รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตกมล  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติพงศ์  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษฎิ์  พฤกษวานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกัณฑ์ชัย  เหลืองจันทรากูร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันทรากร  วรรณนุช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติธัช  เชิดชม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจินดารัตน์  น่าชม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาน์นันท์  วาณิชย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลกร  ชาลิผล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชินาธิป  แววกระโทก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณฐนน  ขอไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณดลย์  ชะนะราช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทร  เรืองรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณฤดี  รัตนเหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัชช์  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงถิติวรดา  แก้ววิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธชย  เหลืองอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกร  พิทักษ์โกศล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกร  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนภัทร  รัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภูมิ  พินิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนราวดี  ปุ่นย่อง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนาวา  สริขา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปภังกร  เพชรนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษมสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปวีร์ลดา  สาริขา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปุณณ์พัฒน์  เรืองวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปุณณภพ  ชัยวิชิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปุณิกา  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพชรกฤต  เฟื่องสง่า โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพลัฎฐ์  กลัดเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชร์สิตา  พสิษฐ์พัชรเดชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพัทธนันท์  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพาคินทร์  โกมลอิทธิรังสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพิชญุตม์  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงมะลวน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพิภู  วัชรเฉลิม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภาคิน  พรหมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภาวินี  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภิญญดา  มายะการ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีอรุณพรรณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรมณ  สันสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรมณ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเรณุกา  กรฐิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุศยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงลฎาภา  อิทธาภิชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวรวัชร์  สิทธิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวีรภัทร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีวิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศุภักษร  กุฎอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสกฤษฎิ์พงษ์  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสหวรรษ  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสุพศิน  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุรางคนา  พุ่มกล่อม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอภิญญา  งามลุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอะรัช  นิโด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยโกวิท โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายกฤชณัท  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกฤศ  วรรคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤษณะ  พรหมเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกวิสรา  บินแอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกัณตภน  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกันตธี  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติกวิน  มากยอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิตติธัช  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเกล้าอธิชา  สูฝน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเกวลิน  ใสใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฉัตรชนก  รัศมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนากาน  ทองสาลี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชวิศ  สรรพขาว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชาญณรงค์  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชิชญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญาดา  เกตุพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายฐานพัฒน์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณฐมน  สรไชยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณธิดา  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณธิดา  สังข์เพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัชชา  เกตุพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนหีต โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  แก้วเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐณดา  สอนสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรจวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐภัทร  ไกรษี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐวสาภัฎฐ์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายติณณ์  ผ่องศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายทิตา  กรณิศวรพล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนพร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนภัทร  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนรรณพ  ธรรมศิลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนวรรธน์  ชัยวิชิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนัท  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธัชธรรม์  เสรีบูรณะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายธีธัช  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธีร์ธนัฐ  ทิพย์พิมล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธีรนัย  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนภัสรัญชน์  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเบญจภัทร  อนุรักษ์ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปณิชา  ชุณหวิกสิต โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปภัสสร  ภทรภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปริชญา  ตั้งตรงสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อังกาพย์ละออง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุริม  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเปมิกา  ยืนสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพชร  จินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรชนก  ชูฉิม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์เชาว์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พัดเคียม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมสิริ  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพิสิฐมันตา  รังสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพิสิฐเมธี  รังสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเพชรนภา  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหล่าพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงแพตรี  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฟาฎิละย์  มั่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฟาเดีย  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภควดี  สอนด้วง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ฐานะตระการกูล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูมิพัฒน์  รุ่งรัตนชวาลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูริณัฐ  ดิลกรัตนพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเมธิญา​  เพชรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายยรรยง  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรฐนนท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรณภูมิ  จันทรังสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรวิพร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรังสิต  ปานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรัตนากร  วรรณนุช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเรืองธรินทร์  เรืองสูง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลภัสรดา  สมัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงลภัสสินี  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  พรมมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวรกมล  สิทธิรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวรเมธ  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวีรวัชร์  พันธุนาถวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศตคุณ  เชาวลิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศรัณยา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศรุดา  พัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศศิวิมล  คงเสน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสิรินดา  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุณิชา  สุขครุฑ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุทธดา  วงศ์วีระ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสุทธิภัทร  ฉัตรเกษมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอนุธิดา  คล้ายเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอภิรตา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอภิวิชญ์  นาคพิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอิสรีย์  สามารถ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเอรียา  เรืองสูง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงแอนนรินทร์  ธีระเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจักรพงศ์  เมืองขาว โรงเรียนบ้านห้วยโศก ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองปลอด โรงเรียนบ้านห้วยโศก ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภาพิมล  รัตนะ โรงเรียนบ้านห้วยโศก ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองจีน โรงเรียนบ้านห้วยโศก ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์เสวียด โรงเรียนบ้านห้วยโศก ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายชยากร  เรืองจันทร์ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายแทนคุณ  ศรีเกตุ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธฤษณุ  ธนฐานสกุล โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายกอบทรัพย์  ภูริวิมลชัย โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชัยพรหม  ชนะทัพ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชินณฎา  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายติณณ์  ศรีภิญโญ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติช่วง โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพสิญา  กลิ่นผล โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภาคิน  เรืองสนาม โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูริช  ผลพฤกษ์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสิทธินนท์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกันจน์จกร  จิรกานต์สุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายกันตวิชย์  หลิมสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายคุณัญญู  สมุทรเก่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ไชยวงษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชนิศร  ใจยั่งยืน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายณรงค์รัชช์  ลายทิพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายณัฏฐวรรษ  ลายทิพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐพัชร  เรืองรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัศชญา  ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธนวรรธน์  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนันทกานต์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนาราภัทร  กาญจนเทพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทาพูน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายปัญญ์คนานต์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายปัณณปรรณ  จีนปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปาณิศา  คงพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  ทองตำลึง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพิพัฒนพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายพีรวัส  รัตนารมย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภคพัชศ์  ใจซื่อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัททิยา  คงจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายภีมวัจน์  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวลัยทิพย์  ดิษฐาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวีรญาดา  รัตนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายกรวิทย์  ศรีวัยพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกฤศ  ศรีปัญญา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายญาณภาส  จายางกูร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัญจน์รัศม์  ไตรภูมิวนานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แก้วแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกันตพัฒน์  โรจน์เจริญทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกิตติภพ  ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจิรภัทร  ไตรยราช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชนาธิป  รักษาบัลย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนิดาภา  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชัญญา  สิงหภาณุพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชินคุณ  ประยงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณชรต  หว่างดอนไพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คงพยัคฆ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนวิจิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายตาปี  ผลเกลี้ยง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายทักษ์  ยศมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ฟุ้งเฟือ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนโชติ  ธนะภาชน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนดล  จันทมุณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนันชัย  มณีวรรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงรอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธาราภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธิวารัตน์  ชัยงาม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรเดช  เจริญยศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีร์นภัส  ตั้งสิรพันธกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธุวานันท์  หนูยศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายนนทพัทร์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนภัสสร  สาวิโร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนารดา  รักบำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปัญญพนต์  พันธุ์ทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปารมี  แสงรังสี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรหมทวด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัครพร  ภูมิไชยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภูเบศ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูวิศ  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผลศรัทธา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวณิชนันท์  โต๊ะกันตี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรดา  ไวยธิศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรภพ  พรหมเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุขสิงหา  สวัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภาพร  ใจแน่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายหิรัญพัชร์  ชาญตะยะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอนันต์ธเนศ  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอนาวินทร์  คงบัว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัญรินทร์  อยู่เจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอารีญาภัสขณ์  ศิริไชย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกฤชนนท์  พรหมอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัญญาภัค  คุ้มภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัลยากร  เกิดเมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกุณญาณัฐ  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายจิตตภัสม์  ชุมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายญาณวุฒิ  โดยประกอบ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายฐิติพงศ์  ชฎาธร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายณ วุธ  จงควินิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายณฐกร  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายณัช  อรุณสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายณัฐกรณ์  เเสงรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐภัทร  ขาวสนิท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนกฤต  คำหวาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธนพร  ปิยะมาตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงธนิดา  หีตช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนิชาภา  ทองหัวเตย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายบุญญปัญญ์  บุญยังอยู่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงบุณยานุช  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายปภังกร  ชูเเสงศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายปภาวิน  พานิชชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพิชญุตม์  โต๊ะยะเล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายภานุรุจ  อินทวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายภูเบศ  เเดงอุทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภูรินท์  สังขะวิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายมติมนต์  วัฒนเชื้อ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายยุติวิชญ์  เพ็ชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงรัชย์มน  บุญปลูก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวริณศราลักษ์  เกษตรพงศ์ศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายวิชชากร  หัวใจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงศโรชา  ธนานุภาพไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายศิรวิทย์  พวงเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภกร  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายสวพล  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสิตาพัชญ์  อันติมานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอภิชณัฎฐ์  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอลิชา  เทียมสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอศิฬา  ศรีอุลิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอิสรีย์  พรมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเเพรทิวา  ทองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกนกพร  รอดนิตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทยราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงขนิษฐา  เดชภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงขวัญข้าว  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวควีนญา  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจิดาภา  ศรพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิตนภา  กรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจิรภัทร  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจิราภา  เมฆบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจิราวรรณ  อุตล้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ด่าน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงฐิตาภา  อุดทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณฤมล  ศรีชาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทร์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรีมล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงณัฐิดา  ทองตำลึง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเทพฏิวัช  ทองมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธิชานันท์  วุฒิจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวนภัสภรณ์  อินทรกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนภัสสร  เกลี้ยงมุณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดดนตรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงบุญญาดา  สวนกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปภาภัทร  จิตมั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปรายฟ้า  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพงศ์ธนภัทร  พรหมอุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทร์สมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  วิไธสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายโยธิน  สุดวิลัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวรนันท์  เอกรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวิภาวี  จันฟัก โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศุภกันต์  เกื้อกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวสลิลทิพย์  ศิริรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอติเทพ  ยกรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอัญชิสา  บัวพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกชกร  เจริญรูป โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกรธิชา  ทองปลอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤตภาส  ม่วงพฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤตัชญ์  ตั้งวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญาณัฎ  ประสมศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัณจน์อมล  เวชศาสตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร  อัจจิมาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สุทธินุ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกันตพงศ์  จินดา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกันติชา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกานติพันธุ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกิตติพงศ์  เเซ่ลิ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเขมิสรา  มั่นวงค์วิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจารุพิชญา  คงมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิณณพัสม์  ชุมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิณณา  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิณัฐตา  วารีเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรภัทร  พลดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเจณิสสา  วราชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชญานันต์  เอี่ยมโอ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชัญญา  สมวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชัญญา  เลขวรนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชัญญานุช  เเซ่โอ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฐรินดา  เศรษฐเชื้อ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณฐยา  พันธุ์โกศล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณฐวลัญช์  รักกะเปา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัชชา  โมควงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญญานุกูลกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐธิดา  เศวษศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  เพชรทองบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐรณ  ทองนุ้ยพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ผอมถึง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวลหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงดลศิริ  สวัสดิเวทิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเตชิต  ศรีเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงทิชา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงทิพย์ธาอร  โพธิ์พิชญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนัฎฐ์  หนูเล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขวดทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธรรมวัฒน์  สุขชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธัชพล  บัวผิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญณิชา  นกเพชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธัญสินี  จันทร์ภุชงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธายุกร  ไชยวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธิปก  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธีริศรา  ธนมิตรามณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนภสร  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนภาลักษณ์  เจ้ยเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนภิสา  ทองปลอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายนรภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนวลพรรณ  เเก้วสุขศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนาขวัญ  มีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนิชชา  ธรรมานุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนิชาภา  พรหมมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเนวิชญา  ภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเบญญาดา  ปทุมมาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปภาวินท์  พิริยสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปริชญา  เดชาธนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปรียานาถ  มณีนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปฤณ  กระจ่างเเจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปัญญ์นภัส  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปัณฑิตา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปาณิสรา  ลักษณา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปาริฉัตต์  เทพพิมล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปิ่นมุก  มณีโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปิ่นหยก  จันทรมุณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปุญญิศา  พุ่มพุทธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปุณยาพร  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพณิชพล  จักรางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพรนัชชา  สุนทรธรรมาสน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพริมา  หริรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพลเก้า  คำนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพศวีร์  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพศิน  โถวเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพสิษฐ์  เพียรสัมฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพันธุ์ธนะ  ปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดำมุสิก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์ปพัชญ์  ไพศาลกิตติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฟิณญนันท์  ธเนศกัณฑ์บวร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภัทรภร  บุณยประสาท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กลิ่นสัมผัส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูมิพงษ์  สุขขาวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูวรินทร์  เเก้วไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงลวณากร  ขจรธีรสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  รัตนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กระสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวริศรา  เจ้ยยา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวลัณรัตน์  น้อยเเนม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเวชพิสิฐ  มั่นวงค์วิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศตายุ  ชูชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสถลัชนันท์  มากชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสมัชญา  ขจรธีรสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสลินทิพย์  เอียดเกลี้ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสิริยาพร  วิภารัตนาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายหัษฎี  ธิปัตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรอภิชา  รัชชะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัครฑูต  เเซ่เง้า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัจฉรา  วารีเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอิสราภรณ์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอุชุกร  ชินทัตโสภณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอุนนดา  ศรีโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฮัซวานี  จันทรัตนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกนกนุช  พรหมอุบล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกฤตกมล  ไกรวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกวินทรา  โคตรชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกันยกร  ศรีภิรมย์มิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายกิตติพัฒน์  พริกนุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรลักษณ์ลิขิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกิรติกา  วิเชียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ชูสมบัติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชนิศา  แก้วสี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายฐปนวัชร  ขาวสนิท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายณธัชพงศ์  ณ นคร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฐภัทร  แก้วประสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐวรรธน์  เตี่ยไพบูลย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐวศา  ตระกุลนิตย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายธนภัทร  ฮะทะโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธนัญชนก  ปักษี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธรรณธร  จิตเมตไตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนลพรรณ  ทองใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  พูนช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เครือรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายพุทธิรักษ์  ไชยวิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงเมธิยาพร  พรหมแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายวรศักดิ์  รอดไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวิชญาดา  วุ้นศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกลี้ยงมุณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงศิริภา  รุขะจี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงอภิชญา  รัตตมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายเอกสิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงเอรญา  เพชรแก้วนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกันติชา  คเชนทร์มาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกันตินันท์  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงคุณัญญา  กุศลชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชนัญชิดา  มีคลัง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชยพล  เหล็กกล้า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงซาร่า  โคตามัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณฐกร  อินทร์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐสินี  สุขพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณิชา  มั่นชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธนพร  สามนเสน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธนัชพร  จันทนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธราธร  เทวงศา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รามรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธิติสรณ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีธัช  จงจิตต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนนทมน  ชัยจำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงบวรลักษณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปริยาภรณ์  นาคพี่น้อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปัณฑ์ธร  จิตรอำพัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปัณณวัฒน์  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชุมแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปิยวรรณ  คงนวล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิชชาพร  อินนุพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมใจหมาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพีรดา  วังฉาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพีรวิชญ์  รักชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเพชรลดา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภวดล  เงินยวง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมสกุลเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภัทรวรรธน์  เสมียนเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวรรณศิลป์  ระวิวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวริทธิ์ธร  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวิรุฬห์กัญญ์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศตพร  เศวตเวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุวรรณมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเนื้อสุก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอริณญา  จงอริยะกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอังขมล  นาคพี่น้อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  นุ่มนวล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายชัชชน  อุดมวรรธนะกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงญาดา  เล่งน้อย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายปภังกร  ขาวกริบ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายปภังกร  ดวงแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายปัณณวิชญ์  จุ้งลก โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายภานุวัชร  ศรีเกิด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายกฤติธี  บุญศรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกิตติภู  พัฒน์แป้น โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงญาณิศา  รอดบำรุง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงญารินดา  จันทร์ทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณฐยาญ์  ศรีภัทรา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัชชา  ใจรังษี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีเพชรพลู โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  จรมาก โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประมวลชัยกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภัคกร  อินคะมนต์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงมนณัฐจิรา  รอดเจริญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพมณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายกฤษณพล  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกัญญาภัท  แก้วกรอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายกันตพิชญ์  เดิมคลัง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจินห์จุฑา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายใจบุญ  แดงก่อเกื้อ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายชุติเดช  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดีจุฑามณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐชนนท์  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณิชา  ธิมากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายตติยะ  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายตะวัน  โถวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายทีทัช  ทรัพย์มัน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายธนชน  ไชยวิศิษฎ์กุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายธนภัทร  เซ่งใจดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ตึ้ง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนพภัสสร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนีร  ธิติวรณะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายปณิธิ  พลายชุม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปพิชญา  เกิดอุดม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปริณดา  สุขอุ่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชยันฐมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงเปมิกา  ปัจจัยโคถา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายพัทธชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายโพธิเศรษฐ์  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายภูภูมิ  ปฐมนุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายภูริณัฐ  ตรียุทธ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายภูริภักดิ์  ภู่สัน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงรักตาภา  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายรักษิต  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายวิศณกฤษณ์  ยุติธรรมนนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายศิรชัช  บุญชูช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายศิวกร  ทองชิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายศุภวิชญ์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอัญญณัฏฐ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกมลชนก  อารีการ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกฤษติยา  จินาสาย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกวินท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  นันต์วรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญณัช  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกันตภณ  ทรัพย์อุปการ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกันตินันท์  สถาพร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกัมปนาท  นิจจันทร์พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงโกลัญญา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายคุณภัทร  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  สุวงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจอมทัพ  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจันทกานต์  ยังสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจันทกานต์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจิตตินันท์  ทองนวน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายจิรเดช  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายจิรวุฒิ  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจิรากร  ปานจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฉัตรมณี  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชนากานต์  ใจคง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชนาเมธ  จีนนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชัยภัทร  ขาวหนูนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงญารินดา  คงอุดหนุน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงญุมาฎา  มู่เก็ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฐิตา  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณกมล  หวัดคล้าย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณฐมน  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณฐมน  ชณาชล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณฐาชนก  พัฒนศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัจภัค  เพ็งมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  สิทธิพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พ่วงฟู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองนภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฏฐวี  ไพรเจริญวรกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขาวจิตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายณัฐชพล  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐธพิพัฒน์  ไพศาลกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐนรี  วิเศษแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุ่ยฉิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐภูมิ  เกตุแทน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐรดา  พัฒนจร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ชุมนุช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณิชชามณ  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แก้วแจ่ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณิฤณ  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายติณณ์  ออมทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายไตรเทพ  จิตต์ธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงทัศนนันท์  เต็มไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายทัศน์พล  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนกฤต  พิกุลงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนพนธ์  มุ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนวุฒิ  วิสโยภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนัญภรรธน์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธัญชนก  ถิ่นชาญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนรารัตน์  จะรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนลพรรณ  พัฒน์ไกร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนวพร  พ่วงฟู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนววรรณ  ใจรังษี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทองชิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายนิติพัฒน์  เกตุมุนินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเบญญาพร  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปณิดา  ศรีวิรุฬห์โชติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายประภวิษณุ์  หนูทวี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปัณณ์  พัฒนจร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปานรดา  จรงค์หนู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  นิติวิศิษฏ์กุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปุณฑริกา  ติระสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเปรมณรดา  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพชร  เกื้อก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพชรพล  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพชรมน  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรชฎา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพลอยศิริณร์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิชญาภัค  วิสโยภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิมลนาฎ  ทองรักแย้ม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพีรณัฐ  ยืนนาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพุทธภูมิ  เมฆสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพุธิตา  ฉายประทีป โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเพริณ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเฟรินา  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัคพิมล  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัททิยา  หอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภัทรภร  ภูวนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภัทรียา  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภูบดี  เลื่อมใสสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภูมิพิชญ์  พรหมสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูมิภัทร  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภูมิรพี  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภูมิรพี  เมืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภูริชญา  ภักดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงภูริชญา  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูรินท์  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงมนกันต์  ห้งเขียบ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรติพัฒน์  จารึกเสรีสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรุสมีนา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงลัลน์รัมภา  ทองสีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวรทย์  ดรุณสนธยา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวรวลัญช์  สำเภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศรัชญากานต์  แก้วชลคราม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศิรัสวยา  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ตะปินา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสรวิศ  คชไพร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสิชาภัทร  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองธวัช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสุรวิช  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงหทัยพัชร์  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอติคุณ  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกฤตยชญ์  รุ่งแสง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายกวิน  ภิญโญ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายจตุภัทร  จิยาเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายธัญญ  วิโนทกะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายธีรสิทธิ์  ศรีเทพ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธีวสุ  ชมภูพล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยคำ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชพิทักษ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายยศพล  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวรรณิต  ดำชะอม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายวิญญ์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายกวินฐ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณภัทร  วโรดมวิจิตร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัชฐิภัทร์  โมระเสริฐ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณิชมน  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนเวทย์  เหล่านาค โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธัญชนก  ชมภูพล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธัญเทพ  เหมะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเทพ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนันทิกร  โชคชัยกวิน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปราชญ์  วิรัตน์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปุณณพัฒน์  เทศมาตย์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวิรัชสัณห์  ตู้วิเชียร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวีรปริยา  ไทรทอง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอชิตพงศ์  ตู้ประกาย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  รักเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐธชา  ทองเผือก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิชญ์นรี  โตนดงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  สุดคิด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงกรวรรณ  ฑูรย์ภานุประพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงจิรํญญา  สังโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงชญาพัสณ์  ศรีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงญาดา  กาญจนามัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  นมรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงประญาพร  อินทิศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายภาคิน  สุวรรณรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงรัชณิชชา  เจนพิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายวรรณศิลป์  เพ็ชรานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงศศิชา  ปานเกลี้ยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายสิรวิชญ์  เฉลิมมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายอธิวิชล์  กิตติวัฒนาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงกิตตินา  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายชนัศชัย  พงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงชนารดี  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธีร์ธวัช  ฤทธิขาบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายปัณณ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพิมพกานต์  วรเวทย์ชลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงพิรมล  สองวิหค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายรังษิมันต์  ว่องไววาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายศิวกร  คงสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศุภกานต์  ชมอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวอมลรดา  พิทักษ์ภาวศุทธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอัญพัชญ์  ธนากรพีรสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายกฤติธี  ชุมทัพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกานต์ตชา  ชลาลกรณ์กาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชมลมล  เชาวนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณธรรศ  คงไพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  เทพรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐพัชร์  พัวเทพนิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงตฤนรดา  ฑีราติยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัญญ์  เชาวนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพงษ์พิชย  เส็งหพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพลธากร  สโมสร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพัชร์เอก  พัวเทพนิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เที่ยงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภัทรพล  แสงสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงรณิดา  เกียรติอังกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศรีวรินทร์  แซ่ด่าน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธิปก  ศรีเทพ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง) ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายนิธิปวีร์  จิระพันธ์ทวีวงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง) ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีปราชญ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง) ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายดรณ์  นิสภาธร สถาบันการศึกษาทางไกล ด.ช. ดรณ์ นิสภาธร ป.5 คณิตประถม