รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมนวรรณ  อ่อนศรีประไพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  พนัส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลรัตน์  โทบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภาคภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกรภัทร์  ชงโค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตยชญ์  สมสามาลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินธิดา  ประดับสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกวินธิดา  ประสานรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสรา  ไชยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  วงเวียน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญณัท  แม้นรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ดวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกัลยวรรธน์  สนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ถือตรงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิตติ​มา​  กะ​การดี​ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติพัทธ์  ดอกสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลรดา  คงวารินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงขนิษฐดา  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  สุวรรณศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณานนต์  ละมูล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจอมชัย  ฉิมงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิดาภา  ชาติภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรกฤต  อิทธิยาวงศ์สันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรภิญญา  พงษ์วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรวัฒน์  สุทธิธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรากร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจีรนันท์  ภูมิหล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเจริญรัตน์  เพชรแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ส่งกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัตถามัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชนาธิป  ยอดรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชวรัตน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชานนท์  ลอยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเชอโรกี  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายไชยภัทร  พงษาศิลป์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายฐานันต์  ไสยสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฐิติมา  จงมั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตรเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณภัทร  วิเศษวงษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณภัทร  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณรัญชญาณ์  เพชรสวาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัชพล  เสนศิลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัชพล  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สระอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยืนยง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐกรณ์  หอมจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐชนน  ฤทธิ์กำลัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐพัฒน์  พวกพลดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัทฐนิฐษาร์  น้อยเนตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณิชมน  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณิชา  บานบัว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชากานต์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชารีย์  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายต้นตระกูล  บุญคุ้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายต่อตระกูล  ผาดไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายทัพพ์มงคล  นิลโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทิชาพรรณ  หะทัยทาระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนเดช  เจือจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธนธรณ์  พลแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนพัต  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนากร  พิมโยยาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธเนศ  อ่างทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธัญญ์ทนัช  จีนบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธันยพร  สายศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธิดารัตน์  กสินมนุษย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธิติศักดิ์  อินทร์งาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธิราพร  คงชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธีระตา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพพล  จัตุชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภสร  แสนชมภู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนราธิเบศร์  ประมาตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายนันท์ประทีป  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายน้ำน่าน  เสรีก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปฐมพร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปณิตา  เยาวสัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปรัชญา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปราชญ์  ศรีเครือดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปวรปรัชญ์  ถนอมเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมพูพื้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผสมพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปาณิศารัตน์  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปุงควะ  อสิพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปุญญิสา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปุณณดา  ประเมินชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปุณณดา  พริ้งเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเปรมสุดา  คิดกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพชฏ  หอมขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพชรชนก  แจ่มใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพณัชกร  ไชยสนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพศิกา  จันทร์มาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์ญดา  หอมขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพีรวิชญ์  พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพุฒิธร  บุญวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเพียงพอ  ดวงไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายแพททริค  พลวงงาม พีเดอร์เซน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงแพรไหม  ริ้วแดง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัคจิรา  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายภัคภูมิ  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายภัทรกร  ประจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัทรนันท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทรนันท์  พูนล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัทรวดี  กล่อมแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายภาณุพงศ์  ลาดทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภานุสรณ์  นามวิชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมนธิชา  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายยิ่งคุณ  มะลิลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัชชานนท์  จำนงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายรัฐการ  รสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายลชากร  บัวบานแย้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวณิศา  สมอ่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายวทัญญู  สร้อยดอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวนิดา  อิ่มบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวรกาญจน์  ยอดอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายวรากร  ผนึกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  คำผม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรีรัตน์  กมลเดช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิภาดา  พาเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายเวชกร  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศมนพรรณ  ดอกดวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศศิธร  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศิรัญญา  หอมใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์จิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภโชค  ตรีสา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  ศรีงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสันติภาพ  ยอดรัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิริปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุจิณณา  จันทา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอธิพงษ์  ธุระพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายอนุพงษ์  ภาสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  มีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายอภิเดช  รสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายอภิภู  ดมอุ่นดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอภิรดี  นามเวช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอภิวิชญ์  น้อยมิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอัครวดี  มีงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จิตสมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกชพร  วงแหวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกชพรรณ  จิตรแม้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกชพรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เติมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกมลรัตน์  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกมลวรรธน์  ดำรงฐิติวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกรดา  รัตนกำเนิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกรภัทร  เพลินสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกรวรรณ  เสกกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกฤตชญาวีร์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกฤติธี  วิเศษสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤษฎาวินิจ  สารนอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกฤษนัย  ยิ้มละม้าย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกวิน  วงศ์สอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกวินกานต์  สนโศรก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกวินธิดา  หอมหวล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกวินวิชย์  เหมือนพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกวิสรา  จันทร์มาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญปวีณ์  เรือนทะยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรียบสนาดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประดับวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา  ฉลาดเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกันติชา  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกัมพล  ชอบดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจนวล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สิงห์งัว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตติคุณ  สมเสนาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติธร  กมลวัฒนานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุภิษะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิตติพิชญ์  แสงรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกีรติกานต์  มาลัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกุลณัฐดา  ใสสะอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกุลภรณ์  กุลบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกุลภานัน  พรมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเกียรติชัย  ทรายคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายไกรวิชญ์  แสงแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเขมิสรา  ผดุงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเคียงฤทัย  สาระวงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจักรพรรดิ์  หงษากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายจักรภัทร  ช้างสี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจัณจ์นิพัทธ์  สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจันทกานต์  มังสุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจารุวัฒน์  ฉัตรทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิดาภา  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิดาภา  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  อิ่มจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิตติยากร  ตามสีรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิตปราชญ์  ทำนองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิรดา  สุขยอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรภาส  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรัชญา  สุกใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรัศมิ์  ศิลาเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจูเลีย  ทิพย์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฉัตรชณก  นามเวช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฉัตรชนก  สวนงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฉัตรไพริน  บุญเสริม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฉัตรมงคล  ทองเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชญาดา  กาญจนรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชญาดา  ปันเรือน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชญานิศ  สมพริ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชนัญภัทร  สุโทษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชนัต  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชนาธิป  ปันเรือน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชนาภัทร  กระสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชนิดาภา  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชยกร  ลิ้มประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชยพล  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชยันตี  โทนุบล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชลการ  วันโสภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชลธิชา  บุตรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชวกร  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชวิศ  ประภาสัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชัยพล  มรกต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชินท์ณภัทร  สวยรูป โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมเป็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชุติพิชญาดา  แสงรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันทะเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เเก้วกอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายโชติภน  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายญาณวุฒิ​  สอนใจ​ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงญาณิดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐณมน  เคนตู้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายฑีฆายุ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณฐนนท์  จิ้มจีน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณตรี  ไชยองค์การ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณธพล  บุญสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณภัทร์วรัญญ์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณรัญรชา  บุญแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชชา  สายน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัชทิชา  ศรีทับทิม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัชวลัญช์  อุดมครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ภาสกานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ศิริมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐกฤต  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐชยา  นามเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐชยา  สุขพิมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐดนัย  เรืองโพล้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาเลิศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐพัชร์  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐพัชร์  หนุนทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เหมือนถวิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิ์เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐภูมิ  คิดชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐภูมิ  แก่นอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐวดี  มรกต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  หวังมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชาภัทร  สร้อยดอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณิชาวีร์  บุญเปล่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงด.ญ.ฑิฆัมพร  เเปนเเก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงด.ญ.ณัฐชยา  สุขพิมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงดลดา  ทฤฆายุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงดุสิตา  จันทา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเดชาวัต  อาชญาเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายตรีทเศศ  วัฒนเจริญนุกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีระทัศน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงตวิษา  เจริญกาญจน์กิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายตะวัน  โนนกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเตชิต  ศรีวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายถิรวัฒน์  สนิทพจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนกร  สำเภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนกร  เคนใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนกฤต  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนเดช  พันธ์ฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนทัต  ผจญกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธนพร  ทวิตชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนพัทร์  โชติมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนภรณ์  ไพรบึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนภัทร  สำราญกาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภุทร  มีสติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนวรรธน์  เคนใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนวัฒน์  ดีนิยม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  สอนใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนากร  สารภี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนาคิน  อมรกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธเนศ  บุญประถัมภ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธรรมชาติ  มณีคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธรรมธัช  มูลมั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญชนก  อนุวัยยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญชนิต  บรรจถรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญญาพร  ดวงดารา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุทธิวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญธราภรณ์  สารนอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญพร  สหุนาลุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญพร  โนนคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธัญรัตน์  ถูกจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธันยพัฒน์  อารีโรจนกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธันว์วารี  ครุฑปักษี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธิดารัตน์  สรรพจารย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธิตยา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรพงษ์  ขุนพลพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีรภัทร์  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีรเมธ  สุรินทร์งาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนภสินธุ์  กลิ่นหอมอ่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนราธิเบนทร์  ประมาตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนลินท์รัตน์  เสาพึ่งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนวพรรษ  พริ้งเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนัชชา  กลีบบัว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนัฐศพรค์  มานุจำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่เติ๋น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันทิกานต์  จันทร์สด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนิชาภัทร  สนั่นน้ำหนัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิตยา  ชุมนุมชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนิภาพร  สมจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนิรชา  พฤทธิสาริกร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนิรินธน์  ชมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนิสิตา  โสรธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเนติภูมิ  นามพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงบุณยกร  เฉยกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงบุณยวีร์  กระแสอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงบุษกร  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คงชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเบญญาภา  กันนุฬา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเบญญาภา  จงมั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเบญญาภา  ลดาโสรญา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เกษรอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปฏิภาณ  ค้ำชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปณัฐลดาพร  พินิจวรางค์กูล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปภาวิน  เกิดกิ่งจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปรัชญา  ไพรบึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปราณปริยา  เวียงชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปรายฟ้า  ยอดตรงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปริชญา  สาคเรศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปรินทร  ประเสริฐสาร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สีดาฮด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปัญญากร  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัณณทัต  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปัณณพร  สายศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปานิตา  นุศลศาลา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปาระมี  แผ่นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปิยธิดา  จับใจเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปิยภร  ดุจพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปิยวิศว์  ผ่องใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วแล้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยากร  เพื่อนรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปีติพล  เนินแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงปุญญตา  ทรงศรีม่วง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปุญญพัฒน์  หาญเวช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปุญญิศา  กัลบท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปุณณดา  วิชาแหลม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปุณณพัฒน์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปุณิกา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปุษาบุล  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพงษ์พิพ้ฒ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพชรกมล  พวกพูนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพนิตพร  กุลบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพบพร  พิไลพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพรชนิตา  สุวรรณคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพรประเสริฐ  เพชรหนู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นตั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กองแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพรรณนิภา  ผิวนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพลภัทร   ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพอเพียง  ดวงไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพัชราภา  บุญเปล่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพัชราภา  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพันธวัธน์  ตุ้มทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชชาภา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิชชาอร  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพิชญพัฒน์  ดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิชญาภา  พิศโสระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศรีศาศวัตกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กงแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คุมโสระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพรรณรายณ์  ถือฉลาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กล้าจงยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่จอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพีรพัฒน์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพุฒิภัทร  อรุโณทัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพุทธินันท์  จรัญดิษฐวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพูนทรัพย์  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภควพล  จรัญดิษฐวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภควรรณ  สมคะเณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภชพรรณ  หาญชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภณิตา  ทรัพย์พอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภัทรชนน  นรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทรนันท์  ระเมียดดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภัทรนันท์  อิสระภาพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทราพร  อุดมทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทราวดี  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภาคิน  ชาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภาคิน  โอฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตระการดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภานุวัฒน์  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภารดี  ชิดชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภาสกร  ปั่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สิงห์อ้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภีรพล  เทียมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูดิส  พิสมัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูตะวรรณ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภูมิใจ  พลอยกลุ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูมิรพี  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภูริชญา  ทองดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูริเดช  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูริวัฒ  ถาพรพาส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูวดล  พวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายมงคล  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมัชนิฌา  บุญสด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายมันคง  ปานเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายมั่นคง  ปานเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงมัสรินทร์  มีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเมธปิญา  สมจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเมธาวี  ชวนทิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายเมธาสิทธิ์  โภคสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงยวิษฐา  แก้วตอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายยศพนธ์  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายยอดอัศวิน  ศรีใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรชิสรา  สุดหล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรมิดา  สิงห์คำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรวินท์นิภา  รู้จิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรวินทร์กานต์  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรุ่งกวิน  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงรุ้งจิรา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายโรจณศักดิ์  สานุสันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงลภัสรดา  ตุ้มทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงลลิตา  ปลายแก่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  อินทรนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเลิศวรรธน์  ห้าวหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สงวนศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรนิษฐา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวรเมธิ  สติมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรรธนภร  เสริมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรารัตน์  นิยมเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริยา  สายลุน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวริศรา  วิวัฒนพาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวริษรดา  จันเมียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวเรณยา  พวกพูนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวัชรพงศ์  วิชาแหลม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวัชรวีร์  ผลบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวิชญเวธน์  มีพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวิภาวี  เครือยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวิยะดา  ผนึกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวิวาวี  อุดหนุน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวีรปริยา  โสรเนตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวีรภัทร  ป้อมพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวีระพล  นามวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวุฒิไกร  ผดุงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศศิธร  วันไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงศิรดา  อวงประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิรินภา  สมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิวาพร  พวงทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศุนิษา  คำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายศุภากร  เป็นสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศุภานันท์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเศรษฐยศ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสร้อยสน  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสหทัต  พลภักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสินเกษม  มิถุนาวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายสิรภพ  โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสิรภัทร  ใจนวล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสิริปกรณ์  ใสนวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสุกฤษฎิ์ธนัท  น้อยนวล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสุกฤษฏิ์​  เจริญศิริ​ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพธิ์  เครื่องวิชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุชัญญา  เมาเสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุทธดา  ตาแหลม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ลัทธิวาจา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศูนย์กลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุภิญญา  ยืนยง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุรภา  ธราจารวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสุรวินท์  นิลทัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สิทธินาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอชิรญา  โสตรุดร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอติวิชญ์  คนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอภิชญา  ตอนรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรพรรณ  รอดศาสตร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอริสา  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอเล็กซ์  รอนโคว์สกี้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  มาตยะขันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอัญชนา  มารศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอาชาวิน  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอิทธิกร  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอินทุอร  พิลาดรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเเก้วมณีญา  พรมแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกชพร  คูกิจติเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกรณ์  ชวะเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายกรวิชญ์  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายกฤชนพัต  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกฤชอร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายกฤตพัฒน์  ร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายกฤษกร  ลวดเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกวินภพ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายกษิเดช  โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกันตพร  ไขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกาญลดา  ทิพยเทอดธนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกานต์ญดา  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายการัณยภาส  คำดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายกิตกวิน  ตรีนิติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายคมิก  คูกิจติเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายจอมพล  กิจบัญญัติชนต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายจักรกฤษณ์  พิมพ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายจักรี  ตีรวัฒนประภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจันทรัสม์  สกุลโสรัจจะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจิตต์สวัสดิ์  สุหร่าย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงจิรดา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงจิรภิญญา  วารี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงชญานิศ  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายชณพล  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายชยพล  สุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชวัลรัตน์  พันบุุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายชัชชาติ  แสนดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายชัชธรรม์  ข่อยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงชัญญา  เหมือนชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายชินกฤต  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงชุติสรา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงญาดา  ยิ้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงฐิรนันท์  มาย เล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณธรต  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายณภคธรรม์  หวังชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายณภัทร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายณภัทร  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณมน  ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัชชา  เมธาชัยศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฎฐลักษณ์  นิตย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายณัฐกฤต  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายณัฐกฤต  นาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฐชนนท์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐชานันท์  เศรษฐพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐพัชร์  เขียนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณิชาภา  หวยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายณุรัฐธนัย  เหลาโสกเชือก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายเตโชชัย  มหรรทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายทักษ์ขิไณย  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายธนกร  เพชรหนองชุม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายธนภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายธรรมนูญ  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงธัญกุล  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงธัญลัลน์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธัญวิทย์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายธารริณ  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธาวิน  จงสืบสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนวพรรษน์  ขันธรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนับทอง  ทองสุภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายเนติภูมิ  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงบุณยนุช  อิทธิยาวงศ์สันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริตะกูลมั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปภาดา  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงปริญญดา  ทรงศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปริญญารัตน์  คำหมื่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายปรินทร์วรรธฒ์  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปวิชญา  ร่วมศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายปัณณวิชญ์  กงจักร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปัทมพร  คงมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายปิติภัทร  ปานปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายปุณธพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเปมิศา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายพชย  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายพชร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายพชร  มูลไชยสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพรรวินท์  วิเชียรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายพลธนวรรษ  มหรรทัศนพงฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายพศิน  ภักดีธำรงเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพัทธนันท์  นามวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพัสกร  ธีรเตชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพิชชานันท์  ชาติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประดุจชนม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  กริชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายภควัฒน์  ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายภาคิน  นิกรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายภาสดา  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงภิญญะดา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายภูภูมิ  เกิดเหมาะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายภูวิศ  พรมแตง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายภูวิศ  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายยศกร  ยาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายรัชกฤต  บุญโสดากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายวนันต์ภัทร  คูณวัฒนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวนิลา  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงวรพิชชา  สะอาดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงวรัชญา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงวรัลชญาน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายวุฒิภัทร  ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายศรัณย์พงศ์  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงศศินา  โคตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายศักดินันท์  น้องดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงศิรดา  กมลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศิร์วรัศ  ดีพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศุภชยา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายศุภณัฐ  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายศุภากร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายสรวิชญ์  สราญบุรุษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสริญญา  เวียงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสิริปรียา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสีสุวัตถิ์ กุสุมะปัณจะปัว  จง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสุคนธมาลย์  กิติวุฒิศักย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายอมรเทพ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอรวรีย์  อินทนูจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอริญรดา  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายอาชวิณ  พลวิชิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิงห์ใจเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกรพัฒน์  โคษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกฤตภาศ  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกฤตยา  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกฤตยา  หวลระลึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกฤติณัฐ  คูณวัฒนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกฤษมังกร  อุดมทวี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกวิน  มัดตุรัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกวินธิดา  ทัดศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกษิดิศ  โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกัญญรพี  ศิรฐิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกันกวี  ตรีนิติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกันตพัฒน์  ประคองใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกันตพัฒน์  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกิตติพล  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกิตติภพ  ปัตตาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกิตติมา  สืบชุน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกิตติศักดิ์  ละอองดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกุลจิรา  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกุลจิรา  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายไกรวิชญ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงขวัญวารี  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจารุวัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิตรลดา  คำนึงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิรภัต  ปะโมนะตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายจิรัฎฐ์  สัตยสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจีระภิญญา  กัญญาศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นเดียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กังวานศุภพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายฉัตรเพชร  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงฉัตรรดา  นิสสัยดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายฉันทวัฒน์  ธนศิลปวิทยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชญาดา  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชญานิศ  ขำคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชญาภา  งามชื่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชนิกานต์  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชยพล  วาพันสุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายชยางกูร  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชลันดา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายชวนากร  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชิดชไม  สมานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชินภัทร  วรศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชิสา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วินเคล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายเชนทร์  ชยางศุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายโชติ  จิตใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงญดา  เสาวภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายฐปนรรฆ์  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณฐกฤต  หวังสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณฐมน  นิลผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณพุทธ  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณภัทร  มุ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณภัทร  สุริยกลม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณภาภัช  พรหมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณฤดี  ชัญถาวร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัชชา  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัชชา  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณัชพล  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรัชญามาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณัฐรดา  วสุวัชร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณัฐสกนธ์  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณิชชา  ริรัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิชชาพัชร์  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณิชมน  เทศสีหา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงดลนภัส  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายตีรณ  แม้นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายถิรวัฒน์  เกตุแผ้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อเกษมศานต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทินภัทร  กับแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายแทนคุณ  พะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายแทนคุณ  แดงมันฮับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธณัฐ  สุรินทร์ศิริรัฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธนณิชญ์  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนวิชญ์  พันบุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนาธิป  โรจนเขียนดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธนิดา  จงสืบสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธนิดา  สร้อยเสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธัญภัศร์  สำรวมจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธารดา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธีรเกียรติ  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนพณัฐ  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนภสร  เชิดสระภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนภัทร  จันทร์สนธิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนภัสนันท์  ข่อยพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนวพร  อึ้งธนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนวพล  วุฒิพินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนันท์นภัส  อารยะสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แปรงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงบัวขวัญ  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบัวบูชา  ฉายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงบุญญิสา  เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงบุณยานุช  ชาติอิศรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงบุณยาพร  ลาภบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปณพร  สมบัติไหมไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปณิตา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปณิตา  อธิวรัตถ์กูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปภัสสร  ปุริทาสัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปยุต  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปรียาภา  ศิรประภากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปวริศา  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปวีร์  จินาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายปัญญพัฒน์  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปัญญาวี  เห็นถูก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปัณณทัต  ชิดชอบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีมะเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปันปรีดา  จิตตระการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปาณนาถ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปาณิสรา  ลอวีระอมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปิณชญา  เมธาจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เหลาจำเริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปิยังกูร  สมคิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขอไชย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปุญญิศา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปุณิกา  ธนกุลเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพรทิรา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพรเทพ  อัศวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรนภัส  เสริมอานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพรรณนารี  นครศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพราวพิรัลยา  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพริมา  สุขศรีศิริวัชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพลอยณัชชา  อภิรัฐเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บูรณะอมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพาขวัญ  ธนเกษมสุขกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศิรฐิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  เตชะสุภานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชญธิดา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิชญาดา  บุตรโท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพิชญาพร  ชูตาลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชญาภา  ชอบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพิธิวัฒน์  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิภิสรา  บุญลับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  พัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ไชยกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิมพ์แผ่นดินสันติ  สุขตาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์พิชญาภา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สาระอาวาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพีรวัส  แสงศิริวิริยดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพีระ  จิตรแม้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเพชรลดา  ตาเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงภรสรวง  นิลนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายภวัต  พรมแตง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภวินท์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภักดี  เศรษฐวิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภัควลัญชน์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภัทภูมิวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภัทรพงศ์  นับถือตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภาคิน  แววเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภาสกร  สุจริตชีพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูมิชนก  สาระอาวาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลาจำเริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภูรินท์  วัฒนะโกมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภูวษา  อัตตาภิบาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมินลดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเมธินี  พวงพุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายไมเคิล  รอนโคว์สกี้ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายยศพนธ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายยศพนธ์  เสียงจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรฐาติวัลค์  เลิศอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงรณิดา  หมายสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายรพีพงศ์  โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายรพีพัฒน์  ฮาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายรักษ์ปฐพี  สอนสูญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรังสิญา  ชูตาลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายราษย์เศรษฐ์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรินรดา  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรินรดา  ลอยทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงรินรดี  สุภัควรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเรืองทิพย์  เกิดกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายโรจภัทร์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงลภัสรดา  มุ่งวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงลัลนัญดา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงลัลรลิล  พลชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวชิรญาณ์นนท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวรโชติ  ศาสตร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงวรรณกร  สุภัควรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายวสิษฐพล  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวีรยา เฮเซล  ศุภสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวุฒิวัฒน์  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายศตคุณ  เวียนมานะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายศิรพล  แสงสุวอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศิวกร  ศรีวรษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศิวานนท์  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงศุภธีรา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงศุภรินทร์  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงศุภสิตา  อินทเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ใจเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสรวิชญ์  สำรวมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสริตา  ธนสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสวรส  สีบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสิชา  เริงกมล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสิริภัทร  ราชนู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสีสุวัตถิ์กุสุมะบุษบา  จง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุชญาดา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุชาดา  ทอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุฐิดา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุวีรยา  กอทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญโน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายอดิเทพ  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอภิชญา  สืบนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอลีนตา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอัญชุลีพร  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอิทธิกร  ทิพเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอิทธิพล  เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายเอก  ชวะเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเอมภัทรา  เกษอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงไอล่า  ลาดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงไอิรน  ลาดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญถึง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกมลชนก  แสงอุ่น โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤตภาส  สุซงไชย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายกิตตินันท์  คงงาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองสุข โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายจุฑาเทพ  ลาดรงเดอเกอวารา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงชญาภา  สาสุข โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงชนม์พิชา  หอมใจ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงชลิตา  พุทธรัตน์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงณารฎา  ดลเสมอ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงทิพปภา  โสภาศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายธนโชติ  ซ่อมทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายธรรณธร  ภักดีกรวยทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงธัญจิรา  พอกทรัพย์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงธัญพิชชา  พอกทรัพย์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงเบญญาภา  ว่องไว โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปพิชญา  สำโรง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธิเสน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงพิชชานันท์  อินทรกำแหง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายพีรพงศ์  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายพีรวิชญ์  พลชัย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญล้อม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทร์สอน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายมติชน  เปรมผล โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปลื้มใจ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงรมย์นลิน  วิเศษคามิน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงรัชนก  มีอ่อง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายรัฐติธรรม  ศรีกาญจนสอน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ถิ่นเมืองปัก โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวรินทิรา  บุญเกิด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศศิธร  งามชื่น โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงหทัยชนก  สอนไชยา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดียิ่ง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายอภินันท์  ไชยวิจิตร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงกรกมล  สาดา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จำนงเพียร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกันต์กมล  ด่านกระโทก โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกัลย์สุดา  โชติยา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกิตติมา  ดีพร้อม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิ้งสุข โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายจิราธิป  แซ่ลิ้ม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ง่อยจันทร์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงฉันทิศา  ศรีอร่าม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงชนัญชิดา  พูดเพราะ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายชัยชนะ  โทมนัส โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองพรม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงฐิติญา  พิลาจันทร์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณภัค  บุญมาตรณกิจ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายณัชดล  เจือจันทร์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงณัชพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณัชริญา  พิศโสระ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญไชยะ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐชณิชา  บุตรศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฐชา  ปานทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายณัฐเดช  พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาสุก โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายณัฐสรณ์  แตงอ่อน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายณัทกฤช  เสนเหลา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์หลอด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงทัศณี  เติมงาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายธนพัฒน์  พันธ์ศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรมี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวธนัญญา  สุขดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธนัตถ์สรณ์  ทองคำ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนัสถา  วันดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธาวิน  ประเสริฐศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงธิติยาดา  หวังเจริญ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงธิติสุดา  ประคองใจ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนฤมล  ราศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนิธิกานต์  นิลแท้ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงเบญญาภา  พระเอี้ยง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวปารามิตา  ภิชานัตสนัน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงเปมิกา  ยามพูน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายพรมนัส  ชุมโชติ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงเพชรลดา บุญมี  บุญมี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงภัทรวดี  สมานทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายภูผา  นามเขต โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายภูริภัทร  ถุนาพันธ์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวมรินทร์ดา  ทำ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงมาติกา  ธระเสนา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงรดาวรรณ  เเอกทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงวรันธร  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงวราลี  สารทร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงวาสนา  งามเกิด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสมาน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงวิติภา  กะการดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายวิโรจน์  นะรีรัมย์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงศลิษา  สุขเสริม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายศิราเมษฐ์  นามพูนคุณารักษ์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปนันทา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงศิวนาถ  วนมา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายสิรธีร์  ดีพาชู โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสิรภัทร  สุรพล โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงสุจารี  ยิ่งดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงสุชาดา  สมชื่อ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงสุชานาถ  แถบน้อย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวสุพรรษา  โสภิณ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญชัย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสุภัสสร  สายสี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายสุริยา  ศรีลาชัย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายอัครวินท์  วิชัย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายอัศวิน  สมรูป โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจหนึ่ง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  บุญลอย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกรชนก  วนมา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกฤติยาณี  รักงาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์  พลเยี่ยม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  บุญล้อม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อาจบุราย โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงเขมิกา  ทรงงาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจิรภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจิรภัทร  ไม้สูงดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองเชิด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงชนิกานต์  สมานมิตร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงชนิดาภา  ชูชื่น โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงชโนทัย  พรหมบุตร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชาลิสา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายเชนทร์  มนตราภิบูลย์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงฐิตารีย์  แซ่จง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงฐิติมา  ท่อนทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัชชา  แสวงสุข โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะนาข่า โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไสยประจง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลแท้ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหนองแสน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณิชนิตา  ยิ่งเชิดดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณิชมล  งามแฉล้ม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายเตชิต  แสวงมี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายถกลเกียรติ  สายแก้ว โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงทัดดาว  สุขแสวง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสานดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายนพกร  ซ่อมทอง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนิชาภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนิธิพร  ริ้วลอด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงบุญยาพร  พอกสนิท โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายปกรณ์  บุญมาศ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณโสภา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายปวรุตม์  แรงรอบ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปานขวัญ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายปิยชัย  ชัยเขมร โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพรประภา  โสพิน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สุขอุ้ม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพิสิฐ  ทองการ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายเพชรนภัทร  ุบุญมี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงภคมน  นิ่มสกุล โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงภฺริชญา  สมนิยาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรรัตน์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงรัชนก  เหมือนจิต โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภู่สูง โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวรินทร  ประดาห์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงวิมล  บุญรอด โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวิยะดา  สงฆ์พฒน์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศรันรัตน์  ยืนยาว โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายศิรสิทธิ์  มุ่งสุข โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสิรินัดดา  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงสุชิรา  บุญทัน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุนิสา  สุรินทร์งาม โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสุพนิตา  หมื่นห่อ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสุพิชชา  วงศ์คำตา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสุวิมล  วรรณศิริ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอธิชาดา  เกื้อทาน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอธิปไตย  วิเศษคามิน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอนุพรรณ  เล้าวาลิต โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงอภิญญา  รัตนดี โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอภิวัฒน์  คงทน โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอาทินันท์  ปัญญาเอก โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอารยา  ตินานพ โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอารีรัตน์  หอมนวล โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกฤษณา  บุญยง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงกวินธิดา  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงคณิศร  ศรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายณัฏฐชัย  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงบุญญารัตน์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายปภาวินท์  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงปานวาด  ธรรมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดีอ้อม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงรมนภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงสุพัตชา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายกันตพงษ์  จิตทิ้ง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงกัลย์สุดา  อยู่ครบ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเกษนรินทร์  กล้าแข็ง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายเกียรติบารมี  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงจิรภิญญา  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชนกานต์  กระบัตรทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชาญชนะ  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณชารีญา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณภัทร  แจ่มใสย์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงทยิดา  ดาบทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงธนพร  คงนาค โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธัญชนก  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปรมาพร  พะธะนะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปวริศา  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปาณิสรา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปุญญิสา  สุขยา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปุณณวิช  กระแสร์เทพ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมณฑิรา  แนวทวิต โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวันวริน  มิตรมูลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงศศินันท์  อวยพร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายศุกลวัฒน์  งามน้อย โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงสวรรยา  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสิรภัทร  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสิริภาดา  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอริสา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายก้องเกียรติ  วิมุตกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงกันยากร  บรรณนาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายคณพศ  สว่าง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงชนัญธิดา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงชวัลชา  ดาวศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายชินกร  การะเกต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายซีเจ  ชาร์ลส เคลเมนทส์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายฐิติพงษ์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  จิตต์เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐกรณ์  สุดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายณัฐภณ  สหุนาลุ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงตวงรัตน์  สงวนดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายต่อเพชร  อ่อนบ้านแดง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายทิติพล  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายธนกร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงธนาวดี  สุทน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงธัญชนก  บุญลาภ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงนภัสนันท์  มีนิสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงนภาพร  บุตรชุมแสง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ขันถม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปัญจารีย์  พิมพ์น้อย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปิ่นมณี  บัวหนอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายปุณพจน์  มงคลเคหา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงปุณยาพร  หินคำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพัชรวัฒน์  ชัยธนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายพิพัฒน์  สายคูณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกตหา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายพีรวัฒน์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงภัครจิรา  โสภี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภิรมน  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายภูธเนศ  พรหมภักดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายยุทธนันท์  จันเทศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายรชานนท์  อุไร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงรวินท์นิภา  แม้นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายรวีโรจน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงวรรณ์ลดา  ไตรภูมิพิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงวรรณวริน  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงวรันภัทร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงวสันตพร  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงวิชญาพร  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายวีรภัทร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงศณัญธฉัตร  มีสติ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงศรสวรรค์  สิงห์สำราญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงศิริญญา  ธรรมวิจิต โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายศุภกฤต  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสุวพัชร  สันติภพ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายอนันตศักดิ์  โมกน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงอัญชรินทร์  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายฮานันยาห์  ภัทรเมษสิยาห์กุล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงกมลพร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกรกนก  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกรกัญญา  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกรภัทร  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายกรวิชญ์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกฤติมา  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายกฤษณุพงศ์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายกวีสิปวิชญ์  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  เขียนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกัญญากร  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พินึกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขันคำนอก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงกัญญาภัค  สานุสันต์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวพรมมี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายกันตชาติ  ดวงธนู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกันยากร  แว่นดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกาญจนาภา  พิมพะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกิตติเดช  โสจิตตะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกุลฉัตร  โกนจนันท์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงขวัญธิรางค์  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายคณาธิป  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายคณิต  บุราคร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายคุณัชญ์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงจันทกานต์  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงจารุมน  วิชุมา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิณห์นิชา  คงราษี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงจิตริน  กลิ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายจิรภัทร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงจิรภิญญา  โสรเนตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายจิรายุ  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชนนิกานต์  พงศ์ชินภัทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงชนิกานต์  เนียมภักดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงชยาภรณ์  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายชยุตพงศ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายชลกร  เป็นวัน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายชลธร  โอชารส โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงชลิดา  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงชาลิสา  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายโชติช่วง  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายฐปนนท์  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สาทรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายฐิติวัชร์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณญาดา  สาทร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณภัทร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณัฐกานต์  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายณัฐพล  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณัฐพล  พอกพูน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณิชา  พจน์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ลาภบุญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายเตชธรรม  งาสว่าง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายทินภัทร  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายแทนคุณ  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายธณัฐพงษ์  ศิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายธนเทพ  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธนบูรณ์  กะทิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธนพร  บุญยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธนภูมิ  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธนัตถ์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธรรพ์ณกาญจน์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สหุนาลุ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงธารฝนหลวง  นิสัยกล้า โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายธีรโชติ  น้อมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายธีรภัทร  เสียงประโคน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายธีระกาล  แซ่อึ๊ง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธีระภัทร  หอมเชย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงเธียรวีพ์  ยืนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนภาพรรณ  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนริศรา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนวิญญา  ทองแพรว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันทิดา  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนิจจารีย์  หล้าบุดดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนิติธร  อุตส่าห์ดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนิธิชญา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงบุญยกร  สุภนาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายปณิธาน  เลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงปวริศา  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปวิชญา  เกษอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปวิตรา  กู้เกียรติวาณิช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายปัณณภัทร  พอกพูน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายปิยพนธ์  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปียนันท์  วังสันต์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายพงศ์รัช  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพชรกมล  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงพรชนก  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพรธีรา  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพสุธร  จันทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มฤทัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายพัทธนันท์  จันทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพิชญา  ค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิชญากร  กลางสาธร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายพิชญุตม์  อินทหอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิชามณธุ์  โอสถศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพิทยาดนย์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพิมนแข  สาธร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำเนียรกูล โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิยดา  สุทธิสน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพีระกานต์  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดวงกมลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  โสปัญหริ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เข็มแก้ว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงภัทรชนก  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายภัทรชนน์  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงภัทรประภา  โกสีนาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภัทรพล  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงภาวิกา  สุดทวี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายภูพิพัฒน์  หวาวิสัย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงมลชนก  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงมะลิวรรณ  กันยายน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายรพีพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงรัชนีณิภา  พิมพะ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงรุ่งนภา  พลทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงเรวดี  อาษาสร้อย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงวรรณธนา  กาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงวรินทร  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงวรินยุพา  กทิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงศมนธร  จันทา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงศศิปรียา  สุกุมารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายศิรพล  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายศิรสิทธิ์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายศุพชีพ  ธรรมนาม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงศุภิสรา  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงสรินพัศ  นลินทัศไนย โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสุทธวดี  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์โสภา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงสุพัชชา  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายอดิศักดิ์  ยาหอม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงอนัญญา  พรหมพานิช โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงอภิชญา  สมยา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงอภิญญา  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี  โปยทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงอัญญาอินทุ์  อินทสะอาด โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายอาชวิน  ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอาภาภัทร  ธรรมสีหา โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอารดา  หล่อทอง โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทันมี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกฤษณา  นวลแย้ม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นใจ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงเกศเกล้า  วนาสันติสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุริพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงจิตตนันท์  บุราคร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายฉัตรชนก  สิลาทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงชนิดาภา  กระแสบัว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายชยานนท์  สับฝาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงชยานันท์  สวัสดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายชรัณ  คุณสวัสดิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายชลาธิป  สวัสดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายฐปน  โกฎสันเทียะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งจันทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายณัฐพงษ์  หอมนวล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายณัฐวุฒิ  ซอกกลาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตุ่นแก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายเตโชพฤต  ธนาภิวัฒน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายธนกฤต  แก้วโผงเผง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายธนปพน  โคตรพันธ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายธนสร  สุพรรณภพ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงนภสร  การกระสัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายปัญญากรณ์  แซ่อุย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุนทรารักษ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงพชรมน  ลาภมาก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายพีรพล  คงมี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายพุฒิเมธ  สุบินดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงภูษิดา  ชะม้อยกลาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายรชานนท์  สุขแสวง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงรัฐฌา  พลประเสริฐ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงลภัสญา  คือกำนัน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายศิวกร  ศรีสิทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงศุภิดา  สงไตรรัตน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายสิทธิชัย  เสพสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงอณิชา  ยงยิ่งยืน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายอดิเทพ  พันธ์ศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายอทิธนันท์ชัย  ณ รัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 คณิตประถม
1294 เด็กชายอนุศิษย์  สังสมานันท์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายอนุสรา  ดีสม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายอายุวัต  โกมลฐิติ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายเอื้ออังกูร  โนนสันเทียะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุมาธรณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงกมลชนก  กำเหนิดเกาะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายกฤษฏิ์พิชาญ์  พงศ์นารา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์สุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงเกวลิน  ทันงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงคณินทิพย์  ใจฟู เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงจรรยพร  เจียมจักร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงจิดาภา  เพียรกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชญาภา  แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงชาลิสา  เสริฐขุนทด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูนศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณัฐริกา  แสงม่วง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธนวินธ์  บุญเสร็จ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ยังกลาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนธพร  แสงรัตนะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนิพาดา  เสน่หา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงเนตรชนก  ศิริสงวน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญคงมาก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงประภาพร  วังคีรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพัณณิตา  ชูเส้นผม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิชชาภา  สายยศ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพิมญดา  แต้มสุด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เทพสวัสดิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพีชญา  สนทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  สุขตาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงมณฑการ  หฤทัยถาวร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงลลิตา  นาราเศรษฐกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงวริสา  อัธยาศัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงศศิกานต์  นวลเขียว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสกล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงเพชร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุริวิภา  จอมเกาะ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงเสาวภา  สร้อยทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอนันตญา  วันทา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงอภิญญา  ขาวแก้ว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงอรยา  แสวงมี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายเอกพันธ์  จันทภักดิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ยอดดำ โรงเรียนบ้านสลักได ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงสุทธิดา  พูนผล โรงเรียนบ้านสลักได ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงจิราพร  ควรดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณัฐวรา  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพัชรภา  สำนักนิตย์ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายพีรณัฐ  วะรามิตร โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายสรวิชญ์  สุขชัยสงค์ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอรไพลิน  สายคำ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอรริสา  สกุลทอง โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงศุภกานต์  ปัญญาเอก โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงศุภกานต์  ปัญญาเอก โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายธนวัฒน์  รัตเสนสี โรงเรียนเมืองที ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงนัทธมน  ริ้วทอง โรงเรียนเมืองที ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงมลรัตน์ดา  ใสดี โรงเรียนเมืองที ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงวิชุตา  ศรีเรือง โรงเรียนเมืองที ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายสิทธิโชค  เจนจบ โรงเรียนเมืองที ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงกัลยาณี  เจียวรัมย์ โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงจิลัดดา  โทวาส โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายชลภัทร์  สว่างแจ้ง โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วผนึก โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีอนุตร โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพลอยใส  ภูจำเริญ โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงฟ้าใส  อ่อนศรี โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงล้อมรักษ์  อยู่คง โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุพิชญดา  สุขมณีใส โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอาทิติยา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเมืองที ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายปฐพี  กงพะลี โรงเรียนบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงสิริกร  โยพล โรงเรียนบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงณัฐสลิล  สง่ากลาง โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายวรเมธ  กูลรัตน์ โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงมัทนา  สุมัน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงรัชนี  สุมัน โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรงาม โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายกันตวิชย์  มั่นจิตร โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายชยพล  สาลีทอง โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายณัฐวุฒิ  ระดมสุข โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงแพรวนภา  มีแก้ว โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงวิชญาพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1376 นายธนกร  หล่อแหลม โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงนวลนภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นางสาวสโรชา  ทวีฉลาด โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นายอัมรินทร์  อุ่นใจ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงณัชชา  ใจงาม โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงธัญยกันต์  ภู่แย้ม โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงสุพิชชา  วาสุทิน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอธิชนัน  ตันติพรชัย โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายกฤษฎา  นาคนวล โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงกุลิสรา  สมนาค โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงชนิษฐา  ฐาอ่อนศรี โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมนาค โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายภูริ  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงพรสินี  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงวาสนา  สันทาลุนัย โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงศรัญญา  ใจมั่น โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายสรศักดิ์  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอรรถยา  สมนาค โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงชมัยภรณ์  สมนาค โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายชัยวัฒน์  ปินตาวงศ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายภูริณัฐ  สิมรัมย์ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงสุดปลายฟ้า  บุญมาก โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายเตชินท์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ใจทัศน์ โรงเรียนบ้านขนวน ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายธรณินทร์  เลาเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายปวริศว์  คำพันชนะ โรงเรียนบ้านขนวน ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงกชพรรณ  บุญมูสิก โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายกฤษณพงศ์  แผ่นจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายกันต์กวี  จันทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายกานต์  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงขวัญฤดี  กลืนกระโทก โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายคณิศร  ชนะอักษร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายคริสเตียน ดิ  ซาวโร่ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงเจนจิรา  สามาลย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายโชติมาตร  บุญยง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายณกร  ทุนดี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายณคุณ  ไกรรณภูมิ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายณภัสกรณ์  กังวานศุภพันธ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงณรดา  บานเย็น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายดลเดช  อุ่นใจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงธนิสร  แจ่มใส โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายธรณิศ  หฤทัยถาวร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงนภัสชญา  ภูวอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปุญยานุช  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายพรเพชรแท้  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กชายพัตติพรรธน์  ผลจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงภัชณภา  พัฒนไพศาลชัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กชายศรัญภัศ  ตันทะอธิพานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คางคำ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กชายหัสดิน  ศุขมณี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายอภิวิชญ์  อภิชัยทรัพย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงอรพรรณ  บุญสอน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงกรภัค  ร่วมพัฒนา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายกฤติพงศ์  ไพโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงกวินทรา  วรวัชรพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกัญญภัญญ์  ทั้งสน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายกันตพัฒน์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายคุณานนท์  สมศิลา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายจรัสพงศ์  นิลแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงจันทรัสม์  หวังสกุลก้าวหน้า โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงจิดาภา  พรมมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายจิรครินทร์  ศุภกรแสงทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงจิรัตติกาล  สำราญใจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายชยพัช  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงชัชชญา  แก้วดี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายชัยภัทร  ชมสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงโชติมนต์  สงวนชื่อ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณฐภัทร  ใจพิศ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายณฐวรรธน  จันทร์สว่าง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงณภษร  สุขนวล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์วัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศิริวัฒนวานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณัฐนันทร์  กนกแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายณัฐภพ  ออกแดง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายณัทพงศ์  มีธรรม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงณิชากร  เข็มแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดรักษ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงทันชนก  รัฐสถาพรชัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงทิพย์รดา  จุลอักษร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายเทพทัต  นามงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายธนกร  นิราศภัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายธนบดี  แสนศรี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขุนศรี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงธัญจิรา  ทองคำ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายนพัตธร  ดอกงา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงนริศรา  แสงนนท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงพรสวัสดิ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายนิลพัท  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงบัณฑิตา  กองสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายปณวุฐป์  มหรรทัศนพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงปพิชญา  ทศแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายปภังกร  ตรึกตราจังหรีด โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงปภากานต์  พิรุฬห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงปภาดา  สุจินพรัหม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงปรีญาพร  สระแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงปิยพัชร์  ธนะสกุลประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงปุณญา  พลีพูล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงปุณณดาณัฏฐ์  กลีบเอ็จ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายพคพล  ใจกล้า โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงพรรัมภา  เผอิญดี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงพิชญากร  สุขแล้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายพิชเญศ  ยุพา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงพิธัมมิกา  แพ่งศรีสันต์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพิศวนา  จารัตน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงพีรญา  ธุรานุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายพีรพัฒน์  วัณโณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายพุฒิพัฒน์  ฤทธิ์เลิศดำรงค์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงแพรประไพ  พลบูลณ์ศรี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายภคิน  วงค์พุทธา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายภัทรพล  นัยสันทัด โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงภาณิชา  สิรหาญสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายภูดิส  มหามาตร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายภูสิษฐ์  รัชตภูษิต โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายมงคล  ชัชราภรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายมังกร  บุญน้อย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงมาริสสา  ลิงค์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงเมธาพร  สายแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงรชตพร  ดีล้อม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงรชริกร  ก้านเพชร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายรัชชานนท์  วานิยาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายรัชพล  รัชตภูษิต โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายรัฐพัฒน์  แต้มทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงรุจนี  แซ่ตัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายวชิรวิชญ์  อัครธนาเศรษฐ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงวรรธน์วรรณ  หิรัญประสงค์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายวสุ  ทวีรัฐชัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงวิภาดา  แหวนวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายวีรากร  เหล่าพิรุฬห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุรวงศ์ธนกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงศศิญดา  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายศักยะ  นิตยวัน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงศิริกัลยารัตน์  สัมพันธ์ศิริกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายศุภากร  อู่สมบัติชัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสาริศา  ศิริพานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายสิรภพ  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงเสาวรัตน์  ประแสระกัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  โต๊ะงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายอติวิชญ์  สุนทรพิมล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงอารีพร  หลิว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอุรัสยา  สกุลดำรงเกียรติ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกิดโชค โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงณภัทรศรณ์  สงชนะ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายณัฐธวัช  บุญมาก โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจือจันทร์ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงปัทมา  สมคะเณย์ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายปิยวัช  ใสเเจ่ม โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงพจชรภรณ์  มากดี โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงพิกุล  กองรัมย์ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงวิชิตา  ไกรเพชร โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงสิริวิมล  ครองไธสง โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงกุญช์ชญา  สกุลเตียว โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณัชชา  เหมือนรัตน์ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายธนกฤต  ก้านเพชร โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธนภูมิ  ระเเหง โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธีรวีร์  ศรีเเก้ว โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงบุษราคัม  วงพินิจ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงวรรณิศา  กังวาฬ โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายสรวิชญ์  สกุลเตียว โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายอัษนัย  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม