รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤชนนท์  รักถนอม โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายดั่งเทวา  นลวชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายนท  มงคลวิทย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนภสมณ  จิบสมานบุญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายวรภพ  พักเรือนดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกัญญ์ปวีร์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติคุณ  บุตรสิงห์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบัวทอง โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายทวีสินธ์ุ  ผรณาปิติ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธาวิน  เลิศศิริรัตนกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนนทพัทธ์  วีระพัฒนนิรันดร์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนนธวัช  พันวอ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชชาภัสส์  ลภัสบูรสิริ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประเสริฐสิริสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายรัชชานนท์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายวริทธิ์ธร  ลิ้มขจรเดช โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายการคุณ  บุตรสิงห์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณพัชร์  พูลทวีธรรม โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงรชตภร  เจริญวรวิช โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายสิรดนัย  ทิมชล โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงกัณณ์อลิน  สุทธิเดชารัตน์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกิตติภู  ปูดำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุวรรณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณธรรศ  คุณาศัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธีร์ทัศ  โฆษิตธนาพัทธ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนัชชนันท์  อุทัศน์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิชชาภา  สวัสดิ์เล็ก โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพุทธิพงษ์  วรกิจธำรงค์ชัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภูมินันท์  ตาลเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทอกี่ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอัครวิชญ์  ผาสุข โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรณัฐ  สิถิระบุตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรดนัย  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายชนชน  พุ่มมูล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชวกร  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณิศา  บริบูรณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณฐกฤต  สมบุตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พุฒิภาษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐชนน  ศักดิ์ศิรานนท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐชนน  ไพรสันต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐพัชร์  รุ่งโรจน์ธีระ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายทัศวัสส์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนดล  ทาวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนนันท์  ปั้นกล่ำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภัทร  ถนอมจิตต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนากร  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนาธิป  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธมกร  จันทร์ตรา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวนทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีธัช  ธรรมวิชิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ศรีเผือก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธีระโชค  น้อยพันธุ์ดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนราพร  ศรีเกตุสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันทนัช  จิตใจดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนันธิดา  หอมบานเย็น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเนธินันต์  ดิษฐาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปฏิญญา  พราหมณโชติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปภาวิน  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปวริศา  สมงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปัณณลักษณ์  สุวรรณประทีป โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปารณัท  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศกร  มีรัตน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรนภัส  ลมูลศิลป์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชชาภา  โปเล็ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชญา  สิงหะรัตน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภูวกร  ทองสลวย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูวณัฏฐ์  ภู่ภัทร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมาริสา  กฤษณชาญดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรวินชุดา  อินโพธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายรัชชาวิชช์  ศรีทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฤชุญา  พูลสำราญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรัญญา  ยวงใย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศกลณพัชญ์  อินทร์ทองน้อย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายศุภกฤต  ว่องเจริญกิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายศุภเดช  อ่อนน้อม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายสหรัฐ  ชมเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุชัญญา  รอดเชียงล้ำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสุริยา  มีเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอนวัช  จันทรรัสมี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอรรถวิทย์  คงสมจิตต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เฉลิมทรัพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอารดา  เคหะจิตต์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอินทัช  อินสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายอุดมเดช  เกิดทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกนกกรณ์  ดอกตาลยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำใบ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกวิน  ภักดีประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวีสิงห์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงคุณิตา  ดีบัว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชฎาพร  ประสานสอน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชยพล  อาวุธโสภา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฌุลิล  อรัญญิก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนกร  น้าประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนวรรธน์  แตงทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนวัสส์  จันทร์แสตมป์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธรรมรัตน์  ทรัพย์สุพรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีรภัทร  อินสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงบุณยวีร์  สาดเณร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปณิชา  พูลกำลัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปรียาดา  เบ้าพรุมมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปรียาภัทร์  พัฒน์จันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปารณีย์  จันทฑีโร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิรัสยา  สาระ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพศวร  สุคนธมาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพัชรพร  จักรกรณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัชริดา  ศะศิประภา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญ์ชาพร  ทองพูลดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรภาคย์  ทนุการ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงแพรไหม  ศรีดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภคพร  บำรุงศักดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภาวินี  พลายมี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูวศิษฐ์  เมธีธนเวโรจน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมนัสพรกัญจน์  จุลโพธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายยศชนินทร์  ศรีหิรัญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายลภัสกร  สุขวาสนะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวันวาสนา  ทรัพย์สุพรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวีรยา  ชัยธนทรัพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุพรรณวิวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ทาโพธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์สวด โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ปานหว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุวารี  วีระวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิชญา  สีน้ำเงิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอรรถกฤต  ยืนยัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอัฐพงษ์  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอิถธิมนต์  ใจหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงไอศิกา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกษมน  เรืองศิลป์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัญจนจักร  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกันต์  กตัญญู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายกิตติพงศ์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกิตติภัค  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงขวัญชนก  อ่วมเสือ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายคณัสนันท์  รสชุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายจารุกิตติ์  สุพรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายชัยวุฒิ  ก่ำบุญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงญาณันธร  ฉัตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายณพล  สารวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐนารี  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐพงษ์  เชยล้อมขำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐภัทร  โชคประดับ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณิชนันทน์  รสชุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงดวงกมล  แสงใจสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงดิชาภัสร์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายเด็กชายภีมวัจน์  เพชร์สุกใส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายตะติยะ  อ่วมขัน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายทัศนัย  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนัยนันท์  ศรีจำปี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญชนก  เสียงสมใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญรดา  สมิทธาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนริชา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายนัทพงศ์  ถมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายนิชนันท์  ชาวโพธิ์ทูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายนิธิพัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเบญญาพร  ดิษฐ์ธวัช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปฐพี  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปรัชญ์ฐกรณ์  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปรัตถกร  พลายโถ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปราช  นราบรรณสร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปรียาณัฐน์  ศิริเตชภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปวริศา  อมรหัต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปวีณ์กร  มาตศักดา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายปุณณวิช  ชาดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปุณิกา  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายพงษ์ศกร  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายพศิณ  ปราบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  สุกวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายพัชรพล  เกิดแฟง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายพัณณกร  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กรรเจียก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายพีรวิชญ์  กรรเจียก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายภัทรกฤต  พยุหกฤษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายภาคภูมิ  ทรัพย์วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายภาณุภัช  ทับทิมดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภีมวราพร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภูตะวัน  เพ็งคล้าย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายภูมินิพิฐษ์  เทียนน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายภูมิพัฒน์  อัยราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายภูมิรพี  แก้ววิชิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงมนัสนันท์  แดงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเมษา  โพธิ์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายรณกร  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงรมิดา  พลายมาศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัชนิธิมา  คล้ายพาลี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงริชลีน ลาเป  เอลลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวรพล  อ่วยสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวราเมธ  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวริศรา  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงศศิวรรณ  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศุทธา  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายศุภกรณ์  ม่วงคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายสิชฌ์ชานนท์  วรกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายสิทธิโชค  มาตรวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุพิชญธิดา  ฤทธิยา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายสุภวัฒน์  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายอธิวรรธน์  โพธิสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายอนุชา  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอนุชา  บุตดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอภิชญา  วชิระปราการพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอิสรีย์  สุขเรือน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญเจิอจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงไอยศิรา  โพธิสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกรวิชญ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกศิปัญญ์  พลายระหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญภัสสรณ์  แยงเพชร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเขมฐิดา  โชว์พานิช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคณพิชญ์  พุ่มมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจริยวรีย์  กันทะมูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจริยศิริ  กันทะมูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายจิรพงษ์  อินรอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายฉัตร์กวินท์  เนตรสว่างวิชา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชณัชชิดา  ไม้เนียม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนากานต์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนาภา  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชยากร  ภมรสุพรวิชิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชยุตพงศ์  วงษ์ไร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชวิศา  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชัชชญา  บุญพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชิโลธร  เพ็งมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงโชติกา  พานิช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิติมา  แซ่เรือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณภัทร  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐกานต์  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูพรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐชนก  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐนัน  คชสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐภัสสร  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐวรา  ท้าวลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐิดา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณิชชา  ทำวงศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายตรัยคุณ  หนูปรางค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเตชิต  หนูนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายทยุต  อุดมสมบูรณ์ผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายทินภัทร  คงแสงพระพาย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเทวกฤต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธณัฐกฤษฐฏิ์  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนกรกมล  สุขกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนธารา  สุภารส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนภัทร  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนศักดิ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนันณภัทร  น้ำขาว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธมกร  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธมนต์ภัทร  คนดีจีรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธมนวรรณ  หนูนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธรรชนก  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญณิชา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธีธัช  นิลยะไซ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีร์ธวัช  แสงหมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนพสิทธิ์  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนภสินธุ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนวพรรณ  เถื่อนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนัฐฑริชา  ฉัตรพิทักษ์โชค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สามทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปรมะ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปรัชญาภา  สาคะรังค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปราณปิยณัฐ  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปริญ  ไชโยธา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปริยากร  พันธุ์เอก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปิญชาน์  แตงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปุณณภัสส์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเปี่ยมปิติ  เปี่ยมบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพงศภัค  หงษ์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพชรกมล  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรรณภัทร์  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพลอยพรม  พลวชิระนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญกัญญ์  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชญา  พันธุ์เอก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชญาภา  มาโสมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพิชญุตม์  มีผิว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มกรกิจวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิมพ์ปพัฒน์  พันธ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ทองนิล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิรญาน์  แสนบุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเพียงออ  อยู่กลั่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทรภร  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภาณุวิชญ์  เจียมไธสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูมิปิติ  อรรถวิฑิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายยสภัทร์  นัยเนตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรฐมณฑ์  ชาวสวนมุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรสสุคนธ์  วงษ์ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรัชเกล้า  จำเริญศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายรัฐเขต  วงษ์ประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายรัฐภัทรเดช  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรีญา  เพียรรู้จบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงลภัสรดา  วัชระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงลักษณ์ชญากร  พันธุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวชิรทัศน์  วัฒนการุณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวทัญญุตา  โล่ภูสรรค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวัชรวีร์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิศัลยา  เพ็งผา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศักย์วริษฐ์  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศิรวิทย์  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสมัชญ์พัช  วงศ์ภัทรฉัตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นม่วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรภพ  นิลแดง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุชญา  สมใจเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์จินา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุรดา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มีวุฒิสม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอติพร  แหวกวารี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอัครวินท์  จีนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอัยย์รดา  แก้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอารยา  ใหมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอิงทัศ  แคนเพชร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกรรณิกา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกุลกันยา  ฉิมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฐิติกรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณํฐชนน  ราชสูตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนาฏนที  ดีเสมอ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเบนยามิน  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพนิตพิชา  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพัศกร  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์  ทองมณี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศิริภพ  เกตุปลั่ง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอนันต์พงษ์  จารุธีรธาดา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงขวัญสุดา  พาพร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจันทกานติ์  ทองคันทา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายชนม์ชนก  ส้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชนม์ณภัทร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชนัญญา  ท้วมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงทักษอร  ใจกริ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายทินวุฒิ  แซ่เซี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายธนภัทร  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธเนษฐ  ธัญธนาชูโชค โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธาดาพงศ์  นิลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายธีรเทพ  ปรีชาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงนภิสรา  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนวธร  บัวสีสด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงปลายฟ้า  - โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปุณณดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายพชรพล  ถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายพชรพลัฎฐ์  คนทน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพีรยุทธ  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงภัครมลยญ์  น้อยนรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายภาณุวัฒน์  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงรรรรรร  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงรวิษฎา  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สดสีใส โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศุภสิตา  แย้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายสิทธิโชค  หวานจริง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสุกฤตา  อนุสรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอัฑฒ์ธิกาญจ์  นาคสมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอาชาวิน  พึ่งแสง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอารียา  แสงกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอุษณีย์  อ่ำพุดซา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกนกกร  กำมเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญพัชร  อ่อนเถื่อน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชญานนท์  สุนทรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคฉาย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปัณฑิกา  เสียงยัง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปารมี  สุทธิประภา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเปมิกา  เวัยงยัง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพลอยนภัส  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภูสิตา  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศตรัศมี  ชุมตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิวพร  อนุตรกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสรัลนุช  มั่นคง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสัญชัย  หอมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสิริวิมล  กัณหาป้อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอภิชญา  ประชานันท์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกันตวัฒน์  บุญยรังควร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงฌาณิศา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงญาณิน  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธรณัส  สินสวนแตง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธีราทร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายบรรณวิทย์  ทัศนปิติกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปารณีย์  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายรวิกร  เวทสรณสุธี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายณกร  เผ่ากัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ธีวราธนวรรธน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภัทรวุฒิ  คุณวโรตม์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสาธิตา  หอมสุวรรณ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนาธิป  ทีเหล็ก โรงเรียนวัดสังฆจายเถร ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสาธิตา  กระต่ายเทศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายแดเนียล  ชิน โรงเรียนวิทยาศึกษา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายภพธร  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศึกษา ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  แซ่อั้ง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัฎฐพล  คุณอำสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภากร  แจ่มสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายณัฐกานต์  หอมไม่หาย โรงเรียนวัดพังม่วง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวรรณพร  จิ๋วเดช โรงเรียนวัดพังม่วง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนกฤต  อู่อรุณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรง ป.6 วิทย์ประถม