รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัจตยา  มะลิงาม โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสาวไน โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายนำโชค  แสวงสุข โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงปวีณ์พร  พงษ์สมศรี โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงปิยนันต์  ติ่งไสว โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายวัชรินทร์  พุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญใส โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายสิริวุฒิ  เก็จรัมย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธเนศพล  คำพิบูลย์ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกฤติมา  พันธโนราช โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปรรณ  คชายุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปวริศา  อินทรา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรินทร์  สว่างกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรวิสรา  บรรณสาร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวรคุณ  ลากุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศิริชัย  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุวภัทร  ทิตะโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤตากานต์  เทพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  พยุยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชนินทร์  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงญาณิน  เถาว์เป็น โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนัทธมน  ใหม่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายปุณณวรรธน์  พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายร่มฉัตร  วิไชย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรุจาณัช  มากตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวนาลี  นนทการ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศิรพัฒน์  อุตโล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุกฤตา  จวนโสม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอำไพพรรณี  ซุยโง โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณรงค์  คำน้อย โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายนัททิว  สุขขี โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐ์  เจียชะรัมย์ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปริชาติ  วงศ์พินิจ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวรนาถ  สนามพล โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกชมน  วันเจียม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกนกอร  กุหลาบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกมลชนก  กีรตินาวีสุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  อนุชิตวรการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัลญา  ศรีเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัลยพรณ์  นาคสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติกานต์  วงค์ศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทนหนองแวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเกวลิน  มีเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นักหมวด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก่ชะรัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงขวัญฤดี  ลำบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรพัฒน์  สมบัติจิรกาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิรสุตา  มะลิกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชยณัฐ  โต่นวุธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชยากร  สารการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายชินบัญชร  ทองเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายญาณภัทร  ศรีษะเกษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณฐภัทร  มหาวัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณฐวัฒน์  บุญพามา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณธิดา  ทองมะโรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัชภัทร  เพ็งรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐชยา  เทียนแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐฐากุล  วรรณชาติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐพงษ์  แม่นปืน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายตัง  ลุกซิว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนเดช  สายตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธรรมจักร  แก้วอามาตย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สืบศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธิติพงษ์  วินาโท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธิวิภา  พลเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรเดช  ท้าวสาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรยุทธิ์  เครือแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงน้ำใส  เฉยสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุยะสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรชุน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปรียา  มาลาหอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปิติภัทร  บุญเฮ้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเปรมรัตน์  มังกร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพงศกร  บุตรสระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพนัชกรณ์  พนมผา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาสาจะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญอาวุธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพุทธิลาพร  วินิจกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเพือน วี  ตรั่น เหวียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรธิดา  ใครหิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรา  ปราชเปรื่อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูตะวัน  สมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมณีรัตน์  นิ่มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมัชฌิมา  น่วมรัศมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงใยไหม  นันทนิรันดร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวชิรเมธี  คูณทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิรัญญาภรณ์  อ่อนสว่าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีจรัส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิกานต์  อมรสิทธิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสายธาร  ภูมิสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพรรณี  แก้วลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายสุภัคกฤษ  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ตรีศาสตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอติกานต์  จันทร์กระเทาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอริสา  พันธ์สระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอัครวินท์  หนุนสิมิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอัฐพิญญา  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอัมราภรณ์  ดุจเฉลิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกนิษฐา  เอี่ยมแจ้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวกมลชนก  หินจีน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกริยา  ฮิม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงกิดาการ  พุฒพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคุณาเทพ  โตสันเทียะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจักรกฤษณ์  ต่างพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิดาภา  ทองอยู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจิดาภา  เทศทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิตรสินี  ณ มหาไชย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชนัญชิดา  นพฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชนาธิป  ปรางทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนิดาภา  อัปมะโท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายฐานวัฒน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณัชตา  บุตรพินธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายณัฐชานนท์  เงินกอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณัฐภาส  เกษซม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายดวงเด่น  หลางจันดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายทิวัฒถ์  ภู่สอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนภัทร  หาญมนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีสร้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธันยพร  เพลินหัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นายธีรวัฒน์  กลิ่นผักแแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนงลักษณ์  แหวนเงิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปณิดา  ยานะกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปภาดา  ศิลาผ่อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไม้เหลือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปัณณวรรช  วงษ์พันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพชร  วงค์ไวยวิทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
132 นายพรเทพ  พวงสง่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  แม่นปืน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายพัทธพล  พรหมบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพิรัจต์  กิริยะวมรพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพีรกานต์  พลเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายพีระณัฐ  ศุกรโยธิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพุทธภูมิ  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงเพชรไพลิน  หงษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวเพ็ญพิชญา  เสมาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีตะเวน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงมัชฌิมา  เงินก้อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงมุกตะวัน  มิตรจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นายยงเลียง  คา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายรัตนศักดิ์  เงินทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงลภัสรดา  พรมบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวรรณิดา  เลิศยะโส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวรัชยา  ประจัญกล้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาววรัชยา  ปลักจิ๊ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายวรินทร  บุญรัตนโชค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวรินทร์พร  ผลึกเพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวังอัน  เหงียนวาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงวัชราภร  จันวิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวายุภักษ์  ทรงกิจชัยสิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายศิริภัทร  วรรณไชย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายศุภกฤษ  ปราบทุกข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายสรสิริ  มานะบัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสวิชญา  สิริอรุณเดชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชมบัว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวสุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุมนธาทิพย์  อินทบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอนันดา  แก้วแพทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอรปรียา  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอังศุมาลิน  หยุดรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอัยญาริน  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกชพร  ยืนเจริญผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกชมน  หาญฉวี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกรวิชญ์  บุญโต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกรวิชญ์  ประยงค์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกฤติกา  รอดอ๊าต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกฤตินันทร์  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายก้องภพ  วรรณสินธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญาทิพย์  เพ็ชรชื่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์ศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชำนิกล้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทร์ถึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  วุ่นกลัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกันยรัตน์  วิชพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลยกร  อินทุวานิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัลยากร  วิศาพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธงศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกานต์กมล  โชติพรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติธัช  หาญณรงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกุลปรียา  พลแสน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์แป้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกศสิณี  เรียนศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเกศินี  แก้วบุดดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเกียรติสร  กรชาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจริงใจ  ลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิดาภา  ตันเฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมชาติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  รัศสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรชญา  รื่นรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเจตสุภา  พลเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเจนจิรา  จุลหอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเจ้าคุณ  สันหกรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ปิยวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเฉียบชัย  ไชยพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชญาดา  มิตรประพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชญาธร  เส็งสาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชญานิศ  แม่นปืน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชฎาภา  ก้านบัว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชณัฐชา  บุดดีลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนธัญ  ศิริศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนัญญา  มลิแย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทาจม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชนาภา  พลอยสาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชโลธร  ประเทศตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชาลัดดา  ลีสีสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชิณานา  คำภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญาณินท์  พระสุรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิติมา  เทพบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กว้างนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณฐพงษ์  สีสังวาลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณพกฤษ  กันเมียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณภัทร  บุญศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณภัทร  บุญเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณภัทร  แสงสนธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัชธพลกิตต์น์  ไวยนวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐา  ปั่นแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐกร  เอื้อเฟื้อพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  มิตรผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กนางรอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปลิ้นโชคชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐพล  เย็นไทย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แก่นจันทร์ใบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชาภรณ์  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันปัสสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชาภัทร  สิงห์สิทธิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณิชาภา  สิริอรุณเดชา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงดนิษฐา  เหมาะชอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงดรัลรัตน์  กันสำอาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงดลพร  จำเรืองเจริญกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงดารณี  พูลมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทศพงษ์  ทานะกาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายทัตหงค์  ยศแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทีปกรณ์  ดวงเสนาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์ทา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนเกษมทรัพย์  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนนินทร์  สมบูรณ์พงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนภัทร  ดีทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนวร  ชมเทียม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนัญพรรธน์  อนุตรกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธรรมสรณ์  วันเพ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญชนก  สีลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธศีลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธัญพิชา  ยาวิลาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธัญรดา  นามคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตั้งพัฒนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธิติมา  วิริยะศาสตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธีรวัฒน์  นากลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีรัช  แปลงกาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนภัสกร  นิจถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนภารัตน์  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนราวิชญ์  หาญธงชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนริศา  จันปลั่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนวรัตน์  อุ้มหงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนวินเมธ  เอื่ยมจำรัส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนันท์ฒสิทธิ  หมายงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนันท์นภัส  สีพลนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันทวดี  ปล่องทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิรชา  ไวยสุกรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนิศารัตน์  เผือกสีสุขธำรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายบวรภัทร์  เชิญขุนทด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายบุญโต  จันทร์พางาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายบุญพร  จันทร์กระเทาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเบญจพร  บวบหอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงใบเฟิร์น  อุ๊ก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปนัดดา  เนเยือด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปพิชญา  ดีเหนาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปภังกร  หวังรัดกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์ชู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปริชญา  มานะกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปวริศา  เทราซาวา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็งพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์พงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปัณฑิตา  จวบกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณฑิตา  มังกรแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพงศภัค  ทำกิจการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชร  ปลัดจิ๊ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพรนภัส  แท่นทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพรนิชา  โพธิสด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพรพรรณ  ตุยรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรลภัส  พันธะคุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพรหมพิริยะ  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพลพัฒน์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพลอยนรินทร์  โอสถานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญดา  เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพิทวัส  งามศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมญาดา  อุ่นชะหลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิมพกานต์  สร้อยทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพีรยา  สมุทรีรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพีระพัฒน์  ชืงศรีทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพุทธิพงษ์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทรดา  สิงห์หัดชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภาคิน  กิจสมัคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภาคิน  เงียบจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภานุวัตน์  นาดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภาพิมล  สุขเจริญดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ใสพระเพลิง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูมิกร  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภูมิภัช  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภูวิศ  ทองสีกำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมณฑิตา  แสนโม่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วพิลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมัดหวาย  ดวงรัตนตรัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายยุทธนา  กาละพัฒน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงยุพารัตน์  สมศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายรณกร  พรมเขียว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงระวิวรรณ  กองชนะสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายราชภูมิ  ชำนาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายรุจิภาส  ไชยดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฤชวี  พวงศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สีตาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวชิรวงค์  อวยชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวรภพ  อุปมาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรรณดี  สุรพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวรรณนิศา  หาเรือนมิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวรรณวิษา  ปาปักเข โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวรสิริ  กรอบสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรัชยา  พานทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวรินทร  กาสนุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวรินทร  พาแพง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวิกรม  สุวรรณศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิดตังนาโพธิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวุฒิพร  องค์ยา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศรัญญา  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศรัญปกรณ์  จันทมิฬ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศิรภัสสร  เดชะคำภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริญญา  ศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภณัฐ  จงเฉลิมลาภ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภรัตน์  พัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสรสิทธิ์  สงนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสโรชา  โภคทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิชาพัฒน์  ธาจำรัส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองชิต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุขณิชชา  จิตธรรมมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุนันท์ตา  ศรีโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภัคชญา  อ่อนน้อม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศิริรำจวน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุวันนิตา  ยืม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสุวิจักษณ์  รุประมาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงหยาดเพชร  สามพิมพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมวิไลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอนุพงษ์  หอมเกต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วแสนเมือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอภิสรา  เกิดแดงบุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอริสา  กรจับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรุณภา  อุดมวิทยานุกูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอวย  อูซิง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอัครเดช  เข็มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ซุยนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีชุม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอารีญรดา  ลพพื้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอารียา  อ่อนอุทัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอิทธิชัย  สิริสรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเอื้อมอำพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกมลภัทร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายกันตพิชญ์  โสภี โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายกานต์  ซอม โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายจตุรภัทร  เที่ยงผดุง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายจารุพัฒน์  ขันต่อ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายจิรภัทร  ภาคภูมืวินิจฉัย โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชญานุตม์  โรจนันท์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายชวิน  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายชวิน  ไชยศรี โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัชชา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายตุลา  โสภี โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายทัชชกร  พิสิฐสุข โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธัญกมล  สุคนธประทีป โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธิษณามดี  แนวปราณีต โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายธีรโชติ  ทวียศ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเบญญาภา  จารุนัย โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตันทะสิน โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปุณยนุช  บุญเสือ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพชร  ขจรศักดิ์ชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงสนิท โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายภาคิน  เกิดน้ำใส โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายรัชกร  ภานุศรีธนา โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงลภัสลดา  นาลาด โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงวรรณรดา  ชมนาวัง โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายวิริทธิ์พล  จังหวัดเขตต์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงศริญญา  แซ่เล้า โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุธิสา  เมืองพวน โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายสุวรรณรัชต์  งามประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญมั่นคง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอลิเซีย  เอก โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายเอื้ออังกูร  ดาทา โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกิตติธรา  เสนานาม โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจีรเดช  เจนพรหมราช โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงเชิญขวัญ  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณัฐอริญ  ภูเจริญ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงธนภิญญา  กวีกิจดิลก โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงสนิท โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพรเทพ  บุญวิทยาลิขิต โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวชิราวิทย์  ผลาหาร โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวรรณาดี  สวัสดิมงคล โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายศิขริน  เจริญผล โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุภัสสร  กาบนันทา โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุรัตนา  เพิ่มสุข โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกชมน  นูพิมพ์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกฤชอร  พยุเวช โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤศนท  ไกรกมล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกานต์มณี  ช่วยราย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเก็ซเยียน  กุง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเกลวหมวยเฮียบ  จม โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจวน  เซงฮอน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจักรภัทร  ไพเราะ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิดาภา  งามหนองอ้อ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจิดาภา  เจิมพานิชย์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชาลิสา  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณธิกา  อ่อนน้อม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณปภัช  จันทกานต์สกุล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัชชนม์  หาดเจียง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐวุฒิ  คชรินทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณิชาวีร์  จันดา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธนนันท์  สุภาพงษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนะสิทธิ์  พรหมสุรกิจ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธนัญญา  พุฒิพงศ์ปภพ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธมลชนก  ปรีชากุล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธรรมธาดา  จันทร์เถื่อน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทมาลา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำสุขดี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  เริ่มศิลป โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีพรหม โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนินทิชา  ถาวรยิ่ง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเนี่ยนเอิร์น  วุน โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปฏิญญา  สมสวย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปพิชญา  สินสมบัติ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายประภากรณ์  ตลับทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาชิต โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปิยาภัทร  มนตรี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพชรอร  หงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพัรพัฒน์  พันจันทึก โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิชญากร  พรมประกอบ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยะโสวงษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพีฒน์นรี  โกมลศรี โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภิรัญญา  บุญเศษ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมิน จู  ชิน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเม่งช่วง  เจียง โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ยิ่งใหญ่ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรุจาภัส  บุญทองโท โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศิลารักษ์  แช่มชื่น โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุชาดา  จันดีดา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุภัสสร  ยั่งยืน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงหมวยเอง  ชัว โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายหัสชัย  สีนวน โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายหัสรัฐ  ลีสีสุข โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอธิชา  สุวิทย์พันธุ์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอันติกา  ผุยวันดี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเจียหาว  โล โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงหัฏฐมน  คงอาชีวกิจ โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงวิชฌญาฎา  ต่อศรี โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชัญญานุช  สุคนธรังษี โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวริยา  คติกำจร โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวิชฌญาภรณ์  ต่อศรี โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอธิชญากาญจน์  ชากระโทก โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.6 วิทย์ประถม