รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลฉัตร์  อานไธสง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคชาธาร  พิมพ์ตะคลอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชัญญ์ธนพัศ  ณุวงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเทพธงชัย  นามลี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญชนก  ยุงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนคร  กัณฑมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายนัทธภูมิ  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปกรณ์ธรรม  ปรากฏมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายปัณณวิชญ์  เย้ยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพนม  กัณฑมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพิชญุตม์  เจตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพิชยนนท์  คุ้มกัน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรามิล  แช่มชูกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงไรวินทร์  ลีแวง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฤทัยรัชต์  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวริทธิ์ธร  คำคง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศรัณย์พร  สายกระสุน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ราชวิชา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภัทรกุลคูณเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัชพร  ปรึกษาดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนวนินทร์  สีหาบุญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปัญญาพร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพัศธนัญญา  สิงลี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกนกนวล  แก้วหอม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายจิตติพัฒน์  ฉลาดดี โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูนุช  ชนะทะเล โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปุญอนันต์  โสรัตน์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรัญญา  ฉันทพจน์ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชลันดา  อินทร์ชา โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนครินทร์  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวาสนา  สีหานาม โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอาธิติญา  ชาติประเสริฐ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกิตติพัศ  แสงล้ำ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอาชานัยต์  วิเศษศิริ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกลวัชร  กองน้อย โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนภัสกร  โมกหอม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลิบไธสง โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพัชราวดี  เสนาบุญ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวันนิดา  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายอนุพันธ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  จันทบุตร โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนาพร  กวนบ้านสุ่ย โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิพย์ประภา  โสมุล โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณงาม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพิชญ  เหยียดรัมย์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  กิจเชื้อ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวัลคุ์วดี  เศรษฐี โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสรชา  พิรุณ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอภิสรา  ยางงาม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกชพร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบัติ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชรัญญา  สุนา โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชลิตา  กวนบ้านสุ่ย โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชัชชญา  วงศ์กล้า โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัชชา  เสาวนนท์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐชยา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณิชมน  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายทัตไท  แจ้งไพร โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธรัญญา  จุปะมัตตัง โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธัญรดา  ยางนอก โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพชรพร  ลครมูล โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูแก้ว โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิชชาภา  ดวงทอง โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิชชาภา  อุณชาติ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรวงข้าว  บุญหวัง โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรัญญา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวีระชัย  ทะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกมลวัลย์  วังงาม โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญชนก  วังชัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสสร  ฉลาดดี โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัชร์ธิดานคร  วังงาม โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญา  ยังเจริญ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  แตะอินรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงดาวเรือง  ทะเริงรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงทัศนีย์  นาโควงค์ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธีรกานต์  จิตกล้า โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรปวีณ์  นนท์ตา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเพชรประกาย  สบายกาย โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภัคจิรา  หอมหวล โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญกล้า โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงลดาวัลย์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอาภัสรา  สุนทรา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนพกร  จุฑามณี โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย (ชุมพลบุรี๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธีรเชษฐ์  มาตรา โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย (ชุมพลบุรี๓) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกวินทิพย์  ธรรมนาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชลศิริ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชนิศา  คารศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายฐปนนท์  จันทะคาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายฐิติศักดิ์  เงิดกระโทก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชาพัชร  คงกลิ่น โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงทิชานันท์  ทันแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนภัทร  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธนัญญา  รุ่งเรืือง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนาภรณ์  ไชยทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงบงกชเพชร  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายประกาศิต  บุญโปรย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปุณณกันต์  แก้วจรัญ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายพงศ์ภัค  สุทธิโส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฟักสนิท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีชัย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงมัสลินทร์  เรืองนาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายรักพงษ์  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรัญธิดา  สีสลับ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุภัสสร  สุขดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัญรินทร์  ฟักสนิท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกนกนิภา  ดาศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกนกพร  เกตุโสระ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมลเนตร  กลมวัชรกุล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกมลเนตร  กว้างขวาง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤตติพงษ์  ปิโคทัง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกฤติมา  ลาภจิตต์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤติศักดิ์  จันสีดา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกิตติคุณ  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตตินันท์  สุทธิสาร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงขวัญข้าว  แป้นโสม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเขมิกา  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิตรานุช  จาบทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิราพัชร  วารุลัง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจีระนันนท์  หินอ่อน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์เมืง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วเกิด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชนันธร  สาแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลิดา  งามเลิส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชัชรินทร์  เกตุนิล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัยชนะ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐานิภา  ป้างทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐิตาพร  ป้างทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธิยา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัชชานนท์  บุญโชติ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐริกา  มะลิงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัณ  ป้องศิริ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณิชชานันท์  พึ่งผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายดรัสพงศ์  มานะมนตรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธชยะ  ถนัดค้า โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนากร  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธรรมสรณ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ดาศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธันยารัตน์  พรมศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธิติกานต์  ศาลางาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภัสสร  สอนเลิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนันทิวัฒน์  อินทร์แปลง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนารดา  กิจประสงค์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนาวิน  เรื่องฤทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบวรรัตน์  กระแสโท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบูญฑิตา  บุญครอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงประภาภัทร  อนุลาวัพย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปิยะดา  อินทร์ชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพฤกษ์  มีโชค โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพฤษามณี  การณรงค์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัชรนันท์  จันสีดา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพัชรพล  แข่งขัน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศาลางาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพิพัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุวรรณสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพีรดา  คงชูดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพีรดา  ช่างหม้อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพีรวัฒน์  สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สิมมา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูริชญา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนสิกานต์  ขาวแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรัตนากร  ฆังคัสสะ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรามิล  กระจ่างจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงลลิลทิพย์  ใจมั่น โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุขพลัม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรกมล  นงลักษณ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวรัญญา  สืบเพ็ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรินธ์ะร  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  วงษ์ขุนทด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิวิมล  วิเศษกลาง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสงกรานต์  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสมิทธิพันธ์  สิงห์ธีร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสิปปวิชญ์  กระแสโท โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิริกันยา  มะใบ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสุพัชระ  สมในใจ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุพัตรา  ชีวาจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภานัน  โคกคำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุรัสวดี  พลเหลา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอนันตญา  กรวยทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอนุศร  สุวรรณศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอรพรรณ  จำเนียรกุล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอรวรรณ  มาลาล้ำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอังศุมาลิน  อินทร์แปลง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอาภาสิริ  สุภาพ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอามิดเมดิ  พีชคารี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอารยา  นาชัยลอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฮาฟีซา  มาหะมัด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเข็มจิรา  เหรียญสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอรัชพร  บุญปก โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายธีรดนย์  แสนช่อง โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนริศรา  บุญปก โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวีรยา  บุตรดา โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสายธาร  รินโยธา โรงเรียนบ้านไกลเสนียด (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตเมธ  ค้ำชู โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกฤษณะ  กานุสนธ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชญานิษฎ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณพัฐธิกา  ทองโกมุด โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐนันท์  ซ้อนศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายทินภัทร  ซ้อนศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายรติพงษ์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงศรีสุดา  สานัน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายสิทธิมงคล  เอกศิริ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัณสิญานี  นาใจคง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายจักรพงศ์  สิมมา โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชยพล  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนกฤต  โสมาสุข โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธันยพร  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปริยฉัตร  แก้วกล้า โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิชยดนย์  คงเจริญ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพีรากร  จงช่อกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเพชรพรหม  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูมิทัศน์  สมหวัง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวริศรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศรันยา  คำหว่าง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอนันตพร  สิมมา โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทองปัญษา โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โสวัฒน์ โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายนทนันณ์  ช่างหม้อ โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายวัชรทรัพย์  ราชเจริญ โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอนุทัย  บุญเจ๊ก โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธนิสร  แซ่ตั๊ง โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธัญรัตน์  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมณฑกานต์  การเพียร โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สร้อยสีหา โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอติเทพ  พายุพัด โรงเรียนบ้านม่วงมูล (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฉัตรชกร  แบบอย่าง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเปรมมิกา  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพียาดา  วลัยศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภัทรลภา  เป็นไทย โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวรินทร  เอกวรรธน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุชัญญา  ลาล้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกุลพัชร  เพ็งประสิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรพัฒน์  จำปาจีน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจิรวัฒน์  สาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุสทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวาริตา  ยอดลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงไอริณ  ยาทะเล โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกุลวัฒน์  ชุมสุข โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายฆฑาวุธ  วิมลใส โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ถึงสุข โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธันวา  บุญพึ่ง โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปิ่นณภา  ทองสลับ โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวิชญะ  สะสีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายสุภวัฒน์  บุดดา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงฉัตรยา  ถึงสุข โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณกิตติ  รังแก้ว โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญพึ่ง โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐิดา  ชาวนา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงตรีชฎา  สีทา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปภาดา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพันธ์ธิรา  จันทบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภัทรนันท์  กัลยา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอริญรดา  จิตเพ็ง โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนิรนันต์  ปิงเมือง โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปูริดา  สุริโย โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอิฐภิญญา  ชูศรีสุข โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวรกันต์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลพัชร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชนพร  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธิติรัตน์  ยกดี โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงบุณยาพร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงยุพารัตน์  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธัญย์ชนก  อาจยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปิ่นสุภา  บำรุงเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรนภา  ดีนาน โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายมณฑล  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุมิตา  แสนกล้า โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เรืองทอง โรงเรียนบ้านหนองคู (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเกณิกา  ปานเจริญ โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายจักรกฤษ  สายบุบผา โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทวีวุฒิ โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชุติมา  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงณัชชานันท์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายปกรณ์  หลุจันทร์ โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายปรัชญาวิชญ์  คุณนาม โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายปุญญพัฒน์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพัชราภา  กนกแก้ว โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายพัฒนา  พานันต์ โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวรินทร  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายวีรภัทร  สมบัติ โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายศิริวัฒน์  สุขอุดม โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายศึกษา  พูนแสง โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายศุภกร  ขันดี โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายสรวิชญ์  ทวีวุฒิ โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสิริรัตน์  รามอาษา โรงเรียนบ้านแก ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายเอกศิษฏ์  เสนสอน โรงเรียนบ้านแก ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกฤษณา  สำเนียงงาม โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  นามพิชัย โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจักรพันธ์  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิณัฐตรา  กล่อมขุนทด โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิราพัชร  หล้าเก็ม โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  นิตยวัน โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนพรัตน์  อสุรพงษ์ โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนัทธินันท์  สมบัติ โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปุณยนุช  บุญลอย โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภิญโญ  พานันต์ โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัตน์ชนก  โพธิ์ชุ่ม โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรินทร  คำภิรมย์ โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุภิสรา  วินมะไชย โรงเรียนบ้านแก ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอชิรญา  ฤทธิเดช โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญหา โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอาทิตย์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนบ้านแก ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงน้ำเหนือ  เต็มกระโทก โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปนัดดา  หมุนอุดม โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปาริชาติ  สุระชัย โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีบรรณ์ โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีโสภา โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัลลญา  บุญมี โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูพลาย โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธันยพร  ปานทอง โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพิ่มผล โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงลัญชกร  บุญไชยแสน โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวริศรา  เอิบสุข โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภัสรา  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกนกพล  สระแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายอดิศักดิ์  โทวรรณา โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูบังแสง โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนาธิป  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงญาณิศา  พิลาวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันทิญา  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนันทิดา  พละกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบัณฑิตา  งามแสง โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรวลัย  สุพรรณนอก โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพุฒิเมธ  นามพิชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนฤดี  ศรีงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศุภากร  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอนาวิน  สมหวัง โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรัญญา  ปักษา โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (รัตนบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุกัญญา  สุรี โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔) ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายยงวิทย์  ชื่นกำไร โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังเกษกิจ โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนป้อ โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายชิตธาริณทร์  กะการดี โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัฐณิชา  บันเทา โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายปรรณพัชร์  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชาญวิทย์  สุดารักษ์ โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณริดา  กวดนอก โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงจิณต์จุฑา  กมลคร โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมาลิสา  ถาวร โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรัตนสุธี  พูลสดี โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนานวน (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกฤตยชญ์  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกุลดา  ปะระทัง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายณวิญ  เกตุวงค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แพชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปรักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายทัตภณ  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายปณต  ชิตบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปริชญา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายปัณฑัต  คิดอยู่ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปารมี  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพอเพียง  ทรายเพชร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายรชาวิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายสรณ์สิริ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอชิรญา  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงจิรัชยา  มะหมัด โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐิติภัทรา  คำภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โลหะปัด โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐวรรธน์  แก้วสระคู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายแทนคุณ  สีตะริสุ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนทัต  วันดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนนทพันธ์  กุไธสง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนริสรา  ทวิพัตร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปราญชลี  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัญญาพล  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพรวรินทร์  หมานมา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพลอยรัตน  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภวรัญชน์  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภาณุ  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมนัญชยา  แสงประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงรรัฐฐา  ชัยพร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริพรรษา  บูรณะประสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงโศรดา  นุนพนัสสัก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสร้างสรรค์  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมบุญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกัญธิมา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกัลชนา  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกาญน์ธิญา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงครองขวัญ  พันธ์ศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจิรัชยาฑ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงเจริญพร  รินโยธา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายโชติธนภัทร  เสาร์ปรัชญา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงญานิณี  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายณภัทร์  สมรูป โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐชรีญา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณีรนุช  แซ่แพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเตชินี  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายนราวิชญ์  นินดำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงนริศรา  ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายนาวา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงบุญญาพร  สุกแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงบุณยาพร  จงใจงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายปัญณ์  คงยืน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายพัชรพล  เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพิชญพงศ์พันธ์  เจริญไว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายภูตะวัน  บุญคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองหนา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายวสวัตติ์  สุดหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวิชญาดา  เสาว์ทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศุพิชญา  กองธรรม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสิรินทรา  เหลาอาจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุจิรา  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายสุทธิภัทร์  สมภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอธิชนันท์  ศรีโพนทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายอริย์ธัช  ภู่ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกนกสิริ  คลองงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกมลนิตย์  สิงคเสลิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกฤตพจน์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกฤษณภพ  พุทธานุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกันตสิริ  ทรงพระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัลยาภัค  พุทธานุ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายการกุล  รักพร้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกิตธิพัฒน์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงขนิษฐา  พรรณาเหนือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงขวัญข้าว  พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจันกมล  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิรัญญา  เข้ลี้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเจษฎากร  พูลสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชนาพร  เติมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชัชนันท์  เหิมหัก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  แก้วแกมเกษ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชิตาภา  พูนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชุติพัสตร์  ทับแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณฐภัทร  โกฎหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฏฐมน  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐนนท์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทัพฟ้า  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงทิพารัตน์  สร้อยจิต โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนกฤต  มิ่งไม้ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์สาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธัญพิชา  ชุมสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรภัทรภูมิ  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนภัสกร  โสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนฤมล  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุญนดา  ผลเจริญ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงบุณยนุช  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปภาดา  วารีร้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปัณฌกร  บุญโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปุณณวัฒน์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชนะชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงศกร  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพงศธร  พันธ์สุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพณณกร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพศิน  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชามญธุ์  นาคแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพิภพ  แก้วปุ่ม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิมลตรา  เพิ่มผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภวัต  เกตุวงค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภัทรมล  กาแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภีมม์พัฒน์  เจริญศิริ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภูตะวัน  วันลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวิษณุกร  สังข์สาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศรัญญา  มะลิวัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริพรรณ  แจ่มจรัสกิจทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิริภัสสร  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศุภัทธรา  สุนทรภักดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสรัลชนา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุทธิภัทร  ไกรสูรย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพภิดา  จำปาขีด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอนันตสิทธิ์  เอี่ยมภูงา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอัคคเดช  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอัครินทร์  มาลาคำ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอาทิตญา  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงเอเลน่า  คราวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม