รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนุช  กองจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพัชร  วาดเขียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สุภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  วชิระศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤติเดช  พิมพา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤติน  พิมพา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกวิศรา  เท่าสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกษิดิศ  ทองอยู่ยง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญณัท  ไชยไธสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิกรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  จีนอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สูงปานเขา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกันตพัฒน์  อรุณรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกันต์หทัย  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัลยากร  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายการณ์ปริชญ์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติชาติ  ธนสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิติภูมิ  ชุนงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกิรณา  จันทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเกวลิน  เรืองอดิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงโกรส์ท  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญจิรา  กลัดเนียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคุณานนท์  ชนะกิจการค้ารุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจริญญา  นาหัส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรชัย  ทองทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรเมธ  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรวัฒน์  สารีภาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรสุตา  ดำรงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตวานิชไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจูฬโชค  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชญานนท์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชญานิน  พงษ์สิทธิถาวร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนัดดา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนาภา  จงขวัญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชยากร  เย็นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วงศ์ประชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชินภัทร  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเชาวรัตน์  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  วิไลพรรัตนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาดา  ธาระสืบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐานิต  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงฐิชารัศม์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สงสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณดล  จันทรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณธรรศ  พนาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณพชรพล  วะทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณภัทร  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณภัทร  รอดสการ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณรินทร  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฎวัฒน์  นอกพุดซา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  เนาวสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐดนย์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐธชนพงศ์  เอกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐนิชาวดี  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพัชร์  คงศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐรดา  สุขจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐวรรธน์  มิตรสุรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  สันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงดนตรี  หนูเมียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายตฤณพัชญ์  เสนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเตชิต  คมศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนภรณ์  นำพวก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธนัญชนก  ราวสำลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธนาเดช  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนาธิป  อินประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนิดา  พึ่งพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธฤต  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุจิกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นมณฑา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธัญธัต  สว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธัมรินทร์  ศรีสวรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีธัช  สาระเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธุวานันท์  ล่าชิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนภัทร  จันทรรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภัสนันท์  อนะมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนรวิชญ์  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนวัญธร  ศรีสุทธิยากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนัทธชนก  นครน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนัทธวัฒน์  ชัชวาลย์โชติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุริยะโฆษิตมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนาวี  รื่นบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนิชาภัทร  ป้องทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงบุญญิสา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงบุญนิศา  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายบุญฤทธิ์  ปัญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงบุณณดา  เรียนเมฆ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเบญญาพร  วรรณพราม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายปฏิพัทธ์  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปฐวี  แดงพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปทิตตา  จุ้ยนรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปริญญ์  นันเป้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปริยวิศร์  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปวเรศ  ไอยรานภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุกราช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปวีร์นุช  แดงบรรจง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปสุตา  สว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปัณชพัฒน์  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สิทธิเมธีวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปัณณ์  บุญสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปุญญพัฒน์  หล้าทองคำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปุณณพัฒน์  ปริทัศน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายปุณณ์  บุญสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพนัชกร  รุญจำรัส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรกนก  เจนนาวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพรชัย  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพรพรรษา  ไกรสุภาพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายพรพุทธา ถนอมพิชัย  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรรณฑิอร  ตระการสัตยนุกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรลภัส  จึงรัศมีพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพลอยนภัส  ทองเพชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพัศรัญย์  กองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงสมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธ์สอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชญากร  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิณธุมาศ  ฟักแฟง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิมญดา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์ชนา  เวโรจน์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพิสิฐพงศ์  เตี๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพีรวิชญ์  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรวิชญ์  วงดิสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพุฒิดา  ด้วงก้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัควรัญชญ์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัควลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายภาณุ  อิ่มมูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรมย์นลิน  กาญจนคูณเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรมิดา  ทิศสีนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรวินันท์  พันธ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรวิปถมา  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงรัชฎาพร  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงลัทธพรรณ  อินชะนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวชิรวิชญ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรกานต์  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายวรวรรธน์  สุวรรณสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวิภาดา  สาระนิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายวิสุทธิ์  ตลับนาค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวีรกิตติ์  อุตสาหวรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายวุฒิชัย  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายศรัณย์วุฒิ  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศรีพลอยรินทร์  ภูริคัมภีร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิตา  วีระนราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายศิริวิรุฒ  ศรีพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศิวกร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายศิวานินท์  วัฒนถิรธนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายศุภณัฐ  วติวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายศุภวิชช์  ลือชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายสาริศ  ทินสมุทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายสิปปภาส  ปะทะเสมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ฤทธิแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายสุทธา  พงษ์ภมร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายสุภณ  ประทุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุภิชา  สุขเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอนาวิล  นิสัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอภิญญา  ศุขโข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอริย์ธัช  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายอริยพล  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอัยยวัฒน์  สว่างสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัศมิ์เดช  ทองทับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายอาณกร  อุปนันไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอารดา  ทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอารียกุลภรณ์  จำเนียรหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกวรรณวลี  อินทรา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกมลพร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกมลภพ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกมลโลจน์  มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกรภัทร์  มงคลพรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกวินกาญจน์  นิธิกิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกวินทิพย์  อุ่นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกวินทิพย์  เอิ้นทะไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกวินธิดา  พานคำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็งพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกอหวาย  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกัญจน์  กัลยาวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกันตยา  สะสมพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกันตินันท์  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกันยา  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัลยกร  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัลยาณี  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชียงตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกีรติ  สีหะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกุลรดา  พรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเกศิร์ยา  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเขมมินทรา  ฮามพันเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายคณธัช  กลิ่นเทศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ปิ่นบุตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจ้าวคุณ  อนันตเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิดาภา  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิตสุภัค  รัตนเรืองวิมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรโชติ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิราภา  เผือกโสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฉดากาน  รัตนวารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชญาดา  พันธ์ุแก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชญาภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนิตา  เจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยพล  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชยาทิพย์  วัฒนสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชลรสา  แฟงฟ้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชลิดา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชวัลญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชัชญาณิช  ไตยคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชัชพิมุข  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชัญญนิฏฐ์  นุ้ยเพียร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชัญญานุช  ฟูญาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชาคริยา  ช้างสีทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชิติสรรค์  วอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชุณห์พิพัฒ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเฌอริรัตน์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงญรจธวัลย์  กลิ่นเกล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาณิศา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายฐาปกร  นิดคำพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิติญารัตน์  สุขปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐิติวรดา  สำราญกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณกฤตพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณฉัตร  สิริโชคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณฐพร  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณฐพร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณพัส  ศรีนันทากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณภัค  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณรวี  ชุณหดล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฎฐ์ณรัณ  ผูววิทยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฏฐ์ไรวิน  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เราวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐากร  โพธิ์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งสิริโชคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยังดำรง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์กฤตยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองสดเจริญดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐวรรธน์  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐสุรางคณ์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฑสิทธิ์  คำภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีหมอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณิชา  เมืองอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณิชาพรรณ  โมพัด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณิติญา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณินธยาน์  กิจเกษมรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายดั่งปั้น  พิทยานุการ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงดาณิภัค  เดชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงดาวิกา  เศษสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงดุจดาว  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายตรัยคุณ  ชะเอมเทศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายตฤณ  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายติรณัฏฐ  มาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเตชัสโชติ  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทัศน์พัสกร  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทิวัตถ์  ชุ่มอภัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเทพมงคล  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายแทนคุณ  พรชัยกรกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนกร  อัตถะสัมปุณณะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนชัย  บุญลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนน์โชติ  ใยสิงห์สอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธนพร  คชินทร์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนยศ  สุขโข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนรัตน์  ยิ้มดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนรัตน์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธรรมปพน  สืบด้วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธราธิป  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธัชกร  แสงรอดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญญภัทร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธันย์ชนิตา  ทับเลิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธันย์บดินทร์  เราวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธีทัต  ขัติยศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธีทัต  ไวทยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธีร์จุฑา  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนนณพร  เศรษฐีธร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนนท์รวิศ  ตุ้มเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนภัสญาณ์  นุดตะเคียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนวลวรรณ  พงษ์ศักดิ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนันทิชา  ระติขำพะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนัยน์ภัสสร  คชาทองรักข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนิพพิชฌน์  อยู่สนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชมชาญวดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนุจรินทร์  ทรัพย์เกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบุญญาธิการ  จูเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเบญญาภา  รายพิมาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปภังกร  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปรรณรัสสร  เมทาด้วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปรัชญาภรณ์  เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปรินทร์  รัชสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปรียาพัฒน์  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปวริศา  คำแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปัญญดา  ปั้นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปัญยวัฒน์  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปัณณทัต  ตันติโกญจนาท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปัณณธร  เกยูร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปัณณพัฒน์  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัณณภัทร  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปัณณ์ลักษณ์  ภาคบุญมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปัณณ์  จันทรญาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปิธิพันธ์  วงศ์อารีย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปิยะธิดา  วงษาญาณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปุญญิศา  ครองพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปุณณภา  โยปินตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพชร  ไข่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพชรคุณ  กล้าประจันทร์ฺ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพชรพรรณ  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพชรพัชร์  ศุภกิจจานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพชรวัฒน์  ศุภกิจจานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรนัชชา  พานเทียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพรภวิษย์  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรรณราย  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพลวัฒน์  บูชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพสุธร  ธารณ์พุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพัชรดนัย  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพัฒนียา  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพัทธดนย์  แสงจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พนมรัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิชญาดา  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชญาพร  อึ่งวะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิชญาภัค  อึ้งพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชญาวี  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิชยรัศมิ์  ตุ้งประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิณญาภัสส์  นาคาสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพิทยุตม์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพิพัชรนันท์  จันสนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิเศษศุทธิ์  กำนนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพีรวัฒน์  บูชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพีรวิชญ์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพุฒิธร  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพุฒิธร  โม้ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพุทธ  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภคพร  สุขจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภคิน  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ขยันหา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภัทรชนน  ติดโสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัทรวดี  ปธานวนิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บัวบาลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภาคิน  จูพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภาม  กัลยาวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูมิพัฒน์  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมณิกา  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมาร์เลศ  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมีคุณ  สมอไทย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรณพีร์  ทับทิมไทย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัชพล  วรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัฐนันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรินท์นิตา  พวงภู่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเรืองยศ  เสวกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายลภัส  มัสเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเลมอน  โตทัพพรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวชญกร  เฉ่งไล่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวชิร  ชูทัณธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรปรุตม์  สีลานันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรพิชชา  มาขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวรัชญ์ปวิธ  สีลานันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรัญญา  เสาใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวรัญญู  ปิ่นตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวรินทร  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิชญาพร  ไม้เสนาะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวิริยา  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศตพร  สุขจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  บิณศิรวานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศิระ  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศุภกร  ทับแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกร  เตมียงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศุภมัสด์  บุดดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุภวิชญ์  จีนศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญสาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเศรษฐศิลป์  เพ็งศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสมิทธิ  โกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสัณห์พิชญ์  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสารัช  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสิรวิชญ์  วิภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิริธร  เลิศสุธารส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสิริประภา  บุญประภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสิริศักดิ์  จันทร์ส่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุณายุ  ฤทธิ์สุธีทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุทธินัย  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสุทธิพจน์  กิตติเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุภาวดี  ร้อยดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสุรพัฒน์  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุวภัทร  ปธานวนิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญนาค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นุตคำแหง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอติกานต์  องค์วรรณดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอนัญญา  มหานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอนัตตริญา  พวงสอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอภิรัฐ  ประจันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอมลวรรณ  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอรอินทุ์  คูณศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอรัญวารี  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอัครชา  สถิรอังกูร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอัจฉริยา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอาทิศยา  สาทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอิทธิกร  ล่าชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเอวา  วิไลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงไอรีน  เล็กวิจิตรธาดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนัดชา  บุตรสีชา โรงเรียนวัดพุแค ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงบุณยาพร  เพ็งวัน โรงเรียนวัดพุแค ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงประภัสสร  โคตรพรหม โรงเรียนวัดพุแค ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงรมณียา  หารพรมราช โรงเรียนวัดพุแค ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวจนะพร  แก้วลิ โรงเรียนวัดพุแค ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวธิราภรณ์  สุตตาภักดี โรงเรียนวัดพุแค ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุพรรษา  ยศยิ่ง โรงเรียนวัดพุแค ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชกร  กองขมิ้น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกัญจนจักก์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายคุณพัฒศ์  ภิรักษา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายชนาธิป  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชัชชญา  ศิริคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชิชชญา  ศิริคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายเชษฐ์พสุ  ท้าวแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายณภัทร  ทองคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายณัฏฐชัย  เพ็ชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปพิชญา  ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทุมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณยนุช  สริมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพัชราภร  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภกิจ  ผลเทิ้ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภสันต์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายศุภสินธุ์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายสิรวิชญ์  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทองดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอาชิระ  ธีระจักร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายกฤษกร  ขวัญอยู่ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตรีไชย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกุลิสรา  มารำพึง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจรรยรัศมิ์  สะหาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจันทราภรณ์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจันทราวดี  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงฐิติชญา  สิทธิปัญญา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายฐิติศักดิ์  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐปภัสร์  เวชท้าว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายทินกฤต  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนันท์รัฐ  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธัชชัย  สิงห์มโน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธีราภรณ์  วันทายนต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนรเศรษฐ์  คำบาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนราวิชญ์  สำอางทรง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปวรรุจ  อนันทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปวริชา  นาลาผาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปินฑิรา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณยนุช  จิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทิพย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกันยากร  แก้วศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิรันยา  บัวลา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายศุภฤกษ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปานรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เปี่ยมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนราวดี  รักษามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวริศรา  ทิพสม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกวิน  ตายงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกวิสรา  แสงสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกัญจน์นภัส  ศิลาปัญญาเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายกิตติวัฒน์  แก้วโมรา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจิตติมา  เกียรติบุตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายจิรัชฐ์ชานนฎ์  เชิดตระกูลสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายจิรัฏฐ์  แววสุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายชิติสรรค์  คำปัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงญาณิศา  นกยูงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายณภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณรัฐกร  เขาทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มีชูเกตุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัฐชยา  ชมชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงษ์โฉม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายณัทกร  จำปาคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายติณณภพ  ชอบธรรม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายติณณภพ  วรพันธุ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายถิรนันร์  นิลพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายธนกฤต  ตรีนลิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายนพรัตน์  หัสเนตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนันทิชา  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเนตรณดา  รามคงเมือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายปฐพี  เกียรติบุตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายปวิช  ปกิตกรถิรวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปุณณ์ภวิกา  เตียวเจริญชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายพลวรรษน์  พิทัก์สหภูมิ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายพัชรพล  ไสวอมร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงภัทรจิตรา  ช่อมะกอก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายยชญ์วริทธิ์  อาบวารี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายรชต  คลื้นพลกรัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศรัณญภัทร  เลิศศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศิรัญญา  กสิกิจนำชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศิริณัญพร  เจริญผล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ภิญโญวชิวราภรณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายสิรภพ  กลั่นเทศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายอภิวัชร์  ตรัยรัตนแสงมณี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
499 นายกนกเทพ  สุมรรคา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกวิสรา  อายุวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายจิรพัฒน์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวชญาภา  บุญทัน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายชยพล  ขุนารักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวณัฐริกา  คำนึงเนตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวทอฝัน  แซ่โก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนเดช  จันพยัคฆ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธัญกันต์  แจ่มใส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายบวรลักษณ์  ค้ำคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพลวัฒน์  ตรัยรัตนแสงมณี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวพลอยรัศญ์  อ่อนทองใหญ่ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายภูผา  กังวานเกียรติชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศิรวิทย์  กองเต็ก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายศิวกร  ชัยศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวสาริสา  สนจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวสุธีรา  สนจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุภพิชญ์  คำวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แดงทองดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกษิดิศ  อุสมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายก้องภพ  อุสมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญดา  เที่ยงตรง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญญพัชร  พำขุนทด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดวง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเกศเกล้า  รักศิลปดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจินดารัตน์  พ่อค้า โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจิร  ศรีคำม้วน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชยุตพันธุ์  โกมลวัฒนพงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณธัชพงศ์  กุลเลิศประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์  จิตยุติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐพัชร์  เข็มกลัด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธณบดี  ศรีวิลัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนกฤต  ปัญญาสาร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนัช  ปรีเปรม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนัตถ์คุณ  ง้วนประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญาภัค  โตมาชา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธินิตา  ชมภูวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนันทภัค  วันทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปริณรดา  พลับนิล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปุณย์วริศ  อัศวฉัตรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลจันทึก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภูธเรศวร์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายภูพิรัญญ์  ปันดิษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทร์ส่อง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเมจิรวดี  ตันศิริวิวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงรินรดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงลภัสรดา  อักษรดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอชิตพล  สีนวลแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชิตตันสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายโกญจนาท  อมรสุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงจิราภรณ์  เรณูหอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชนันธร  เตมียงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐชา  จิตจำนงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายณิชนันท์  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนากร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายนิติ  จูน้อย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปภาวรินท์  กองนาค โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  สุดสีเมฆ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายปัณณทัต  ชุ่มมาตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายยศภัทร  นาคอุดม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายรามิล  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวรินทิพย์  มะโนดุลย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายวิสุทธิ์  สังขทิพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายศุภกฤต  แก้วระวัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายสรวิชญ์  ปาระมีทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอชิรญา  ชูกำลัง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายอชิรสิทธิ์  แป้นทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเขมจิรา  รับความสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชญาน์นันท์  วณารักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงณิชาวีร์  เทพวิเชียร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นายดนุพร  วัดสง่า โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายทรัพย์สิน  เวียนทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายบารมี  คีรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกมลรัตน์  ลาวรรณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤตลักษณ์  กองทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผดุงศัพท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เปี่ยมทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชุติมันต์  วงษ์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณิชชา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเตชิษท์  มีสา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เดชพจน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพชร  แก้วมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหมือยวงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัญญาสอน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายยศพัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวิรากาญจน์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศศิวรรณกาญจน์  ศิริโสม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสิทธิพร  สีโสดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอภิชญา  รางแดง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงน่านน้ำ  ชมชอบ โรงเรียนวัดพระยาทด ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายกัณตภณ  ธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวชลธิชา  ทองสร้อย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายชัยพร  แนวอิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวณัฐวิภา  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวนางสาวณิชาภัทร  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
597 นายผูอาด  มาห์หมูด รัสเซล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรุ่งลดา  ชูทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
599 นายศิวกร  ครอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกรนัฏฐ์  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายกรวิชย์  อรชร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกวินธิดา  ปานบุตร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ประโยชน์สมจิต โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายไกรวิชญ์  วงศ์สระคู โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายจักรภัทร  ทาโพนทิน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายชนกชนม์  ปินตารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายฐปนวัฒน์  บางเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณปภัช  ชุ่มใจรัก โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายณวัฒน์  ทศพร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายดนยวรรชน์  มิดำ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายต่่อพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายธนกร  เทียมเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงธนกานต์  ชายศรี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายนันท์นภัส  จันทร์ทับ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงบัวแก้ว  จุนทวิเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปนัดดา  อินแหยม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  กมลเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปัญญสุดา  วิรัชต์ประภา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพงศ์ธารินทร์  พุดซา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายพรพรหม  บรรพต โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  หวังชม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงมนัสนันท์  อัตถะพรวัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายยศพนธ์  นาคนิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พฤกษา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายศิริพงศ์  ภิรมย์ชหิรัญ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงศิริพรรณ  เศรษฐกำเนิด โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายสิงหา  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุพัชรี  ปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุพิชฌา  อินจัด โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสุพิชญา  อินจัด โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสุภาภร  จักรพล โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายอิทธิพล  โพธิ์พยุห์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายอิสรา  สุระมณี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงไอลดา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกนกรัตน์  จันยะนัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกมล  คุ้มดาว โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤตภาส  ธัญธีรธาร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกวินธิดา  มาลี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัญชพร  เขียวกลม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แตะยา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญาวัฒน์  บำรุงนอก โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกัณตพร  สุขศิลา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกิ่งการะเกตุ  ระดมสุข โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกิตติกร  สระทองอ้อย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกิตติพิชญ์  ดามณี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเก็จลดา  แสงงาม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเกลวลิน  สาปี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงขวัญชีวา  ธงชัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจิราภา  นิยะทัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจุฬารัตน์  วงสา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฉันนชนก  อินโน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชนันธิดา  บุญฉุน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มดาว โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงซานดร้า  อีแซคซอน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงญาณนารี  พิศโฉม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กาวิละ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์สำอางค์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฏฐ์กมล  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฏฐรพล  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณิชากานต์  จันทษร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายเตชินท์  เบญจารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนกร  แก้วรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนโชติ  พรสวัสดิ์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธนพล  วงศ์ศรีหทัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
670 นายธนภัทร  จุลสำอางค์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนภัทร  พรมสุภา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนภัทร  สุภาพล โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนากร  ชุลี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อู่นาท โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เนตรปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรเดช  กองนันท์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีร์ธวัช  พิกุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนภัทร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนภัทร  นิธิยาตันติ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนันทิพัฒน์  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนำโชค  จันทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนิรามัย  ลาดใต้ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปกรณ์  ดีวันวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปภัสสร  ใบมณฑา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปวริศธนา  สมภูว์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปัญญากร  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปารมี  ไกรทัต โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพรชนิตว์  สอนภูงา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพิชญะ  ชมภูพวง โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญาภา  ดีงาม โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  มีสุข โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มงคล โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเพียงคุณ  เนตรอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายภณ  วิรัชต์ปภา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภรณ์ชนก  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัทรินทร์  ศรีมาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภูผา  ขันธชัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายมังกร  ม่วงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงมีนา  เล็กเอมี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงรัตนามณี  พูนมา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงรุ้งประกายดาว  รัตนอุทัย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวนิดา  สาริกา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวรดา  จักรพล โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวรบดินทร์  หวังผล โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวรรณกนกพร  สอนเพียร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวรรณนิภา  คำวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวรรณพร  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวิชิต  มีชะนะ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวิษณุ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศตพร  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศิรดา  เกตุบุญมี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศุภณัฐ  ทองพิลา โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายศุภฤกษ์  พรมวัน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายสิริกร  เดชบุรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สมศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้นแหวน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทษร โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอครพงศ์  ไม้ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอโนชา  มณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอภิษฎาภรณ์  หวังประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอรัญญา  เฟื่องสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอาริษา  พรมคณะ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอาริสรา  คุณทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอินทิรา  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงไอลดา  แสงเทียน โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนสง่า โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนัทกมล  นนเสือเผ่า โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภาณศรณ์  ทานะมัย โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุภาวดี  มงคล โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณัฐนนท์  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิ์ระย้า โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าจันทึก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนฤมล  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุระหล่า โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสุชีรา  โสนาคา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกมลเนตร  พลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกมลพรรณ  สายแสง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิชัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงขวัญนภา  ลีดี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงขวัญพิชชา  มั่นคง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายจักรี  เพียนทอง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายจินดาวุฒิ  ติณจินดา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณปภา  กมลอภิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณรรฐมน  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธนาวุฒิ  เมินเทียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนพคุณ  อัชนันท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายนรากร  เกตุหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปรินทร  จินพละ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปรีชญา  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพรฤทัย  อ่อนสุ้ย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพรฤมล  อ่อนสุ้ย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สีหมอก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวัชระ  แก้วสาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิรินทรา  ยาดี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมแมน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสุพรเพ็ญ  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสุภาวดี  พุฒพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอติยา  ณีระพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอนุชิต  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอัศนัย  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกวินธิดา  นันทศร โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายก้องภพ  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกัญญภัทร  จันทรี โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายคเชนทร์  เครื่องเทศ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงญาดา  รุจิเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายณฐภัทร  สมัครการณ์ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายณัฐดนัย  ภาคีทรง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษรจนา โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายธนพล  วนกลาง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายธนภัทร  ปีกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายบารมี  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายบารมี  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายพีรเชษฐ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายพุฒิภัทร  ภาคีทรง โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โตปั้น โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายวทันยู  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายอชิระ  สิงห์พูล โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงอิณชญาภรณ์  คิดดี โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงอุรัสยา  พุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายกาณฑ์  พลค้าสกุล โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายครรชิต  นะวันอ่อน โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงเฌนิกา  ภัทรปวัตน์วิทู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนศักดิ์  บุญทน โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปุญญทิพย์  ตั้งสิทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพุทธิดา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายศิริรัฐ  ปานเกลียว โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายศิวัช  ชาญธาตรี โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงญานัจฉรา  สีคันทา โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิชัย โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายพิชญพัฒน์  ฉิมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสุพรรษา  เกตุกรัต โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายอริยะ  ทรัพย์กุญชร โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ป.4 คณิตประถม