รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤติยา  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกษิดิ์เดช  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องภพ  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันต์กมล  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติคุณ  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกิติพงษ์  ลายมุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  โกศลวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรภัทร  ม่วงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชนาภัทร  พันธุ์แตง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชินาธิป  ก๋งพยุง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาณิศา  คุณบำรุง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายฐาณัฎฐ์  สายมาลา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐานิตา  สวัสดิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายฐิติธัญ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทรฐนัน  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปานตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐชานนท์  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐนนท์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวุฒิ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชชา  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนดล  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพงษ์  พุมมา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนพล  สมานสัมฤธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนภรณ์  วรรณโนมัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนภัทร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวินท์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนสรณ์  ขุนแข็ง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธรรมจารีย์  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนริสรา  เกาะคู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายนัดฐนัย  สำเภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายนาวี  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงบงกช  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปกรณ์  เขียนวิมล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายปฏิพัทธ์  อิทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปฐมพงษ์  สารวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปรัถมา  อุบล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูหาสะสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพนธกร  โตจิต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพบพร  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพัชรพล  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัณณิตา  ภูผา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายพัสกร  คล้ายบุตร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชามณช์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ภัสกร  วัฒนกุลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพีรดา  แก้ววงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภรัฏฐิพล  แสงสว่าว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายภูมิภัส  เขาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภูริณัฐ  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเมริกา  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ซ้อนอาภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรัญญู  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายวุฒิภัทร  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุทธวีร์  เงินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศุภกันต์  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสโรชา  จวบชัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิเภท โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภานัน  คชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอภิชยา  เริ่มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอัครวัฒน์  บุญญาอัครสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอาจารีย์  เมธาวีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายอิศราวุฒิ  เกาะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกชพร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกณิฐา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกนิภา  อิงควระ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลชนก  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกมลณัฐ  บรมทองชุ่ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญจังหุน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรกนก  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกรรชัย  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกษิดิศ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  คงสิบ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พึ่งดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัลย์ลดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกีรติ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเกล็ดมณี  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคมสันต์  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงคุณัญญา  คชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงแคธเธอร์ริน  สุขเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  พุฒจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉิมทิม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจุรีพร  แสงอยู่ดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญาณิศ  วุ่นคง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำสมอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายชนันธร  ดาราราช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชัญญานุช  คู่สามสาย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชัยวัฒน์  สีบุดดา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชิณนธิป  อยู่หอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงโชติธิดา  บุญสำลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายญาณวิชญ์  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฐิติวรรณ  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณธัชพงศ์  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณภัทร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณรงค์ชัย  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณรชญา  นิยมชม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฏฐวี  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐณรินทร์  พยัคฆเพศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐดนัย  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐพนธ์  เมธีธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐภูมิ  รอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทิพกฤตา  อุดร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  พจนารถ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนกฤต  พุ่มเฉลียว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนธรณ์  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนพร  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนวสกร  สินวัฒนาพานิช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนากร  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนาธิป  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนิสร  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธรรมคุณ  เมฆฉาย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธิติศักดิ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีรดนย์  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเธียรวิชญ์  พราหมณ์โชติ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนพศรัณย์  นุชศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนภสินธุ์  ส่วนสมบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนลพรรณ์  มูลสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าที โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงประภัสสร  สีอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายประมุข  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปรัณ  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปวริศา  สันทกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปุณณภา  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพจณิชา  เฉลิมดาวรุ่ง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพรทิวา  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรนัชชา  นาคเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรพรรณ  นาคมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรลภัส  สนธิศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพลธวัฒน์  บุญญาอัครสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชชาภา  เขาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชญา  ริตพวง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชาฑิกา  สุพรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรณัฐ  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรณัฐ  เก่งธัญญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพีรพัฒน์  กนิษฐกา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรพัฒน์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองนก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงแพรววณิศ  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภควัต  เชื้อนาข่า โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัณฑิลา  ญาณไทย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทรปภา  วงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภิญญาพัช  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูดิศ  บุตรสาลี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูดิศ  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูมินันท์  เชื้อนาข่า โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูวดล  อินพักทัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมณสุฎา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายมังกรกฤษณ์  อธิรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมินตรา  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรตี  หิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงรวิสรา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลภัสธรณ์  ระหาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงลภัสนนัท์  ระหาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงลภัสรดา  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรอต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวนัชพร  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรณัน  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรวลัษช์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวริยา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฟักอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายศิวกร  ฟักอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศุภกฤต  เจริญสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภัชญา  ธนูแผลง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ขำปู่ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชา  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุภเวช  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสุภัทร  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุภัสสร  ชุ่มแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เมฆฉาย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอภินภ  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอภิมงคล  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรวรรยา  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอริสรา  บุญแยง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงออมสิดี  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอัครัช  เที่ยงแป้น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอัญชิยา  รุจิกิจ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอารยา  นาธาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอิทธิกร  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอินทิรา  กำมณี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกมลรัตน์  สอดศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายกรวีร์  เปี่ยมสิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงงามฤดี  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายจิรพงศ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายจีรายุ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจุฑามาศ  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายฉันทวัฒน์  พลสุธรรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชาลิสา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์ชู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนิชชาภัทร  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายนิธิศ  วงษ์ไกรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนุชนาฎ  ผมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปรีญาดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพัชริญาดา  สิทธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุมณฑา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ลีละชาติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภูบดินท์  แสนเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภูมิทัศน์  พลจร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายยศวีร์  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรมิตา  สร้อยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงลภ้สรดา  เสือนุ้ย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายวรพัทธิ์  พึ่งตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศรภัทรา  อุยานันท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงศุจินธรา  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงส่องดาว  สุดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสิริวิมล  สันนิที โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุชาดา  เเตงทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสุทธิธรรม  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอภิชญา  รายะรุจิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอรุโณทัย  สักแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอินท์ธีรา  ลลิตกวินศิลป์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอิสสริยา  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกนกรดา  บุญภาตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรณิชา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกฤตคุณ  รายะรุจิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกฤษฎา  ศรีอ่ำดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกุลจิรา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกุลนิภา  ชินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเข็มนิจ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเขมมิกา  นภจร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายคณิศร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายงามพล  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจริยา  อภิลักษ์กมล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยชนะสูงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิราพัชร  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจิรายุ  อินทนันท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจีราพัชร์  จันทร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจุฑาธิป  เผ่าปินตา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ธีรนุชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชญานันท์  พวงสีเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชญาภา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชญาภา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนานันท์  ผลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชนาภัทร  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชนาเมธ  จั่นทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนิดาภา  เเสงขัน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนิสรา  วงษ์สุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชยธร  เนื้อนุ่มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชยพล  เนื้อนุ่มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชยาณัฎฐ์  ฉ่ำแจ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชวิศา  แกว่นเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชัยทรัพย์  ใหมเกิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชาลิสา  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชิษณุพงศ์  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายญาณกวี  คูหา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฐานิดา  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงฐิตารัตน์  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายฐิติภูมิวัฒนา  ล้ำละออ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิมพขันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เฟื่องอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณฐกร  ศิษย์ครองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐชา  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทัศน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐวดี  พินพวง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐหทัย  เชิดฉัน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณิชาภา  ชุ่มใจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงดาริษา  วีระทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายแทนคุณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนดล  จ่ายเพ็ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนพัฒน์  แตงโสภา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนวัฒน์  นัทธีทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวิชญ์  ชำนาญดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญรดา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธารินทร์  พวงงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนนท์ณธี  ผ่ามวัน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนพคุณ  บุญประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนภัทร  บูชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนริสรา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนลินทิพย์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนัฏฐา  กำลังเดช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันท์นภัส  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิญดา  นามชาลี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนิญาพร  ขวาเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนิติมา  เปรมทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบัวบูชา  เพ็งอุ่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุญนิศา  แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปทุมวดี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เฉยดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปริยากร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปัญญพัฒน์  เสียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุรีงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปานรวี  ปัตยะตัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปุญญาดา  ทองขลิบ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพงษ์พรรณ  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพชรพล  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพนธกร  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรนัชชา  วรรณโสภา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพลลภัตม์  รมณีย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพัชรพล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพัชรมัย  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพัตธราวดี  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพัทธดนย์  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัศกรณ์  คงวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิจิกา  เกิดโภคา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชชาพร  พันธุ์ชัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชชาภา  ซึ้งจิตถาวร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชญธิดา  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพิชัยภูษิต  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิมธาดา  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลัย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำสุริวร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภคนันท์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภควดี  อุทัยนูญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัคพงษ์  อินทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัชราพร  เขาแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภัทรบดี  ส้มฉุน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงห์ขอน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภาคภูมิ  ศิริชะนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภาวิต  สีตลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูมิภัช  เตือนขุนทด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเมียแคทเธอรีน  โรแกน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรณกร  โรจนชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัชชานนท์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรินรดา  จินดาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวรปภัสร์  แก้าเขียว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวรรณกานต์  พุทธโกศา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวรินทร  แตงโสภา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวัชนันทน์  แสงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวันนชนะ  เอี๊ยบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวีระศักดิ์  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศิรดา  สถาปกาญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มหาวงศนันท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภัชญา  จันทร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสิริกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชานันท์  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุนิตา  เผือกพันธ์มุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุภัคนันท์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอธิวุฒิ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอภิชญา  ม่วงสองสี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอภิปรัชญ์  สูจยานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอมลวรรณ  กลางเหลือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอรชพร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอรรณพ  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอารยา  วังงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พวงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอิทธิกร  เจนแสวงโชค โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอินทุวร  บุญญานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอุษา  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงโอลิเวีย ลอร์รีน  คามิลอน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงไอรดา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนวัตร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายปภังกร  สร้อยนาค โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายสิทธิพร  สุริวรรณ โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนิชาพร  นุชทอง โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนิชาภา  พวงมาลี โรงเรียนบ้านหนองอุโลก ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ธูปแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายพสธร  ศรขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายเอื้ออังกูญ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกันต์ชนก  เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนภัสรพี  สวยสม โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรมิตา  เทพธรรม โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวัชริศ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤตภาส  กัณพัทธณะ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ตั้งธงชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายคุณณกันต์  สันติวิริยนนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐนรี  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธนพร  แสงจันทร์คุ้ม โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนัญชกร  ตระกูลราญเวช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายนนทิพัทธ์  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหลืองพวงแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนันน์ชญา  บุญจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงเปมิกา  โภควรรณวิทย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพรรณพัชชา  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  เฮงตระกูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพิชญาภา  คงนนทชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายภัคพล  เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงภัควลัญช์  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุชาพร  สมบัติพูนผล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤติเดช  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกฤษกรณ์  แตงโสภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกอบุญ  ฆ้องเสนาะ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสมนัส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจิณพัต  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชณฑิติ์  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายฑีรภัท  นุชสวาท โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณฐกร  โพธิ์พืช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธิติพัทธ์  ขวัญงาม โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงบัญฑิตา  รุ่งกำจัด โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพงศพัศ  จิระหิรัญตระกูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพรพิมล  น้ำแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เศรษฐภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรัชชากรณ์  ม่วงมูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรีย์วิสาข์  ง้วนจินดา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวิชช์พิภัทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศุภกฤต  เภาหิงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเอมิกา  คู่เทียม โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤษฎา  กอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤษณพล  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายก้องเพรช  มานพ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายกันท์ธนาพัต  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกัลยา  หวานชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเกวลิน  ทาแดง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงจริญา  ม่วงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรวุธ  อินทมาศน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงจิรัทญา  คุ้มเขต โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายชนะศักดิ์  แสงวันทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดีปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  วัชวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงชมพูนุช  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชยาภา  แต่งงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายญาณากร  ฤกษ์สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงฐานิตา  ประสาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงฐิติพร  พลอยสุกใส โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณฐารินทร์  เทิดปฐวีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายณปกรณ์  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัชชา  ทองคำรอด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฏฐ์ธันท์  เพ็ชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐณิชา  สินธุ์ประสพชัย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐภัทร  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐิกานต์  เทิดปฐวีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณาราชา  แก้วโกมล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญเริก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณิชาพร  สุวรรณวิชนี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายเด่นภูมิ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายตุลธร  ร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายทินภัทร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธนพร  กลิ่นบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธนพล  สุขยืน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายธนภูมิ  สอนสุด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธัญชนก  เผ่าพันธ์ภู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายธีรณัฐ  พุทธวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายธีรพัฒน์  ชมภูนาค โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายธีรภัทร  ภาพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธีระภัทร  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายธีระภัทร์  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนภาพร  สมสุข โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อ่อนวิมล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายนันทิพฒน์  พิกุลขาว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนิปุณ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปฐวี  ศรียงค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปราณวาส  คล้ายน้อย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปรายวาส  คล้ายน้อย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปวิลญา  อ่อนอู โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายปัณณวัฒน์  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปุณยนุช  ปองตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายพงศกร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายพชร  อยู่ฟุก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิชามนช์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายพีรวิชญ์  สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายพุฒิธร  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภคพร  ขำเสมอ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายภาคิน  ปาละวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายภานุภูมิ  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายภูรวิชญ์  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภูวเนตร  กาญจนคลอด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงมณีภัสสร  ภู่มาลา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงมนัญชยา  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลอยสกุลกิส โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายเมธัส  วังงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงรตวรรณ  โภคินปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายระฟ้า  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงลภัสรดา  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายวงศกร  ขำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายวรดร  พญาใจ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวรัญญา  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวรืนธดา  แหล่งหล้า โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงวิรวรรณ  คิ้วเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายศศกร  ลูกฟัก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศิริกัลยา  ปาละวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายศุภสิทธิ์  หมีขยัน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงสกลวรรณ์  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายสรวิชญ์  ดอกมะสัง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสิรินดา  ชาวบางงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายสุชาครีย์  พิริยะพาณชย์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุชานันท์  รัตนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายสุธีกานต์  ภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงสุพรรณษา  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายสุภนัช  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุภาวดี  สรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงRain Zeana  Louise Billones โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกนกพร  ปฐมทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกนกพิชญ์  มีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกมลภพ  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกรวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกฤตภัค  ยตะโครต โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาช่วง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถาปิตานน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกัณตภณ  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกันฑ์อเนก  สุขเฉลิมศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกันดินันท์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัลยกร  เอียมประชาชอบ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกาญจน์เกล้า  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกาญจน์ปพน  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จาเกาะ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อระเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกิตติ์ธนา  ช้างโต โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติธัช  วรจักร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายเกรียงไกร  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเกวลิน  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายโกเมนทร์  คำมี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงขวัญฤทัย  รุ่งอรุณพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายคณิศร  ปฐมทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงคุณัญญา  เสกสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายจิรพงษ์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจิรัฏฐ์  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฉันทวัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชญานันท์  คำหอม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชญานิน  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชลนที  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชวิศา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายชัชวาล  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงญาณาธร  รุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงญาณิศา  อินโต โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐานิดา  เหลืองวิไล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฐิตาภา  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณชญาฎา  ขำโขมะ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณณนวัตย์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณปัทม์  พระอัมพร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณภัทร  พลายระหาร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฎฐ์กัลยากร  พรมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฎฐกานต์  ไม่หวาด โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐกฤษ  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณิชนันท์  กฤษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณินันท์  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเดชาธร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงถวนันท์  สาระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายทนงศักดิ์  มหาคีรีศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายแทนคุณ  พิสสวง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนบดี  เทียนสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนัชพร  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญญากาณต์  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธิติวุฒิ  อำนวยผล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธีรเดช  บรรจงศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีรเดช  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธีรวัฒน์  ดีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธีระภัทร์  คุ้มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนรารัตน์  กนกรวี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนัฐกานต์  พราหมเพรช โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนันทนัช  ศิริประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนิธิศภูมิ  บุญพันธุ์เมือง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนิลพัฒน์  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปภังกร  นารถสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปภัสสรา  อินทขันตี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปรรณพัชร์  อู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปวริศา  หนูเทศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปวรี  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายปัณณวิชญ์  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปัตมกร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปาณิสรา  เนียมิดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปิ่นประภา  มิถุนาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปิยบุตร  เผ่าพงษา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปุณณวิช  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพรพิพัฒน์  จงชาณสิทโธ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพรภัทร  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพรรณิภา  กองจำปี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพัชรกฤษฎิ์  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพัชรพล  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพัฒณ์ชณะโชค  พ่วงพูล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพิชญะ  หุ่นทองกูล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ช้างเผือก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  นิมิตสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิมพ์อร  มีดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพุทธคุณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงแพรชมพู  สุขโข โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภัทรกฤช  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรชนันท์  เมฆฉาย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภาคิน  ประสาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภาคิน  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภาวินี  ขาวโต โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภูดิท  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภูเบศ  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูริพัฒน์  เกาะแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงมทนา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรียนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายยงชัย  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรติมา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรสนันท์  พึ่งงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรสริน  พึ่งงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรัตนวภรณ์  ม่วงศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงรัตนากร  อินมีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเรญาดา  ทะสะโศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงลันตา  สูนย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวงศกร  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวรันธร  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวริศรา  ขำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวริศรา  ปองตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวิรัตน์วัฒนา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศรณ์วรัชท์  เข็มเพรช โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศรัณญา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศศิวิมล  สุธีกุล โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภกร  เข็มเพรช โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายสรชัด  อินทรแปลง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสิริวิมล  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุตาพรรณ  จิ่งต่า โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสุติพันธ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุทธิดา  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ศิลปมะโย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุทธิมาสน์  ศิลปมะโย โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสุพีพัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงโสพิชา  ศรีรินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอนุภาพ  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอรกัญญา  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอรดา  วะดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอริยชาติ  พลดงนอก โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอัญชลีพร  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอาทิตย์  สุนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอิสราพร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอุบลทิพย์  สุวรรณประทีบ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายโยคะนันท์  กอนกล่อม โรงเรียนวัดท่าทอง ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงมาลี โรงเรียนวัดท่าทอง ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายสังสิทธิ์  บุญส่ง โรงเรียนวัดท่าทอง ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชลธิชา  ทองพันลำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงชลมาศ  คุณบำรุง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายสมศักดิ์  วิวัฒนชัยพงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายอัคภัท  อู่อรุณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายอธิฐาน  จันทร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังงาม โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงธัญรินทร์  ฟักสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายธินกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงภณิดา  ขำสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงมัสริน  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายวายุ  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายศดานันท์  เสือทอน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายสุธีกานต์  วังงาม โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายอนุชา  ทองสุก โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายจิวัฏฐ์  วงษา โรงเรียนวัดบ้านสระ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายเตชิต  มโหฬาร โรงเรียนวัดบ้านสระ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อู่สุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านสระ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนวัดบ้านสระ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรัฐฎาราตรี  ประภัสสร โรงเรียนวัดบ้านสระ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธัญจิรา  มากสุข โรงเรียนวัดหนองโรง ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายกิตติภพ  กฤษวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปัทมพร  อ่อนวิมล โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองฮ้า โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูฆัง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายคูณปลื้ม  ศรีสุข โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายคูณเปรม  ศรีสุข โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนภัศรา  มีมา โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงฝนทิพย์  โพธิ์โต โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรกนก  เล็กศร โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงมณรดา  ศรีสุข โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงรวิกานต์  รุกขโภชน์ โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายวรวิทย์  สว่างศรี โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายสิบปราชญ์  หอมวัน โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดวนโยน โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธนกฤติ  สิทธิรัตน์ โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนพัฒน์  ทองรอด โรงเรียนวัดกำมะเชียร ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกัญญภัค  วันเกิด โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายธิติสรณ์  ทองงมาเอง โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายอริญชย์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญมาดี โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปัญญาประเสริฐ  เกษรา โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรัตติกาล  มังคะโล โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงรินรดา  แก้วคง โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณมุกต์ โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายค้ำจุน  วัชราไทย โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงณัฎฐนิดา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายวริทธิ์ธร  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธำรงฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงชัญญาพัช  วัชราไทย โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณัฐปภัสร์  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธันย์ชนก  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายนิธิศ์ธรณ์  หอมไม่หาย โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ละม้ายเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรัญญาพร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวิลาวรรณ  อุ่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสิริกัลยา  มาลัยกฤษณะชลี โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุพรรณวลี  ศิริพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอรจิรา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอรสา  ขันทเขตต์ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอาทิตยา  เกลี้ยงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายกฤตเมธ  มาหา โรงเรียนวัดวังหิน ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกวินทิพย์  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาผาสุข โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงคณิตา  ทรัพย์จีน โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดวังหิน ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัญชนก  ทองงาม โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิรมล  บัณฑิตย์ โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศุภิชา  รัตนชาติชน โรงเรียนวัดวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤษติชัย  บุญรอด โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงปุณยาพร  เกิดศิริ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงแพรพิไล  มาเกิด โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงชญาภา  ทัดเกษร โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงปรียนันท์  แตงโสภา โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงรัตนาวดี  ปั้นทองคำ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้อนนิล โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายกิตติภูมิ  แสนฉลาด โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  สุขสกุล โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนลินญา  เท่าโคกกวด โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปลูกชาลี โรงเรียนวัดฉวาก ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนวัฒน์  พลนิล โรงเรียนวัดฉวาก ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีสุขกุล โรงเรียนวัดเขาพระ ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ควรฟุ้ง โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายศรันย์ชัย  ขาวจันทร์ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายขจรยศ  ทองคุปต์ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงข้าวหอม  รักการ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงชนิดา  ปานขวัญ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนิรชา  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดเขาพระ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงบุณยาพร  ปิ่นตะกูล โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอมรินทร์  ตลับนาค โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอลิศา  อินทนะ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายเอื้ออังกูร  พิศวงษ์ โรงเรียนวัดเขาพระ ป.6 วิทย์ประถม