รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนัญชิดา  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐดาว  โฉมยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนโชติ  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปัญวญา  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปาณิศา  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพลัฏฐ์  อิ่มพันธ์แบน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอิทธิกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกนกพล  อ่อนเกตุพล โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤษฎา  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกันตินันท์  จี้อุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงแก้วทิพย์  โอสถ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายจิรายุ  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชินทยุต  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงวัง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธมลวรรณ  กมลพิธาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธราดล  กรึกกรอง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธีธัช  ลือดัง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปราชญ์ปรีชา  ปัญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเปรมฤดี  ปานโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิมลพร  รักแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวรรณวิภา  ศรีเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวิมลศิริ  ใจยง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศศิธร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงศศิวิมล  ขอคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศุภชัย  นันทาธิราช โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุชานาฏ  เอี่ยมสีใส โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุภาดา  เหรียญมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรสา  สถาปิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเอมวิกา  กาญจนกิตติไพศาล โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐรุจี  แย้มพิกุล โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเอกราช  ทองบ่อ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพศิกา  โตคำ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพีรภูมิ  คุณแพ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงภัทราพร  บุญมา โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายสรวิชญ์  ผลพฤกษสกุล โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกิตติพิชญ์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชยาธิต  ผลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายต้นตะวัน  แหวนทองคำ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายติณณภพ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธณวัฒน์  เปลี่ยนราศรี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนภณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนภนต์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพสิษฐ์  มีชนะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ตราทอง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิกานต์  นันทศร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอภิวัฒน์  พลเสน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญจ์ณภัส  กรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกันตพิชญ์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจรรยพร  คงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจุฑาวดี  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชยะพัฒน์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชาญณรงค์  น้อยคำพวง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนพณษ์  ชินวงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนพิพัฒน์  ศรีคำน้อย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนฤภร  ปรีชานุกูลพานิช โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเนตรชนก  ทำมาหมั่น โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปริยฉัตร  จิตใจตรง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปริยากร  มาตย์ศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปลื้มจิตร  ลีภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปัตฐมา  ทองเมืองหลวง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปุณมนัส  ลายละเอียด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพริมศิตา  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวรัชยา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์พรหม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฏฐพล  ใจรู้รอบ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกร  - โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอชิตะ  ภัทรเจริญยิ่ง โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายดำรัส  คงเพิ่ม โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุวภัทร  ใจเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายลีโอ  ลี้รัตน์ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภูเบษร์  กิ่งทอง โรงเรียนวัดปทุมสราวาส ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกรดา  สูนกลาง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายกัณณวัฒน์  ขันขาว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนิชา  เถาพันธ์ุ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายชัชรินทร์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายชัยศิริ  พลายละหาร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงโชติกา  รัตนไชยยาพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณธกร  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณภัชชา  ปทุมสูติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณภัทรดา  ผาสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธนกฤต  ปัญจะแก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนอรรถ  โรจน์บุญถึง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนัตถ์  ถมวงษ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภสร  ว่องไวพิพัฒน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเบญญาภา  อึกทองจอม โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปัญญากร  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวีวงษ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพรนภัส  ขันทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ตันติโรจน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายพัชรพล  พ่อค้า โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรณัฐร์  จันทนาวิวัฒน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรียา  บุญอำไพไชยกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายรัชชากร  ผิวพราม โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวงศธร  ศรีสุพรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายวระชน  ดอนรอดไพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายศรัณยพงศ์  สังข์วรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายศิวัช  จรรยาพูนทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายสุทธิสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุธีกานต์  พรมลี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายอัคคภัสร์  ดวนมีสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอารยา  เก่งนนทกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกวินภพ  พงษ์สุทัศน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญณัท  ไตรสังข์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัลยกร  เอี่ยมศรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกิตติภพ  บัวสองสี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเกล้าลฎา  สิริธนวัต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายคุณณานนท์  ศรีสมบัติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  เหลืองอ่อน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชญาน์นัทธ์  อาจแย้มสรวล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชัชนันท์  เพินสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชัยวัฒณะ  นาคสินธิ์ุ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชาคริยา  โสไกร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญาณาธิป  เพียรทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์แขก โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัชริษา  เพชรดำดี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อินทบุตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายดวิษ  กิจศิริกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนรภัทร  คุณากรพิพัฒน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงบัณฑิตา  คมขำ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปพิชญา  เลี่ยนเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปัณณธร  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปัณณ์สพัชญ์  ทองใบปารย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชโนวรรณะ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไฝเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเปมิกา  สงวนชื่อ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิชามลธุ์  วงศ์ตาขี่ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มนตรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรธาดา  ริตกันโต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภคณัชพล  อาสานอก โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภควา  มาลารัตน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภราดา  ริตกันโต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภเสฐ  ลีสุขสาม โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูรพัฒน์  ภูเจริญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูริณัฐ  สุวรรณพุฒ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภูษิตา  เรืองขจร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรัญชิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายราม  วงษา โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน  ฐติวลัญชญกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริวงศ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศุภนุช  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศุภากร  ขวัญดี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายสมิทธิ์  รวมเมฆ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหมาเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอันนา  แก้วบัวดี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอาภาพัชร์  ไฝเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปัญญา  เจริญกิจทวีวงศ์ โรงเรียนภาวนาภิมณ์พิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายจิรภัทร  แสงเงินยอด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรสุดา  วเสถียร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณภัทร  แสไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายตุลา  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายทัศนัย  แตงทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนวัฒน์  โอลิเวอร์ บริทเทน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอินทนนท์  สุขวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจิราภา  บันลือศรีสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนากร  คนสวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายประภามณฑล  ช่างกลึงดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ่มทิม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงรัตติกาล  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุดารัตน์  เขม้นเขตการณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอนุรักษ์  เจริญธนกุลกิตติ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเอกภพ  สุขเกษมฤทัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนิสรา  ยศสละ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐานัสจ์  ธนะธีรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  จานเจริญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนนทพัทธ์  วงษ์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาณิศรา  พรมมาหอม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชิตา  นำสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภัทรพร  คำอ้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุบผาชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนวัฒน์  บูชา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายณัชพนธ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรณวรท  ฉายแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปิญชาน์พัชญ์  สังขันธ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ป.5 วิทย์ประถม