รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมาลา โรงเรียนควนสุบรรณ ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงเกศกนก  มากบุญ โรงเรียนควนสุบรรณ ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายธนกร  วรเวทย์โกมล โรงเรียนควนสุบรรณ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายพลวัฒน์  พินิจมนตรี โรงเรียนควนสุบรรณ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงมณฑิยา  โพธิ์โพ้น โรงเรียนควนสุบรรณ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงวรดา  ล้ำเลิศ โรงเรียนควนสุบรรณ ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มากบุญ โรงเรียนควนสุบรรณ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์เจริญ โรงเรียนควนสุบรรณ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงกาญจนา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินดาวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐฐา  วารี โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายณัฐภัทร์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปาริฉัตร  หมื่นงาม โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงลลิตา  โอทอง โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวรินทร  ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุภาวดี  รัตนวรรณ โรงเรียนบ้านเขาปูน ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายคณาวุฒิ  หอมหวล โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกฤตธัช  ศิริเบญจวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤษกร  เกื้อหนุน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกวินธิดา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพฉิม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรายุ  รัตนสุภา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายฉันทพัฒน์  คงกะพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาดา  ศรีทองปลอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชนัญชิดา  โง่นสุข โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัฐกานต์  งามสิงห์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชยุต  ศรีระวิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายฐิติกร  ช่างเรือ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณเดช  ณ ระนอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงศรีรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรจิรพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐพงษ์  ชูเมือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังเมฆ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐภัทร  ทองแสงแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวรา  หนูเนียม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์มณี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายตรัยรัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายทรงธรรม  ระฆังทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายทศา  ตันติษัณสกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุดชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายทีปกร  จรเสมอ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธาดาฤทธิ์  เมืองน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนภาจรัส  หวานแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเนตรชนก  ช้างเขียว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ปลอดภัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเบญญพัฒน์  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปภังกร  สกุณา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปภินวิช  ธรรมภิบาล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปริยาภัทร  สีดุก โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัณฑิตา  สระแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปาลวิศว์  เกียรติกุลพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปาลิดา  เกษเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิยธิดา  กลับช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปิยังกูร  คะเชนทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศพัศ  สองเมือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  รัตนะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเพชรรดา  เปรมประชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายภคิน  เดชสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภาม  ล้อชัยเวช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภามิลินท์  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเต็ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมลชยา  พิมสิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงลัลญาดา  พรศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวราชญา  จันทร์เพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวริศรา  จินดาวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายวสิษฐ์พล  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศลิษา  ปรีชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวกร  วิจารา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายสรศักดิ์  นาควิลัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสหฤทธิ์  สรรเสริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสุชัจจ์  ทาบสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายอกาลิก  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายอนันตฤกษ์  แซ่หวั่ง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอภิชญา  หลวงชัยสินธุ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอภิสรา  ทองเงิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอัญชนา  จันทวิโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอัษฎาวุธ  สีดุก โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเอกวีร์  สุวรรณสังข์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตบุญ  คงศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกันต์พิชชา  บู่ทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกาญญารัตน์  แก้วช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกานต์ปฐพี  พรหมหนู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกิตติธัช  หอมไกร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ชรเกิด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรชยา  ประทีปแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิรนิชชา  ตาลสถิตย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชนุดม  ธรรมภิบาล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชัยชาญ  โชติรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิตารัตน์  อัจฉริยะปัญญา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีอรุณพรรณรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณฤทธิ์  ภู่บัว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่เจียง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐณิชา  สำนักพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณัฐวัศ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณิชาภา  หมื่นพรหม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์แก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญญานุช  แก้วรักษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังเมฆ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนันทวุฒิ  นาคขวัญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบุบผา  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปฏิพาน  หลักซุม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปริยากร  เทพารักษ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปารมี  พรทวีพัฒนากุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปิยอร  แก้วสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพริษฐ์  ประพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพลรัฐ  ม่วงเมือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชนะดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิชญาณ์  พิณพาทย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพิพัฒน์พล  ศรีสุขใส โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ระฆังทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  สังข์ทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแพรวา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูสีแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ขนาบแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภูริชญา  จุลเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเมธาสิทธฺิ์  มาลาเวช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเมธิญา  ชูไชย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรวิสรา  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลภัสสินี  อ่อนเกตพล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวรวิทย์  หลักซุม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวราภรณ์  เนียรศิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวสุสิริ  ภูวสุสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทองนุ่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุชัญญา  รักรัษฎา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้ววิลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุชานาถ  รักรัษฎา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุริย์วิภา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอภิชญา  มณีสม โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอันนา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอาทิวราห์  ศรีหาเศษ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤชวพล  ชาง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤตเมธ  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูจิตต์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกานต์สิริ  ปานแป้น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรชยา  แสงเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายชติศรณ์  เกื้อฉิม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนิภรณ์  เกื้อฉิม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิชนันทน์  พัฒนประดิษฐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนภัทร  แซ่จู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปพิชญา  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปุณยนุช  สังขภิรมย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปุณยนุช  เข็มขาว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภูบดินทร์  สุวรรณละเอียด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายรัฏฐานันท์  ฝั่งชลจิตร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณษา  บัวทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวริศรา  ศรีเผือก โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดวงมณี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกมลณัท  แก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกรณพัฒน์  กาญจนประทุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมประสาท โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกิติรภัทร  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรวรรณ  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชนกันต์  วังนรา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐิติชญา  พงศ์ยี่หล้า โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฎฐนันท์  จันทร์คงทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐกาญน์  ทิมจร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือเมือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณิฐชกุลธ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนัสพร  ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธฤต  วิเศษมี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธารธาราย์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนัทชา  แก้วเนียม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนันทพร  ปรีชา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนุชรี  จิตตะวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชื้อพุทร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปุณณภา  ภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพงศ์ไพสิฐ  ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรณภัทร  รัตน์บุรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชชากร  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญาภา  ชูไกรไทย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วุฒิสมาน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชัยสงคราม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัคธีมา  ตาแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรกันย์  คงสงค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรัติกาญน์  รักษายศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวาดารินทร์  โพชาธาร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศตคุณ  เหลือแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสิรภพ  นุ่นสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุชาดา  ก่อทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอนันติญา  แสงอนันต์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอัยรดา  นาคเล็ก โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกรกฎ  อนุกูล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรโตรม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรล้วน โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายชัยณรงค์  กันพล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐษิตา  แก้วผลึก โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายนฤวัต  ชูนาวา โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพัชญเมธัส  แซ่เข่า โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายอนาชา  ชูอนนท์ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภัณณวัฒฌ์  ช้อยชาญชัยกุล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนิพัฒน์  โกละกะ โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หนูด้วง โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปรมะ  พุฒทอง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปราชญ์ฐากร  ทองรัตน์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปุญญิสา  เพชรคงทอง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองรั โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองรัตน์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูทวน โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายภูวเดช  ศรีหะรัญ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศิริปวีณ์  เทพทอง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีขะรินทร์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกชมล  อ่อนเอี่ยม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกชวชญ์  ทองรื่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกมลลฎา  นิลทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเกวลิน  พรมเยาว์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเกวลิน  สุทธิศิลป์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชนาภัทร  นาควิลัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงโชติกาญจน์  บุญอุทัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายญาณวุฒิ  ปิยวาจานุสรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชุมขันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มณีกาญจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐพล  วงษ์นุ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณิชา  อินคีรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายธงชัย  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธารารัตน์  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายบวรรัฐ  อักษรรัฐ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายปรมัตถ์  หยูตุ้ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุขอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปิติภัทร  ดีสุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพรสวรรค์  ยศเมฆ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พรหมประสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพรอุมา  สาโรช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิชญมณ  รักใหม่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุปวีณ์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายหาญณรงค์  มีสอน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายอัครกฤษ  คงเรือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกัญญาณี  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์ชาตรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงขวัญชนก  ขำปาน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายคุณานนต์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจิรัชญา  เกษมสุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐวิภา  หยวกกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงดวงฤดี  สำเภา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนิชาภา  แก้ววิรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงผกามาศ  กาญจน์สำเริง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพนัชกร  นวลละออง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุภาพโรจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภคพร  สุทธิวรานันท์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงลลิภัทร์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวนัสนันท์  แสงมณี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุพิชญา  ขำคม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรุโณทัย  แซ่เจีย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอิงฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรโตรม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤษฏิติณณ์  ธนัทศธัญชนก โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกัญจนพัชร  เกลื่อนเมือง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เพชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเขมิสรา  เบญจพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายคฑายุทธ  พุ่มรอด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายคณาธิป  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายคณิศร  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ใหมพลู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธัชพล  เบญจพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวานดี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายปรัชญา  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพลอยพัชชา  ชูนาวา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายวัชรพล  จุลพล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายวัชรศักดิ์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายศักกดิ์พล  เบญจพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสิริวิมล  ภูมิเจริญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายอนุชิต  ระฆังทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอัญฐิสา  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายกรวิชญ์  คุ้มชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤติพงศ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัลยาณี  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิตรานันท์  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเจนจิรา  นาคง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนัญธิดา  ไทยอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชนิกานต์  ศรีระเวก โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณฐพร  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐรดา  ทักษ์จ่าง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงดาฤณี  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนพัฒน์  เกษร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวัฒน์  มีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรดนย์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงบุญญิสา  สังเลื่อน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปภังกร  ยกปรอด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปรัตถกร  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพชรดนัย  ฉิมภักดี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพรภัส  พลจร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพลอยประภัสร์  ร่วมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูธเนศ  เพชรบ้านนา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภูริณัฐ  เปรมปรีด์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายรัฐวิชญ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวงศกร  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวรภัทร  คงดี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวีระชัย  ศรสังข์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศิรวิชญ์  เดชชไกรทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเศรษฐพัชร์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอัฎฐพร  เพชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ้มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกษมล  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกุลรัตน์  ทานตะวัน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงญาโนบล  เจริญผล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณริดา  วิริยะวารี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธนโชติ  ไชยคง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธรรญชนก  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายธีร์ภูรินท์  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนลินญา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์ทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายนิรัช  เกื้อสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงบุญยวีร์  พุทธสุขา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายผณิศวร  ตั้งวิศวกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายภูเบศ  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายยศวร์พัฒน์  ขาวหมอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองพร้อม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอริสา  ชุมทองโด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพชรน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกรรวี  โสพิกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤตภาส  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกฤตานัฐ  บุญสอด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองท่าชี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ว่องโชคธนาฒย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายคุณณกันต์  คำสง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนนภัส  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชมพูนุท  หวังศรีประเสริฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชุดาภัค  พิกุลทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชุติธากาณต์  เพ็ชระ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงญาณิชา  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณเมฆ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐกฤต  เดชะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐฌกร  จี่พิมาย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐทนัน  มากแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐนัทธ์  วิริยะวารี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณิชารีย์  ชูเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิพญาฎา  เกษกล้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนกร  คงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนพิพัฒน์  จินดาประดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนัชชา  วันสอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธิติธรณ์  เลิศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธิศานาท  ประพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีรเมธ  พรหมม่วง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนราวิชญ์  สุขอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนัฐฏภรณ์  เจริญรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันท์นภัส  แข็งมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนันท์สินี  อินทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยเนตร  แซ่มุก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปุณณดา  พัฒณถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพชรธิดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรชนิตว์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพริษฐ์  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัชรวลัย  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพันธิตรา  เหมสรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพิชญุตกาณต์  เพชรศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพิศนภา  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภัคศรัณย์  สุขกล่ำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภัทรนันท์  หนูเยาว์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภัทรพล  สำลี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภานุดล  สมคะเนย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูริณัฐ  ธรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงมนรดา  ชูช่วง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมนัชญา  ส่งสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมาลันตา  แท่นอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายยศกร  พุฒทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรมิตา  รัฐนิยม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายรัชวุฒิ  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรัญชิตา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  ตั้งสัจจะธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรพิชชา  รับพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงโศจิรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสิตานัน  ตั้งวิศวกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสิริอรุณ  อาสาเสนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สวัสดินาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุรัสษา  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอชิรญาร์  ศิริรุ่งวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอธิเบศร์  ศิริรุ่งวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอนัญญา  รักษ์ทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงไอรดา  จีระพันธุ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายโชติภัทร  แดงเพ็ชร โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐภัทร  โพธิ์ชัย โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐวดีธ์  แจ้งเศษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายธนภัทร  ณีอุบล โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธราเทพ  ฤทธิกรรณ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายธีร์จุฑา  คงพรหม โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนฤมล  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจสมุทร โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพรธีรา  นวนงาม โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายพีชยดนย์  เจริญพงษ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงฟ้าวิดา  จันทะโฆษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงเมธาวี  คงด้วง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายวรโชติ  จงจิตร โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายวัชรพงศ์  มะโน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอัญรินทร์  อุดมวรรธนะกุล โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายเอกอมร  จันทร์หลิน โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกนกวรรณ  จะรา โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกมลพรรณ  ไทยเสน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤชฎิณ  รักบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัณญากรณ์  พัฒทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชีวานนท์  รักบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชุติมา  นาคสม โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐมงคล  แดงเพ็ชร โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ววิเศษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดุลยะศิริ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรศรี โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดไทย โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนกฤต  พัฒสังวาล โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนวัฒน์  ชูเพ็ชร โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธันวา  สินธุวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายบุญพิทักษ์  ขาวเทียม โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปณิชา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรนภัส  จบสุบิน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีวิเชียร โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภณวัจน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภาสกรณ์  เพ็งสกุล โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเมธาวุฒิ  ศรีปาน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ดี โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุพัชญา  เลาหเมตเมธา โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุพิชฐ์ชญา  เลาเงิน โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกฤติน  โสมวิภาต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายปองคุณ  คงสังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเปมิกา  ทวีสุภรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายภีมพศ  เอกวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายรัฐพล  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายวชิรวิชญ์  อรุณเมฆ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายวาธียะ  อินทร์เตรียะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายษมาวีร์  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายอติคุณ  วิริยะนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายกฤติพงศ์  เพ็ชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจิณณพัต  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชัยพร  อินทร์สำอาง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณฏฐกร  สุทธิวิริยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐภัทร  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฐภัทร  ภู่วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชานันท์  เกษเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายทยาทร  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนภัทร  อนันตวิทยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธีรดนย์  บุญเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุราพร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนิติธร  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีฉันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปัญณวิชญ์  คงชุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปัณณวัฒน์  อติชาติ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปุณญพัฒน์  หวังลดาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเปรมชนัน  นิลมาต โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายรัฐนันท์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวงศพัทธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสิรภัทร  ภู่วัฒนา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอนลัส  คงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอรไพลิน  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอัญมณี  นิลล้วน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกรกนก  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายกวี  สุภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายจตุรภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายชลพัฒน์  สะมีหนู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายชวิน  สาริขา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงฐปนัท  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขาวคง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงณิชนันทน์  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธนพัฒน์  ใจห้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงธนสร  ลาดอารีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายธรรมพร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงนัทธมน  จักร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปารณีย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายพิชยะ  จงรักภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดำคง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายภูมิวิช  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายภูวณัฏฐ์  หวั่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงมณฑิญา  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงลักษิกา  ชูไกรไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงลินนาดา  นวลไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายวัชพล  เสนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายอัชวิน  กิตติพลจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกชพร  หวานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกชพรรณ  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลีลาวนาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกนกพร  หวานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกมนรัตน์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกมลทิพย์  จิมงคลรัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤษติพัฒน์  แช่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกัณชพัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุปลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายการัณยภาส  คงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกิตติภูมิ  อุปลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายคมกฤษณ์  เรไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฆธาวุฒิ  หวานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจิณณวัตร์  สืบ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจิรายุ  ศรีทองสม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจุติกรณ์  อยู่สันติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชัชพิมุข  แพรกทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์เดชะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงญาณภัทร  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงญาณิกา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงฐิติมา  พราหมชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณฐิตา  อรุณเมฆ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณโสภิดา  รัสมโน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฏฐพล  กุลเพ็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิตติพัฒนากร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐรดา  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายติณห์ภัทร  อรุณเมฆ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนพัฒน์  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธัญญามาศ  ระวิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนรภัทร  ทดแทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนรากร  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไล่ชะพิษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบุณยวีร์  กุศลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปาณิสรา  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพัชรพฤกษ์  วิเศษโชค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพิชญะ  วัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพีรณัฐ  อิสระสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพุฒิธร  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพุฒิพงศ์  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภคพล  ดำฉวาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภัททิยา  สุขุมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูริทัต  ทิพย์คำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเมธาพร  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเมลนีย์  ภักดีวิริยธีรธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเยาวเรศ  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรชต  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรณกฤต  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายรัตนชาติ  ชุมชอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฤทัยรัชต์  แก้วโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวรัตน์  ทองสมัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวรากร  เข่าสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิรัลยุพา  อัครบัณฑิตสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิษณุ  ศรีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศศินัดดา  สุนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศุภากร  แจ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จิเหลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอนาณัฐ  นกหนู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอักษราภัค  เกลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอุรัสยา  ธนากัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกฤษณพล  หนูสมจิตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีทองไหม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายภูภูมิ  คชชานุโรจน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายรัฐกร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายคัมภี  วงศ์ดียงชัย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงคุณสิริ  วงศ์ดียงชัย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชนิดาภา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณัชชานันท์  เภาประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำเริญนุสิต โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนโชติ  ถุงทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธนัญชนก  ช่วยเหลื่อม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปุณยวีร์  แสงระวี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพีรดา  ซั่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรดา  สถิตย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศิวัชยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มุ่งเจียกกลาง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสิรวิชญ์  คงบุญทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม