รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธิติวุฒิ  ถาพันธุ์ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐชา  หล้าต๋า โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงจอมขวัญ  หลำเหม็น โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงชญาพร  นฤภัย โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงชญาภา  ครุธทอง โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายชยทัต  พันธ์เขียว โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิชญา  โชติช่วง โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงแพรวชดา  วงษ์บุญยัง โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเมษา  พรมชาติ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงศุภณัฏฐิกา  สืบจันทร์ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกรวิชญ์  พูลสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤชพล  มงคลแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกวินธิดา  เงินมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกานต์นิพัทธ์  หลายศิธาภัค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเกียรติภูมิ  ฉินพัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรพันธ์  ย้อนใจทัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรภิญโญ  หอมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจิรัสยา  ผ่องด้วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทัดไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฉันทะชาติ  ศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนัญชิดา  เผยศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชัยโรจน์  ชัยพิริยะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิตารีย์  กาญจนเศรณีโภคิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณตะวัน  คงเชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมเสือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐนนท์  สายฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐพันธุ์  อยู่ป้อม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชาพร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณิชาภัทร  มธุพจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายแดนภูมิ  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทักษญา  ขวัญเขียว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนทัต  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนพล  โกธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรดนย์  เดชาศรุตาชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนวินดา  มาคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนัฐดนัย  น้อยนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันท์นภัส  พ่วงน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายนิชนันท์  ขันพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนิติพล  จิตรพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนิติพัฒน์  ขังทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายบุรณัฐ  มรเสถียรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปพณธีร์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปภาวิน  อินทุฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายปรวัฒน์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปรัชญา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปารวัตร  ต๊ะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพชรพัณณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพลัชสราญ  ลิ้มศรีพนากร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพลาวัสถ์  ชัยพิริยะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัชรวลัย  ขำมะวา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพัฒน์  คำนุช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพิชญะ  ส้มมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพิตตินนท์  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรบูรณ์  เอี่ยมทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพุฒิสรรค์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายไพศิษฐ์  กฤตพรกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายภัทรพล  พรหมศิรินนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภาณุพงศ์  เลิศแตง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภานุมาส  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภิญญดา  เศวตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูตะวัน  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายมิณวรรธ  ปั้นแหนง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตต์อารีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายรณกร  รักตะเมธากูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายรัฐชานนท์  สุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวิชญาพร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวีรภัทรา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศตายุ  ณภัทรวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศรัณกรณ์  ชื่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศรัณยพร  ชนินทรพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายศิวราช  อ้นบางเขน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสรสิช  สุภาพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุนิสา  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุมิตรา  กุละพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสุรัสสา  กุละพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอภิวัฒน์  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอังศุมาลิลญ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชมน  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกรพัชรพร  สุวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกรรภิรมย์  จันโททัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกรวิชญ์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกรัณฑวิชญ์  จิรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์นาม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกวิสรา  กรณีกิจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สาระติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญภัทร  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงครุฑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เหลี่ยมอุไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกันตพงศ์  เพ็ชรทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกันต์รพี  กุมารา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกาลัญญู  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกิจปวีณ  อมรเสถียรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกุลนันทน์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเขมพิชชา  ทิพย์สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงคุณิตา  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชญานิศ  เฟื่องอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชยุดา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชลิดา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชลิตา  แจ่มทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชิติสรรค์  ล้อมพิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชุติมนต์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเฌองภู  ช้อนนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายญาณภัทร  พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายญาณวุฒิ  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงญาพัสชยา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงฐาปนี  พรอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณฐิตา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัชชา  หล่อทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัชชารินทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัชชาวีณ์  คงเนียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัชพล  น่วมหมวด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  วงศ์ยุทธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  เทียนดำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐปวีณ์  มั่นดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐภัทร  เกตุฮ่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณาลัลณ์  งามอุดมศิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชากร  เกียรติธนพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณิชาดา  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายต้นน้ำ  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธณภัทร  รอดพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกฤษ  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนกาญจน์  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนดล  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนบดี  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนพร  สองสี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธนสนันตน์  มูลผดุง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนัช  สอนเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนิศร  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เมฆเสือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แพทย์ไชโย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธัณณ์  บัณฑิตพิบูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธีรตา  มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธีราพร  มั่นประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนทิดา  มัมตะสูตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนพวัฒน์  สวนม่วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนภัสรา  สุริเย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภัสสร  กล่องชู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนวรัตน์  ไวส์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ้นเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนันทพงศ์  น่วมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนันธวัชร  คณาวิมล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุญยาพร  กล่ำยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์อนันตกาญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปกเกล้า  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปพิชญา  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปพิชญา  อ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปรัชญา  โสดา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวริศร  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวีณ์กร  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณชญา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายปัณณธร  ชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปัณณพัฒน์  จงอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปิติพล  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปิ่นมณี  วงศ์มณี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยกานต์  ภูมิประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปิยะบุตร  จันทร์ใด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปุณณวัธน์  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุณยวัจน์  พิพัฒธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เฉียงเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เฉียงเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพชรวรรณ  นิลเส็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรณดา  เรืองนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรนับพัน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรประภา  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพราวเพลง  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพลอยณภัส  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชริดา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัณณิตา  แสฉิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  ตังควิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพันธวีร์  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพัสกร  สุดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชานันท์  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชญ์ทิตา  วันดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์  จินดาเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพิศิษฐ์  ศรีไพศาลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิสินี  วงศ์คามรัตนภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์สุริยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภคพัส  แสงยุพินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทธิรา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทราพร  ก่อโชควัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภิญญดา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เมฆพุฒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูริณัฐ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูริณัฐ  ปริสาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูริภัทร  ผ่องด้วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายโภคิน  คีรีมาศสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมณฑิตา  วรพิบูลสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมีคุณ  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงยุพนินทร์  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรฐา  นำทวีไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรัชฏภัทร  ภู่แขวงแสง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรัชพนธ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรัชพล  หนูหริ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายราชชนก  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงลักษิกา  ท้าวเวียง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  ดวงเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรพล  พัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวรวิวัฒน์  ละอองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรวี  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรัญญา  ปาณะพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวริศรา  แปลกจริง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวลินลักษณ์  เจริญกุลดิษกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวัชราพรรณ  พรหมภิราม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวัฒนา  อินผ่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชำนาญผา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวุทธิพัฒน์  กาญจนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิริขวัญ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายศีลภัทร  เพ็ชรมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศุภกฤษ  เบญจางจารุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วบังเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภเดช  เกื้อหนุน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศุภิสรา  นครศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสมาวรรธน์  ไม้กร่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสมิทธิ์  เรืองจำรัส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสรวิชญ์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสรัลพร  สิริพงศ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสิทธิกร  เพิ่มกาวี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิภาพร  หนึ่งน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุกฤตา  สีนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุณัฎฐา  อินเบิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเสมา  ศรีรุจี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอนัญพร  แบบกัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอภิโชค  กรรมณี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอภิริญา  ป้อเฮือน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอริสา  มาคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอลิสา  แสงวิชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอัครชัย  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอังศุมาณิษา  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บันทึก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัญมณี  ยิ้มพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงไอศ์ณัฏฐา  ฉัตรกิตติชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
250 นางสาวสิริกัญญา  บวบหอม โรงเรียนวัดปากพระ ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมจารีย์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจิรัชยา  โฉมศรี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐกมล  ตุ้มศรี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่กลัด โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายไตรภูมิ  เคลือบเจาะ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธรรมสรณ์  ลิปิกรโกศล โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายนาวา  น้อยคง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนิรุชา  อินนาค โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายพรพิพัฒน์  เสริมแสง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายภคพงศ์  เอี่ยมสีทอง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายวันชนะ  ฟักทอง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โตงิ้ว โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอริสรา  เกิดป้อม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอาภัสรา  วันจันทร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกนกภรณ์  อ่วมปิ่น โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกฤติมา  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  อัยราคม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกุลธิดา  ยิ้มอ่อนคำ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชญณิพัฑฒ์  แก้วทุ่ง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชวกร  อินน้อย โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชุตินันท์  พัดทุ่ง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัชชา  เจาะบำรุง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคประโคน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วมณี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยมา โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐวรา  สายทอง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณิชา  เทพนวม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มพรม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงดวงกมล  อิ่มขันธ์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนศักดิ์  สรรพลักษณ์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธีรกานต์  เกตุเถื่อน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เงินนา โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุดำ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนรินทร์ดนย์  ทองมาก โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนิชานันท์  ประนันติ๊บ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงบัณฑิตา  พุทธรัตน์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีทรง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปรียา  ตาทิพย์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปวรปรัชญ์  เทือกคำซาว โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพรเทพ  อิ่มเทศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพลกฤต  วงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพัชรมน  สวัสดี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จันที โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพีรวิชญ์  สัชฌุกรพงศ์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภัทรดนัย  สุทธิชาติ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีนิล โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภาณุพงศ์  ชำนาญไพร โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวณิชยา  กำเนิดศรี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวสุนันท์  อินสอน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิริฒิพา  จ้อยจุ้ย โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวีรดา  อยู่ทุ่ง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศุภกฤต  มั่นทุ่ง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสรสิช  แป้นเกิด โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิรภัทร  อ้นชื่น โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นเชื่อม โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพัฒน์ชญาภรณ์  เต่าเล็ก โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพัฒน์ชญาภรรณ์  เต่าเล็ก โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำเก่า โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุภาสินี  ใหม่ยศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อารี โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอภิวิชญ์  คุ้มศักดิ์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอมรคีรินทร์  จะตี๋ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญผ่อง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอริสรา  อ่อมอินทร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกรธิดา  ทองกรณ์ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสวรรยา  จันทร์หลง โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายไกรวิชญ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์ดวง โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมนัสพร  เทพสุภา โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวัชรพงศ์  นันทวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายศศิวัฒน์  สงสัย โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญทองสุข โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจริยาพร  ดีโต โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจิรพนธ์  พุ่มน่วม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนิดา  มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนันทชัย  ทักท้วง โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรหมพร  บานเช้า โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พุทแช่ม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงลักษมี  นวลใย โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวรรณเดช  สร้อยสน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุกานดา  แสงกุดเรือ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวันนะสาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุเนียม โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอนุธิดา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกาญจนา  มุกเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐนิชา  สังข์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเตชินท์  มุกเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายทินภัทร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธวิรุณ  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธิรคุณ  นิ่มอนงค์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเนตรอัปสร  สั่งจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปวรุตม์  สุธน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปัญญาพร  เพ็ชรสุภา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปิยพัทธ์  บุญโส โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพงศกร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูตะวัน  พุทแช่ม โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูตะวัน  โสดาจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมณีรัตน์  อุ๊ดจิ๋ว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวัณณุวรรธน์  อินทร์ปาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุชารัตน์  นวนน่วม โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอรรถพล  จริอิน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอัครเดช  มุกเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เรือนก้อน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกัญญาภัค  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเขมิกา  ภู่ระหงส์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายจิรายุ  ทวีนาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฐวัตร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายนรวีร์  นฤทุกข์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปรีญาชณัฐ  ทองเฟื้อง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปุณนภา  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายพาคินทร์  เพียรทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนียมน่วม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวรรณพร  เกตุทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุธาสินี  มั่นประสงค์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายอภิชัย  เทียนดำ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกรกมล  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงขวัญศิริ  ครุธนาค โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายคมกริช  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจันทกานต์  พุ่มอยู่ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจิรายุ  คงเนียม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายถลัชนนท์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงทัศยา  แจ่มจริง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธัญจิรา  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธัญวิชญ์  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธันชนก  จันทร์นิ่ม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธีระสิทธ์  เสือภู่ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เกตุทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปุณลดา  เขียวคล้าย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวริศรา  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิริชัย  แก้วสำราญ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมทอง โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงบุษยมาส  บุญหลง โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายภานุพงศ์  เนียมเกิด โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวริสา  วงค์ซาว โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขบุญ โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายกิตติพัทธ์  พะโยม โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายเตชธรรม  จันนา โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปพิชญา  นาคหงษ์ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายพัชรพล  อิ่มหนำ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพาขวัญ  ขรรศร โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายวัฒนา  เครือมูล โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกัลยกร  พุฒแก้ว โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจิณัฐตา  มั่นเหมาะ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สั่งการ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนวพร  คล่ำคง โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปราชญา  นาครินทร์ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์จ๋า โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกนกดารินทร์  อาจใย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายกฤษณพงศ์  อินยอด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกัญญ์ณภัฏฐ์  ภูมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นอ้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกุลณดา  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายกุลธวัช  สนั่นพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายคุณาสินธุ์  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจิรัชยา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจีระพา  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฉลองรัต  นามคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชญาดา  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายชนกันต์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชยพล  ภูวังมน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายชยพัทธ์  คุ้มสา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายชัชชน  ใจใส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชัญญานุช  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายชินกฤต  วังศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายชินดนัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐทริดา  จันทะวี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายณัฐพงศ์  โตสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายณิชชคุณ  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายเตชสิทธิ์  ชีวศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายเตชินท์  แสนเวียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงทิพาพร  ยองแตน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายธชกร  บุตรหล่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธนกร  พานิชสรรพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายธนกฤต  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงธัญญวรินทร์  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายนภัทร  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปพิชญา  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายปวริศ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปิยวลี  ต่ายมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปุณณดา  สุดใจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปุณยานุช  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายพงษ์อมร  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพรรณนภา  แน่งน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพิชชานันท์  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิชามญช์  อ่อมโต โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพิสิษฐ์  เต๊น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายพีรพล  จันทร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายพีระ  สมอเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายภณวัจน์  นิ่มมั่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายภัคพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายภาณุพงศ์  แย้มเคนง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายภาธรธฤต  บุตรอ่วม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายภีมวัฒน์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายภูไท  มลตรีชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายภูบดี  ภูทะวัง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจปา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายภูวิศ  จิตรรอด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงมานิตา  นามวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงลักษิกา  มาพิน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวรัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายวัชรศักดิ์  อินถาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายศรันยธร  สาระนันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายศิรเดช  ขัดวาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายศุภกร  อยู่กิม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายศุภกร  แจ้งกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายศุภกิตติ์  รอดเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศุภัชญา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงโศภิตา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายสหรัฐ  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสาวิตรี  ชูพักตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายสิทธา  จิตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายสิรวิชญ์  มูลศรีวัง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ถ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุปรียา  รัดบ้านด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายสุรปัญญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายอติชาติ  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายอนาวิล  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายอัจฉริยพงศ์  คำชู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายอัฑฒกร  โชคราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายอำนาจ  โนขัดติมา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกนิษฐา  บัวกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกมลชนก  ติตาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกมลชนก  สงศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกรกัญญา  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกรวิชญ์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกฤตญกร  อาจใย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกฤตยา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายก้องภพ  ขาวทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญา  สว่างพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูวิชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกันต์ธนพัฒน์  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกันตพงศ์  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัลยกร  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกาณร์สิริ  ทาโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกิตติญา  เกิดเผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติศักดิ์  หอมรื่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเกศรินทร์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเขมญาภา  ดู่ป้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  จ้อยม่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายคุณภัทร  ปันใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายคุณวุฒิ  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจันฑามาศ  พันต่วน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายจารุกุล  อ่วมปิ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจารุณี  อยู่เกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจิรภัทร  นันธิใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายจิรเมธ  งานจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจิรเมธ  วันนา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจิรวัตร  สุผล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายจิระวรัชญ์  สอนปั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจิราพัชร  มณีรัตนาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจิราวัฒน์  จ้อยสุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจีรนันท์  พ่วงรอด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจีรนันท์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจุลศักดิ์  นันธวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเจนภพ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฉัตรชนก  จางวางคง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชญานันท์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชฎาภา  สอาจพงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนกพร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชนสิษณ์  วรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายชนัญกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชนัญญา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชนัญธิดา  จำลองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชยวัศ  โตพ่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชยานันท์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชลนิชา  ศิริเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชลลดา  เกตุสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูมิไชย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชานน  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชุติเทพ  ครุธโม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชุติพงศ์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงโชติกา  บุญคล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงโชติกา  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายญาณพัฒน์  โวหาร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงญาณินี  ดวงน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงญาดา  นาจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงฐิตาพร  อุปถัม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายฐิติวัชร  มายะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณธกร  บุตรหล่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณรงค์ภพ  พิมพาเรือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรรอด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลสินธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฏฐณิดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  สุขพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐินี  อุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำแสนราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐกิตติ์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  การภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วจันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐนนท์  หนานนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐนนท์  หล่ำหล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐนนท์  อ่วมทองสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐนันท์  หนานนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐพร  ฟองเลา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐมน  สารมโน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐมน  แน่งน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐรดา  เมธาวริศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐริกา  ยมนา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฐลิกา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัทมน  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณิชดา  ยางทัด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงดลนภา  ดีทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายดารินทร์  แสงกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเดชาวัฒน์  บำเพ็ญบุณย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายเตชิต  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงทวีรัตน์  บำเพ็ญบุณย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงทักษพร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงทักษอร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธงไชย  สลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนกร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนกร  ลานพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนกร  เกิดทวี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนกฤต  เวียนเป๊ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนกิตติ์  อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนธรณ์  เพชรตุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธนวรรณ  ทับไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวิชท์  มีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมขันคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนาดุล  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนาศักดิ์  ครุธทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บุญมาตุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธัญเทพ  ฟองภู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญสินี  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธาวิน  ประภาศิลปฺ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิตยา  ดิษโร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธิติวัฒน์  นันธิใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีร์ธนัฐ  บุตรวิชา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธีราวรัชญ์  มากมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนภศร  สินยอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนราวุฒิ  ไตรป๊อก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนรีกานต์  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนฤมล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนลินธร  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนลินี  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนิธิกร  พุฒลา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนิรดา  พึ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนิวัฒน์  ทัดมาลา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิศาชล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปกาศิต  หนานกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปฐมพร  บุญเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงประภัสสร  บุญนำรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปริชญา  ทรัพย์ภู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปสุตา  เรืองพานิช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปองคุณ  ทรัพย์เพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปัณชญา  กาวีอ้าย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปัณณพร  หนานตา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่วมบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปัณณวีร์  กรมไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปิยพนธ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปุณณวิช  อ่วมบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยมสุพัธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเปรมสุดา  นาทองถม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงผกากานต์  สายยศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพรธิดา  เปียจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพรพรรณ  รอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพรพรรษา  ศีลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ปานบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพริ้งเพรา  พ่วงครุธ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพริษฐ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพัชรพล  จิ๋ววัด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพัชรพล  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพัชรินทร์  พลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพันธ์ยศ  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพิชชาพัฒน์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้ววงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิชญา  ภูทะวัง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชญา  สารยศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญาพร  วุฒิชมภู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชาวีร์  ลีรัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิมประภา  ตุ้ยศักดา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียโคตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันติศิริสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เป่กล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมลิชา  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิลาวัลย์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิไลวรรณ  บุญธานี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพีชญา  อินตุ๊ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีรเดช  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพีรพงศ์  วรรณโนมัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายพีรพัฒน์  ทั่งโต โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพีรวัฒน์  เทพทองดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพีรวิชญ์  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพีระ  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพุฒิพงศ์  มากอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงเพชรแพรวา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภัทรา  วังโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาคภูมิ  จ้อยม่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภาคิน  พุ่มแตง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภาคิน  อินทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภาณุพงษ์  กิ่งงิ้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภานุเดช  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภานุพงศ์  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภาสกร  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงภาสินี  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภิญญ์ชาฎา  เขียวบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภีมรภัทร  โกแสนตอ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์สายทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภูธเนศ  แดงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูภูมิ  คำสร้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภูวดล  พลเวียง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายมนุเชษฐ์  สุดใจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงมาริสา  แย้มเขน็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมาลัย  - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายเมธาวี  เกตุจุ้ย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงรตนพร  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงรสริน  จิตรรอด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  เงินแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรัตน์ฏิยาภรณ์  นันธิใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรินณพัทธิ์  สีสลวย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรินรดา  ทุมชะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฤทัย  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายลภัสกร  พุ่มจร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงลักษิกา  พุ่มชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายลัดดาวัลย์  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวชิศา  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวรชัย  ทรัพย์เพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวรรณนิภา  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ชื่นทิม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวรรณิดา  พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวรัญญา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวรัญญา  พึ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวรัตม์ฐนัน  เสาแบน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวรัธยา  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวสันต์  เวฬุมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวันฉัตร  เย็นใจดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวัลลภา  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวาริ  ศุกระรัศมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จินาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวิศรุต  บุญมาเวียง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวีรวัฒน์  อ่วมบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายวุฒิไกร  ดุลย์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวุฒิพร  แย้มเมล์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์มี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศรัณธร  โตนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศรุตา  จ่ายหนู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศิรณัฏฐ์  เคลือบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศิรภัสสร  เตปินตา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิรินภา  หนูชาวนา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศุภภัทร  บุญเม่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุภิสรา  แดงโชน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสวรส  จวงพลงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายสหัสวุฒิ  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสัจจานันท์  ฆ้องนิล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสัณหณัฐ  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายสิทธิเดช  นาห่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายสุชาครีย์  แตงไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุทัดตา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสุธิดา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุพพัตรา  ประมาคะเต โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุพิชญา  พินยาหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมอ้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายสุภคม  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุภานิษา  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสุวิจักขณ์  หมื่นหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุวิชชา  คำเนียม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงหัทยา  เพิ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายอชิรวิชญ์  จำลองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอชิรวิชธ์  อิ่มรส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายอโณทัย  หอกลอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอติกานต์  ปานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงอติกานต์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอนันฑเมศย์  สริมา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอนันต์ธวัช  มิ้มทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอนุชจิรัญญา  เกิดชู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอภิญญา  นุ่มพา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิวดี  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอภิวิชญ์  เวียงไกร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอมรสิริ  แตงไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอรณิชา  คงทน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอรวรรณ  แหชู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอรุชา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอัญมณี  บ้านกล้วย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอัษฎางค์เดชา  กล่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอาฒยา  กันหาเรียง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอารยา  แสงใส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอาระสา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พรรณา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนนทกร  บูรณะกิติ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายอิทธิกร  ถาปราบมาตย์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกรวลัย  วุฒิยาสิงห์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ภาคเหนือ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกุลธิดา  คำปัน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเกตน์สิริ  สิงห์นวน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจรรยพร  แก่นเพ็ช โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจินณ์จุฑา  พ่อยันต์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงชลดา  จอมคำ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณภัทร  พิศเพลิน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาเฉียบ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สีสุทอ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงดมิสา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธนัชชา  ปิตาทาโย โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธันยกานต์  จันภูทัต โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธีราพร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนพกฤษ  สุขสนวน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนริศรา  สารคาม โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายนัธทวัฒน์  ยางเดี่ยว โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปิณิตา  ศรีเบ้า โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปิยรัศมิ์  เชิดลำ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพัณณิตา  ผ่องใส โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภัคพล  บุญธานี โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภานุวัฒน์  วรธงไชย โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวรเมธ  นิ่มมั่ง โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวัชริดา  อินทร์แสน โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายสิบแสน  จอมคำ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสิรินภา  พามี โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสิริวิมล  ยศเรือง โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุขฤทัย  เจริญผล โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายอดิศร  ชุมชิต โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงอภิชญา  อยู่ท่วม โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอรปรีญา  ยืนยง โรงเรียนบ้านลานกระบือ ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บวบมี โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงกมลธิดา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกรวรรณ  ทับทอง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายกฤษ์อุดม  พิโรฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาหลง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกัญญาภัค  มารูปหมอก โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายกัณฐวัฒน์  ธรรมวงศา โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายกิตติพงศ์  แจ้งแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายกิตติพัทธ์  น้อยน๊อต โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายกุญช์ภัช  ตันสกุล โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงชณมน  แอบเพ็ช โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายชยพล  พวงรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายชยานันท์  นิ่มขาว โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายชวิน  วิชิตไตรภพ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงฐิติพรรณ  อินกอง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณนิษฐา  กันนา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายณสิทธิ์  เบ้าทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงณัชชา  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณัฏณิชา  ชมคำ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สอนเม่น โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิกม็อก โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขอดแก้วทวีสิน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงณัณฑภรณ์  ขำทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายตุลย์ตะวัน  ลาโภ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายเติมเต็ม  มันพร้าว โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายธนกฤต  สีหะวงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายธนากร  สอนใจดี โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนเสถียร โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธัญสินี  เรืองเที่ยง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายนนท์นที  เนื่องช้าง โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายนพเก้า  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายนพรุจ  รอดทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนภัค  เคียงสันเทียะ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายนันทน์ชัย  ปั้นงามวงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  พรมมา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงปริชญา  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายพงษ์พิภัช  กานตารัมภ์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพาขวัญ  เรืองทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทโสภา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทหอม โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายพิรณัช  พุดจาด โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายพีรวิชญ์  ภูโปร่งซอน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุลปาทร โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายภูบดินทร์  อนันธวรกิจ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงมธุรดา  หลิมวานิช โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงรมณภัทร  คงรอด โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงรมิตา  ไพสิทธิพงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงรัญชิดา  คงรักษา โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงวรัญพร  นิยมกูล โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายวิชิต  แร่เพ็ชร์ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายวิสุทธิ์  คำแสง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายศรัทธา  ลิ้มสกุล โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศิณัฐณิชา  ประจิตร โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงหิรัณยธร  สารีพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงอภิชญา  อยู่ทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายอภิวิชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงอรธารณ์ธัญ  กิจประมวล โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงอันนา  อิ่มขวัญ โรงเรียนกวางตง ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงอัมพิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอาซีน่า  ฮีสทริดจ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงอารยา  ผดุงการเลิศ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองกลิ่น โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกรวิชญ์  จาดอินทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกฤชนัท  สิทธิโสภณ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกวินทรา  หล้านามงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกัญญาภัค  อยู่ป้อม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายกันย์นภัทร  ประมูลสิน โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกิตติเดช  แก้วทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกิตติพงศ์  อาเทศ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทับทิม โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายคฑาเทพ  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงคัมภีรดา  บัวนุ่ม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจันท์ทอฝัน  มีสมบูรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายจิรพัส  เค้าโคตร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจือเจี๋ย  หง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายชนาธิป  ประกอบผล โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทร์นา โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมาลา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายชวกร  ดีหร่อง โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชวกร  แอบเพ็ช โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทองงาม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชัยณรงค์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชิดชนก  รัศมี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายณพชร  อินทรเรศ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายณพลเดช  ศรีทวี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายทักษิณัตว์  เวียงคำ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงทิพย์ธารา  บุตรเพชร โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนกฤต  นาดอน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนัทพลธ์  ทองกรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธนิมา  น้อยคำ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์เรือง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธิดากร  อ่ำอุ่น โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายเธียรวิชญ์  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายนนทกร  ศรีวงษา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนนทณีย์  เทียนด้วง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนภาดา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่บุญ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาคร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเบญญาภา  ยังมี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงปฐมพร  แต้ลำพัว โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปนิตา  หล้าเวียง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปรกมล  นิลาพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โชติแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปุญญาดา  อินน้อย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปุญญิศา  สำอางค์ผิว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปุญญิสา  ศรีรักษ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงเปรมกมล  ชำนิ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพงศ์พิเชฐ  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพชรพงษ์  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพรรัตน์  สุภาพร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พัฒนนนท์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิมมาลา  ศรีสมบัติ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพิราภรณ์พัชร  นาคเมฆ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิริยา  ชัยแจ้ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายภัคภัทร  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายภัทรดนัย  ทักท้วง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภัทรพร  ทองทา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงภิชรัญญา  เมืองใจ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงภิรดา  คลังภักดี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูวณัฎฐ์  อ่องเมือง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายรัฐวิภาค  ชมชื่นจิตต์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงราชาวดี  มุสิกตานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงรียานา  มอร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงลัลลลิต  น้อยคำ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองทุ่ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวรัญญา  สุจิตธรรม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวิชญภัทร์  พิมพ์ศรี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงศิรภัสสร  ก่ำเพชร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จรมา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสโรชา  แรงจริง โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสิพิชญ์ชา  เหล็กสิงห์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสุชานันท์  โตอ่วม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสุทธิภัทร์  เผ่าถาวร โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุภาวิณี  โคกคำ โรงเรียนกวางตง ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงอชิรญา  มีอิน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงอธิติยา  พุฒเกิด โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอนิญชิตา  ตันติยวรงค์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอนุสรา  หงษ์ผ้วย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอรินชย์  สอนเนียม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอารยา  อภิมนต์บุตร โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณธฤต  คำแดง โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักเส็ง โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายณัฐภูมิ  คมขำ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายวัชรพล  นุเวที โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงสุภิญญา  บุญรอด โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงณัฐชา  ทองอิ่ม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายนาวิน  ลาทนาดี โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายสรวิชญ์  อินอยู่ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำคุ้ม โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงพันธ์ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจุฑามาศ  ร่งเรือง โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายนิติกร  มีแก้ว โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพลอยชยา  เกนทะโกฏ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ใจปันวงค์ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายยุทธนา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวรณัน  วาริเรือง โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอภิวิชญ์  คลังภักดี โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกมลวิช  ไกรป๊อก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายกฤตพล  ตุดกัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายก้องภพ  คงประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เตจะนะตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายคุณานนท์  กล่ำแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เขียวเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายจิรวัช  พาขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายชัชนันท์  วัชโรทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายชำนาญการ  โปยขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณธิดา  ภู่กัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายณัฐภัทร  ใจบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณิชกานต์  แสนสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายธัญกฤษฏิ์  บัวศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพรปวิณ์  สิทธิธูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายพัฒนพล  พุ่มศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายพัสกร  พึ่งตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงเพชรฌมนธ์  คงรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
980 เด็กชายภัทรนันท์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายวณิกกุล  ชื่นเปรื่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายวัฒนกานต์  เกตุสละไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายศตคุณ  จิตร์ตรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายศวัช  ขวัญทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงสิริภัทร  สมภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงสุทธิดา  พรมมาพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายอชิรวิชช์  ไวคงคา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงกนกพร  รอดพระ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจริญอาชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงจารุรวี  แสงอรุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงจีระนันท์  ปรีแว่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายชโยทิต  โลหะการก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายณัฐนันท์  อ้นเล่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายทวีเดช  พรมนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธนัท  ลานสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนานนท์  แย้มเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายปุณณสิน  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงเปมิกา  กันอ่วม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายภูริณัฐ  กันทะวัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายวัชรากร  มากอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายวุฒิชัย  ชำนาญเสือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายศรัณยพงศ์  เลิศปิยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายสราวุฒิ  โตบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายสัณห์พิชญ์  หิมวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายกนต์ณัฐ  เพ็งสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกฤตยชญ์  หนูแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงกวินทรา  รักถึง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกวีกรณ์  สิทธิธูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์แพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำพลวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฮ่วนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกัมปนาท  ทรัพย์ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายกิจชัย  จำรัสศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกิตติพัทธ์  รักถึง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  พุฒลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฉัตรลดา  ยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชณัฐศรณ์  ฉลุมาศจารุอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายชนกันต์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายชัยอนันต์  จันทร์อิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงซันนี่  อู๋ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงญาดา  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฐิติภา  คงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณฐธิดา  จูจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัชณิชา  เนียมหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฏฐ์  คนตรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิงค์สกุลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมฆประมวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายดลวี  เนียมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายตุลทรรศน์  ดิลกวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายทรรศนันท์  จักรพันธ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายทินภัทร  ทั่วดาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พุ่มพวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนกร  ฉิมเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายธนกฤต  ทองอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนคุณ  ลานสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธนพนธ์  พุฒเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธนภัทร  เพ็งปั้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธนัชญากร  เทียนทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พวงเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงธารธิชา  โพธิ์ดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายธีรภัทร  อุ่นเพ็ชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธีรภัทร์  ป้อมแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธีรเมธ  เอี่ยมมาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายนนท์ปวิท  บุญภู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายนนทิวรรธร์  เขียวเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายนภดล  มะลิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายนันทนากร  มั่นประสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงบัณฑิตา  เปรมสุโข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปฑิตตา  บุญวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปณิดา  รุ่งอุทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปวรรัตน์  เนียมสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายปัญญพัฒน์  จอยวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปัณณิกา  เกศทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงปาริตา  พรมชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปิยพัชร์  ช่วยหลำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรพัฒนารักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ้มทองกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพรหมคงคาพร  เดชาเพชรสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพสธร  ยิ้มแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  มังคะตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพิจักษ์ขณา  กิจชำนิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิชญธิดา  เชื้อนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพิตตินันท์  มีประถม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ศิรินครานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพิรุณ  วรนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายภคพงศ์  สุทธิวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภัทร  ครีบฟัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภัทรชนน  อินชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยิ้มเข็ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  วงศ์พิสิฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายภูตะวัน  อินทวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายภูธิป  ทองหล่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงภูษิชา  ธเนศศุภกฤติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายมณฑล  นาคนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงมนัสนันท์  คณะจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงยศนิชาสิริ  ธรรมชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายรัชฏพล  พงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรัฐนนท์  เทียนศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงรัตนากร  ช่างเกวียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เพ็ชรภู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวรากร  อำนวยทะนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวัชรีพร  เนียมแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายศรัณยพงศ์  เผือกแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงศรัณยพร  สุตา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงศศิญาภา  ดุภะสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงศิระดา  ซังยืนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุสอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภณัฐ  เกตุวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสมิทธิ์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสรรวิชญ์  นามวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายสิทธิพร  แสงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสิทธิพล  ภู่กัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ท้วมอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุพิชญา  เต่าเล็ก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอธิพงศ์ชัย  รัตนเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอรรชนา  ครุฑจู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอลีนา  โพธ์เรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอัฐสมาภรณ์  บุญนิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอัศวิน  อินทร์มา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายเอกวุธ  สมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชลิตา  เกตุชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายชัยอนันต์  จักรี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายฐปนพัชร  คุ้มอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายณัชธนกร  ผลพระ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายเตชินท์  สมใจดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงนภัสสร  บุญปรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับคง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายปฏิภาณ  ดีเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายปฐภูมิ  นันตา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายปภังกร  เรืองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายพชรวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายภาณุพงศ์  สงครามศรี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายภูริเจนวัฒน์  วัฒนนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทฤาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายเมธา  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงรวิสรา  สุวิธี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองแป้น โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงวศมล  กล่องชู โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กชายวิชญะ  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พรมนิล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายสวณัฐกูร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงสุชาดา  มั่นประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายสุทธิชัย  อ่ำยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงกฤตยาณัท  บุญคง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายไกรวิชญ์  รวบรัด โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายจตุรภัทร  มาดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายเตชินท์  พันธุ์โศก โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายทวัลวิทย์  พุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนพงศ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปุณณพัฒน์  ตั้งสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพิชญาภา  กุลมนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพิชญาวี  แตงน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภากร  กิตติเมธี โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงมณัสศญา  นาคน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงลักษมณ  บ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวรัญญา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวิชญาดา  จิตรวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงศิริพิมล  นันนาเชือก โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายศุภกิตติ์  เพื่อคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอนัญพร  นิยมกุล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอพิชญา  รักถึง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายอรรถพล  เข็มขำ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม