รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกล้าณรงค์  พานแพน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจตุรภัทร  หลงชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรภัทร  รอดวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชิงชัย  บุญโนนแต้ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัชนนท์  บุตรแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐกฤต  หลิมวิลัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐพร  พรภูเวียง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนวพล  เชยสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนารีรัตน์  จอมเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนิชคุณ  มีแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปริญศิริ  ไทรฟัก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤษกร  ยอดวิชา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายดนัย  จรูญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนโชติ  บุญโนนแต้ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนธรณ์  จิตรีโภชน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปฐมพร  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปนวรรณ  พุฒิกิจพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายปรัชยากรณ์  แจ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพัทธนันท์  ยืนยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผยกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิริยดา  อัชรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่อนวันสี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศิริณทิพย์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสิริกัญญาภรณ์  คัมภีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอชิตา  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอภิรักษ์  ชำกรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอัษฎาพร  กันทัต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอาณัติ  คำมูล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนบดี  วรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายขวัญข้าว  จีนเม๋ง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีราพร  พ่วงโพธิ์วงษ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวทัญญู  เสียงสนั่น โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรินรำไพ  จันทร์มีศรี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเดือนฉาย  ฉุดกลาง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุตรสระน้อย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายแมร์ริน บดินทร์  เกรอซิเงอร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  หมื่นชาติ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสิรีณิพัชร  ศรีทา โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลวรรณ  กระพันธ์เขียว โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงลัลน์ลดา  แถมยิ้ม โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรกัญญา  สุขปัญญา โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุภัสรา  แอดไธสง โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีปกรณ์  เหล็กนาง โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนรินทร์ภัทร์  ไวยวาวสา โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐกุล  คำภิลา โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนปพน  ผอสูงเนิน โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพีรดนย์  ระบายทรัพย์ โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวราภรณ์  ทาบโลหะ โรงเรียนวัดโคกกรุง ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณรินทิพย์  พุดอ่อน โรงเรียนวัดบ้านลาด ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธิติกร  ชาวณิชย์ โรงเรียนวัดบ้านลาด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอณัญญา  ขำมี โรงเรียนวัดบ้านลาด ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปฏิพันธ์  โพธิ์รอด โรงเรียนวัดบ้านลาด ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพีรชา  เมตตาไพจิตร โรงเรียนวัดบ้านลาด ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกุลณัฏฐา  ชูจรินทร์ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรัชยา  ปากหวาน โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณภัทรพงศ์  ภาพิรมย์ โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สอดโคกสูง โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพิพัฒน์พล  สมีดี โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายเมธาวี  หินกลาง โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศรินญา  คำดวง โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฏฐวี  กาญจนาภา โรงเรียนบ้านลำสมพุง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรนิษฐา  ศิลปไพบูลย์ โรงเรียนบ้านลำสมพุง ป.6 คณิตประถม