิจวิภา  สุขหมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนิพพิชฌน์  อินทร์นุช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปทิตตา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปนิตา  สวรรค์จุติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปริยากร  กลางมีศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปวรรุจ  ทรัพย์มาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปวริศร  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปิยพัฒน์  มหาราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  นามวัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพัชราภา  มาลินี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัชริศา  สกุลไทย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพาษาไทย์  แพงบุดดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปาริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพุทธสุดา  รื่นรมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภณิชชา  สวรรค์จุติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภักษร  ยอดเยี่ยม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมนุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภูริตา  เมตตาสิทธิกร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงมิ่งกมล  เกษมสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บุญยัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายรชต  สุธีร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายรณกฤต  อนงค์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรสารัชต์  เเดงลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวณิชยา  คำมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรกมล  ไหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวริสา  เสียงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายศตคุณ  จารัตน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศราภูมิ  สุวฤทธิยาธร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศิริกานดา  สุขอุ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสุทธิรักษ์  เพ่งพิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสุธินันท์  คำจันดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุนิสา  ฐิตสาโร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุริญาภรณ์  ทองปัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนาวินทร์  ตีเวียง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอารียา  ทองกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเอื้ออังกูร  ยอดเกษ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกนกพรรณ  เกิดกระจาย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงขวัญแก้ว  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายชานนท์  ไกรเพ็ชร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายธรรศกร  พุดสลัด โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปริชญาภัทรนันท์  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวบาล โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายวุฒิชัย  ปิยไพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายศุภัช  โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุพัตตรา  เพ็งจันทรา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกานติมา  เฉลียวไว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณภัทรชา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธราเทพ  รอยประโคน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบุญญานุช  เกิดกระจาย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปรานต์  ปคุณวรชิต โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงไปรยา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพชรวรรณ  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพิเชฐ  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรัญญา  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสโรชา  ทรวงโพธิ์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสิรภัทร  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอริสา  ต่างประโคน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกมลชนก  จิตรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกรองขวัญ  มีทา โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกานต์รวี  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายการิน  ศรีเสริม โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงเกวลิน  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงชนกนันท์  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชลันดา  ทองมาก โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายไตรภัค  กิ่งหว้ากลาง โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายธนวรรธน์  กะการดี โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนัฐธิชา  ระยาย้อย โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปานชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายพณุเดช  ขันวงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายพัชรินทร์  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวรัญญา  จินดาทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงศศิมา  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุนันทา  ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายสุรศักดิ์  วันมงคล โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงหัสยา  ใหม่แก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายอคิน  ดวงเดียว โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอนุตา  ศรีจุม โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายกิดาการ  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิดาภา  กระแสโสม โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
519 นายจิรพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายจิรสิน  บุญมี โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
521 นายชัยภัทร์  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายดนุวัส  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
523 นายทยากรณ์  คำมา โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายธนากร  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายธีรเทพ  นามรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวบัณฑิตา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายบารมี  แก้วลอย โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายประกฤษฏิ์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายปวริศ  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพงศกร  เงางาม โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพัชร  จันทร์จำเรือน โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
535 นายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายภาณุวิชญ์  ดวงเดียว โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายมงคล  ศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นายวิษณุสรรค์  ภูภูมิเขียว โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ธรรมบุตร โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสิงหราช  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสุทธีรักษ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายสุริยะ  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอภิสิทธิ์  หอมหวล โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกนกพงศ์  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายก้องภพ  ไกรสุข โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกำพล  บัพพตาธิยากรณ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกิตตินันท์  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงขวัญจิรา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายขวัญชัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจิรัชญา  จันแดง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิราภรณ์  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิราภา  คุ้มรอบ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชยานันท์  พวงยอด โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชโรทร  พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  โลมะพรม โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณิชาพร  วงษ์พินิจ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใบลี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายทวดล  หลุมทอง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนพร  ดีระเมียส โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธัญชนก  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญสินี  คำดี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธาวิน  นาเนตร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรรณา โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนพภัสสร  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนิชาภัทร  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์จำปา โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แสงดี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปุญช์ชนก  หอมหวน โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงไข โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภัทรนันท์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูมิภัทร  ภูนีรับ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงมณีรัตน์  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายยศกร  ประดับศรี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายรพีพัฒน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรวีวรรณ  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวชิรวิทย์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวรธน  แปลงทรัพย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรรรณิศา  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิรินภา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศิริรัตน์  สงหวัง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุวนันท์  โต๊ะงาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุวรรณี  ม่วงไทย โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอดิกานต์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอติพงษ์  พาธุระ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาเวียง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเอกพล  ชูคะรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกมลชนก  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกมลวรรณ  สัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกฤตยา  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกวินทร์ธิดา  พาเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขไมตรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกิตติญา  สุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายกิตติธร  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายกิตติศักดิ์  สอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกุลกัลยา  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเกวลี  สุดหาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงจันทกานต์  จันครบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงจันทภา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ทับทิมอ่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายจิรายุ  ปูควนัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายชนินทร์ธร  สุขตาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ละม้ายนิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชิรัชยา  รสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายเชษฐาการณ์  บุญญัติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงญาณิกา  เสาใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงญาดา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายฐาปกรณ์  จันทร์จำรัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฐิตาภา  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณฐพร  รื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายณปภัทช์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงณพชิรา  สุวรรณสุภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฎฐา  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายณัฐดนัย  ประภาใส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณัฐธิดา  วันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายนนทพัทธ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนภัสกร  นิลทัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนรารัตน์  ทองหาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนฤมล  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงนารัญฑา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงนิรัชพร  สวัสดิภาพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายบรรณสรณ์  นาไข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงบุญญาพร  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายปภาวิน  คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปวีณนุช  บุตรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายปิติภัทร  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงผกาทองพราว  ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพัชรพร  พลอยมุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงพัทธนันท์  รานอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงแพรววา  ดอกศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงไพจิต  พินิชรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายภคสิน  สู้เหิม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงภัคนันท์  ฉายแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายภัทรพล  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงภัทรมลณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงภัทรวดี  สมสวย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภูรินรดา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงมารีญ่า  เคธ บิดเดิ้ลคัม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายเมธวัฒน์  ปุยะติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงเยาวเรศ  สุระ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชาบุรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ดีเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายวัชรินทร์  งาตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวิภาดา  เกิดสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงศศินันท์  วรเกียรติสิริเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายศุภณัฐ  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายสง่าพล  ฉัตรทัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กมลเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอริสรา  มียิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอัปสรณ์  ดวงราษี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอาภรรัตน์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายเอกภูผา  มาหล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงกมลนภัช  สาคเรศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกฤตยาณี  ศิริม่วง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกฤติมา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายก้องภพ  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประชุมฉลาด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  สีก่ำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกันตินันท์  รัดษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ปานะโปย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงเกวลี  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายขัณฑวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจรณินท์  ชวนขุนทด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงจอมขวัญ  เกษละคร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายจิรพิพรรธ  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงจิรัญญา  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชญาดา  ชาเหลา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชนาพร  รัสมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชลิตตา  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชิชญา  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงฐิติวรรณ  กรงทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณฐกร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณฐพัฒน์  ระบือนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณภัทรศร  ยอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณัชกฤต  ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  สายพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐวดี  ดีแก่ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณิขากานต์  กำจิตเอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณิชานันท์  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงดาราพร  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงดารารักษ์  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงตรีรัตน์  คิดดีจริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงทักษอร  พอใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธนภัทร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธัชพงศ์พัฒน์  โสสนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธิดาลักษ์  ห่อซื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนัชชา  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนันทิชา  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนิฐิตา  อาจยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนิศารัตน์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายบุญญศักดิ์  ศรสันต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เรืองสุขสุด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายปฏิมากร  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายปธานิน  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปภาวิชญ์  ศรกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปรันตวัฒน์  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปริชมน  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปริษา  ตื่นเต้นดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปัณชญา  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปัณณิกา  สำราญจริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปาณิสรา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพนิตา  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพรชนก  เกิดสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพรปวีณ์  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพัชริดา  เมินดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพาขวัญ  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิชชาภา  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพิรดา  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพุทธทางกูร  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเพชภากรณ์  แก้วฉาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภัทรนันท์  ถุนาพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภาวิตา  ระบือนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภูมิชัย  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภูมิรัตน  ระบือนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายมนต์ณัฐ  อาจหาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงเมธาพร  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงยลดา  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงยิ่งรัก  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายรชต  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวรรณวิภา  ประคตสอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวรรณิสา  วันลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวริศรา  สีโสดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวายุ  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวิทยา  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวีรยาภรณ์  แก่นเดียว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเวธนี  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศริญญา  ผลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับผดุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีพนม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ได้ไซร้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุพิชญา  ชิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุพิชณาวดี  เป็นสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอริญรดา  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอริสา  ชาบุรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอวิรุทธ์  ถึงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงเกวลิน  หนองหงอก โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงคีตะกานต์  บุญเชิด โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายชวนันท์  พรมคุณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงชุตินันท์  สุขหมั่น โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงนันทิดา  รักษาวงษ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายภัทรพล  แก้วคำแสน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงเมษา  ล้านพลแสน โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายรุ่งภพ  แก้วล้อม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.5 คณิตประถม
767 นางสาวกรกมล  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์รักษา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมดี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวชัฏชฎาภร  พรมศร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวชิดชนก  ท้าวทอง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงนงลักษณ์  สีลาวกาว โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวนุชรี  พันธ์ชัย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวบุษกร  ช่วยสัตย์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพิชมาส  อภินันท์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวรัชนีกร  สมสวย โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายศักรินทร์  สระศรี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายศุภโชค  จันดา โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวสิริมา  จินพละ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยดี โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงบุญยวีร์  สุธรรม โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปวีณา  จันทยุง โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพงศกร  นรโคตร โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศิริอักษร  ศิริวงษ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤษฎา  กัญญาบุญ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายชัยทานธรรม  สุทธิโส โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายธีรณัฐ  อินทร์สำราญ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายธีรเดช  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายนนทภพ  สร้อยแสง โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายนพรัตน์  กิ่งวงศา โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายภาณุวัฒน์  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายรณพีร์  ปานทอง โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงรดา  เสาทอง โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่องใส โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกัณต์ธิดา  เหมาเหมาะดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชโนดม  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชลกร  สนิทพจน์ โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์นาค โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายปรรณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพัฒนวงค์  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เหมาเหมาะดี โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุภัค  คำงาม โรงเรียนบ้านตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชโนทัย  ไชยนา โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายชยพล  บุระทอน โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐชนันท์  สุภาพ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธนายุทธ  ภูหมื่น โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงนภสร  วังคีรี โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพลอยพฤษภา  พนารักษ์ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวิณิภา  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสรรเพชญ  กระแสโท โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายออสติน  มัญจกาเพศ โรงเรียนบ้านตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพรชนก  ขอชนะ โรงเรียนบ้านปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายไกรวิชญ์  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายจักรกฤษณ์  ไกลรับ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจันจิรา  มาดี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงฉวีวรรณ  เอสันเทียะ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชูชาติ  เสกกล้า โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายโชควสันต์  เพ็ชรทัศน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายดวงวสันต์  เพ็ชรทัศน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายถิรธนา  โพธิกมล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนฤมล  เดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนัชชา  งามสงวน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายนันทนากรณ์  มีเงิน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปกรณ์  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปภาภัทร  ใยดี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายปรีชา  ชาวนา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปิยวัฒน์  วงศ์สุนทร โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพลลภัตม์  งามสงวน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายวรปรัชญ์  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวัชรี  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวิภา  ปาลินจิต โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายวุฒิภัทร  โพธิกมล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอชิรญา  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอภิวิชญ์  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายอินทร์ธิศักดิ์  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงขวัญข้าว  อินทร์แป้น โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายจิรายุ  สุปิงปรัส โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายฉัตริน  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงชนิสรา  วรรณทอง โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงญาณิศา  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายณรงค์เดช  ละม้ายนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงทิพรดา  สุปิงปรัส โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายธนภัทร  บุตรเทศน์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธนวัฒน์  สาคะนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายธนวัตน์  ทรงฉลาด โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายนภัทร  อินทรีสังวรณ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนภัสสร  ดีสม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนภัสสร  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงนัฐพร  ดาบชัย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายปฏิวัติ  สกุลเตียว โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงปิยดา  สาคะนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายพิรัชย์  อาภาโส โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงเพ็ญนภา  น่าชม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายภัทรพัฒน์  สุดจำนงค์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายภาคิน  กัณทะวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวีรภัทร  สาคะนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายแสงตะวัน  สีหาวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายอรรถนนท์  กัณทะวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอินทิรา  น่าชม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกมลรันต์  ชาวบุรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุคง โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายกรเดช  เคะนะอ่อน โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงกรวิภา  ไหมทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤติเดช  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกันติชา  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงคณิตฐา  สมอ่อน โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายชยุต  ยอดผกา โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชลดา  อินสุระ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงณัฐชยา  จัตริ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล่ายศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงนันท์มนัส  สุขพอสม โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพัชรินทร์  ตุ่นฝั้น โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงภัทราพร  ดีปรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงภาวินี  ศรีพรม โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงมณีวรรณ  สายบุตร โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงเมธาวี  ศิริสุข โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายเมธินทร์  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสาวิตรี  มีบุญ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสิราวรรณ  ได้ดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสุพรรณษา  ทองนรินทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายอนุพันธ์  ชาลี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.5 คณิตประถม
891 นางสาวกมลลักษณ์  สายมายา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวกฤษณา  สุดสำริด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นายก้องภพ  อยู่คง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายกันตินันท์  สมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาวนา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงเกสรา  ทะนุนาจารย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายเกียรติยศ  โฮมฮึก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
898 นายโกมล  ตรีแก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงขวัญจิรา  เนตรพระ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายคฑาวุธ  ทองนำ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
901 นายฆธาวุฒ  ดีชื่น โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
903 นายจิรสิน  โพธิ์สุข โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจิราพัชร  สิมมา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายชยากร  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายชลกร  ทองประศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงโชติกา  แก่นอินทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
908 นางสาวฐาปณี  สุขสงวน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงฐิติพร  สุขสงวน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายณัฐกรณ์  กระแสโสม โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงณัฐปพัชร์  หวานฉ่ำ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
913 นายณัฐพงษ์  พันธ์เกียรติ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
914 นายณัฐพงษ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายณัฐวุฒิ  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวดวงพร  เรืองรัมย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวดาวจรัส  ก้านชารี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายธนกฤษ  ยิ่งมี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายธนโชติ  จารุณะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
920 นายธนพัฒน์  ทาศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธนภรณ์  ขบวนฉลาด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธนภัทร  กุลจันทะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธีรเดช  ทนงใจ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธีรเดช  พรมประกอบ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายธีรเดช  สำราญดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายนที  อินทรแก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
927 นายนัฏฐวัฒน์  บุญรัมย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภิรมย์ปั่น โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายปฏิพันธ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวปริณดา  สุขจำเริญ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายปัญญา  ปัญญาทรง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
932 นางสาวปานตะวัน  รสหอม โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองนำ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นายปิยพัทร  พอกพูน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายพงศกร  สมบรูณ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพนิดา  โสนาพูน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพรสินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพันศักดิ์  ดาทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพิชชา  สิมมา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพิชญา  ซ่อมแก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
941 นายพิพัฒน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายพีรพัฒน์  ชาวบุรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายเพชรชณิณ  คุ้มสิงห์สรรค์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงแพรพิไล  สุรศร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวภัทรภัสสร  เสริมผล โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายภิพพ  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
947 นายภูวนัตถ์  บุญเปล่ง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายยศกร  สินธุ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายรชต  จันทะรัก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงรุ่งนภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงลักษมณ  แอกทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองมันปู โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงวนิดาพร  ขันมา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงวรนันท์  วงค์เหิม โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวรเมธ  ล้อมนาค โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลื่อยคลอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงวลัยพร  กรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บกสันเทียะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงศศิภา  คำคูณ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงศิศิรา  จารุณะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายสัณหภาส  กทิศาสตร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายสิริวุฒิ  แจ้งดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวสุนิสา  ไชยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายสุรสกล  ขบวนฉลาด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงเสาร์มณี  ชะเมติยัง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายอชิระ  เพชรจำรัส โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายอนันตชัย  สิริจันดา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายอภสร  นพพิบูรณ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวอภิญญา  กุณนา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอภิสร  สายบุตร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอันดา  แดงศิริ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชาวบุรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกิตติกร  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายชโนดม  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชลิตา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงญานิกา  ดิบประโคน โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายฐิติพงศ์  ทาศรี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายทินภัทร  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงทิพย์เกสร  จุลพันธ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงธนภรณ์  พ่อค้า โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธีวรา  สุขทวี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายนนทนันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนภัสกร  กทิศาสตร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนฤพร  อุทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายนันทพงศ์  บุญมั่น โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพงศกร  เกตุทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพรไพลิน  อินทรแก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายภูชิสส์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริจันดา โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุภัสสรา  บำเพ็ญเพียร โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสุรีพร  จรจรัล โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอทิติญาภรณ์  กะทิศาสตร์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอนุวัต  สัชชานนท์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายกิตติภูมิ  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายชนาธิป  ยิ่งมีดี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงณัฐฑิกาญจน์  อุนัยบรรณ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายณัฐภัทร  น่าชม โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายนิธิกรณ์  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายปกไท  ชัยโยรักษ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงพลอยประภัสร์  สุวรรณรังสี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพิชญะนาฏ  ทัพธานี โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงภัทรวดี  สมัครสมาน โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงภัทราพร  สายลาด โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายวราพล  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายวิชชากร  ชมภูพื้น โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายศุภกร  หนูแก้ว โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสาวิตรี  สุยาละ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สำราญใจ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอริสา  บุญล้ำ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงเฮลก้า กัลยรักษ์  แสนแก้วหล่อ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงนภัสร   ทุมอนันต์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชนิกานต์  กระจ่างฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพรรณพัชร  สวาหะมงคล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายศิวัช  ลำดับจุด โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงสุนิดา  จุเมือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงปุุญญดา  อินทร์แป้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายราเมศ  เกลียวเพียร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายสรวิชญ์  ยอดรัก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกนกวรรณ  วายโศก โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกิติมา  ภาคคำ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เปรื่องวิชา โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายณัฐดนัย  เนื่องโคตะ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงมลิสา  แรงเริง โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายยุทธิชัย  สู่เสน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายกรวีย์  พิรารมย์ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงกฤษณา  วิชายง โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงเกศรา  พงาตุนัดถ์ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงขวัญข้าว  วรรณทอง โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงเขมนิจณ์  สุภผล โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงชลธิชา  หล่อแหลม โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงฐิฒิมา  สักเทวิน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงธารี  ชื่อดัง โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายธีรภัทร  อินทร์แป้น โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงบุณยานุช  ล่องพริก โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายปรเมศวร์  สงวนชื่อ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สนธิวา โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขาว โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปุณยนุช  บุญไธสง โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายพงศธร  วารีบ่อ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพาขวัญ  อินตะพรม โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายรุ่งรดิศ  ลันพูน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายศิวกร  เทียบคำ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงสุชัญญา  นิลชัย โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงอุมาพร  อิ่มสำราญ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายกฤติน  ศรีชาทุม โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกานติมา  น่าชม โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายญาณภัทร  เสนหอม โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธัมโม  สมนึก โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายนาคร  ธานีพูน โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงเบญญาภา  พอกสนิท โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพัชรินทร์  น่าชม โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภัทรฑิรา  คิดนุนาม โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงลภัสรดา  โสเต โรงเรียนบ้านตะคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่จาง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงสิรินุช  สืบสาย โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงสุภัชชา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงอามีนา  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายกวินท์  การบรรจง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงจิราพัชร  วรสาร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนราธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตึกด่าน โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายบัญญวัต  ม่วงไหม โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปภิณวิทย์  อินธิสาร โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพรณภัส  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพรทิทย์  พุ่มศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพันพิสา  สืบสาย โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพิชยไชย  ใยนนท์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมพ์ภูษา  สุกลมไสย์ โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพุฒิภัทร์  กนกแก้ว โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภิญญาพัญช์  โหมฮึก โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายรัชชานนท์  ช่วยนา โรงเรียนบ้านนาครอง ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวรัญญา  สู้เหิม โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายวิชา  พื้นผา โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายวีรพัชร  พันเลียว โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายวุฒินันท์  จำปาไชยศรี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสิริวิมล  รักชื่อดี โรงเรียนบ้านนาครอง ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงชญานี  สมานมิตร โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงชนิดา  เพชรดี โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงชลดา  ห้าวหาญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงโชติกา  มียิ่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณฐภัทร  วายโศก โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายณัฏฐกานต์  ประกอบดี โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มียิ่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธนภัทร  ต้อยติ่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนวัฒน์  สามลา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธนันท์ญา  จันทร์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประโคน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนิตติยา  น่าชม โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายนิธิกร  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงเนตรอัปสร  สุขจิต โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบเสาะเสมอ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงปภัสสร  เครือสุข โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปริญปภา  ประเจริญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงปัทมาพร  โสดา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายปารย์รพี  ผิวจันทร์สด โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพาขวัญ  พานิชรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงริรัญญา  สาสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวรัญญา  กลีบม่วง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวันชนะ  นับถือสุข โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงศิริกัญญา  คำแดง โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศิลา  วาไทย โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอภิญญา  วิชาพร โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอรพรรณ  สุพรรดี โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอริสา  มีประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกมลฉัตร  บุญสรรค์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายกลวัชร  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกันธิชา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทานรัมย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงขวัญนภา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายคมกฤช  มั่งมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงจรรยาพร  โชคดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงจันทัปปภา  เสริมผล โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีงามดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายจิรโชติ  วิสารัตน์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชนม์นิภา  เข็มเอี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายไชยอนันต์  คันชั่งทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายฐานันท์  เป็นยินดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณวัฒน์  สุรศร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฐวัศห์  บ้านนบ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงทักษพร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนภัทร  ประดับศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนาวัฒน์  สังเกตกิจ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธีรภัทร  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงนฤมล  สระทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนันทิชา  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายนิติธร  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงปณิดา  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงปวิมล  เก่านาน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงปุณยวีร์  พานทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพรปวีณ์  พานทอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายพสุธา  ภิรมย์ปั่น โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพัชราภา  สติภา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพีรชา  เชิดชูสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  คงอุตส่าห์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายภัคพงศ์  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงภัทรวดี  เป็นเรียบร้อย โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายรพีภัทร   กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายรัฐกร  บุระ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวรัญญา  เครือศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายศตวรรษ  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศันศนีย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายศิวกร  คิดประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายสิทธิกร  สามลา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายสุริยา  เสริมผล โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอภิสรา  ปรากฎสยาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายิสิรวิชญ์  วงเวียง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำนึงเนตร โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงเกวลิน  อุส่าห์ดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงจิราภรณ์  สำราญใจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายณัฐพล  ทรงวาจา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายธนกร  ก่อแก้ว โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนาธิป  เบ็ญเจิด โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงนรมล  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายนราวิชญ์  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงพัณณิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงมาดาเลน  นามวิชัยฮานเซน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงมินตรา  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงยุพารัตน์  สมสวาท โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงรัชชประภา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญศรี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงวรพรรณ  คุซิตา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายวัชรกร  ไกรเพชร โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงสุนันต์  บุญเจริญ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุภัสสร  ซ้อนศรี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แหวนเพชร โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอ้อยฟ้า  สารเนตร โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงอัจฉราวดี  แพงประโคน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายกวินท์  ราชบุรี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายกวิล  หมึกสี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำวัฒนะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายไกรวิชญ์  สุจริตย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายไกรวุฒิ  ดียิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายไกรสัก  ยอดเพชร โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงจารุณี  สมานรัตน์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจิณณพัต  สิงห์ไชย โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายจิรวัฒน์  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจิราพัชร  แย้มรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายจิรายุ  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชาย์ชัยวัฒน์  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงณัฐกมล  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ใจพินิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายณัฐพงศ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฐวดี  กระแจจันทร์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาโส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายเตชินท์  แสงดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายถีรวัฒน์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายธนรัตน์  เอี่ยมลึก โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายธนวัฒน์  สมัย โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงธัญชนก  เมินธนู โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายปฏิภาณ  ทองใบ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายปภังกร  ภูตา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สมบูรณ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายปิติภัทร  ผาลึก โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปิ่นเพขร  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปุญญิศา  สำราญดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงไปรยา  ทองนำ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงผ่องพรรณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายพงศกร  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพรทวีทรัพย์  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพรพรรณ  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพินธุ์ญาภา  สาแก้ว โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำกองแก้ว โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเพชรดา  โกฎิหอม โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภัทราพร  ดวงมาลา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายภาคิน  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภาณุวิช  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายภูพิรัฐ  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงมนัสขวัญ  ไกรเพชร โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายรวิพล  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงวริศรา  คุซิตา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายวัชรพล  เย็นเสมอ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงวิรดา  ได้พร้อม โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายศิลาพัฒน์  หอมยี่สุ่น โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายศุภชาติ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายศุภวิชย์  สุดใสดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายสงกรานต์  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงสโรชา  ศรีสด โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปิยะไพร โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายอดุลยวิทย์  โยมะบุตร โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอนวัช  ชื่นพิมาย โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายอัครชัย  ผาลึก โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงอัญญา  บุญเจริญ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายเอกภพ  สมสวาท โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายกิตติคุณ  จันทยุง โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายจตุพัจน์  เครื่องแก้ว โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายชนะศักดิ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 นายชุติพนธ์  อาระสา โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงณิชานันท์  โสปันหริ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายดนุพงษ์  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายพัฒน์  กินรา โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาววราวรรวรี  ทองแม้น โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวโสรยา  แสงศรี โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปลายฟ้า  พาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงศิรินทรา  โสมทอง โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายชญานนท์  ทวีแสง โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงชวิศา  ภูมี โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงประภาสืริ  ดอนลาดลี โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงวิไลพร  พุทไธสง โรงเรียนบ้านตาคง ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงขวัญฤดี  หล้าล้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายธรรมรัตน์  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายปฐพี  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงพัชราพร  มะโนรส โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายภูตะวัน  ยานุ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงเมษา  อิวชาวนา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายวรวัตร  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงวัศยา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายอดิศักดิ์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายอิทธิพล  แก้วล้อม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายชวัลวิทย์  ปริญจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์สมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 นายปรเมศร์  ฮุงหวน โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวพรกนก  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงมณีรัตน์  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงวรกานต์  แสงธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายวัชรินทร์  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายวิโรจน์  สังฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 นายสิทธิพร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงสุฐินันท์  วนมา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาวอภิสรา  ตาดี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงอรณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 นางสาวอรปุลิน  สงค์มี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกะกาดา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงเขมจิรา  ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายจิตรเทพ  ศรีวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงชัญญาวีร์  สุนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยเฉลิม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธัญญลักณ์  ชัยเฉลิม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธีรภัทร  ทองอ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพศิกา  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพัชรา  ตองทอง โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมัครผล โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวิชญาพร  ตุพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอรพรรณ  โอปอ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายนราธิป  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายภัทรนนท์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงโชติรส  ใจหาญ โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธนกร  สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านพระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงกิตติยา  งามใจดี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายคุณานนต์  เหียมหึก โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายจิรายุ  สำราญดี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายโจม  จันทร์จำรัส โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายชนนนทพัทธ์  เงียบสุข โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายชาตรี  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายชิติพัทธ์  อิ่มนาง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายชินภัทร  ชัยหมก โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายญานาธิป  เงียบสุข โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณัฐวรา  เรืองชาญ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงณีรนุช  ผิวงาม โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายเดชณุพงศ์  พิลากุล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงทิพปภา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธนานพ  หมายสนิท โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงธรรมรัตน์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธัญสุดา  ทรงสีสด โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงน้ำ  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงบุษบาบัณ  คำคง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายปฐพี  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายพงศกร  พิมพ์เนตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพรสินี  ศรีตะสังข์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายพลาธิป  ชัยพูน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายพัชรพล  ยายประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์เนตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิมพิกา  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงภัทรวดี  กตัญญู โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภาวินี  สุปะเดิม โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงภิญญดา  แก่ชุ่ม โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายภูศิริ  สุบรรนารถ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงวิชญา  ภางาม โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายศิวัตร  สังฆวัตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงแสงณี  ซาง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โพธิ์เหลา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอนัญญา  ผูกแก้ว โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอารียา  จันทร์สิงห์ขะ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายชัยสิทธิ์  มามีใย โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรใสดี โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงธนิศา  ลาภะนูน โรงเรียนบ้านโคลด ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธีรนัย  สุขวัตร์ โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงนิศานาถ  เอ็นยอด โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปรรณวีร์  หาสุข โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงพิรัญชญา  ศิริเสริม โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภัทรนันท์  นามเขตต์ โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมินดี โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  บุญไทย โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงศศิชา  พิมสาร โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายศิวราช  เอ็นยอด โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงสุรีย์มาศณ์  ชาวกงจักร์ โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายกสิณ  สายไทย โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานดวง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายกิตติวินท์  แสงงาม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงขวัญอุษา  ชาวนา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเขมรินทร์  เพลินพร้อม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายจารุเดช  เจนถูกใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขแฉล้ม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงชมพูนุท  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงณฐพร  แพทย์ปราสาท โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณัจฉรียา  ทนงใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณัชชา  ผิวจันทร์สด โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำราญใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายณัฐพัฒน์  เสาวะพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงดารุณี  เงินหิ้ว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนพงษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายธนพัต  สุขเกตุแก้ว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายธนากร  สงวนดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายธนาวุฒิ  เที่ยงพา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายธีระเทพ  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายนภดล  ภาสดา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายปรมัตถ์ภูรินทร์  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงประภัสสร  นิลหุต โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปิณิดา  ฉลาดล้น โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายปิยะพัชร  สำราญใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปุณณดา  เก้าสูงเนิน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายพชรพล  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพรธิดา  โสคำภา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงพรรณนิภา  กล้าณรงค์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายพัทธดนย์  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายพิชัย  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตั้งใจดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายภชร  ดำเนินงาม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงภัทราวดี  หลงพิมาย โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงภาณุดี  ศรีธิราช โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายภูเมศ  โสภา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงมนัญชยา  ไชยสันต์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายมานพ  สุดคนึง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงวนิดา  สำราญดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงวิทวัส  ทนงใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงศุภสุดา  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายสิทธิพล  เพ็ชรใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทร์พรม โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายสุวภัทร  น้ำทองไทย โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทนงตน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงอัถภิญญา  ทรงศรี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยมงคล โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชนี่ ทิมบาลิโน โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายชลธาร  พรหมยนต์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายณภัทร  เสียงเล็ก โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงธนัตดา  กลางวาปี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทนทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายปุณณวิทย์  จุกหอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงวราวดี  พลเยียม โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงสุณิษา  เสกแสง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กชายไอศูรย์  ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีเลิศ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงน้ำซอง  พลศรี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายปวินท์  ตอนศรี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงปัทมพร  อินลี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายพชร  รื่นรมย์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงพัชราภา  จุปะมัดตัง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงภคพร  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงศวรรยา  ตะเภาแดง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายศิรสิทธิ์  อุ้มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสุทธิวรรณ  หมั่นบ่อแก โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายอิทธิกร  ชื่อเพราะ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงกชญาดา  สหุนันต์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายกรวิชญ์  อมิตรัมย์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายกฤตนัย  ทองลาง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายชลกร  สาลีทอง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงนภัสสร  เสมาชัย โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงนฤภร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงพัชราพร  เครือลัดดา โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงพิชญา  ทวีเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายพิพัฒนชัย  เจริญผล โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กชายภาณุรุจน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงมีนตรา  ศรีคำภู โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงรัชญาพา  นะรัตน์รัมย์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  พานทอง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงวรัชยา  โลสันเทียะ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมทวี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายเศรษฐ์  บุญคง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายสิทธิเดช  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงอภิชญา  สอนสำแดง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์  ผิวทวี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายิอิทธิพล  นาห่อม โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เจียมรัมย์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกันตา  แก้วหอม โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญยงค์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายจิรภัทร  พรมทวี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงจิราพร  จำนงค์รักษ์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายชยพล  ตนทวี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชัชชัยญ์  แก้วหอม โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายชัยวัฒน์  สารสุข โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายฐากร  มีบุญรัตน์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงณัฐชนน  แก้วสวย โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงนันทิยา  สมทอง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงนิธิกร  เขียวพรมมา โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงเบญญาศิริ  เกิดสุข โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงปิยะภัทร  บุญคง โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพศิกา  รูปสมศรี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์รุจิโรจน์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพัดชา  ชินนอก โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงเพียงตะวัน  อุ่นสิน โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายภคิน  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายยุทธศักดิ์  ตรีเหลา โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงลิซา  สด โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขเสาร์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงวลาศินี  วงศ์ศรีสังฆ์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสุดธิกมล  สุ่มอินทร์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายอติเทพ  วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอนาคิน  ใจเพียร โรงเรียนบ้านจารย์ ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายกนกศักดิ์  ทองช่วย โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ใยยอง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงเกศแก้ว  ด่านกระโทก โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายคมสัน  หลุจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายจิรชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายเจษฎา  สัตปานนท์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายฉันทัช  มีแยบ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายชาญชัย  ทั่วดี โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายชานนท์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คิดประโคน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงณัชชา  บูรณะ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนชัย โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายธนรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายธนากร  นิราศภัย โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายธนากร  มองศิริ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายธีรเดช  สายยศ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงน้ำมนต์  ตินานพ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายบารมี  พานรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงบุญสิตา  สุดตรง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายปุญญพัฒน์  กว้างนอก โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงพิมฑกุล  อินสุชัย โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายยศกฤต  วนมา โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายยศพล  พรมศร โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงวรกานต์  ไกรเพชร โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงวรัทยา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายวิกรานต์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายวิภาวัส  อุนัยบัน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายวุฒิชัย  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายศุทธวีร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสุกัลญา  จำปาคำ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสุชานาถ  สินศิริ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายสุทธิพงษ์  กลัดอยู่ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายสุทธิรักษ์  เพชรสอดแสง โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายสุธี  นาคอินทร์ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงอลิซ  คำเหลือ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงอินทุภา  ทองงาม โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หล้าล้ำ โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 นางสาวชลธิชา  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านโสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นายธีรพงศ์  สืบเทพ โรงเรียนบ้านโสน ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงนันทกานต์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านโสน ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงวรัญญา  สุขล้น โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงศิริกัญญา  ดาศรี โรงเรียนบ้านโสน ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงกุลพัชร  สุขล้น โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายคุณานนท์  มีสิทธิ์ดี โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงจารวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายจีรวัฒน์  วงค์ลา โรงเรียนบ้านโสน ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายธนดล  บุญแต้ม โรงเรียนบ้านโสน ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายธนเดช  สุขล้น โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโสน ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญปลอด โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขล้น โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายนาครินทร์  สมใจ โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงเพียงขวัญ  รัตนศรี โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายราชวัตร  ผ่อนตาม โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงลลิตา  พูนแสนดี โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงวรวรรณ  สุขแน่น โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงสุชาลินี  บุญเอก โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายอดิศร  บุญเอก โรงเรียนบ้านโสน ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอรนภา  มีนิสัย โรงเรียนบ้านโสน ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอลิมา  กุนอก โรงเรียนบ้านโสน ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงดวงกมล  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายนิยม  เสาะสิทธิื โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงวรรณภา  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงสุภัทสร  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาวนอก โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงเกวรินทร์  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีดา โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายฐกร  ท่าทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายฐกฤต  ท่าทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายณัฐภัทร์  เขียวเงิน โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงปรียา  บุทอง โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปอแก้ว  มีดา โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงวนิดา  สมบัติวงค์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงวรรณวิสา  สำอางค์ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอินทร์จันทร์  การะนุต โรงเรียนบ้านณรงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงกนิษฐา  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ระวังรัมย์ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวแก้วเกิด โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคนวน โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงชัญญานุช  ดีสงคราม โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงภาวิณี  เพ็งเพชร์ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงมลิษา  สุธาตุ โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงศศินา  หอมจิตร โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายสุภาษิต  พรหมชัย โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงอินทิรา  ตะลิตโน โรงเรียนบ้านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงกนกวรรณ  การรัมย์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงกมลรัตน์  พาศิริ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงกันติชา  ชัยโคตร โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายจิรายุ  กะหะกะสิทธิ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงฐานิดา  อุสาหะ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายณภัทร  บุญล้อม โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทุมมา โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายเตชิต  โสภา โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายธนพนธ์  ธนภารัตน์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายนพกร  วงเวียน โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนันทิดา  นาคนวล โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายปรินทร  แต้มทอง โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายปัญญากร  แสงมาศ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายพลวรรธน์  ประทุมมา โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กระแสอินทร์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายศุภกฤต  โพธิ์ศรี โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงสโรชา  วิบุญอรรถ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายสิรภพ  สีวิสุทธิ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงสุนิษา  ผมน้อย โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงสุพิชญา  ธรรมบุตร โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลวงศรี โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงชัญญานุช  เลิศจริยา โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นวลจันทร์ โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงณัฐหทัย  เพลาเพลิง โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายดนัยณัฐ  วงษ์ฉลาด โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงปณิสรา  ใจสว่าง โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงพรณัชชา  เพราะทอง โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงวราลี  สืบศรี โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงวิภาวี  มูลเงิน โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงสมิตา  ทองยวง โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายสหรัฐ  ศิริยัน โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายอตืชาติ  แก่นมั่น โรงเรียน ตชด.บ้านตาตุม ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรดี โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงเกวลี  แก้วกงพาน โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงฐานิดา  เงางาม โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงณัฐธิดา  คุ้มเงิน โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงปุณยนุช  เจียนงาม โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงพัชราภา  อำภา โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กชายภูกวิน  ไกรเทศ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายเมธัส  อำภา โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายรณชัย  พวกพูล โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงซอนญ่า  แลมบ์ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงญานิกา  ชัยศิริ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงธีริศรา  เผ่าพันธุ์ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงพัชรา  ม่วงลออ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายวรวิทย์  ชัยชนะ โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงวิทิพร  ดกกลาง โรงเรียน ตชด.บ้านรุน ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงอนันตพร  ลำน้อย โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงณัฏฐาพร  ไวเร็ว โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงปณิตา  ประมูลศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีบัวบาน โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงวีรยา  ใจงาม โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงอินทิพร  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายนวชาติ  สามพิมพ์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงปลายฟ้า  สินโสด โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงปาริสา  สีทน โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายวีรภัทร  ยืนยง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงสิราลักษณ์  มะลิมาตย์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยิ่ง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงอนุธิดา  ใจวงค์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงชนากานต์  หม่องสนธิ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงฐิติมา  สุบรรเทิง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงดวงฤทัย  เพร็ชดี โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายทัตเทพ  นพพันธ์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายธนากร  เจริญยิ่ง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงธิฆัมพร  เจริญยิ่ง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายนนทนากร  เมรินทร์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงนัทชา  แก้วผลนึก โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงปาลิตา  สามพิมพ์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงปิยะนุช  ยืนยง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายรัชกฤช  วงศ์ศรี โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงสุชาดา  ดาทอง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงสุติมา  ยินดีสุข โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วระวัง โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญศรี โรงเรียนบ้านตรวจ ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กชายจีรพัฒน์  วุฒิยา โรงเรียนบ้านตรวจ ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายเจษฎา  มณีศรี โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงวฤนท์  เกื้อหนุน โรงเรียนบ้านตรวจ ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุภิษะ โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทุมโคตร โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กชายเอกมล  บุญเยี่ยม โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงกุลกิติกร  ทางธรรม โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายเกียรติณพัฒน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตรวจ ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงชนาภา  มีนิสัย โรงเรียนบ้านตรวจ ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายเชษฐา  มณีศรี โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายณฐวัฒน์  ใจสุข โรงเรียนบ้านตรวจ ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายนัฐพงศ์  กรงทอง โรงเรียนบ้านตรวจ ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงประภากร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายปัญณธร  นนท์ตานอก โรงเรียนบ้านตรวจ ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงปิ่นมณี  สุขเต็ม โรงเรียนบ้านตรวจ ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายภัทรพงษ์  แยบดี โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญตั้ง โรงเรียนบ้านตรวจ ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายสุธาสิน  อินตา โรงเรียนบ้านตรวจ ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายเตชิน  สร้อยเสน โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงปนัดดา  โกทา โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายธนากร  ผุยฝน โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงสุธาศิณีย์  โสกดุลย์ โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้วยทอง โรงเรียนอาโพน ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงชนมน  สันกลาง โรงเรียนอาโพน ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงธีรกานต์  แก้วดี โรงเรียนอาโพน ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วดี โรงเรียนอาโพน ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง โรงเรียนอาโพน ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงกุลสตรี  ศาลางาม โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงปิยฉัตร  สิงหมาตร โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 คณิตประถม
1655 นายกิตติธร  เบญจโชติ โรงเรียนบ้านโคกไทร ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 นางสาวปรียาภัทร  สายบุตร โรงเรียนบ้านโคกไทร ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงจรรยพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนันทิพัฒน์  อินสำราญ โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงบุณยานุช  ศรีสุข โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายปริชญ์  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงวรรณชนก  สุดเสียงสังข์ โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายศุตม์ธนัท  สอนกล้า โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงสุนันทา  ยามดี โรงเรียนบ้านโคกไทร ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายธเนศ  ลับโกษา โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กชายนฤเทพ  เกิดโชต โรงเรียนบ้านพนม ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงปนิตา  สุขลอย โรงเรียนบ้านพนม ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงกนกพรรณ  อุ่นเล็ง โรงเรียนบ้านพนม ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายพีรภาส  อินทบิน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงภัทรพร  ระหาร โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายภูพยัคฆ์  เก็บสำโรง โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงชญานิน  นาคเจือ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงณัฐณิชา  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายเทพพารักษ์  ขัตติยะ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธัญญากานต์  สุขกลมใส โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงนลินทิพย์  พลแสน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงนัทธมน  ผาพองยุน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงนันทนัช  ชนะเกตุ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายเพชรชภูมิ  แก้วสุด โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายรัชชานนท์  พลแสน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายราชวัฒน์  ปาปะกัง โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงวรัญญา  ช่างสกุล โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงวีริสา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุวิมล  ทองเบื้อง โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงอรจิรา  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงอาทิมา  หล้าสิงห์ โรงเรียนบ้านไทยเดิม ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฝ้าหนองดู่ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กชายธนกฤษ  ผกาศรี โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.5 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญมาก โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายศิวัช  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงกมลรัตน์  สายกระสุน โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายกรพชร  สุทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วสุริย์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายคงภัทร์  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายเจษฎา  บุญมาก โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงชนนิกานต์  ประเสริฐรัมย์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีศาล โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงณัฐภิชา  ลักขษร โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงปนัดดา  จรุงพันธ์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายรชธร  บุญมาก โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงรัตนาวดี  พาสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงลักษณารีย์  เลิกนอก โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายวัชรพงษ์  งัดโคกกรวด โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  ใหญ่รัมย์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงศศิกานต์  เทศธรรม โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงศิริพร  พูลเฉลียว โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงโสรยา  วิเศษ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายกฤตานน  สุทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทศธรรม โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงจิดาภา  ภาสุดา โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงจิราภา  สุมิตดี โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายฐิติพงษ์  ทับหนองฮี โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณัฐชยา  ฝ้ายเทศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงณัฐนันท์  คำมูลตรี โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงนัทธมน  คำภา โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายพฤทธิ์  สุทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงพิชญธิดา  พาละพล โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพิรุณสิริ  กรวยทอง โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงมิ่งกมล  คำมา โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวรินทิรา  พูลเฉลียว โรงเรียนบ้านสระแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายจักรชัย  เขียวอยู่ โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงจิรัชญา  แดนกลาง โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายธราเทพ  แดนกลาง โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กชายประภัทร  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงพัชรพร  จำปาทอง โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงศันสนีย์  วาจาฉลาด โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายศุภกร  จันทปัญญา โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขประโคน โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงปภาดา  ทองใบ โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงลดามณี  บุระคร โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงโสรยา  จันทน์ไพสณ โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงอัจฉรา  แดนกลาง โรงเรียนบ้านโคกกรม ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงกนกอร  สิริไสย โรงเรียนบ้านก็วล ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงฐิติมา  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านก็วล ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงกชกร  พูนสารยิ่ง โรงเรียนบ้านก็วล ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายจิรายุ  งามสง่า โรงเรียนบ้านก็วล ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงพิชยา  มาน้อย โรงเรียนบ้านก็วล ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพิมพกา  สายรัตน์ โรงเรียนบ้านก็วล ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายกุลพัทธ์  คงศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงฐิติภัทรา  มีแย้ม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กชายธนวิชญ์  ขำจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายธาดา  บุญเจียม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงนันท์นภัส  บันเทิงใจ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงสิรินทรา  ดาทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงกัญญา  ฟักทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 นายกิตติศักดิ์  ฟักทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นางสาวกุลธิดาพร  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงขวัญทอง  ศิลาคำ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวชุติกาญจน์  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นายณัฐภพ  วิ่งรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 นายดอกรัก  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายเดชาวัต  พรหมพรพรรณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายทินกร  ชอบเสร็จ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายธนบูลย์  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายธนพิพัฒน์  ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงธนวันต์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงธัญสุดา  กลุ่มจันทึก โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 นางสาวธาลิตา  ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายธีรติ  พิมพ์ศรี โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 นายธีรพล  ระยาย้อย โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงนภัสสร  สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงนริสรา  คะเกิงผล โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวนันทิพัฒน์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 นางสาวนาราภัทร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงนารีรัตน์  นรินทร์นอก โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุฒาอามาตย์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวปรีญาภรณ์  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปิดตาระโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงปาริชาติ  ดุนขุนทด โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 นายปิยะพงษ์  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายพรสันต์  ยอดนอก โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายพิชชากร  สถิตทรงวิบูลย์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเจียม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายภานุพงศ์  บุญเจียม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายภูรินทร์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 นางสาวรวงข้าว  งามเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายฤทธาเทพ  สว่างศรี โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 นายฤทธิ์ชัย  บุญทวี โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาววรรณภา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 นางสาววรัทยา  ศรีชะอุ่ม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงวราภรณ์  เคารพ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 นางสาววิลาศิณี  สาสอน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงศศิทา  สัชชานนท์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 นายศุภฤกษ์  เสาทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงสุจิรา  มิตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 นายสุระเดช  กระแสโสม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 นายอดิรุจ  แก้มทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นายอภิรัตน์  ลื่อเรื่อง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงกรรณิกา  สุจริต โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงณัฐทิชา  น่าชม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงทักษพร  ปานทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงธนัญญา  ดาทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงธนิชา  ยืนยง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายธีรธร  กะการดี โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงนภัสกร  สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายนราเทพ  ขำจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงนันทิชา  น่าชม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงนันทิยา  เพียรชอบ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงน้ำหนาว  บุระทอน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายปารเมศ  ปานทอง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายพิชยพล  ฟูทะจาน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายมาฆะ  ยศโพธิ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงรติรัตน์  สำรวมสุข โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายรวิศุทธ์  คิดชนะ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงวิภาดา  ประโยชน์ศิริ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วรักษา โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายศุภวิชญ์  หัสโต โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงสุชานาถ  สุขแสวง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงสุมิตา  สาสอน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายสุวภัทร  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  มากยิ่ง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงอชิรญา  สมพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายอธิษฐ์  บุญล้อม โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายอนุชา  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายอภิชาติ  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม