รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรวิชญ์  ทับทองดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกรวิชญ์  นาคสนิท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตินาท  ใจอารีย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญจนา  จิตบำรุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถนอมชีพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กล่ำมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ดิลกรุ่งธีระภพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกันต์พัศ  โอนิกะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตภณ  กำแหงหาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์แก้ว  จันทร์ดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกีรติ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเกิดอินทร์  อารยะเกษม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคุณิตา  พรหมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจริรัชริณณ์  นาคคลี่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจักรภัทร  บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายจิตวัฒนา  สีใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรายุ  จันรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายชนาธิป  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชัญญานุช  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงโชติกา  โชติพ่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาณิศา  แป้นแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณดล  วังศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทร  วังศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แย้มทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐนันท์  คล้า่ยเครื่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทองมาดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภูมิ  ผลเทียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกร  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธมกร  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธรรศ  ยังน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธัชธรรม์  สอนทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญพร  กล่อมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธิติ  จิตศรีพิทักษ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรเมธ  กล้าเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนฐกร  จิตรแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธนาโรจน์ปิติพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนวนัฐ  หลิ่มจ่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เหมือนประยูร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนันทภพ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนิชคุณ  สำเภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนิพิฐเดชา  สารวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเนติกานต์  ปั้นโท้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายบุณยกร  เทียมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญจพร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายปภังกร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปภาวดี  นาคม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปรัณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปวริศา  ดุริยะหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวีณ์กร  อยู่กลั่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปัญยตา  สุสุขคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปิยธีร์ดา  เพ็ชรดำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปุญญพัฒน์  นิติธรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกิดอ่วม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปุณยานุช  พัวพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศรุฒ  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพชรกร  พิริยศักดิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรรษณสร  ปรัชญาบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพลอยนภัส  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพัชรพล  เขียวอ้น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัตรวีร์  จันทร์ภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพิทวัส  แป้นแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพิพัฒน์  พลสุจริต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพิรภพ  พันธุ์ไทย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรวัส  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภัคจิรา  อุทาวาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทรา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรณกร  ศิริลำปาง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรติมา  ศาสตร์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายรพีพงศ์  เย็นระยับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวัฒนา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิรมณ  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พุทธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภศิษฎ์  หงษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสอนศิริ  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสิรธีร์  กันโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสิรัญรัศมิ์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสิริยากร  ขำนิล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายสุชลิตพงษ์  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุปรีญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอณัญญา  คงขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงไอศิกา  นาคเสโน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกชภร  เต้าสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกชมล  พวกคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกนกดารินทร์  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกมลพิชญ์  สุธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกรรณวิษณ์  แสงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกรวิการ์  พาพันธุ์เรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกรวิชช์  จะบำรุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกฤษณ์ณรัศม์  ปานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกล้านรี  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญ์ฐพิมพ์  ชาติมนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกัณฑ์อเนก  แก้วสมัคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกันติชา  สรรพสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัลย์ณิศา  นิ่มนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติกวิน  วงษ์นิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกิตติธร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติพศ  เข็มงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติพัฒน์  เนียมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกุลจิรา  สันติวุฒิเมธี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  เมธะคานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเกวลี  เนียมปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญแผ่นดิน  ไล้เลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิณห์วรา  ยิ่งสุด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจิรโชติ  สุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วผ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเจสซิกา  รีเก็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฉัตรเกล้า  กลิ่นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนัญธิดา  คงคามี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชวัลกร  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชวัลรัตน์  คู่เทียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัชวาล  วาศุกรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชุติเดช  ขาวนิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายญาณภัทร  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาดา  จงใจงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณฐฆดล  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณภัทร  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัชชา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฏฐ์ธนัญ  โสพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐธิดา  แดงแล้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐนันท์  มาพันธ์สุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐเนตร  ธีระชีพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐพิชชา  ไล้เสน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐภูมิ  จุ้ยเปี้ยว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เสือโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวรา  เผือกกรุต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชชา  ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณิชารีย์  ราชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเตชินท์  นุสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงทิพย์ธิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทิพย์นัดดา  นัดพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายแทนคุณ  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  ดวงรัศมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนนน  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนัช  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนัช  หลุมลึก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนาภา  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญวรินทร์  วิญญกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรเมธ  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภสร  อินทร์ทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนฤภร  พลพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนวพร  โคปาละสุต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนัทร์ชนัน  เพ็งแย้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิชาภา  เหมือนทองดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนิรวิทธ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเบญญพร  ปั้นดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปณิดา  สว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปพิชญา  กัลยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปรียาวดี  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองทุ่งมน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปาณิสรา  สีนุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปุณณจุฑา  จุ้นอิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณณภา  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพชร  หมื่นท่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพชรกร  เสนคราม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรนภา  โบแบน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพอพิพัฒน์  อุทะโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัชรีพร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิญญกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชญธิดา  สอาดเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชญา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญาภา  เตชะไพศาลทวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชาภัทร  สุขตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณศรวล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์ณิศา  พราหมหันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รอดบำรุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรฉัตร์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  พลานุวาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงแพรววนิต  สดวกดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงไพทยา  สำเภาเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภควัต  อุทะโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภรนฉัตร  ทองช้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภัคจิรา  แต้ไพบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูริณัฐ  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงยมลภัทร  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สะมะถะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรีญาพัชร  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ทรัพย์มังสังข์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวรรณกร  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวายุภักษ์  สื่อดวงจิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศรัญญา  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศศิน  มีศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงศศินา  เที่ยงตรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศักย์ศรณ์  สมทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิรภัสสร  แจ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศุภกร  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงษษิภา  คุ้มกัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสรวิชญ์  รอดฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสรวิชญ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสาริศา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสิทธิโชค  สมอยู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสิทธิพล  เสาเอก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองแดนไทย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสุกฤษฎ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุชานาถ  เสวกชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงมณี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุรัสวดี  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอชิระ  สันติพูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอภิชญา  นกทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอรจิรา  เสือบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอริญญดา  ก้านธงชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอัษศดิณย์  วงษ์คำชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอาทิวราห์  พิรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอารดา  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอิสราภรณ์  สโมสรสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอิสรีย์  เอกพจนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอุรัสยา  สิงห์สา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกันติชา  แจ่มจรัส โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเฉลิมพล  หนูเร่ง โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธิดาพร  อินโต โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนาขวัญ  ชูชื่น โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปฏิภาณ  มีหิรัญ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเพ็ชรมณี  ตันมณี โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลัดงาม โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวิรัลพัชร  อินทราณุรักษ์ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอนัญญา  จั่นตอง โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอมลวรรณ  จีรัง โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอรอินท์  ถนอมสุข โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอัญธิชา  ทองสุก โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ป.5 วิทย์ประถม