รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐารินทร์  เสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนพันธ์  เมฆหมอก โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนาธิป  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนิติ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเปรมปรีดี  ศรีละโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายลภัส  วงษ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรวลัญธิ์  จอนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเกศกวี  แก้วส่องศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงแก้วกรรณิกา  ใจมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐวดี  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงแพรวา  คุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ทัพชู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรแนม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงศิรินภา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกลวัชร  ฉิมพาลี โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกันยภร  พูลคูณ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพรอัมรินทร์  บุญชุ่ม โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสุวิจักรษณ์  ราชิวงศ์ โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกฤต  แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุธิมนน์  วรนุช โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายยวดยิ่ง  เฉพาะตรง โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายกฤติเดช  จั่นเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกันต์ธีภพ  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกาญจนามณี  แจ้งชัด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชโย  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายญาณพัฒน์  สุขภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐกร  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชานนท์  ศรทรง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัทพลัฏฐ์  เจสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนนทภัส  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายนฤเดชน์  ไทยกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปุณยาวัจน์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพสิษฐ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพิชญะ  เกิดช่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภัทรพล  มีเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภาณุพงศ์  ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภาณุวัชร  อ้นกรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภูรภัทร  มาโยม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายลักษม์กวิน  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายไวกูณฑ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศศิชา  คมปลาด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภกานต์  ภู่ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภณัฐ  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอดุลวิทย์  เกิดอิน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอติวิชญ์  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอภิวิชญ์  พละทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกชกร  เจริญทั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกชอร  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกมลพรรณ  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกรณัฐ  ทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกรศิริ  ตันเฮง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกวินกรณ์  พร้อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกอบพงษ์  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกุลนิดา  ดาวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกุลนิดา  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงคณัสวรรณ  คำวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายคณาธิป  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจรรยพร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิรัญญาภรณ์  เมฆสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจิรัฏฐ์  หว่างเชื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจีระภัทร  สุทธไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พูนประชา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชยพล  ปานประยูร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชลธร  เรืองขำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีโครต โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชาลิสา  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชิดชนก  ทิมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอินทะ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชุติกานต์  โลหะจันที โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงญาธิป  กันทะคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐิติชญา  บุญแข็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐิติมา  สิงห์คราม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฐิติวรดา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณฐพัชร์  ชุติชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐฐพิสุทธิ์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุกรีดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละออง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐพัชร์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเทอดเกล้า  ขำเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงแทนใจ  ต่างกัน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ทิม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธามเมธี  มูลเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธาวิน  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธาวิน  เกาะเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรีกานต์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนฤภัสร์  พริ้งเหม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายนัฐพล  เกิดปั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนาราชา  ศรีทัน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนิธินันท์  สมเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนิภาภรณ์  บุญแช่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนิลพัทธ์  เชิดชูไทย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชูโฉม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสรณะ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปพิชญา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปภาวรินท์  ชลชาญกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปัณชญา  ชลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปัณณวัฒน์  นาคมี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาณิสรา  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปิยนันท์  ล้อมวงษ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปุญญิสา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปุญญิสา  สังข์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปุณณภพ  อุ่นนันกาส โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรชนก  พลอยท้วม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพสุธา  วงค์กัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพัชรวลัย  ธนาพิมลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัชรีพันธ์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพาทินธิดา  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิชญ์ญกานต์  สาครธนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญธิดา  อยู่คอน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชญาภา  มาคง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดจันดา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิพัฒน์ดนัย  เมฆสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมรดา  จินตนา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อึ้งชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพุทธิพัฒน์  ดำ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัคนันท์  ภูทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัณฑิรา  ดับโศรก โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภัทรดนัย  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัทราทิพย์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรมณภัทร  มีเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรมิดา  เครือวงค์วัง โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรักเอย  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายรัชชานนท์  น้อยฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงลิลิตตา  เอื้อกุศลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวนิดา  เพียรพร้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวรเมธ  ชมหนู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรรณวิกา  กล่อมอำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรารักษ์  ระย้า โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวลาวัลย์  หงษ์ทา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศศิภา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศิริญา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุนัฎฐา  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธานุกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงหฤทชนัน  ขัติยศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายเหนือศิริ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอรกานต์  มะณีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอาณันชา  เถินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงไอยวรินทร์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณภัทร  นกพึ่ง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธราเทพ  จุมพลศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสิปปกร  เจริญสิน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงโชติกา  วาดอินทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เขียวเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวายุ  สังข์วงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวาริศา  เทียนบุตร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญชุ่ม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ครุฑมี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุมปลา โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.4 คณิตประถม
163 นายก้องภพ  ใจเปี้ย โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกันต์ธร  กุลกาศ โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่างเขียน โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวิมลสิริ  พุ่มไม้ โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอลิน  สัมพันธ์พงษ์ โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิมพ์ณิชฏา  ปิงทิ โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แก้ววงศ โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอภิชัย  สินทะวงค์ โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนกนันท์  ตาแดงสาย โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงตรีรินทร์  ปัญญานะ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิธิกานต์  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเบญจพร  ฝ่านขุนพรม โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปนัดดา  ต๊ะเขียว โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปพิชญา  เพชรรุ่งนภา โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชญาภา  แสนยะ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศรีธรรมราช  คงสังข์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอมรสิริ  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จีนะวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิใจ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกันญาวีณ์  เลื่อนลอย โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทราจารเกษม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิมพรัตน์  เหมทนาม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชุติมา  ขลัง โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรมด้วง โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายอรรถนนท์  เฉลยสาร โรงเรียนบ้านป่าเลา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงน้ำค้าง  ภาคพรม โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงรุจิรา  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงิพิชญธิดา  โพธิ์ขำ โรงเรียนบ้านป่าเลา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิสรา  ขำแจง โรงเรียนวัดหนองโว้ง ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์เดช โรงเรียนวัดหนองโว้ง ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวีรวรรณ  นวนเกิด โรงเรียนวัดหนองโว้ง ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสิริวิมล  มาลัยหวล โรงเรียนวัดหนองโว้ง ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยยา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเด็กหญิงพีรณัฐ  กุหลาบอ่ำ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวิมลสิริ  เพ็งอังคาร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายสุทธิมนต์  คำนึงควร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอัญรินทร์  แตกสกุล โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอริสรา  ยิ่งรู้ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอาทิตย์  เชื้อผู้ดี โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีคล้าย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงตรีรัตน์  คงไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงบุณยาพร  ผมทอง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
207 นายชัยวัตร  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวธัญชนก  อู่ธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวพรนภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวพัทธนันท์  สีจำปา โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวศิรินทร์ญา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นายศิวกร  คำนึงควร โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสุพิตา  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันตา โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญามณี  โชคชัยทวีสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ทำไร่ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเปรมสุดา  คำวัน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนบุญ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยลดา  ใจคง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรรณษา  สีศิล โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุรวิช  อธินิตืพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฏฐวัธน์  ใจกอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธนีวรรณ  พันบาง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรัทธาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภูฌาน  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจริยา  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณพิชญา  ธนโชติชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนคุณ  พรมสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธาวิน  อุดมมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนรภัทร  รมณียกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนิติพล  ศักดิ์ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์ภูสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวุฒิธัมม์  ไทยรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชญา  จักรศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณัฐดนัย  บุญประจวบ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนดล  จิตต์มั่น โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปวริศา  ทีพู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายรัญชน์  เพ็ญดารา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงโสรญา  ยอดดำเนิน โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงขวัญชนก  นักรู้ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายจักรภัทร  กล่ำผันผ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชมพูนิกข์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัชนิชา  ชมสวน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ยศพิบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนริศรา  นาคราช โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายบรรพต  แสนติ๊บ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงขวัญนภัทรษร  อบเชย โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเตชินท์  ช่างไชย โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวรปภา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกฤตภาส  นิ่มพวง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกัลยกร  จุลเกตุ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายกิตติกวิน  เพ็งทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงชลัลพัทธ์  กมล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ปานแดง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณิชมน  มูลเมือง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธนันณพัชญ์  โสมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายนำชัย  ชิดเชื้อ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปณตพร  บุญเปลื้อง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปพน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปลายไธสง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพนิตนันท์  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพรรณรพี  รอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงรัตน์ชนก  นองขมวด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงลภัสรดา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายวรวิช  ยอดเกตุ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวิชรินทร์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายศรัญยพิชญ์  รังสิวุฒาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายศุภณัฐ  คชพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสวิตตา  เมธาธนนันทน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุภาพร  ระวีแสง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
272 นายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชะเอม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกฤติมุข  บุญหลัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันต๊ะมูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติกร  คนกล้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติธัช  ประมาณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีฟัก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายคณิศร  สีลา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจาตุรวิทย์  คัมภีรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิราพรรณ  พิลาสิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิราพัชร  แจ้งชัด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนาพร  ไชยทา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนาภา  ทองเทศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ล้ออัจฉริยะกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายฐิติกร  แบบประดับ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัชฌานนท์  พันคำภา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฏฐพล  ปรากฎวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐบดินทร์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐภูมิ  จันสุตะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัณธิยาภรณ์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชาภัทร  กรองใจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิรญา  พิลึก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงทักษอร  อยู่อินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกฤต  สีแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนเดช  ขวัญรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนพร  สีลาสอน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนศักดิ์  ฮวดหล่ำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีธิราช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนัฏฐา  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธีธัช  กลิ่นไม้ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันทิชา  รอบุญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนิวัฒศิษฐ์  สัตถาผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายบวรศักดิ์  จินวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงบุญนิสา  รัตนวิบูลย์สม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปภัสรา  เรือนงาม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปิยภูมิ  จารุภุมมิก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิยากร  กาฬภักดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คุ้มพ่วง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพัชรพร  งามละม่อม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภา  สุตพรหม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิพพาพร  คัมภีรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสป์  บัวเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วใจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภูริชญา  แกมนิล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายมงคลชัย  ธรรมราช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรัชฌานนท์  รูปทรง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรัญลณา  ศรัทธา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรินรดา  ทาเครือ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรุจิรดา  พุ่มทับทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงลัสรินีย์  นิตยชาติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวทัญญู  ธรรมขันคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรพิชชา  อ่อนทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิลินนา  ตรีเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวีรวิทย์  ถิระไชยวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศิรประภา  วิสนานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายศิวกรณ์  วิเชียรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศุภธิดา  คนเพียร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุรียพัชร์  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เพชรปรีชาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอารีรัตน์  สำรวมใจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนม์นิภา  คำพวง โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชนัญชิดา  อยู่เอี่ยม โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายชยพล  จังพานิช โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ตะมะ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายธีร์ธณัฐ  รอดภัย โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นาครินทร์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายพรภวิษย์  มารศรี โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพศวีร์  ศรีสุขศิริพันธ์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์รำไพ  จันตอม โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายลีรวัฒน์  รอบคอบ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวรพล  แก้วสุข โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กราฟ์ฟแฮม โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสุริภัสร์  วิจิตรแสง โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกานต์พงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณฐวัฒ  ไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเบญญาภา  อาจณรงค์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชญาพร  เอี่ยมทอง โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญาภา  สำราญผล โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภณัฏชกานต์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวริศสรา  ทองประเสริฐกุล โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิภาวดี  พรมเกิด โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอาชวิน  พันโนฤทธิ์ โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.4 วิทย์ประถม