รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกนก  ยวนแดง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติพงศ์  นาคทองคง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วแมน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชนกชล  บุตรพรหม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชินภัทร  สุขแดง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงญาวลักษณ์  กว้างลา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณฐพงศ์  อินทร์เนื่อง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐชนน  กำเหนิดทอง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขวานเพชร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกร  คชรัตน์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนภัทร  พลภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธาวิน  แก้วกาฬสินธุ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรศาสนติ์  พลภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุณยานุชสนันท์  ณ เรืองศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปภานันท์  นิ่มรักษ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปริยาภัทร  นิ่มรักษ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรพิศชา  ยุทธไชโย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิพัฒน์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพีรัตน์รดา  ทองมา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมนสิชา  มณีนวล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวลิศรา  ชูเกิด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวีชื่น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วกาฬสินธุ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชุติพนธ์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงญาตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  แผนลี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงดลชนก  ศรีขาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธนภรณ์  แดงลาด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนภัทร  รุจินาค โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนนทกร  บุญเกื้อ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนภิศา  ทรายแก้ว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงผกากรอง  ขวัญช่วย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพิพัฒพงศ์  ศรีมหาดไทย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวีรพัฒน์  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอรอุมา  ลาดศิลป์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชอบพจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤติเดช  เภตราใหญ่ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อโนทัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติธัช  เพชรสุด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเกียรติโชติ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชญานิศ  โสระเนตร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชีรณัฐ์  อินอักษร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณดา  กรีมละ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธามไท  มูลหลวง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายนิธิภาคย์  บุญปฏิภา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทระ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปรเมศร์  ศรีเกษม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์  โยธาทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภคพล  จันทระ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายภัสส์กุญช์  ชูบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภานุศร  นาคสงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใหญ่ตุง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอภินัทธ์  พรชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์พันธุ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เรืองธารา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกันตพิชญ์  แดงทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเขมิกา  จีนชูแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจักพงษ์  กาญจนะภาชนะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชาลิสา  เกิดสมบัติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณฐกร  ปาณมณี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูบัวทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐภัทร  สายโท โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดาวงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีระเดช  กล่อมรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนภวัฒน์  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปิยาภัทร  แก้วสังข์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปุณณภรรธ  ทูลฉลาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นาหมั่นคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัชฎาพร  สาระ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หนูน้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิกัญญา  วงษ์พนม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  หน้าเส ือ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิมพิศา  เพชรมีศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงไพลิน  พวงทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภิชญาภา  อินทร์แดง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงมีนญาดา  เรืองรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงลักษิกา  โสมแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวัชรากร  หนูละออง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสรวิศิษฎ์  ณ บำรุง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสศิพิมพ์  ใจดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูขวัญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอธิษฐ์ณํฏฐ  พรหมสวาท โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอภิษฎา  ใสสะอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกานต์นิธิ  เต็มพร้อม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชลธิดา  สุรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณฐบุญญา  รอดศรีนาค โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่วยดำ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธนภัทร  มณีนิล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนราวดี  ศรีภิรมย์มิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปาลิตา  จรัล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพนิตตา  แจ่มสุริยา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพชรอนันต์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภูตะวัน  แสงจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงลลิษาลักษ์  ธัญญ์นิจพัศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชาติดร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญพัชร  ยืนศิริวัฒนานุกูล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชินณพัฒน์  ชูวารี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาดาพัชร  รอดเนียม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปุญญสา  สุขภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัชรวรินทร์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชญาภา  ว่องเจริญรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเชิด โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวรพล  เอี่ยนเจ้ง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศศิกานต์  หนูทอง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศศิน  รองเมือง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศิรวิชญ์  เมืองแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิริพร  ชูรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสาริกันต์  บานเย็น โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอธิษฐ์  ฤทธิเดช โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอันดา  ทองโอ่ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนิตา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพัชรชา  พุ่มเชียงลำ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายอธิวัฒน์  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนพเก้า  เพชรแก้ว โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
119 นายวรัญชรักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวรรณกร  ตวยกระโทก โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดชล โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนฏกร  ดรุณมิตร โรงเรียนวัดพนม ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายกมลภพ  สามารถกิจ โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจรรย์ธิมาพร  พรหมแก้ว โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิดาภา  จำรัสบุญสม โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฐิตาภา  รักเครือ โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณฐรัตน์  จุ้ยนาค โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณณชา  ชูรีย์ โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนภัทร์  เผือกเดช โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนัชพร  คชินทร โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธันวา  จันทร์ปาน โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนภสร  ขูรีย์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายประสิทธินนท์  เงินนาค โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพงศกร  พิทักษ์แทน โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรปวีร์  เพชรขุ้ม โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรไพริน  ทองมาก โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพัชรพร  สาเรศ โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมตะวัน  สันขาว โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวิมลภัทร  ภู่วานิช โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอรอุมา  วัฒนชัย โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอัคคเดช  สุขอุ่น โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรเดช  ม่วงพานิช โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงกมลชนก  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกฤษติยาพร  ศรีกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกันติชา  ใจสุด โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายคณิศร  กุมลี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเฌอนารี  หนองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายณภัทร  แสงพุม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐทิตา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนัญญา  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรภัทร  คุณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายปกรณ์ ฤทธ์  สุดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายภูรินท์  หมั่นไชย โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภูวเนตร  สุขอุ่น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงริญญาภัทร์  โชติธนากรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายสรวิชญ์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุวรรณา  บัวมณี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอชิรญา  ม่วงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรีชาวาท โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤตภาส  เรืองหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกวินธิดา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญญณัท  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองตำลึง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกันต์กมล  กันภัย โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิระพงศ์  แสงตาขุน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชนาธิป  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชนาธิป  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชินภัทร์  สมเพชร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณพนนท์  ทองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณภัทร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐชนน  จันทมโณ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐชยา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐธิพงศ์  สุดจิตร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐริกา  รักกะเปา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกร  สาริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนวินท์  เพชรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนาวินทร์  เหล่ากูล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธรรณรต  สมาน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีระสิทธิ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เรืองวิรากร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนภัสสร  หนูแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนัฎฐกัลป์  รุ่งจิรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปรรณพัชร  สถิตย์เรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญช่วย โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุญญิศา  สกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูมิภัทร  สมาน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอกบุตร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงรักษิณา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรังสิมันตุ์  ชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวงศธร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปล้องชู โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวรินทร  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเอ  - โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤษกรณ์  หนูเมือง บ้านพรุยายชี ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายปวเมศวร์  โพธิจันทร์ บ้านพรุยายชี ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นาอนันต์ บ้านพรุยายชี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงฐิมากร  ช่วยบำรุง บ้านพรุยายชี ป.5 วิทย์ประถม
201 นายณัฐพล  สืบวงค์ บ้านพรุยายชี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณิชนันท์  ชิตเดชะ บ้านพรุยายชี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปวริศ  ชิตเดชะ บ้านพรุยายชี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเมษา  สุวรรณกูฎ บ้านพรุยายชี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรินยุพา  พรหมอยู่ บ้านพรุยายชี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศุภกานต์  สังข์ปาน บ้านพรุยายชี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุภิญดา  ใจสุจริต บ้านพรุยายชี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชัญญาภัค  นวลศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายชาญณรงค์  ดีอรัญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายฐากูล  พลายแก้ว โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายฐิติภัทร  หัวเมืองเพชร โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายฑีฆายุ  ชิตเชื้อ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐกมล  ช่วยชนะ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐดนัย  เจียพานิช โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายเธียรชัย  ไตรรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปณิดา  ดำดัด โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปุณยนุช  จันทวดี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชญธิดา  เมฆสงค์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วสิงขรณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายภานุวัฒน์  ธานีรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเยาวเรศ  ถึงเจริญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศุภสัณห์  จิรวรรณพันธุ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกัญญาณัท  นวลศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัญญาพัทร  พรหมจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติธัช  แสงจำนงค์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายโกศล  สรรพขาว โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิตติณัฐ  วงศ์สนิท โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจิรภาส  ปลื้มกระจ่าง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเจนจิรา  นารินรักษ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนกนันท์  จิตรธรรม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงช่อผกา  ขำอ่วม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชุติมณฑน์  วรรณแสง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงโชฐิชา  ไกรแก้ว โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาโณทัย  อักษรทิพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายฐากร  ชูรรงค์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัทฐาภัทร  ทองสุข โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนงนภัส  ดีอ่อน โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนูรุ้ลณันน๊ะฮ์  ไข่จันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเนตรนภา  อารีกิจ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปภวิษณุ  พูลทรัพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มะลิลา โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองปาน โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูวเดช  ชูเจริญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ผลรักษา โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายมาร์ติณณ์  ราชมณี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์โภคา โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวรานนท์  แก้วเพาะ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวราเมธ  แก้วเพาะ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศิรภัทร  จุลจงกล โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสันติวัฒน์  จำนงค์รัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสิริกัญญา  โคตะนนท์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุกัญญา  คงสุข โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีมะปิก โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอนุรักษ์  แย้มสี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่แท่น โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอาทิตยา  เภตรา โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอุรุธนา  หอมไชยแก้ว โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทิพย์ธารา  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกนกพร  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกชกร  พุตชนะ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤติเดช  พัฒน์มาศ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกาญณทิพย์  ผลาวรรณ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเกศินี  ทีปะปาล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชยธร  หีตอักษร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชลลดา  หับเจริญ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิมผุด โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูสุข โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐฤทัย  กลิ่นนาค โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเตชิษฐ์  ปราบภัย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายทีปกรณ์  เพชรชู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนกฤต  ชวาลกรณ์กาญจน์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนดล  หมื่นพรหม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพัทราวดี  เทียนชัย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภคพร  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัทรวดี  คงศิริ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วศิริ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวงศกร  รอดสุด โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวัชรากรณ์  ภิญญานิล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอกฤษณ์  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอนันตพงษ์  สมทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอมรรัตน์  วิเชียร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอาภิสญา  พิมบำรุง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอิทธิพัทธ์  มีเพ็งจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัณฑิมาพร  โพธิญาณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัชฐปกรณ์  พุ่มมาลี โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรชนก  คำวงษ์ โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพัสกร  หมอนใหม โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวิชุดา  เหลืองทอง โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศิวานนท์  ศิรินาโพธิ์ โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิทธิชัย  แป้นศรีนวล โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุภัสสร  ม่วงจาบ โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอนุชิต  เพชรติ่ง โรงเรียนบ้านไทรงาม ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอนมอญ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณฐิตา  อภิวัฒน์วราวงศ์ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงลักษมีกานต์  อภิวัฒน์วราวงศ์ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอนุวัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายกิตติภพ  ศรีรักษา โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายเกษฎา  คำดี โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายพีรชัย  ศรีทอง โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายอัครเดช  ประเสริฐ โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงฑิตยา  เบ้าสองศรี โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐฐาพร  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนัยพร  ไตรมาศ โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศิริธร  ยวงเลิศ โรงเรียนวัดตรีธาราราม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดอินทราวาส ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงขวัญเนตร  ทองวิเศษ โรงเรียนวัดอินทราวาส ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฉัตรธาดา  ธรรมเรียง โรงเรียนวัดอินทราวาส ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรชู โรงเรียนวัดอินทราวาส ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุภิญญา  ตระหง่าน โรงเรียนวัดอินทราวาส ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคุณาธิป  หัวเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐพงศ์  ศักดา โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธันยบูรณ์  หวังหิรัญกุล โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนภสสร  สมบุญ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายนราวิชญฺ์  ชัยยศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปภิณทิพย์  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยยุทธ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายวัชรศักดิ์  วิจารณ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายวิวรรธน์  ทิพย์เพชร โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอติคุณ  นาเจริญ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกมลชนก  อินทร์เทพ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกรรยกร  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกฤติน  สุขอ่อน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกฤษฎาพร  หวานเพชร โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเกษราพร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองน้อย โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรายุ  ช่วงโชค โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจีรสุตา  หนูเกตุ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วนาบอน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนกสุดา  วิเชียร โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชนิกานต์  โกลา โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชุติกานต์  สุขขี โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณดา  แซ่บ่าง โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรอด โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธรรศดนย์  สังข์คร โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธวัลรัตน์ห  พรมไพริน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธันยวิชญ์  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนฤณัฐ  ปล้องชู โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฤณี  ปล้องชู โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนวพร  ประทุม โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปภิณวิทย์  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปัณฑิตา  วิสาละ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัทพงษ์  ทองรอด โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพชรดนัย  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศักดา โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพัชรีขวัญ  แก้วสิงขรณ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชญ์พลอย  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พละเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมินชญา  หัสโสะ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเมธาวี  เมธาวี นนท์เข็มพรม โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรตา  ชิตจุ้ย โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงรมิตา  วิโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงรัตนาวดี  สมบุญ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรรณธนา  สรกุล โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเจริญ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสิรภัทร  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงฬัชชฎาภรณ์  คงบรรทัด โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ขนุนนิล โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอรรถพล  สันติกุล โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเอณิตา  พรศรี โรงเรียนบ้านท่าขนอน ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกรวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกฤษณะ  จิตรนุ่ม โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชนิกา  รินสินธุ์ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัจฉรียา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนัญญา  เลขยันต์ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนภัสสร  อินทเจ้า โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมแดง โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมนัสพร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสาวิตรี  ลายพัฒน์ โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภูมิ  พลราม โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดิษยบุตร โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจุฑามาส  ภูมิแสง โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชนะวงศ์  ป้อมน้อย โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณัฐพัฒน์  หนูเหมือน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐริกา  ก่อนทิพย์ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิรญา  หนูเหมือน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณฐพงศ์  รัตนกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพิชญาดา  เสริมวิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายกาลัญญู  สายทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจิรปรียา  ชำนินวล โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณรงค์พร  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายติณณ์  ศรีสุขดี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไตรคุ้มมะดัน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพุฒิภัทร  เพลินจิตร โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรรณพร  สุญาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุธิกานต์  บึงพาน โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอดิเทพ  พรหมทองนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอภิชญา  พยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสรรเพชร  นาคดุก โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายฐิติพงศ์  ชุมวรรณ โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธิดารัตน์  โมราศิลป์ โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงบุญนิสา  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศลิษา  สังข์เรียง โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอดิศร  ศิริบุญ โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐณภัทร  เหร่าหมัด บ้านเรียนณภัทร Home School ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีธัช  แผ่นบรรพต โรงเรียนบ้านท่าแซะ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสิทธิพล  วอทอง โรงเรียนบ้านท่าแซะ ป.6 วิทย์ประถม